wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif hakk� sahibi: Nusret ZENC�RC�

AY �Z�M�

Sepetler al�nm�� onar�lm��, �rt�ler ��kar�larak tamir edilmi�, �z�mlere bak�lm�� gelinmi�, i� �z�m al�m sezonunun a��lmas�na kalm��t� ki o da sonunda a��ld�. Art�k ba�lar bozulabilirdi.

Sezonun a��ld���n�n duyuldu�unun ertesi g�n� ba�a gidilmeye karar verildi. Ko�u�turma sabah erkenden ba�lad�. Ak�amdan haz�rlanm�� denkler, kazanlar, �z�m sepetleri, �nce kap�n�n �n�ne oradan da at arabas�na ta��n�p bir g�zel yerle�tirildi. E�yalar�n �zerine �ocuklar ve ba�a haval� bir �ekilde gitmek isteyen b�y�klerin baz�lar� t�nedi. Geride kalan �teki b�y�kler ve bebeler ise d��� pis gri renkli, koltuklar� lime lime olmu� bir minib�se dolu�up ne�e i�inde ba�a do�ru yolland�lar.

G�nlerdir s�ren haz�rl�klar, denemeler, testler, yeniden denemeler bitmi�, uzay meki�i art�k aya gitmeye haz�r hale gelmi�ti. Bu sefer kesindi. �nsano�lu aya ayak basacakt�.

Astronotlar aylar �nceden e�itilmeye ba�lanm��, sa�l�k durumlar�, dayan�kl�l�klar� kontrol edilmi�ti. Aileleri bile ruhsal bak�mdan haz�rlanm��, dayan�mlar� art�r�lm��, kad�nlar e�leri, �ocuklar babalar� ile gurur duyacak bir havaya sokulmu�lard�. Son hava durumu raporlar� da incelenince karar verildi. Haz�rd�lar. Mekik yar�n gece f�rlat�lacakt�.

Yar�n gece as�rlar s�ren bir beklemenin ard�ndan geldi. Gecenin karanl���nda sa�a sola ko�u�an �al��anlar kontrol odas�ndan izleniyor, emirler veriliyor, son haz�rl�klar yap�l�yordu. Astronotlar sonunda mekikteki yerlerine al�n�nca her �ey son bir kez daha kontrol edildi ve geri say�m ba�lad�. �d�rt, ��, iki, bir, s�f�r ve ate�. O anda, meki�in f�rlat�ld��� alan ve sanki d�nyan�n her bir santimetrekaresi ayn� anda ayd�nland�. �nsanl���n bir ba�ka d��� daha ger�ekle�mek �zereydi ve aya yolculuk ba�lam��t�.

Minib�s  ba�a yakla��rken at arabas�n� ancak yakalad�. Her ikisi ba�a birlikte girdi. Denkler ba�daki ya�l� kocaman zeytin a�a�lar�n�n alt�na indirilip yerle�tirildi. Bir yandan �z�m toplama �te yandan yemek haz�rl�klar�na hemen giri�ildi. Zaten herkes ne i� yapaca��n� bilirdi. Kar�nlar doyup denkler a��l�nca herkes �z�m kesme ta��ma i�ine giri�iverdi.

Astronotlar merkeze ilk haberleri vermeye ba�lad�: � ��ler yolunda, her �ey normal �al���yor... �. G�nlerce �al��t�klar� y�zlerce tekrarlad�klar� g�revler eksiksiz yerine getirilmekteydi. Her �ey yolundayd�.

Kurutulacak �z�mler kesilip ta��narak d�z yerlere serilen �rt�lere yay�ld�. S�cakla birlikte �z�m kesmeye ara veriliyor, ak�am serininde yeniden ba�lan�yordu. �z�m i�inden sadece yemek haz�rlayanlar ayr� tutuluyor, bebeler bile a��r sepetlerin ucuna - art�k yard�m m� de�il mi belli olmayan - bir �ekilde  yap���yor, ak�am a�l��� yorgun midelere vurunca da yemek fasl� ba�l�yordu. Yaprak sarmas� her zaman ba� yemek oluyordu. Ekmekler b�l�n�p, so�anlar tuza ban�l�p, kar�nlar doyurulup, �aylar i�ilince oyun zaman� gelirdi. �nceden d���n�l�p getirilen kamyon lastiklerinden ate� yak�ld�. Ayaklar yorgunlu�a dayanamaz, g�zler a��k duramaz olana dek ate� �zerinden atlamalar, uzun e�ekler, saklamba�lar ate�in ve ay�n �����nda devam etti. Haz�r yataklarda gecenin serinini kovacak yorganlar �stlere �ekilip, g�zlerin kapanmas�na istemeden de olsa izin verildi.

Mekik rotas�na girip aletlerin, haberle�menin normal �al��t��� anla��l�nca astronotlar kemerlerini ��z�p yerlerinden kalkt�lar. Uzay i�in �zel haz�rlanm�� tablet �eklinde ya da yo�unla�t�r�lm�� yiyeceklerinden yemeye i�meye ba�lad�lar. Bu arada merkeze ge�ilen g�r�nt�ler sayesinde merkezdekiler ve mekiktekiler, uzaydakilerin uyku zaman� gelene dek ayn� co�kuyu birlikte ya��yorlard�.

Kahvalt� sabah serinli �z�m yan�nda k�rma zeytin, ya�l� beyaz peynir ve hemen sertle�meye ba�lam�� ekmekti. Bug�n toplanacak �z�mler i�in yeni �rt�ler serildi. Ayn� tela� i�inde yeniden ayn� i�lere giri�ildi. �z�m� kes, ta��, ser! Yeme�i haz�rla, ye, �ay i� ve yine �z�m kes! Ak�amlar� ise ate�i yak, oyun oyna, yorul, yat!

Hafta boyunca de�i�en tek �ey Ay��n gittik�e artan parlamas�yd�. Gittik�e b�y�yor, gittik�e parl�yordu. �z�m dermeye ba�layal� neredeyse hafta dolmu�tu. Ajans daha s�k dinlenmeye ba�lanm��, radyo hep a��k tutulur olmu�tu. � Ay� a yakla�t�lar... az kald�... her �ey yolunda... � diyordu radyodaki tok sesli adam.

Aya yolculuk g�nler boyu devam etti. Heyecan doruktayd� art�k. Hem Merkezde hem Mekikte son kontroller yap�l�yor, bir aksama olmamas� i�in yo�un �aba harcan�yordu. Sinirler gerilmi�, D�nya Mekiktekilere Ay gibi g�r�n�r olmu�tu. Mekiktekiler sanki iki ay aras�ndayd�, birinden uzakla��p �tekine yak�nla�t�klar� iki ay aras�nda.

Toplanacak �z�m salk�mlar� azalm��, ak�ama oyunlar�n�n co�kusu yerini yorgunlu�a terk etmi�ti. � Sabah h�zl� �al���rsak, �z�m i�i yar�n biter � diyordu Dede. Ertesi g�n ger�ekten daha h�zl� �al���ld�, yemek molalar� k�sa tutuldu. Kesilecek son tiyek kald���nda art�k nerede ise ak�amd�.

Radyodan bir ses � az kald� � diyordu � AZ !... " Heyecanla ge�en dakikalar saniyeler sonunda Ay� da � k���k ama insanl�k i�in o b�y�k ad�m � at�lm��t� i�te.

Ak�am karanl���na yak�n bu saatlerde salk�mlar� bile se�emeyen g�zlerine kar��n inatla �z�m kesmeye devam eden Nene' nin sesi duyuldu, ��nlar gibi;

- � Yalan !... � dedi. � Gittiler bir da��n arkas�na bizi kand�r�yorlar. Gelin �u sepeti al�n. �z�m bitti �.

O gece Ay, �z�mlerin �st�ne sanki daha bir parlak yans�yor gibi geliyordu; Nene d���ndaki herkese...

: Nusret ZENC�RC�,  ANKARA.23.05.2002                                                                                                           Di�er Bir �yk� i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t