wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Nusret ZENC�RC�

YE��LSU� DA TAT�L

K�p�r k�p�rd� �ocuklar. Birbirlerine bakt�k�a, parlayan g�zlerinden yay�lan, ���lt�lar birbirine kar���yordu. Sonunda karar verilmi�ti. Yar�n yola ��k�lacakt�. Anneanneye; tatile gidiliyordu. Anne, b�y�k o�lan ve k�z. K���k o�lan evde kalacakt�, Dede bir tek onu b�rakmam��t�. B�y�k o�lanla k�z, biraz da bu y�zden, anneannenin yan�na gitmeyi bu kadar �ok istiyordu. Onlar� da anneanneleri �ok severdi. Valizler, �antalar haz�rland�. Anneanneye hediye olabilecek bir �eyler ya bulundu, ya ayarland� ya da al�nd� ve valizlere �teki e�yalar�n yan�na yerle�tirildi.

Yola sabah ��k�lacakt�. Ne de uzundu o gece. Bir t�rl� sabah olmad�. Daha g�n ���rken iki �ocuk da ayakta idi. G�r�lt�ye �nce anne, baba ve k���k o�lan sonra da �tekiler uyand�; halalar, amcalar, neneler ve dede. Ko�tur ko�tur bir kahvalt� yap�ld�. Ard�ndan da �ehirleraras� otob�s acentesine yollan�ld�. Acele ediyorlard�. Otob�s�n saati belli olmas�na belli idi ama ka��r�rlarsa yar�na dek ba�ka otob�s yoktu ki. �l merkezinden her g�n yaln�zca bir otob�s hareket eder, kendi kazalar�na u�rar, oradan da anneannenin kentine giderdi. Otob�sler g�nden g�ne de�i�se de de k�t� benzin kokular� hi� de�i�mezdi. Sab�rs�z beklemelerinin sonunda otob�s, o g�n de geldi. Benzin kokusuna hi� ald�rmad�lar. Ne de olsa onlar� anneannelerine g�t�recekti, vars�n benzin koksundu. Valizlerini, �antalar�n� otob�s�n �st�ndeki bagaj yerine dizip koltuklar�na yerle�tiler. Anne ve �ocuklar i�in sadece iki bilet alm��lard�. Anne cam kenar�nda, k�z ortada ve o�lan k�z�n yan�nda, koridor taraf�nda. Baba onlar� g�zleriyle u�urlarken �ocuklar el sall�yor, anne ise belli belirsiz babaya - minnet dolu - g�l�ms�yordu.

G�n daha erkendi. Hava hen�z �s�nmam��t�. Asl�nda �ok s�cak olurdu buralar�. Benzin kokusu biraz da serinlikten olsa gerek daha yolcular� bo�ar gibi yo�un de�ildi; otob�s�n i�inde o da sadece �n tarafta biraz hissediliyordu. D��ar�da bu�daylar ye�ilden sar�ya daha yeni yeni d�n�yor; k�rm�z� topraklar �zerindeki ba�lardaki koruklar ise �z�m olacaklar� o daha s�cak g�nleri bekliyorlard�. Anne, otob�s hareket eder etmez evde haz�rlad�klar�yla �ocuklar� doyurma tela��na d��m��t�. Kar��t�rd��� torbalardan yay�lan peynir, ekmek ve salatal�klar�n kokular�n�n otob�se yay�l�p �teki yolcular�n i�tahlar�n� kabartmas�na ald�rmadan �ocuklar� doyurmu�tu. Kar�nlar� doyan �ocuklar gittik�e artan s�cakla gev�emelerine kar��n inatla yolun sa��n� solunu seyretmeyi s�rd�rd�ler bir s�re. Ama sonunda, gittik�e �s�tan g�ne�e yenik d��erek s�z�p uyudular. R�yalar�nda yaln�zca anneanne vard�. Zaten b�yle bir g�nde r�yalar�nda ba�ka kim olabilirdi ki.

�ocuklar�n g�zleri otob�s dururken ancak a��ld�. Hemencecik toparland�lar. Anne, kar��lamaya gelen giden var m� ? diye sa��na soluna bak�nd�. Sar� ye�eniydi her zamanki gibi gelen. Teyzesinin elini �p�p valize yap��t�. K��ede, parlak nikelajlar� g�zleri alan bir taksiye bindiler. Anneanneye gelmenin bir ba�ka g�zel yan� da i�te bu taksilere binmekti. Kendi �ehirlerinde, o da �imdiye dek hi� binmedikleri, yaln�zca bir tane taksi vard�. O da bindikleri bu taksinin yan�na bile yakla�amazd�. Taksi anneannenin dar soka��na girdi�inde o da kap�da dikilmi� onlar� bekliyordu. Uzaktan g�zleri ile, yan�na var�nca da elleri kollar� ile sar�p sarmalad�, doyas�ya �p�p bir g�zel koklad�. Kokla�a kokla�a i�eri girdiler.

Evin i�i serindi. Anneannenin alt kat odas�, bu s�cak kentte bile pek serin olurdu. Alt� ta� olan bu oda, evin en serin odas�yd�. Eller y�zler y�kand�. Anneanne onlar� hemen ��martmaya ba�lad�. En �ok da o�lan�. " K�z demek dert demek der ", k�zlara pek y�z vermezdi. ��mart�lmaya doyulunca, day�n�n �ocuklar� ile beraber, avluda ko�u�turmalar� ba�lad�. � �i�eklere dikkat edin, ezmeyin onlar� � diye y�rt�nan anneanneye ald�r�� bile etmeden ak�am� ettiler.

Ak�am yeme�i i�in day� beklendi. Sofra day�s�z ve peynirsiz olmazd�. O�lan�n en sevdi�i ve yedi�i yaln�zca ��rek otlu peynir ile ekmek olurdu anneannede. Day� k�zar gibi olsa da fazla kar��amad�. Yemek sonras� biraz sohbet ve ard�ndan Ye�ilsu� ya gitme haz�rl���. Ye�ilsu; o yaz tatillerinin vazge�ilmez b�y�l� suyuna.

Anne yorgundu, gitmeyecekti. Tart��mad�lar. Anneanne ve uzaktan gelen iki torunla day�n�n k���k o�lu her seneki heyecanlar�yla yola d��t�ler. Yoldan karpuz �ekirde�i al�nd�. Ye�ilsu uzaktan ye�il ���klar�yla parlamaya ba�lad���nda anneanne yorulmu�tu bile. Bir kenara ��k�p uzunca bir s�re solukland�. �ocuklar soluklanmas�n� oynaya z�playa ama olduk�a da sab�rs�z bir halde beklediler. Sonra tekrar yola koyuldular.

Ye�ilsu� nun paras�z halka a��k k�sm�na var�l�nca da, anneanne demir parmakl�kl� duvar�n dibine, �ocuklar demirlerin tepesine t�neyiverdiler. Bir s�re ye�il sulara bakakald�lar hep birlikte. �ocuklara ve hatta anneanneye bile anla��lmaz gelen ye�il rengin nedenini yeniden ke�fetmeye �abalad�lar. Oysa rengin nedeninin, su i�ine yerle�tirilmi� ye�il renkli lambalar oldu�unu hep bilirlerdi.

�ekirdekler dar�lar yenip ayaklar� yorgunluktan s�zlamaya ba�lad���nda � Hadi � dedi Anneanne � eve gidelim, yeter art�k �. Duvar�n demirlerine t�rman�p son bir kez daha bakt�lar Ye�ilsuya; harikayd�. � �abuk olursan�z sizi yine getiririm � diyordu anneanne.

Yorgunluktan kendilerini g��l�kle att�klar� yataklar�nda, g�kteki y�ld�zlara bakarak dalarken m�r�ldan�yorlard�;

- " Deniz de l�mbalardan dolay� mavidir de�il mi? "

:  Nusret ZENC�RC�, Ankara, 10.05.2002                                                                                                           Di�er Bir �yk� i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t