wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

K�ML��� PEMBE

N�fus M�d�rl����ndeyim. Saat 16:15.

Elimde, ba�l� oldu�um muhtarl�ktan ald���m, Kimlik numaras� i�lenmek �zere n�fus c�zdan� de�i�tirme talep belgesi. �zerinde yeni bir foto�raf�m yap���k. Mevcut n�fus c�zdan�m, Kimlik / vatanda�l�k numaram ve muhtarl�ktan ald���m belgeye yap��t�r�lm�� olan foto�raf�m�n bir e�iyle, bankoya yakla��yorum. Bankoya en yak�n, arkas� d�n�k ve konu�makta olan g�revliye y�neliyorum. Bir m�ddet bekliyorum ama ma� sohbeti devam ediyor. Mesainin bitmesine de az var.

 

       - Pardon, yard�mc� olabilir misiniz l�tfen? N�fus c�zdan� yenileme�..

 

Memur kolundaki saati, bu saatteki bir ba�vuruyu l�tfen kabul etti�i mesaj�n� ta��yan bir y�z ifadesiyle birlikte g�r�� alan�m�n i�erisinde bir s�re tutuyor ve s�zc�kleri dilinin �st�nde yuvarlamak bu kez a��r geldi�inden mi, yoksa biraz da beden dili kullan�m� ile ilgili pratik yapma tercihinden mi nedendir bilinmez, beni az �tedeki di�er g�revliye aktarma i�ini, i�aret parma��na, ba��na ve mimiklerine y�kl�yor� 

Di�er memurun masas�na y�neliyorum ve evraklar�m� uzat�yorum. Muhtarl�ktan ald���m talep belgesinin �zerindeki foto�raf�ma bakarken, sanki y�z�nde huzursuz bir ifade seziliyor. Ayn� olan di�er foto�rafa da bak�yor, arkas�n� �eviriyor, �n�ne bir daha bak�yor. Elindeki foto�raf�m bu bak��lardan bolca nasibini al�rken, bir ba��n� kald�rma mesafesinde kar��s�nda duran surat�m, en az�ndan foto�raftaki �ehre ile ger�e�ini kar��la�t�racak kadar anl�k bir bak��a mahzar olabilmek i�in daha bekleyecek anla��lan� 

Bu d���nceler i�erisinde g�zlemlerimi s�rd�r�rken;  

 

-   Bu fotog�raf vesikal�k deeyil hanfendi, arkas�nda seri numerosu da yok!

 

sesiyle birlikte kar��l�kl� diyalogumuz ba�l�yor:

 

-   Evet hakl�s�n�z beyefendi, o, foto�raf��da �ektirilmi� ve arkas�nda seri numaras� olan bir foto�raf de�il, dijital foto�raf makinesi ile �ekilmi� ve bilgisayara aktar�ld�ktan sonra vesikal�k foto�raf boyutunda foto�raf ka��d�na bas�lm�� bir foto�raf ancak, n�fus c�zdan� ile ayn� i�levi g�ren yani kimlik belgesi olarak da kullan�lan s�r�c� belgesine bas�lan, hani bilirsiniz ya, o foto ��p - �ak �ekimli foto�raflardan da �ok daha net ve d�zg�n bir foto�raf.

 

Bir ��rp�da kuruverdi�im bu uzun c�mlenin ve ald���m derin solu�un ard�ndan,  bak��lar�ma olabildi�ince so�utulmu� bir ifade, dudaklar�ma da olabildi�ince �s�t�lm�� bir tebess�m yap��t�rarak, tam g�zlerinin i�ine i�ine bak�yorum kar��mda oturan memurun.

  

-  Magalesef  bu fotog�raf� kullanamayaca��z. Yeni bir fotog�raf ile muhtarl��a ba�vuracan. Yeniden n�fus       c�zdan� talep ka��d� al�p, fotog�raf�n bir e�i ile tekrar gelecen-siniz.
 

C�mlesini noktay� koyar bir edayla sonland�r�p, evraklar� ve foto�raf�m�, bana geri vermek �zere toplamaya giri�iyor.

Sakin, kibar ama, g�l�mserken �s�ran bir ses tonu ve vurguyla, s�zc�lerin �zerine basa basa devam ediyorum;

      - Son birka� ay i�inde �ekilmi� olmas�, muhtarl�ktan al�nan talep belgesi �zerine yap��t�r�lm�� olan�n ayn�s� olmas� ve benim foto�raf�m olmas� gerekliliklerinin t�m�n� kar��l�yor, �yle de�il mi?


Tekrar ba��n� kald�r�yor. Hafiften diklenmeye meyilli ama kontroll� olmaya �al���r bir hali var.

 

- Hanfendi bu fotog�raf olmaz!
 

S�zen ka�amak bak��lar�n ard�ndan g�zlerini hemen uzakla�t�r�p, ba��n� �eviriyor.

Ayak parmak u�lar�mdan yukar� do�ru y�kselmeye ba�lad���n� hissetti�im bir �fke dalgas� bedenim boyunca h�zla yol al�yor� � Hay�r, hay�r kontrol bende olmal� ( ! ) �fkeme yenilmemeliyim, g�l�mserken �s�rmaya, �s�r�rken g�l�msemeye devam etmeliyim.. � telkiniyle, �nce hafiften alayc� bir tebess�m yerle�tiriyorum dudaklar�ma ve sonra;

 

- Tabii bu arada, arka fonu beyaz, y�z� kapal� de�il ve profilden de �ekilmemi�. Her �ey olmas� gerekti�i gibi yani.

 

Sinirlenir gibi oluyor hafiften.
 

-   Hanfendi bu fotog�raf uygun deeyiiil diyorum!!! Anlam�yon musun-uz? Arkada seri numerosu da yok!

 

Bense, sesimi sar�p sarmalayan ayn� �s�rgan tebess�m ve kibar tonla;
 

-   Beyefendi, siz foto�raf�n arka y�z� ile mi yoksa �n y�z� ile mi ilgileniyorsunuz?  Ayr�ca seri numaralar�, foto�raf kesilip kimlik belgesi �zerine yap��t�r�l�nca, g�r�lmez oluyor zaten.
Bu foto�raf� neden kullanamayaca��n�z� l�tfen a��klar m�s�n�z?

 

Biran teredd�t eder gibi oluyor, sonra oturakl� bir a��klama bulmu� olman�n sesine yans�yan tok t�n�s�yla:
 

-       Bu fotog�raf  zaay�f ka��da bas�lm��, fotokopi gibi de sankim. Seri numerosu da yok!
 

Dilimin ucuna gelen; � anla��ld�, seri numaras�na tak�ld�k ( ! ), bakal�m nas�l ilerleyece�iz ( ? ) � c�mlesini d��ar�ya d�k�lmeden �nce yutup, bir g�zel de yutkunup, sab�rla devam ediyorum:

 

-   Size az �nce de a��klamaya �al��t���m gibi bu, dijital foto�raf makinesi ile �ekilip bilgisayara aktar�lm�� ve oradan da parlak foto�raf ka��d�na bas�lm�� bir foto�raf. Foto�raf st�dyosunda �ektirilmedi�i i�in arkas�nda da seri numaras� yok, do�al olarak. Ayr�ca ka��t kal�nl���n�n vesikal�k foto�raf ka��d�ndan biraz ince olmas� da sizin i�inizi kolayla�t�racak bir unsur bana kal�rsa. PVC ile kaplanacak olan kimli�in �st�ne yap��t�r�l�rken, kal�nl�k yapmamas� i�in ka��d�n bir kat�n� s�y�rma zahmetinden sizi kurtaracak ��nk�. Bak�n yan masadaki han�mefendi tam da bir kat�n� s�y�r�yor elindeki bir ba�ka foto�raf�n. Seri numaras� filan da kalm�yor ortada. Siz de ayn� i�lemi uygulayacakt�n�z zaten, �yle de�il mi?

 

S�k�nt�l� bir ifadeyle saatine bak�yor. Birden, bu k��eye s�k��t��� diyalogdan kurtulman�n yolunu bulmu� olman�n rahatl��� dola��veriyor sanki y�z�nde ve alelacele evraklar�m� ve foto�raf� bana uzatarak;

 

-    Hanfendi �srar etme yin-iz l�tfen! Bu fotog�raf uygun deeyiiiiil !!!
Hem mesai de bitti. Yeni bir fotog�raf ile muhtarl�ktan alacag�n n�fus c�zdan� talep ka��d�ylan beraber yine gelirsin-iz, olur biter.

 

Arkamdan sesleniyor;
 

-   Arkas�nda seri no olacak ha, unutma!...

 

�ki g�n sonra, ayn� N�fus M�d�rl����ndeyim. Saat 14:15. Elimdeki zarf�n i�inde; �zerinde yeni �ektirdi�im foto�raf�n yap��t�r�lm�� ve m�h�rlenmi� oldu�u, ba�l� bulundu�um muhtarl�ktan ald���m yeni bir talep belgesi, ka��d� tok ve arkas�nda seri numaras� bask�l� ayn� foto�raftan bir tane daha, n�fus c�zdan�m ve TC kimlik numaram. Hepsi tamam! iki g�n �nceki ayn� memurun �n�ne do�ru yakla��yorum. �n�mdeki bir ki�inin i�lemini yap�yor. Bekliyorum, �zellikle o memurun i�ini tamamlamas�n� bekliyorum. Merak�m sadece maksad� bilmek �zerine�

 

- �yi g�nler, n�fus c�zdan�m� Kimlik numaras� ile yenilemek istiyorum.

 

Ba��n� hi� kald�rmadan, elindeki zarf�n i�ine bir �eyler yerle�tirmeye devam ederken;

 

- Muhtardan talep ka��d� neyin ald�n m�? Yeni bir fotog�raf�n da olacah.
 

Hi� yan�tlamadan sessiz kal�yorum. Bir zahmet ba��n� kald�r�p, y�z�me bakarak konu�ur belki o zaman.

��imde bir h�n�, bir i�erleme, bir kar�� ��k��, bir.. bir..ne bileyim sanki bir �e�it ayaklanma hali� nedense?

 

Nas�l da k��eye s�k��t�  beni bo�u bo�una u�ra�t�r�rken.. hem o foto�raf� da pek ala kullanabilirdi ama seri numaras�na takt� bi kere.. Elime bir numarat�r al�p o foto�raf�n arkas�na bir seri numaras� bassam mesela,  o foto�raf kullan�labilir mi olacak(?)  ne de�i�ecek(?)
�u pasaport ba�vurusu i�in Kimlik numaral� n�fus c�zdan�n� acilen ��kartmak zorunda olmasam, bug�n, yar�n, �b�r g�n yine o foto�rafla kar��s�na dikilirdim ya, hadi neyse...

 

Ben zihnimin i�inde gezinirken ba��n� kald�r�yor, d���ncelerime s�r�t�rken yakalan�yorum�

Hemen y�z�me maskemi tak�p, �nceki nadanl���mla;

 

- Buyurun, i�te b�t�n evraklar burada, arkas�nda seri numaras� olan yeni foto�raf�m da zarf�n i�inde.

 

G�zlerinden belli belirsiz bir g�lge ge�iyor. Hat�rlad��� kesin! Ba��n� tekrar masaya e�ip evraklar� ��yle bir g�zden ge�iriyor, foto�raf�m� eline al�yor bak�yor, arkas�n� �eviriyor, bir m�ddet elinde tutuyor. Ka��d�n toklu�unu da hissetmi� olmal�. Tekrar �n�n� �eviriyor, foto�rafa bak�yor. Surat�nda yine s�kk�n bir ifade. Bana do�ru d�n�p, ba��n� yukar� kald�r�yor:

 

- Bu fotog�raf olmaz!
 

Hi� beklemedi�im bu c�mleyi duyunca, �a�k�nl���m�n y�z�me ve sesime bir tokat gibi yap��mas�n� engelleyemiyorum.

 

- Ne demek olmaz? Nas�l yani? Neden olmuyor �imdi bu foto�raf?

 

- Bu fotog�raf  ge�en g�n getirdiginin benzeri.

 

Art�k, �fkemi kontrol edebilme e�i�imi a�t���m� hissediyorum�

 

-   Siz ne diyorsunuz Allah a�k�na!!! Bu foto�raf� yeni �ektirdim, �stelik foto�raf st�dyosunda. Ka��d� kal�n ve tok, fonu beyaz, arkas�nda seri numaras� da var. Daha ne istiyorsunuz?

-    Bu fotog�raf n�fus c�zdan�na konulmaz!

-    Nedenmi� o?

-    Dedim ya, ge�en g�n getirdigine benziyo.

 

Zihnim de sorular birbirini koval�yor�  

Ne demek istiyor �imdi bu adam( ? )  �nceki foto�raf�ma benziyor da ne demek ( ? ) Elbette benzeyecek, her ikisi de benim foto�raf�m; birbirine benzeyecek; bana benzeyecek ( ! ) ... Ba�kas�na benzeyecek hali yok ya ( ! ) Hem bu, � sen � diline terfi etmek de ne oluyor ( ? )... Benimki de laf i�te,  � siz � dilini kullanmay� becerebiliyordu sanki�

Anla��lan onunla ayn� dilden konu�mam gerek.. di�erini anlam�yor ��nk��

 

-    Bak bey amca, beni daha fazla oyalamay� b�rak�n ve i�inizi yap�n siz!!! Hem de hemen!!!

-    Yav... �ey... Hanfendi, bu fotog�raf n�fus ka��d�na yak���yo mu sence? Sankim d���nde �ektirilmi�.

 

Birden beynimde bir �im�ek �akt�, ard�ndan g�rleyen kahkahalarla sinirlerim bo�ald��

Zembere�i bo�alan kahkahalar�m�n aras�nda, d���nceler zihnimde u�u�uyor�

Sinir krizi ge�irmek bu olsa gerek!!!

 

Me�er bey amcan�n � uygun deeyiill !! �  deyip durdu�u; bir ruj ve rimelden olu�an makyaj�mla, kula��mda bir �ift k�pe, boynumda ince bir kolye ve ask�l� bir bluzla �ektirdi�im her iki foto�raftaki k�l�k k�yafetimmi��  

� Digerine benziyo � s�yleminin sat�r aras�ndaki mesaj da buymu� demek� Her iki foto�raf�n da benzer �uygunsuz.. � bir g�rselli�e sahip olmas� yani�.
 

�nceki foto�raf�n, as�l kabul g�rmeme sebebi de bu o halde� Seri numaras� falan hik�ye�

 

Biri �stanbul� un A�ustos s�ca��nda, di�eri Kas�m ay�n�n bu past�rma yaz�nda, sa�lar�m tepemde bir tokayla tutturulmu�, �zerimde ask�l� bir bluz ve pamuklu kuma�tan bir pantolonla dola�t���m bir mevsimde �ekilmi� bu iki foto�raftaki bu g�ndelik ve ola�an g�r�nt�y�, ancak kafas�ndaki d���n ortam�na oturtabilmi� demek�

Vesikal�k foto�rafta g�remedi�i a�a�� bedeni de kendine g�re giydirmi� olmal�� en iyi ihtimalle�

 

Bu resmen taciz!  Hem de � resmen ��

 

N�fus c�zdan�ma yap��t�r�lacak foto�raftaki giyimim, ku�am�m, g�r�n���m konusunda, bu zat - � muhteremin icazetini almam gerekiyor, �yle mi? Kahkahalar�m, g�zlerimde biriken �slak bir �fkeye d�n���yor� D�k�ld� d�k�lecek�

Tam �n�mde, masan�n �st�nde duran makas� kap�p al�yorum, bir h���mla. G�zlerimde biriken �fkeyi; s�k�,  s�ms�k�,  ta� gibi bir kartopuna d�n��t�r�p, y�z�ne f�rlat�yorum. Biran g�zleri b�y�yor. Biraz korku, biraz hayretle, en fazla da �a�k�nl�kla bana bak�yor. Elinde tuttu�u foto�raf�m� da �ekip al�yorum, kimlik �zerine yap��t�raca�� boyutta kesip k���lt�yorum, �stten, yanlardan, �zellikle de alttan. Sadece y�z�m ve boynumun bir k�sm� g�r�n�yor art�k. Eline tutu�turuyorum foto�raf�m� ve art�k hi� de kontrol etmeye �al��mad���m ��nlayan bir sesle;
 

- Bey amca, al bu foto�raf� hemen oraya yap��t�r ve kimli�imi ver bana!

 

Ba��n� bir sa�a bir sola sallay�p, kendi kendine bir �eyler m�r�ldan�yor. Kimlik bilgilerimi yeni bir pembe n�fus c�zdan� kartonu �zerine doldurup �zerine, kesip ufaltt���m foto�raf� yap��t�r�yor. Damgal�yor, PVC kaplama makinesinden ge�iriyor, kenarlardaki plastik kal�nt�lar�n� kesip d�zeltiyor ve masan�n �st�ne koyuyor.

Eski n�fus c�zdan�m� eline al�yor, g�z�m�n �n�nde kesip imha ediyor.

Muhtardan ald���m de�i�tirme talep belgesini dosyaya koymak �zere, �n�nde duran kara kapl�, hantal ve �i�kin bir klas�r�n kapa��n� a��yor. Biraz ilerde duran delge�e do�ru uzan�yor...

 

Bekliyorum.. �fkem g�zlerimde, �fkem burnumda, �fkem dilimin ucunda bekliyorum� Bekliyorum� Bekliyorum�

Ve nihayet, �zerinde Kimlik numaram yaz�l� yeni n�fus c�zdan�m� bana uzat�yor. �ekip al�yorum elinden kimli�imi. Kimli�imi elime al�yorum�

 

Kimli�imin �yk�s� de kendisi de bu i�te; bir adet pembe n�fus c�zdan� sahibi�  Kad�n ( ! ) � 

:  Ye�im ESEMEN, �stanbul, 18.�ubat.2005, 19:14                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t