wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: �yk� ARPAD

 G�ZEL KIZ EK�N' �N YAZ TAT�L�

Ekin sabah uyan�r uyanmaz annesi ve babas�na " g�nayd�n " dedi. Annesi Ekin' e bu yaz �ok g�zel planlar�m�z var dedi. Ekin sevindi ve annesine planlar�n� kendisine anlatmalar�n� istedi. Annesi Ekin' e planlar�n� anlatt�. Ekin, " haydi anne baba �abucak planlar�m�za ba�layal�m " dedi. Babas�, " Dur k�z�m, bu kadar �abuk hareket edemeyiz " dedi. Annesi Ekin' e cumartesi yola ��kacaklar�n� s�yledi. Ekin �ok �z�ld� ��nk� bug�n g�nlerden sal�yd�. Ekin cumartesi g�n�n� sab�rs�zl�kla bekliyordu. Cumartesi g�n� geldi �att�. Ekin ailesi ile yola ��kt�lar. 

Antalya' ya var�nca otele yerle�tiler. Dinlendikten sonra otelden ��k�p ak�ama kadar Antalya' n�n tarihi yerlerini ve sahilini gezdiler. Ekin annesine " Antalya �ok g�zelmi�" dedi. Ak�am olunca g�zel bir lokantaya gidip yemek yediler, sonra otele d�nd�ler. Ekin i�in yorucu bir g�nd�.

Ertesi sabah Ekin uyan�r uyanmaz annesine " havuza girebilir miyim " diye sordu. annesi kabul etti. ekin kahvalt�s�n� bitirip hemen havuza ko�tu ve havuzda bir�ok arkada� edindi.

Bir m�ddet sonra babas� Ekin' in yan�na gelerek otelin denizine gideceklerini s�yledi. Ekin yeni arkada�alr� ile sonra g�r��mek �zere vedala�t�.

Annesi, babas� ve Ekin sahile gittiler. Ekin kovas�n�, k�re�ini ve deniz topunu yan�na alm��t�. Sahilde kumdan kale ve deniz k�z� yapmak istedi. Ona babas� ve orada tan��t��� arkada�lar� yard�m ettiler. �ok e�lenerek kumdan resimler ve kale yapt�lar. Denize girip top oynad�lar, y�zd�ler. G�ne�ten fazla yanmamak i�in �apkas�n� ba��ndan hi� ��karmad� ve annesinin g�ne� kremi s�rmesine itiraz etmedi.

Ak�ama do�ru yorgun ve �ok e�lenmi� olarak otel odalar�na d�nd�ler. ekin yemek sonras� hemen uyudu.

Ertesi sabah denizden sonra lunapark' a gitmek i�in ailesi planlar yapt�lar. ��le yeme�inden sonra odalar�nda dinlendiler. Sonra otelde tan��t�klar� bir aile ile lunapark' a gittiler. Onlar�n da Ekin ya��nda bir k�zlar� vard�. Ad� I��nsu idi. Ekin arkada��yla lunaparkta �arp��an otolara, d�nen u�aklara, balerin ve korku trenine bindi. Hem korktular hem de �ok e�lendiler.

Ekin ve ailesinin yaz tatilleri bu �ekilde gezerek ve e�lenerek bitti. Eve d�n�� g�n� geldi�ine Ekin tatil s�resince tan���p oynad��� arkada�lar� ile vedala�t� ve sonraki g�nlerde yaz��mak �zere birbirlerine adreslerini verdiler.

Arabalar�na binerek mutlu bir �ekilde evlerine d�nd�ler.                     

eay' den : Belirli bir ya� grubunun alt�nda kalan duyguyo�uranlar�m�z i�in ald���m�z karara g�re, bu grubun yap�tlar�na �ok gerekmedik�e d�zeltme amac�yla dokunmayaca��z. Enstit� fonksiyonunun �al���p, hatalar�, geli�meleri kendileri izleyebilsin diye ve ��retmenleriyle �ak��mamak i�in bunu elzem g�r�yoruz. Bunun yerine SiZler hatal� g�rd���n�z yerler i�in a�a��daki T veya Bozuk Su Muslu�u ikonlar�n� kullan�p uyar� g�ndererek bu duyguyo�uranlar�m�z�n geli�imine katk�da bulunabilirsiniz. Aynen yeti�kinlere de yapabilece�iniz gibi Zamanla d�zelen hatalar tekrarlanmayacak inanc�n� ta��yoruz. ( �zel not: Duyguyo�uran�m�z bu yap�t�n�n bir masal oldu�unu �srarla savunduysa da, �yk� Bulvar�' na koymaya �ok zor ikna edebildik... ). Sayg�lar�mla,  

:  �yk� ARPAD, 23.03.2005                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t