wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

 NE DEN�R K� ?... 

D�zenli ��le yeme�i yeme al��kanl���n� bir t�rl� edinememi�ti. Asl�nda, kar�n doyurmak d���nda yemekle aras� pek yoktu. G�n�n bir vakti gelen o i�ten i�e kaz�nma hissi de olmasa, yemek yemek akl�na hi� gelmeyecekti neredeyse. Ay sonu gelmi�ti ve yemek fi�leri ko�an�, ��te birinden fazlas� hi� kopart�lmam�� yapraklarla dolu olarak elindeydi yine. �al��t��� i� yerinin kendine ait bir yemekhanesi de yoktu. Bunun yerine �al��anlar�na, her ay bir ko�an yemek bileti veriyordu. Bu ayl�k yemek bileti ko�an�, sadece i�inde bulunulan o ay kullan�l�p, t�ketilmek �zere ge�erliydi. Farkl� mebla�lar halinde gruplanm�� yapraklardan olu�an bu � ticket � lar, kimi restoran ve kafelerde para yerine kullan�labiliyordu. Bilet ko�an�n�n son bir iki yapra��nda da, kullan�labildi�i kafe, restoran, bar vs., isim ve adresleri mevcuttu. Her yerde ge�miyordu, yayg�n kullan�ma sahip de�ildi hen�z. Bu biletleri para yerine sayan, restoran, lokanta, kafe tarz� yerlerdi genellikle ve kap� giri�lerine yap��t�rd�klar� logolardan, bu tarz � fi� � lerden hangilerini kabul edip, etmediklerini, daha i�eriye girerken g�r�p anlamak da m�mk�nd�.  

Seksenli y�llar�n sonlar�yd�. Nakit paran�n; bir numaral� de�i� toku� arac� olarak h�k�mranl���n�, kredi kart�na hen�z kapt�rmad��� ancak, sa��na eklenen her bir s�f�rla birlikte, telaffuz edilmekte zorlan�lan kocaman rakamlar�n sat�n alabildiklerinin h�zla azal�r oldu�u y�llard�. Hen�z ne bu tip bilet - yemek firmalar� yayg�nla�m��t�, ne de bu biletleri ��le yeme�i yerine da��tan i� yerleri. Kredi kartlar� bile mal ve hizmetleri sat�n alma konusunda �ekingen ad�mlarla, c�zdanlar�n i�inde kendilerine bir yer bulmaya �al���yordu. 

��len kendini d��ar�ya att� Zeynep. Ac�kmam��t� her zamanki gibi. Ama ��le tatili sadece yemek yiyenlere verilmi� bir ayr�cal�k de�ildi ne de olsa. Yemekle de�il, bu g�zel bahar havas�yla beslenmeyi tercih edenlerdendi. Hem biraz vitrinlere bakar, kitapevine u�ray�p birka� kitap kar��t�r�r, d�n��te de yolu �st�ndeki markete u�ray�p evin eksi�i birka� par�ay� al�rd�. Bu arada ac�k�rsa, ayak �st� bir �eyler de at��t�r�rd�. H�zl� ad�mlarla y�r�rken, bir yandan da d���nmeye devam ediyordu. 

Ayak �st� at��t�rma anlay��� nas�l da h�zla yayg�nla�maya ba�lam��t� son zamanlarda. �nce merkezi yerlere konu�lan�p sonra birer iki�er �ube say�s�n� artt�ran hamburger ve pizza zincirleriyle; kokore�, lahmacun, g�zleme, ekmek aras� d�ner, t�k�r�k k�ftesi rit�eli aras�nda k�yas�ya bir � fast � food � sava��d�r gidiyordu. Bat�yla do�unun bu � fast-food � sentezi kar��s�nda; bol kep�e lokantalar�, birer iki�er kepenk indirmeye ba�lam��lard� �oktan. Zaman; pazarlan�p, sat��a ��kart�lan bir meta halini alm��t� adeta. Vakti en k�sas�ndan nakde �evirmenin yolunun ayak �st� at��t�rma al��kanl���n�n yayg�nla�t�r�lmas�ndan ge�ti�ini kavray�veren esnaf, t�ccar, i�adam�, hemen bu zincirin i�inde bir halka kapmak i�in kollar� s�vam��t� anla��lan. 

��le tatilinin bitmesine az kalm��t�. � �u markete u�ray�p, deterjan, �ampuan, tuvalet ka��d�, kad�n pedi ve birka� acil ihtiyac� daha al�p �irkete d�nmeliyim, zaten daha fazlas�n� ta��yamam �  diye ge�irdi akl�ndan. Her zaman gitti�i marketti bu. Bu kez i�eri girerken, cama yap��t�r�lm�� de�i�ik bir � ticket � logosu dikkatini �ekti. Demek yemek i�in da��t�lan o biletler, burada da ge�meye ba�lam��t�. Zaten iki �� g�n sonra ay bitiyordu ve bu ko�an ge�ersiz olacakt�. � �yi bari, yapt���m al��veri�i bununla �derim hi� olmazsa �  diye i�inden ge�irdi. Zaten bu kalan biletleri de genellikle, Amerikan zincirine dahil olan  � fast � food � restoran ve kafe� lerde t�ketebiliyordu. Buralarda para yerine ge�iyordu bu � ticket � lar. Hafta sonlar� k�z�n� g�t�rd��� sineman�n ard�ndan bu tip bir yere gidip, �ocuk m�n�s� al�yorlard�. Kendisi de bir �eyler at��t�r�p kahvesini yudumlarken Merve, bu restoran�n bah�esindeki prefabrik �ocuk park�nda oynuyordu. �ocuklar� oyalama hizmeti de o yap boz oyuncak gibi, k�zarm�� patates, hamburger ve koladan olu�an �ocuk m�n�s� fiyat�n�n i�indeydi asl�nda�

� Her �ey dahil! � formundaki promosyon sistemiyle ilk tan���kl�klar, b�yle yol almaya ba�lam��t�... � Neyse, demek ki art�k bu marketten bir �eyler alabilirim bu yemek biletleriyle �  diye d���n�rken, kap�dan i�eriye girmi�ti �oktan. 

H�zla raflar�n aras�nda dola�arak, almak istediklerini buldu, sepete doldurdu. �ikolata - gofret - bisk�vi reyonunun tam �n�nden ge�erken, durdu. � Merve� ye de sevdi�i birka� �ey alay�m buradan � diye akl�ndan ge�irdi. ��inden yap boz bir oyuncak ��kan � yumurta �ikolata � y� severdi. Hem oyuncak, hem e�lence, hem tatl�, ��� bir arada� Merve, son zamanlarda, her ak�am eve geli�inde bir �eyler getirmesini bekler olmu�tu. Bu hali, hi� ho�una gitmiyordu asl�nda. �te yandan, y�z�ndeki o sevinci ve ne�eyi g�rmeyi, hayal k�r�kl���na milyon kere tercih edece�ini d���nd�. �ki tane yumurta �ikolata ve birka� gofret att� sepete. O s�rada g�z�, a�a��daki raflarda duran ithal �ikolatalara ve her bir harfi canl�, parlak, fosforlu renklerle yaz�lm�� KAMPANYA s�zc���n�n pe�ine eklenmi� oklara tak�ld�. Bunu okuyan g�zler, oklar taraf�ndan yan duvarda as�l� bir ilana y�nlendiriliyordu an�nda. 

Cadburry �ikolatalar�n�n bir kampanyas�ndan s�z ediliyordu bu ilanda. Be� adet farkl� ambalajl� Cadburry �ikolatas�na ait  ambalaj ka��tlar�n�n, a�a��da yaz�l� adrese posta ile g�nderilmesinin ard�ndan yap�lacak �ekili�te, kazanan talihlilere da��t�lacak hediyeler tan�t�l�yordu.

� Seksenli y�llar�n ilk yar�s�ndan itibaren, gittik�e artan �e�itleriyle raflarda dizilmeye ba�layan ithal �r�nler aras�nda bu rengarenk �ikolatalar�n, en alt raflara yerle�mi� olmas�, bir tesad�f olmasa gerek.. � diye d���nd� Zeynep. Tam da be� alt� ya�lar�ndaki bir �ocuk boyunun yakla��k g�z hizas�na denk d��en bir yerle�imdi bu! Reyondan uzakla��p, kasalar�n bulundu�u yere do�ru y�r�meye ba�lad�. Yol boyunca kolonlara yap��t�r�lm�� ayn� ilan, g�z�n�n �n�nden ge�ti durdu. �ekili�te kazanan talihlilere da��t�lacak hediyeler aras�nda, video - kamera da vard�. Ne zamand�r bir video - kamera almay� arzu ediyordu Zeynep. �landaki video - kamera foto�raf�n� g�r�nce; � Merve be� ya��na geldi ve h�zla b�y�yor, bir video - kameram�z olup da bu y�llar�n� kayda alabilsek, ne iyi olurdu...�  diye ge�irdi yine akl�ndan. Ama zorunlu �ncelikler aras�nda, bir t�rl� kendine bir yer bulamam��t� �u video - kamera� 

Ne talih oyunlar�na, ne de i�ini �ansa b�rakmaya inan�rd�. �zel g�nler de dahil, piyango bileti ald��� say�l�yd�. O g�ne kadar alm�� oldu�u �ok az say�da bilet aras�nda, birka� kez amortiyi yakalam�� olmas� bile �anst� asl�nda. Ad�m ba��, raflardaki �e�itli �r�nlere yap��t�r�lm�� PROMOSYON etiketlerinin say�s�ndaki art�� da dikkatini �ekmi�ti.  � T�ketimi k�r�klemekten ve ihtiya� d��� al��veri�i �zendirmekten ba�ka bir i�e yaramayan, �unu al�rsan�z yan�nda bu da bedava formundaki pazarlama taktikleriyle ve bu t�r kampanyalar�n y�nlendirmesiyle al��veri� yapan ka� ki�i vard�r acaba? �  diye ge�irdi akl�ndan. Bu d���nceler i�inde s�rada beklerken, kasa kuyru�unda s�ra kendisine gelmi�ti sonunda.

Kasiyer k�z;

- Dokuz bin y�z yirmi lira tuttu efendim! deyince Zeynep, elindeki ticket  ko�an�ndan, binlik kup�rlerden yedi adet ve be� y�zl�klerden de be� adet yapra�� kopard� ve kasiyere uzatt�.

- Maalesef  ticket �zerine nakit para iadesi yapam�yoruz, elimizde ticket �st� olarak verebilece�im d���k kup�rl� bilet de yok. E�er �u be�li paket halindeki Cadburry �ikolatas�n� da al�rsan�z, verdi�iniz biletler bu al��veri�inizi tam olarak kar��l�yor olacak yada arzu ederseniz, y�z yirmi liral�k k�surat� nakit olarak da �deyebilirsiniz.

Kasiyerin bu s�zlerinin ard�ndan Zeynep, elini para c�zdan�na at�p y�z yirmi lira bulmaya �al��t� ancak iki adet on binlik d���nda c�zdan�nda ba�ka para yoktu. Kasiyere on bin liray� uzatt�.

- Han�mefendi kasada da bozu�um kalmad�. Biraz bekletece�im sizi. Ticket giri�ini de yapt�m, �imdi geri al�p t�m mebla�� nakit olarak tahsil etmem daha uzun s�rer. Hay Allah! diyen kasiyerin yan kasaya do�ru uzand���n� g�ren Zeynep, saatine bakt�. ��le tatili neredeyse bitmek �zereydi. Bir anda karar de�i�tirip;

- Pek�l�, benim de zaman�m k�s�tl� zaten, hem kuyrukta bekleyenleri daha fazla bekletmeyelim, Cadburry �ikolatas�n� da al�yorum.  s�zleriyle al��veri�ini s�ratle tamamlay�p, daha fazla zaman kaybetmeden marketten ayr�lmay� se�mi�,  h�zl� ad�mlarla ofise do�ru y�r�meye koyulmu�tu �oktan. 

Ak�am eve geldi�inde Merve, boynuna sar�l�p hemen ard�ndan, o bekledi�i soruyu yap��t�rm��t�;

- Bug�n bana ne getirdin? Birden akl�ndan ge�en bir muziplikle:

-
Hi�bir �ey, sadece kendimi getirdim! deyiverdi Zeynep, bir yandan b�y�k alt�ndan g�l�mserken. Hemen g�zleri bulutlanmaya ba�lam��t� Merve� nnin. ��te onun bu haline hi� dayanam�yordu. Ama k�z�n�n hep motive edilmeyi bekleyen, �ar �abuk �mitsizli�e kap�lan bu yan�n� da biraz t�rp�lemek istiyordu. Y�z�ne biraz k�sk�n, biraz da avutulmay� bekleyen bir maske yerle�tirip; 

- Dur bakal�m, hemen surat�n� ast�n yine. Sana bir �ey getirmesem, beni kabul etmeyecek misin yani? Hem her zaman bir �eyler getiremeyebilirim sana, hep bu beklentide olman beni �z�yor, kendimi k�t� hissediyorum. s�zlerinin ard�ndan Merve, tekrar boynuna sar�larak;

- Tamam peki annecim, sen �z�lme! Bir daha �yle demiycem s�zleriyle kendisini avutmaya ba�lam��t� hemen. Duygu s�m�r�s� yapt���n�n fark�ndayd� Zeynep fakat k�z�n� �ok iyi tan�yordu. Ona ��retmek istedi�i �eyin en k�sa yolunun bu oldu�unu biliyordu. Kucak kuca�a salona ge�erken, cebinden yumurta �ikolatay� ��kar�p Merve� nin ete�inin alt�na soktu usulca, sanki oradan bir �ey bulmu� gibi;

- Aaaa, bu yumurta ete�inin alt�da ne ar�yor senin? Yoksa sen tavuk musun? s�zlerinin ard�ndan Merve, kahkahalar atarak yumurtay� elinden kapm��t� �oktan.

Sonra birlikte mutfa�a ge�tiler ve Zeynep�in ald��� di�er gofret ve �ikolatalar�, � �v�r z�v�r �ekmecesi � ad�n� verdikleri Merve� nin k���k mutfak �ekmecesine yerle�tirdiler. Kendi �ocuklu�unu hat�rlad� Zeynep, o da yemek yeme�e de�il ama �eker �ikolataya d��k�nd�. Onun da buna benzer bir " �v�r z�v�r raf� " vard��

Cadburry �ikolatalar�n� �ekmeceye yerle�tirirken, � Ne tuhaf !...�  diye d���nd�, � Bunlar� sat�n almaya hi� niyetim yoktu oysa��. Be� adet farkl� tipte �ikolatan�n bir arada paketlenmi� oldu�u ambalaj�n i�inden, �zerinde kampanya duyurusunun ve ileti�im adres bilgilerinin oldu�u k���k bir de bro��r ��km��t�. ��inden bir ses, bu �ikolatalar�n ambalaj ka��tlar�n� atmamas�n� ve bu adrese g�ndermesini f�s�ldar gibiydi. �� sesini, sezgilerinin s�z�n� dinlerdi hep Zeynep, bunun bir �e�it alt�nc� duyusu oldu�una inan�rd�. �o�u kez, be� duyunun bir biriyle etkile�iminden olu�an bir alt�nc� duyuydu bu. Sezgileri g��l�yd� ger�ekten, g�zlemleriyle birle�ti�inde olaylar� ve insanlar�, inan�lmaz bir do�ruluk ve ger�eklik i�ersinde analiz edebiliyor, k�s�tl� bilgilerden �ok do�ru sonu�lar �retebiliyordu. Hatta bu �zelli�ini iyi bilip, kendisini iyi tan�yan biri bir g�n ��yle demi�ti ona; � Siz devlet kat�nda diplomatik g�zlemci olarak �al���p, sat�r aralar�n� okuyan ki�i olmal�yd�n�z... �

- Pek�l� dedi i�inden, Bu renkli k���k ambalajlar� atmay�p, bu adrese postalayal�m bakal�m!

Bu karar�n�n ard�ndan Merve� ye; bu �ikolatalar�n ka��tlar�n� atmay�p, yedikten sonra �ekmece i�inde b�rakmas�n�, bir i�te kullanmak �zere kendisine gerekli oldu�unu tembih etmeyi de unutmam��t�. Fakat �u a�amada, bu ambalaj ka��tlar�n�n ne i�e yarayaca��n� kimseye a��klaman�n da bir anlam� yoktu.  

Aradan bir hafta ge�mi�ti. O hafta sonu, yapm�� oldu�u haftal�k mutfak al��veri�inin ard�ndan ald�klar�n� yerle�tiriyordu dolaba. Bir iki gofret ve �ikolatay� da Merve�nin �v�r z�v�r �ekmecesine yerle�tirmek �zere �ekmeceyi a�t�. �� tane ambalaj ka��d� duruyordu �ekmecenin i�inde, �ikolatas� yenip ka��d� oraya b�rak�lm��. �Evet ya! Tamam! Bunlar o �ikolatalar�n�n ka��tlar�, tamamen unutmu�um, bunlar�n be� tanesini kampanya adresine g�nderecektim � diye ge�irdi akl�ndan. �ekmecenin i�ine ��yle bir bakt�, ileti�im adresinin yaz�l� oldu�u o k���k bro��r orada duruyordu ama di�er iki �ikolatan�n kendisi de ka��d� da yoktu. � Her halde unutup atm�� olmal� Merve �  diye d���nd�. Hat�rlay�p �� tanesini saklam�� olmas� bile sorumluluk duygusu ta��d���n�n g�zel bir g�stergesiydi asl�nda. G�l�msedi i�inden. Kendisi bu i�i tamamen unutmakla bu kadar�n� bile yapamam��t�. ��indeki sese kar�� mahcup oldu�unu hisseti birden. O �� ambalaj ka��d�n� ve bro��r� hemen al�p �antas�n�n i�ine koydu, �Pazartesi g�n� ilk i� olarak �u markete u�ray�p, eksik o iki �ikolatay� da almal�, be�inin birden ka��d�n� zarfa koyup �u adrese postalamal� �  diye ge�irdi akl�ndan. � Marketin �n�nden ge�erken akl�ma gelir en az�ndan, bu sefer unutmam! �  diye de kendi kendini rahatlatt�. 

Marketten az �nce d�nm��t� ofise. ��le tatilinin bitmesine daha on - on be� dakika vard�. � Elimdeki torbalar� da ofise getirmi� oldum nas�lsa, �u zarf� haz�rlay�p birka� blok �tedeki postaneye b�rakabilirim hemen �  diye d���nd� masas�nda otururken. 

Be�e tamamlamak i�in ald��� o iki �ikolatan�n birisini kap�da oturan ayakkab� boyac�s� �ocu�a verdi�inde, nas�l da sevinmi�ti. Yiyip bitirdikten sonra �ikolata ka��d�n� kendisine vermesini istedi�inde; � Abla ben atar�m �uradaki ��p kutusuna, sen zahmet etme � s�zlerinin ard�ndan, � Hay�r can�m, sen bana ver, ben biriktiriyorum onlar� � deyince, bir o kadar da �a�k�n bir ifade oturmu�tu surat�na. Ard�ndan ayakkab�lar�n� boyat�rken, � Abla, ben b�yle �ikolata alabiliyor olsam, senin i�in biriktirirdim bu ka��tlar� ama� � s�zleri, b��ak gibi y�re�ine saplanm��t� Zeynep� in�

D���ncelerinden uzakla��p, �ekmecesinden bir zarf ��kartt�, �zerine kampanya adresini yazd�, i�ine be� adet �ikolata ka��d�n� koydu. Tam zarf� yap��t�r�yordu ki; � ��ine g�nderenin ad�n� ve adres bilgilerini de yazmak gerek, do�ru ya! �  diye d���nerek son anda vazge�ti zarf� kapatmaktan. Bunu Merve� nin �ans�na g�ndermek ge�ti bir an i�inden, k���k bir not ka��d� �zerine Merve� nin ad�n� soyad�n� ve kendi i� adresini, telefon numaras�n� yazd�. Bu k���k not ka��d�n� zarf�n i�ine koymak �zereyken, � �� yeri adresimi ve telefon numaralar�m� verdim, buraya Merve� nin ad�n� yazmak olmaz �imdi, ya kendi ad�m� yazmal�y�m yada Merve� nin ad�yla birlikte ev adresimizi ve ev telefonumuzu vermeliyim �  diye ge�irdi akl�ndan. Ev adresi ve telefonunu verme fikri birden ho�una gitmedi, o k���k ka��d� y�rt�p ��pe att�, yeni bir not ka��d�na kendi ad�n�, soyad�n� ve i� adresi, telefon bilgilerini yazd� yeni ba�tan. Zarfa koydu, zarf�n arkas�n� s�k�ca yap��t�rd� ve postaya atmak �zere h�zla ofisten ��kt�. 

Aradan ne kadar zaman ge�ti�ini hat�rlam�yordu, belki �� hafta ge�mi�ti belki daha fazla. Bir g�n ofiste masas�n�n �zerinde bir mektup buldu Zeynep. �zerinde kendi ad� yazan bir mektuptu bu. G�nderici k�sm�nda bir �ey yazm�yordu. Merakla a�t� mektubunu. Cadburry �ikolatalar�n�n T�rkiye temsilcisi ithalat�� firmadan geliyordu mektup. Antetli ka��da daktilo harfleriyle yaz�lm��, ka�e �zeri de imzalanm��t�. ��yle yaz�yordu i�inde; 

Say�n Zeynep T�rkmen, 

Kampanyam�za kat�lm�� oldu�unuz i�in �ok te�ekk�r ederiz. Yap�lan �ekili�te bir adet video - kamera kazanm�� bulunuyorsunuz. N�fus c�zdan�n�zla birlikte, on g�n i�ersinde  a�a��daki adrese ba� vurman�z durumunda, kazanm�� oldu�unuz arma�an�n�z taraf�n�za elden teslim edilecektir. 

Sa�l�kl� g�nlerde, keyifle kullanman�z dileklerimizle, 

Sayg�lar�m�zla,

Firma ad�, yetkili ad�, teslimat adresi, telefon ve faks numaras� bilgileriyle sona eriyordu mektup. A�a��larda bir yerlerde matbu ve iyice k���k harflerle yaz�l�, bir de ��yle bir not vard�; 

" Kampanyam�za on sekiz ya��ndan k���kler kat�lamaz. Kat�l�p da kazanmalar� halinde, teslimat s�ras�nda on sekiz ya��ndan g�n alm�� olmalar� gerekmektedir. Aksi takdirde, kendisine yada ailesine, s�z konusu arma�an teslim edilmez, �ekili�te kazanan yedek talihli ile irtibata ge�ilir.... "

 Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar�ndan: 27. hafta, 28.03.2005 - 03.04.2005 haftan�n konusu: " �Ben Ne Diyeyim Ki ?" �zerine...

:  Ye�im ESEMEN, �stanbul, 28 Mart 2005, 02:10                                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t