wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

GEM� YOLCULU�U

Her �ey bir gemi yolculu�uyla ba�lam��t�; bu yolculu�u yapt���mdan beri ruhumu kaplam��t� bu istek, vazge�ilmez bir tutku olmu�tu... G�rd���m her gemi sanki bir par�am� ta��yordu ve ben o gemide olmay� arzuluyordum. B�t�n bedenim ve ruhumla istememe kar��n, par�as� oldu�umu hissetti�im bu gemilere gidemiyordum. ��imde, tarif edemedi�im bir macera duygusuyla oradan oraya s�r�klenmek istiyordum, de�i�ik yerler g�rmek ve yeni insanlarla tan��mak iste�iyle kavruluyor fakat bunun imkans�zl���yla ya�amaya �al���yordum. Her gece r�yalar�mda denizi ve gemileri g�r�yordum. Sanki ta derinlerden bir yerden, beni yanlar�na �a��r�yorlard�. Yanlar�na gitmeyi deniyordum ama beceremiyordum. 

Baz� geceler o gemiye bindi�imi ve geminin dalgalar� yard���n�, sular�n� f��k�rtarak y�zd���n� g�r�rd�m, i�te o zaman uykudan uyand���ma pi�man olurdum. Bir g�n, bir gemiye atlay�p uzak diyarlara gidecektim. Buna kararl�yd�m. Gemiye binince, denize de g�ky�z�ne de yak�n olacakt�m, denizin i�indeki bal�klar� g�recek onlarla yar��acakt�m. Mart�lar da yolculu�umuza kat�lacak, �ark�lar s�yleyerek yola koyulacakt�k. Her sabah b�yle bir hayalle kalk�yor, d�� k�r�kl���yla yata��ma yat�yordum.

G�nler gemilerden uzak, bo�ucu ge�iyordu. G�rd���m t�m gemiler, her seferinde yan�na �a��r�yor ve her defas�nda da ben gidemiyordum. R�zg�r�n u�ultusunu, dalgalar�n dans edi�ini duymak istiyordum ve g�rmek istiyordum sislerin aras�ndan gidi�ini� G�nlerim anlams�zd�. �zledi�im birka� filimdeki macera dolu gemi yolculu�u bana yetmiyordu, bu dayan�lmaz bir ac� gibiydi.

Babam�n kaptan olan yak�n arkada��, benim gemi sevdam� bildi�inden, gemileri gezdirmesi i�in o�lu Serkan� � g�revlendirmi�ti. Limana geldi�imizde gemilerin bir�o�unun kalkmas�na az zaman vard�. Bir gemiye bindik, i�inde dola�maya ba�lad�k fakat ben pek ho�lanmam��t�m. Duran bir gemiyi  gezmenin ho� bir yan� yoktu. Etrafa isteksizce g�z att�k, hi�bir hareket yoktu, ne deniz ne de g�ky�z�nde anlam vard�.

Geminin kalkmas�na on be� dakika kalm��t�. Fakat �srarla filikalar� g�rmek istedi�imi s�yleyince  �ocukca��z bana uydu ve filikalar�n oldu�u tarafa gittik. Yan yana duruyorduk, ona bakt���mda duygusuzca bir ifade g�rd�m g�zlerinde, sanki mecburiyetten beni buraya getirmi�ti, ho�nutsuzlu�u hissediliyordu. Genellikle nezaket gere�i benimle konu�uyordu, bir ara sohbet dikkatini �ekmi� olmal� ki konu�maya dalm��t�k. Geminin kalkmas�na be� dakika vard�. � Hadi Gidelim ! � dedi.

Ben de ba��m� sallayarak onaylad�m. Biz merdivenlerden inerken insanlar gemiye ��k�yordu, kimisi yerle�mi�ti bile. Bir ara �apkam� unuttu�umu fark ettim. Serkan� a seslendim, �apkay� alaca��m� beni a�a��da beklemesini s�yledim. Gemi demir almak �zereydi. Serkan a�a��da bekliyordu, di�er bekleyenlerle birlikte. Ona bak�yordum, el sallad�m g�lerek.

- Ne yap�yorsun sen?

- Gidiyor... um..., babama �ok �zg�n oldu�umu ve onlar� �ok sevdi�imi s�yle...!

Sesim belki de duyulmuyordu, hareket etmeye ba�lam��t�k ve motorun g�r�lt�s� ile kalk�� d�d���n�n sesi birbirine kar��m��t�. G�verteden Serkan� � g�r�yordum, sinirliydi, bir ileri bir geri gidip geliyordu, ikide bir aln�na vuruyordu. � Ben �imdi ne yapaca��m diyordur kesin � diye d���nd�m.

Gemi yola koyulmu� h�zla ilerliyordu. Geminin g�vertesindeki korkuluklara yaslanm�� denize bak�yordum, inan�lmazd�. Sanki bir r�yadayd�m, geminin dalgalar� yard���n� g�rd�k�e i�imde alabildi�ime �zg�rle�iyordum, g�ky�z� her zamankinden daha maviydi, r�zgar tenimi ok�uyor, sa�lar�m r�zgarda u�uyordu,  � i�te hayat bu! � diye ba��rmak geliyordu i�imden. Ka�ak bir yolcuydum, yan�mda giysilerim bile yoktu, biraz param vard� o kadar. San�r�m bu yapt���m delilikti ama mutluydum.

Bir s�re sonra karn�m ac�km��t�. Geminin yemek salonunda bir �eyler at��t�rd�m. G�revlilerden birinin yard�m�yla k���k bir kamaraya yerle�tim. Zaman�m�n �o�u denize bakmakla ge�iyordu, geziyordum, i�imde bir huzur vard� ancak tedirgin olmaya ba�lam��t�m, ka�ak bir yolcuydum ve param bitmek �zereydi, bir �eyler yapmam gerekiyordu. Kaptanla konu�maya karar verdim fakat �ncelikle bir de�i�iklik yapmal�yd�m, odamda tesad�f eseri buldu�um makasla sa��m� kestim, sadece bir k�yafetim vard�, �ans�ma bir g�mlek bir de pantolonla gemiye binmi�tim, t�rnaklar�m� da kesmi�tim. Makyaj �antam yan�mda olmad��� i�in �ansl�yd�m ��nk� onlar� g�rd���m taktirde dayanamaz makyaj yapard�m. Odamdan d��ar� ��kt�m ve kaptan�n yan�na gittim, olan� biteni anlatt�m, beni i�e ald�. Bu yolculu�umun bedeli �al��makt�. Gemiyi temizliyor, ayak i�lerine bak�yordum. Herkes bana; " ufakl�k gel, ufakl�k git� diye sesleniyordu. Ak�amlar� ge� saatte kamarama d�n�yordum ve �ok yorgun oluyordum.

Sabah�n erken saatiydi, geminin arka k�sm�nda birka� arkada��mla temizlik yap�yorduk ve yan�m�za �� han�m geldi. ��lerinden biri  bize g�z k�rp�nca, iki arkada��m da i�i b�rakt�.

- Eee! Ne bekliyorsunuz? K�zlar bizi �a��r�yor hadi gidelim ! 

� Ben gelmiyorum ! � derken, her �eyin ortaya ��kaca�� endi�esiyle y�re�im yerinden ��kacakm�� gibi �arp�yordu.

- Hadi ama oyun bozanc�l�k yapma ! 

- Olmaz! ��imizi yapmam�z gerekir !   

- O�lum, sen kafay� m� yedin? Bu k�zlar ka�ar m� ?

- Yaa siz gidin, bana ald�rmay�n !

Alay edercesine g�lmeye ba�lam��lard�. ��lerinden biri; � O�lum, sak�n bize hayat�nda hi�bir k�zla beraber olmad�m deme ! �  dedi�inde, ben ne cevap verece�imi �a��rm��t�m. Suskunlu�um onlar� hayrete d���rm��t�;

- Cidden sen beraber olmam��s�n, sen k�z tavlamay� da bilmezsin Allah bilir!

Bir �eyler yapmal�yd�m, yoksa oynad���m oyun anla��lacakt�...

- Ooo! �ok tavlad�m, k�zlar bana hasta oluyor !

- Hadi be sende!

- Do�ru o�lum, neden yalan s�yleyeyim ki ?

- Var m�s�n iddias�na ?

- Var�m ! O �� k�zdan birini tavlamam ama !

- Nedenmi� O ?

- O�lum g�rm�yor musun onlar d�nden raz�, g�sterin bana ba�ka bir k�z tavlayay�m.

�ocuklar�n y�z�ndeki o k���mseyen bak��lar gitmi�, yerini bana hak veren bir ifade alm��t�. Ba�ka bir k�za bakmak i�in yan�mdan bir s�reli�ine ayr�ld�lar. � Ben ne yapt�m ya! �  dedim kendi kendime. Sonra, do�ru yapt���ma kendimi ikna edince rahatlad�m. Bunu yapmak zorundayd�m, hi� kimseyi ��phelendirmemeliydim. Biraz sonra arkada�lar�m geldi.

- Gemide �ok zengin bir k�z var, babas� banker, k�z kimseye y�z vermeyen, kendini be�enmi�in biri, s�k�ysa onu tavla !

Ben kabul edince bir ara k�z� g�sterdiler. ��lerim bitti�inde saat ge� olmu�tu. Hen�z k�za rastlamam��t�m. Elimde sigara dolan�yordum g�vertede. Uzaktan kad�n m� erkek mi oldu�u net se�ilemeyen bir siluet g�rd�m, biraz yakla�t���mda o k�z oldu�unu fark ettim.

- �yi geceler ! 

- Size de iyi geceler !

�kimiz de g�vertenin parmakl�klar�na dayanm��t�k.

- Bu saatte sizin gibi g�zel bir han�mefendinin ne i�i var burada ?

Sessizdi, hi� bir �ey s�ylemedi. K�sa s�ren sessizlikten sonra;

- Denizi, geceyi ve r�zgar� seviyorum da ondan diye yan�tlad� sorumu. G�ld�m, g�l���m James Dean gibiydi, serserice bir g�l��t�. Sigara tutu�umu da ona benzetmi�tim; i�aret parma��mla ba� parma��m�n aras�nda tutuyordum sigaray�, umars�zca i�ime �ekiyordum duman�.

- Ben de seviyorum, insanda �zg�rl�k duygusu uyand�r�yor, �yle de�il mi ?

- Evet !

Bu k�sa yan�ta kar��n bak��lar� uzuncayd�, bu s�z�mle onu etkilemi�tim. B�t�n gece boyunca her �eyden konu�mu�tuk. Sabaha kar�� ayr�ld�k. Odas�na kadar e�lik ettikten sonra biraz uyumak i�in odama gittim. Sabah �ocuklar bana neler yapt���m� sorduklar�nda, gece boyunca konu�tuklar�m�z� anlatt�m.

- Daha hen�z tavlam�� say�lmazs�n !

- Biliyorum ama k�z�n ba�� d�necek emin olun. G�r�rs�n�z !

Y�zlerinde biraz alayc�, hafiften inanmaz bir ifade seziliyordu.

- Hani k�z zordu, nas�l a��ld� ama bana ?  Kar�� koyamad� bile! dedi�imde �ocuklar, kendimi be�enmi�li�ime g�ld�ler. ��lerinden biri; � Acele etme ! � dedi y�z�ndeki s�r�tkan tebess�m� geni�leterek. Ben bunu fark etti�im halde kendimden �ok emin oldu�um i�in umursamam��t�m... G�r�n���m bir erkek gibi olabilirdi ama ruhumdaki kad�n izleri de yok olmam��t�. Bir kad�n, bir kad�n�n ruhunu �ok iyi bilirdi, bir kad�n ba�ka bir kad�n�n ne zaman yenilece�ini, bir erkekten daha fazla bilebilirdi ve ben de bu konuyu kad�n ruhumla ele alacakt�m elbette...

Gemideki ya�ant�ma, etraf�mdaki insanlara uyum sa�lam��t�m. Kendimi iyiden iyiye bir erkek gibi hissetmeye ba�lam��t�m. �lk zamanlar yapt���m yumu�ak hareketler erkekler aras�nda beni farkl� k�l�yordu, nazik bir dille konu�unca tuhaf tuhaf bak�yorlard�. Oynad���m oyunun ortaya ��kmamas� i�in onlar gibi davranmal�yd�m. Erkekleri  g�zlemledim, bir erkek g�z�yle bakt�m ve d���nd�m. Onlar gibi yemek yedim ve konu�tum. Beni en fazla zorlayan ise; tuvalet konusuydu. Erkek gibi g�z�kt���m i�in bayanlar tuvaletine gidemiyordum, erkekler tuvaletine gidince de ben yapam�yordum, bu konuda cidden �ok zorlan�yordum. �te yandan, bu �ekilde ya�aman�n getirdi�i avantajlar da yok de�ildi, �rne�in erkekleri yak�ndan tan�m��t�m, kad�nlara yakla��mlar�n� biliyordum, bunu bilmek benim bak�� a��m� da de�i�tiriyordu.

Aylar ge�mi�ti. Ben giderek bir erke�e d�n���yordum, ellerim bile narinli�ini yitiriyordu, gece yatarken de  bir erkek olmak zorundayd�m. Her an arkada�lar�m gelebilir diye tetikte oluyordum. �stelik kad�nlara bak�yormu� gibi davranmak zorunda kal�yordum, onca yak���kl� erkek varken kad�nlarla ilgilenmek zorunda kal�yordum. Bir keresinde gemide temizlik yapt���m�z bir s�rada yan�mdan sar���n bir �ocuk ge�mi�ti, �ok yak���kl� ve haval� bir tipti. Ben i� yap�yordum ama g�zlerimi ondan alam�yordum, �ok etkilenmi�tim. Benim bak��lar�mdan rahats�z oluyordu, kim bilir neler d���n�yordu. As�l korkun� olansa arkada�lar�m�n o �ocu�a bakt���m� fark etmi� olmalar�yd�. ��lerinden bir tanesi; � Hey, kendine gel o�lum ! � diyerek koluma vurdu. Vurmas�yla kendime gelmem bir olmu�tu. Herkes �ok �a�k�nd�, nas�l toparlayaca��m� bilemedim, afallad�m, bir �eyler gevelemeye ba�lad�m.

- Sizce ben mi yak���kl�y�m, o mu ?  

Bu l�f�m �zerine sanki �ocuklar biraz rahatlam�� gibi;  � Sen daha yak���kl�s�n ! � dediler. Kollar�m� g�stererek; � Onunkiler mi benimkiler mi daha kasl� ? � diye sordu�umda; �ocuklar kahkaha atmaya ba�lad�lar.

- O�lum biz de senin bu �ocu�a neden bakt���n� anlayamam��t�k, sabahtan beri kendini k�yasl�yorsun demek. K�skand�n di mi?

- Ulan sa�malamay�n!  Neyini k�skanay�m, ben ondan daha yak���kl�y�m !

- O�lum iflah olmazs�n!

- Siz de �ok oldunuz ama!  Bu gemide benden yak���kl�s� yok i�te, bunu anlay�n !

- K�z� tavla da g�relim ilk �nce !  

- Bu konuda �al���yorum biliyorsunuz.

Bu kadar rahat konu�uyor olmama ra�men foyam ortaya ��kacak diye �d�m patl�yordu. Herkes i�ine d�n�nce ben de rahatlad���m� hissettim. Temizlik yaparken arada bir duruyor denize bak�yor ve g�l�ms�yordum, her �eye ra�men �ok mutluydum. Ka� ki�i hayallerini ger�ekle�tirebilirdi ki? Ben bunu ba�arm��t�m. �ok s�k� arkada�l�klar kurmu�tum; �mer, Y�ld�r�m, L�tf� ve bir de �K�z Zeki�. Onlarla birlikte inan�lmaz derecede e�leniyorduk, hepsinin hayat hik�yesini biliyordum; kimi serseri ruhu y�z�nden, kimi para s�k�nt�s�ndan ��km��t� bu yolculu�a. Kimisi de hayallerinin pe�inden gitmek i�in gelmi� gemiye. Zeki, �ok iyi kad�n taklidi yapt��� i�in � K�z Zeki � diyorlard� ona. Aralar�nda bir tek L�tf�� ye �s�namam��t�m, sanki iki y�zl� bir hali vard�. �mer ve Y�ld�r�m�laysa �ok iyi arkada� olmu�tuk, geceleri f�rsat buldu�umuzda ellerimizde sigaralar�m�z sohbet ediyor, k�z arkada�lar�m�zdan, ailelerimizden s�z ediyorduk. Tabi ben, baz� olaylar� anlat�rken de�i�tirmek zorunda kal�yordum. �yle komik oluyordu ki, erkek arkada�lar�mdan k�zm�� gibi bahsetmek. Onlarsa b�y�k bir ciddiyetle beni dinliyorlard�. Bu arada, o sar���n �ocukla gemide �o�u yerde kar��la��yorduk, o kadar g�zel g�zlere sahipti ki etkisinden kurtulam�yordum. Selamla�maya ba�lam��t�k. Elimden geldik�e bak��lar�m� �ekmeye �al���yordum. Gizliden gizliye onu g�zetliyordum, hi�bir k�za bakm�yordu, rahat ve kendinden emindi, k�zlar�n etraf�nda pervane oldu�unu biliyordu, bu da beni ��ld�rt�yordu. Asl�nda onda, kendimden bir par�a buldu�um s�ylenebilirdi�

Ne zaman gemide bir k��ede yaln�z olsam, k�zlar bir bahaneyle yan�ma geliyorlard�, hi�birine y�z vermiyordum, k�zlar umutlar� k�r�lm�� bir �ekilde yan�mdan ayr�l�yorlard�. Yine yaln�z oldu�um bir s�rada bir k�z yan�ma yana�t�. Ben geminin korkuluklar�na dayanm�� sigara i�iyordum. K�z selam verip konu�maya ba�lad�. � Bu gece gelsene !� diyordu. Hayretler i�indeydim, bunu duyunca kendi i�imde �ok olmu�tum. Hi�bir erke�in reddedemeyece�i bu teklifi geri �evirdi�imde, k�z da �a��rm��t�; � Sen beni be�enmedin ! � diye s�zlanmaya ba�lad�. Tam ona; � Evet, do�ru ba�ka kap�ya ! � diyecekken birden arkada�lar�m�n gizlice bana bakt�klar�n� fark ettim ve k�za sokuldum.

- Hay�r, bebe�im �ok harikas�n !

K�za sar�lm��t�m, k�z �a�k�n fakat mutluydu. K�z�n sa�lar�n� ok�ad�m.

- Harika sa�lar�n var !

G�ld�, bana yak�n olmaktan dolay� ho�nuttu. Arkama �akt�rmadan bakt���mda �ocuklar�n orda olmad���n� g�r�nce kendimi k�zdan �ektim, k�z bana m�r�ldanarak bir �eyler diyordu.  � Ne diyorsun k�z�m ya ? � s�zlerimin ard�ndan k�z�n surat� birden  de�i�ti. � Hadi ba�ka kap�ya ! � deyince de a�lamaya ba�lad�. �z�lm��t�m, ne de olsa ben de bir kad�nd�m, bir zamanlar erkeklere s�ylendi�imi hat�rlad�m, a�klar�m� hat�rlad�m ve i�im bir tuhaf oldu. Kamarama gitti�imde arkada�lar�m beni bekliyorlard�;

- O�lum ne f�st�k bir k�zd� o !, Ne konu�tunuz ?

- Ya! Biraz yava� olun, s�rayla sorun, ne oluyor ya Allah Allah !  Alt taraf� bir k�zla konu�tuk yani, hemen b�y�t�yorsunuz !

- Ne konu�mas� be o�lum, resmen k�z� tavl�yordun! Sa�lar� ellemeler falan...

- Nereden biliyorsunuz lan, yoksa beni mi g�zetliyorsunuz ?

Hepsi bir a��zdan g�lmeye ba�lad�lar;

- Anlad�m, anlad�m g�zetlemi�iniz, vay hainler vay !

Sonra ben de g�lmeye ba�lad�m. Herkes odalar�na da��ld�ktan sonra yata��ma uzand�m, kamaram�n penceresinden d��ar�ya bakt�m. Y�ld�zlar, sessizlik�Bir anda kendimi �ok yaln�z hissettim. �lk defa, ama ilk defa, g�z�mden ya� ak�yordu. Bu yolculu�a ��kt���mdan beri kendime ait pek �ok �eyi unuttu�um gibi a�lamay� da unutmu�tum, �yle doluydum ki hi� susmaks�z�n a�l�yordum. Uyuyamad�m, yata��mdan indim, pencereye yakla�t�m sanki y�ld�zlara daha yak�n olmak istiyordum. �lk defa, ailemi �zledi�imi, kendimi yaln�z hissetti�imi fark ettim.

B�t�n gece g�z�me uyku girmemi�ti, kafamda yaln�zca ailem vard� ve bir de yaln�zl���m� Bu yolculuk tam alt� ay s�rm��t�. Alt� ay boyunca bir kere bile ailemi aramam��t�m,  �yle yo�un duygular ya��yordum ki hayallerim ger�ek olmu�tu, s�r�kleyici bir roman okur gibi hayat� ya�am��t�m, akl�mdan bile ge�memi�ti sevdiklerim. Sabah g�zlerim �i�mi� bir halde kalkt�m, bug�n gemimiz hareket etmeyecekti, dinlenme g�n�m�zd�, limanda gemiyi dinlenmeye alm��t�k. D��ar� ��k�nca yapt���m ilk �ey aileme telefon etmek oldu, �zlemi�tim seslerini, sanki ezberledi�im bir �iirdi sesleri, okumaya doyamad���m...  Gelmemi, d�nmemi istiyorlard�, a�layay�m m� g�leyim mi bilemiyordum. En son; �Sizi seviyorum� diyebildim onlara. Gemiye d�nd���mde her �ey eskisi gibiydi, seslerini duymakla rahatlam��t�m. Arkada�larla biraz g�rg�r yapt�ktan sonra kendime gelmi�tim iyice.

Ak�am olmu�tu, g�vertede aylak aylak dola��yordum. Arkada�lar�mla kendisi i�in iddiaya girdi�im k�z�n bana do�ru geldi�ini g�rd�m uzaktan. Yan�ma geldi, konu�tuk, sohbet ettik, g�ld�k. K�z bana iyice sokulmu�tu. � Senden ho�lan�yorum ! � dedi birden, � Ben de! � diye cevap verdim, g�ld�. Sa�lar� beline kadar geliyordu, g�zleri elayd�, g�zeldi, kibar ve tatl� bir g�l�msemesi vard�. Ba�ka birisi olsa bu k�z i�in deli olabilirdi ama ben, g�zelli�ini bile k�skanabilirdim�Bana sar�ld�, ben de ona sar�ld�m. Bizimkiler gene beni bulmu�, g�zetliyorlard�. K�za sar�l�rken bunu fark etmi�tim, kollar�m� k�za dolad�m ama kolumu kald�r�p zafer i�areti yapmay� ihmal etmedim, �ocuklar kahkahayla g�l�yorlard�.

K�z�n elini tuttum,  � Y�r�yelim � dedim. El ele y�r�meye ba�lad�k. K�z g�l�ms�yordu, halinden memnundu ancak ben halimden memnun de�ildim. Kendimden nefret ediyordum, her �ekilde i�ren�tim, �irkin bir oyundu, kad�nl���mdan utan�yordum �deta. Birisine bo�u bo�una umut vermek!  Bu gece yata��mda nas�l rahat yataca��m merak ediyordum. Bizim �ocuklar �yle hik�yeler anlat�rlard� ki; dilim u�uklard�, hi� ac�madan k�zlar� nas�l kand�r�p kendilerine a��k ettiklerini anlat�rlard�, o zaman ne �ok nefret etmi�tim erkeklerden. Oysa ki ben de, nefret edilecek ayn� davran��� g�steriyordum.

K�z� kamaras�na b�rakt�ktan sonra tekrar d��ar� ��kt�m. Denize, huzur buldu�um yere gittim. Deniz ayn� deniz oldu�u halde ne yaz�k ki bana, ayn� huzuru bu defa veremiyordu, i�imi tarifsiz bir s�k�nt� kaplam��t�, yerimde duram�yordum. Kendime, hayat�ma, duygular�ma kar�� bir kin b�y�yordu sanki i�imde. Bu s�rada az ilerde duran iki ki�i �akala��rken i�lerinden biri bana �arpt�, �ok sinirliydim, k�z halime bakmadan yumru�u ge�iriverdim �arpan �ocu�a, kavga ��kt�. Arkada�lar�m gelip bizi ay�rd�. Dayak yiyen ben olmu�tum, g�z�m morarm��, duda��m patlam��t�. Sabaha kadar da karn�m a�r�m��t� ama bu kavga sayesinde biraz rahatlam��t�m, sabaha kar�� ancak uykuya dalabilmi�tim.

Gemi bana art�k eskisi gibi tat vermiyordu, hi�bir �eyden zevk alm�yordum. Makyaj yapmay�, kad�n k�yafetleri giymeyi �zlemi�tim, ilgi istiyordum. G�nlerce sessiz kald�ktan sonra o k�z�n yan�na gittim, ona baz� s�rlar verece�imi, bu s�rlar� tutmas�n�n benim i�in �nemli oldu�unu s�yledim ve benden nefret etmemesini istedim. Her �eyi anlatt�m ve sonunda sustu�umda, y�z�me bir tokat yeme�i beklerken, o ba��n� kald�rd� ve; � Anl�yorum � dedi sadece. Birden dondum kald�m, bekledi�im tepki kesinlikle bu de�ildi.

- Yani bana k�zmad�n m�?

- Hay�r ! K�zmad�m.

G�lerek co�kulu bir �ekilde; � Sen cidden harika bir k�zs�n ! � dedim, sonra yapt���m gaf� anlay�p sustum. Benim kamarama ge�mi�tik, ya�ad���m olaylar� ve duygular�m� ona anlat�yordum. Beni dikkatlice dinliyordu, bu benim daha keyifli anlatmam� sa�l�yordu. Beni dinlerken y�z ifadesi durmadan de�i�iyordu; kimi zaman �a��r�yor, kimi zaman h�z�nleniyor, kimi zaman da y�z�nde bir �fke beliriyordu.

- Neler ya�ad���n� anl�yorum, zor g�nler ge�irmi�sin ama bu tutkunun b�y�kl���n� ve seni buraya getiri�ini anlayam�yorum, nas�l bir tutku bu ya ?

- Bilmiyorum, zor bir soru; gemilerin dalgalar�n aras�ndan suyu yararak gitmesi, u�suz bucaks�z deniz, havadaki mart�lar, ne bileyim b�t�n bunlar bana �ekici geliyor i�te! �zg�rl�k duygusu galiba.

- De�er mi ailenden uzak ya�amaya ?

- Bu �yle bir his ki H�lya, anlat�lamaz! E�er ailemin yan�nda kalsayd�m ve hi� denemeseydim, i�imde bir ukde kalacakt�. B�yle bir gemi yolculu�una ��kman�n nas�l bir �ey olaca��n� d���n�p duracakt�m. Oysa ki �imdi, bu hissin ne oldu�unu biliyorum, ailemden uzun s�re ayr� kald�m ama �yle olaylar ya�ad�m ki beni olgunla�t�rd�, hayata bak�� a��m� de�i�tirdi.

- Bunu anlamak da pek kolay de�il! Yani her �eyi bir kenara at�p, elinde hi� bir �ey olmadan yola ��kmak �ok cesaret ister, �ok cesursun, ben yapamazd�m san�r�m.

- Her �eyin bir bedeli var, bunun da bedeli san�r�m kad�nl���mdan �d�n vermek oldu, �ok ac�lar �ektim, hi� kolay olmad� bir erkek gibi davranmak.

Kamaram�n kap�s�n�n �al�nd���n� duyunca susmu�tuk. Beni  ortal�kta g�remeyen arkada�lar�m merak edip bakmaya gelmi�lerdi. Biz yan yana oturuyorduk, birden H�lya �st�n� ba��n� d�zeltir gibi yapt�, elimi tutuyordu. Kendi kendime � Bu k�z ne yapmaya �al���yor ? � diye akl�mdan ge�irirken, H�lya�n�n bana yard�m etmeye �al��t���n� ve erkek kimli�ime d�nmem gerekti�ini fark ettim bir anda. �yle ya, ben bir erkektim ve onu odama kadar getirmeyi ba�arm��t�m.. Bu oyunu onlar�n kar��s�nda s�rd�rmem gerekiyordu.

- �nemli bir �ey yok �ocuklar, biz halimizden memnunuz.

� Belli, belli ! �  deyip gitmelerinin ard�ndan biz, kahkahalar atmaya ba�lam��t�k. �ocuklar�n y�z ifadesi o kadar komikti ki, g�lmemek m�mk�n de�ildi. Kamaradan ��kt�ktan sonra filikalar�n oldu�u yere gittim. �ocuklar da biraz sonra geldiler.

- O�lum o ne haldi, yuh yani ! K�z� odana kadar g�t�rm��s�n! Ulan ka� ki�iyiz, bu k�zla bir kere bile konu�amad�k, adama bak! K�z� odas�na kadar g�t�rd� ma�allah!.

- O�lum, cazibe meselesi, k�zlar aptal, iki tatl� l�fa hemen kan�yorlar.

Hep beraber kahkahalarla g�lerken, ya�l�ca bir adam yan�m�zdan ge�iyordu. Dediklerimizi duymu�tu. Durdu, bize bakt�, biz de ona bakt�k. Altm�� ya�lar�nda oldu�unu tahmin etti�imiz bu ya�l� adamca��z, k�rla�m�� sa�lar�na ve y�z�ndeki �izgilere ra�men hala g�zlerindeki p�r�lt�y� kaybetmemi�ti, olduk�a tatl� bir ses tonuyla konu�maya ba�lad�;

- Affedersiniz �ocuklar, konu�tuklar�n�za istemeden kulak misafir oldum. Bak�n daha �ok toysunuz, siz kad�nlar� tavlad���n�z� san�yorsunuz ama asl�nda onlar sizi tavl�yor!  Bir kad�n istemedi�i s�rece onu tavlayamazs�n�z, izin verirse tavlan�rs�n�z anlayaca��n�z. Sizler hayat�n�zda ka� kere tatt�n�z ger�ek a�k�? Bulsan�z bile k�ymetini bilmezsiniz ki. ��yle bir gelin k�rkl� ya�lar�n�za, hatta o kadar bile gitmeyelim otuzlu ya�lar�n�za bir gelin hele, g�receksiniz. O zaman a�k�n ne demek oldu�unu, bir kad�n� sevmenin �nemini anlayacaks�n�z. Bir kad�n �ok severse, ancak o zaman ruhunu a�ar erke�ine, korkmaz sevmekten. Bak biz erkekler, kad�nlar kadar sevemeyiz, ba�lanmaktan korkar�z, ne olacak sanki ba�lan�nca? Sevmenin getirdi�i ho� bir durumdur asl�nda birine ba�lanmak, birine ait olmak ve birisinin size ait olmas�. Sevdi�in kad�n� korumak ne demektir  bilir misiniz? Onu herkesten k�skanmak. Sahiplenmesine sahipleniriz de, bizden de uzak dursun isteriz bir taraftan, hem �ok sevsin hem de s�r�nd�rs�n isteriz, yalan m�? Kolay elde edilen hangi kad�n sevgi g�rm�� ki? Kurallar�m�z a��r ve kazanan kad�n �ok az. Ama bir �ey var ki, kolay teslim olan kad�nda b�y�k bir �efkat ve sevgi vard�r. Fakat s�r�nmek ve ula��lmaz� denemek, i�i daha keyifli yapmakta. Sizler de �imdi, hayat�n her safhas�nda oldu�u gibi burada da, oynad���n�z oyunu ve sonu�lar�n� konu�uyorsunuz. Gene  de dikkatli konu�un, bir g�n o alay etti�iniz kad�nlardan biri can�n�z� fena yakabilir. Neyse ben art�k gideyim, sizi de rahats�z ettim. 

Vedala��p gitti�inde arkas�ndan bakakalm��t�k. B�y�lenmi�tik sanki, susup kald�k, hepimiz ayr� ayr�  d���ncelere dal�p gittik� 

Ak�am olmu�tu; kendimi �ok garip bir �ekilde yaln�z ve h�z�nl� hissediyordum. Elimde sigara a��r a��r y�r�yordum, y�r�rken de o ya�l� adam�n s�ylediklerini d���n�yordum. Kafam kar��m��t�. �li�kiler bir oyun muydu? Kolay ya da basit miydi? Bir kad�n olarak nas�l bir ili�ki istedi�imi d���nd���mde, erkeklerden farkl� olmad���m� daha iyi anlad�m. Zor elde edilen ya da zor elde tutulan tipler bana hep cazip gelirdi. Zor biri olsa bile, benim i�in m�cadele etmeli, ondan vazge�ti�im anda bile beni kazanmak i�in u�ra�mal�yd�. E�er gitmeme izin verirse, yada geri getirmeye u�ra�mazsa sevmedi�ini d���nmem yanl�� m�yd�? Peki ya bende olan gurur, onda yok muydu? Elbette vard� ve belki de tekrar bir araya gelmemizi engelleyen de buydu. San�r�m a�k bir oyun, g��l�n�n g��s�z� ezdi�i... Ac�n�n ve g�zya��n�n ta kendisi a�k. Yine de onsuz yapabilen var m� ki?...

Elimdeki sigaray� i�ime �ekerken ci�erlerime kadar indi�ini ve beni yakt���n� sonradan fark ettim. Birden uykudan uyanm�� gibi, �u anda bunlar� d���n�yor olmama �a��rd�m. �u an d���nmem gereken en son �ey bunlar olmal�yd�. Git gide s�k�ld���m� hissediyordum, art�k gemi bana zevk vermiyordu, bir �st�rap olmaya ba�lam��t�, evime geri d�nmek istiyordum. 

Uykusuz birka� geceden sonra burada daha fazla kalamayaca��m� anlam��t�m. Bizim geminin geri d�nmesine daha �ok vard�. Limana vard���m�zda di�er gemilerdeki tayfalara sordum, ��layda� adl� geminin �stanbul�a d�nece�ini ��rendim. Ben de bu gemiye binmeye karar vermi�tim, art�k yuvama geri d�n�yordum. 

H�lya ile ve arkada�lar�mla vedala�mak i�in bizim gemiye d�nd�m ve H�lya�ya geri d�nmek istedi�imi anlatt�m, birbirimize sar�ld�k, vedala�t�k. Birbirimize telefon numaralar�m�z� verdik. H�lya beni gemiye bindirip u�urlarken, di�er �ocuklar da gelmi�lerdi. Hepsinin y�z�ne hasretle bakt�m, �zleyecektim onlar�, her gemi g�r���mde onlar ve an�lar�m�z akl�ma gelecekti. 

G�verteden onlara el sallarken, birden ge�mi�e do�ru gittim zihnimde, gemiye ilk bindi�im ana� Belki benzer duygular ya��yordum ama bu sefer d�n�yordum. Kendime farkl� bir d�nya kurmu�tum, g�zel an�lar�m� da yan�ma alm��t�m. Denize a��lmaya ba�lam��t�k, geminin arkas�nda duruyor limandan uzakla�mam�z� seyrediyordum. G�zlerimden ya� ak�yordu, i�im bir tuhaf olmu�tu. B�yle derinlere dalm�� gitmi�ken, iki tane yunus bal���n�n geminin arkas�na tak�ld���n� ve oyun yapt�klar�n� fark ettim, G�z�mdeki ya�lar� sildim,  bu sefer de g�lmeye ba�lad�m. G�ne� tenimi yak�yordu, ben gemideydim ve bal�klar e�lik ediyordu. � Neden a�l�yorum ki? O insanlar� tan�d���m i�in �ok �ansl�y�m ! � dedim kendi kendime. 

Birden bire birinin beni itekledi�ini � Hadi kalk i�e ge� kal�yorsun ! � dedi�ini fark ettim. 

Bu sesle irkilmi�tim, g�zlerimi a�t�m � T�h kahretsin r�yaym�� ! � diye f�rlad�m yataktan. �lk �nce aynada kendime bakt�m, sa�lar�m uzundu, t�rnaklar�m da uzundu, � R�yaym�� i�te ! � diye say�klad�m. S�ratle haz�rlan�p, i�e gitmek �zere evden ��kt�m. Arabam�n yan�na geldi�imde, k���k bir ka��d�n �n cama s�k��t�r�lm�� oldu�unu g�rd�m.  ��yle yaz�yordu k���tta:

Bir g�n, bir yerde yine kar��la��r�z. Biricik dostunu sak�n unutma! H�LYA.... 

: Emel BAYKARA, 11.01.2002,                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t