wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Nimet K���KBEYC�K

K�MSES�ZLER YURDU

Her �eyinin ben oldu�umu s�yleyen, iyili�in d�nya �zerindeki temsilcilerinden olan babaannemi Tanr� yan�na alal� be� y�l olmu�tu. B�y�d�k�e onu daha �ok anlar olmu�tum. Bende, benimle ya�ayan an�lar�n� ve ya�ad���m onu daha iyi anlamak i�in Kimsesizler Yurduna gitmeye karar verdim. Sar� sa�l�, mavi g�zl� sevecen bir han�mefendi bulup hasretimi gidermeye �al��acakt�m.

G�revlilerle konu�tuktan sonra herkesin bir arada topland��� salona girdim. G�ler y�z�mle, cinsiyet ay�rt etmeden hepsinin elini s�kacak, hepsinin torunu olacakt�m. Birbirleriyle az konu�an ihtiyarlar toplulu�u bana sadece g�z s�zmekle yetindi. Aya�a kalk�p heyecanl� ve benimseyen seslerle kar��lamam�� olmalar� galiba beni hayal k�r�kl���na u�ratm��t�.

Birden �ok g��s�z oldu�umu hissettim...

Bir ad�m dahi atmaya halim kalmam��t�. Bunun anla��lmamas� i�in inatla ayakta kalmaya veya d�n�p gitmeye karar vermeye �al���yordum. Arkamdan bir elin omzumdan yakalad���n� hissettim. Ayn� anda d�nd�m ve titrek bir soruyla kar��la�t�m:

- Nineni mi ar�yorsun?

Soru, istenilip de bulunamayan bir enerjiyle, babaannemi i�aret eden bak��lara sahip, bir zamanlar esmer oldu�u g��l�kle anla��lan, bu�day g�zl�, k�sa boylu bir han�mefendiden gelmi�ti. Cevab�m� beklemeden devam etti;

- Gel, otur. Buray� kendime ay�rm��t�m; d��ar�y� en iyi buras� g�r�r...

Son nefesinde bile s�z�n� dinletecek bir tona sahip bu sese sadece uyulurdu. Oturdum. Sonraki iki saatin nas�l ge�ti�ini anlayamad�m. Suat han�m, Suat nine, belli ki Cumhuriyet' e emek vermi�, iyi yeti�tirilmi� bir T�rk kad�n�yd�. Biricik e�ini vakitsizce kaybettikten sonra o�lu, gelini ve torunu ya�am�n�n geride kalan par�as�yd�. O�lu ve gelinini bir u�ak kazas�nda kaybetmesi bile onu y�kamam��t�. Torunu Can' � ergenli�inden bu yana o yeti�tirmi�ti. Can da �a�a ayak uydurmu�, di� hekimi ��kt�ktan sonra bir yolunu bulup Amerika' ya yerle�mi�ti. Ama sonra, yurda bir kere gelmi�, geride kalan evlerini kiraya vermi�, babaanneyi buraya yerle�mi� ve h�zla geri d�nm��t�. Bundan sonraki sekiz y�lda, sekiz mektupla yetinmi�ti Suat han�m. Yine de Can' a hak veriyor, ondan yana ��k�yordu. Tek �z�nt�s� Can' �n babaannesinin d���ncelerinden, tecr�belerinden yararlanamamas� idi. B�t�n bunlar tan�mad���m Can' � daha ba��ndan beri bir hain b��ak gibi kalbimden kesip atm��t�.

G�zya�lar�, sar�lmalar, �zlem belirten i� �ekmelerle ge�en bu konu�madan sonra bir s�re sustuk. Yaln�z, birbirine kenetlenmi� ellerimizle, kar��s�ndakine �ok �ey anlatan �slak g�zlerimiz konu�uyordu...

Kap�ya do�ru u�urlarken Suat nine ekledi;

- Her �ey Allah' tan, tamam! Bunu anl�yorum. Ama hi� kimsenin k�t�l���n� istemedim. Hep iyi biri olmaya �al��t�m. Kar��l��� bu ac�lar m� olmal�yd�? Kimden ve neden nefret edeyim? Ger�ekten, hayatta her �eye kar��n g�zel �eylerin oldu�unu ve h�l� birilerine faydal� olabilece�imi bilmekten nefret ediyorum!...

Suat babaanne bana faydal� olmu�tu; olacakt�!

As�l �aresiz olan�n ben de�il, o oldu�unu anlam��t�m!

Bir de, bir dahaki geli�lerimde m�d�rle veya bir yetkiliyle g�r���p, �u, " G��s�zler ve Kimsesizler Yurdu " tabel�s�ndaki, G��s�zler kelimesinin, ger�ekleri yans�tmad��� gerek�esiyle tabel�dan kald�r�lmas� i�in �aba g�stermeye kararl�yd�m.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 35. hafta, 23.05.2005 - 29.05.2005 haftan�n konusu: KUTLAMA �zerine..

: Nimet K���KBEYC�K, May�s, 2000,                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t