wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

Mektupla gelen pi�manl�k

Kap�n�n �ald���n� duydum ama, " nas�lsa benle ilgili de�ildir " diye ilgilenmeyip ne zamand�r okumak istedi�im ama f�rsat bulamad���m kitaba devam ettim. K�z�m kap�ya bakt�ktan sonra bana do�ru y�neldi. Elindeki zarf� bana uzat�rken sanki az sonra olacaklardan haberin yok dermi� gibi bak�yordu. Te�ekk�r edip zarf� ald�ktan sonra kimin g�nderdi�ine bakt�m. �zerinde haf�zam�n derinlerinde yer etmi� birinin ad� yaz�l�yd�. Mektubun sahibi, �ocukluk arkada��mdan ba�kas� de�ildi. 

Ne �ok �ey payla�m��t�k onunla� Kar�� kar��ya sanki kibrit kutusu gibi evlerimiz vard�. O ufac�k mahallemizde hayat� beraber ke�fetmeye �al���yorduk. G�z�m�z� a�ar a�maz ba�layan dostlu�umuz, ilk ve ortaokul s�ralar�nda b�y�rken biz de iki farkl� benlik olarak yollar�m�z� �izmeye, ortak zevklerimize ve ya�am�m�za ra�men farkl� geleceklere yelken a�maya ba�l�yorduk. O, hep hayalini kurdu�u t�p fak�ltesini kazanabilmek i�in liseyi bizim al�akg�n�ll� lisemizde de�il de, �stanbul� da okumas� gerekti�ine inan�yordu. Bense, adalete olan sonsuz sayg�m ve ba�l�l���m nedeniyle hukuk fak�ltesini bitirip h�kim olmay� istiyordum. Bunun i�in de hem bizim liseyi kendime yeterli buluyordum hem de nas�l olsa �niversite i�in mahalleden ayr�laca��mdan, en az�ndan birka� y�l daha evimde kalmak istiyordum. Ortaokulu bitirip son yaz�m�z� beraber ge�irmeye ba�lad���m�zda, ikimiz de bir g�n yollar�m�z�n kesi�ece�inden o kadar emindik ki�

Ama �yle olmad� ve biz birka� mektupla�man�n d���nda bir daha ileti�im kuramad�k. Bildi�im sadece t�pk� hayallerindeki gibi ba�ar�l� bir doktor, �ok iyi bir operat�r oldu�u ve evlenip �ocuk sahibi oldu�uydu... 

Mektubun �st�nde onun ad�n� g�r�nce t�m bunlar ge�ti akl�mdan bir anda. Daha sonra �ocuksu bir sevin� ve heyecanla a�t�m mektubu. Bekledi�imin aksine olduk�a h�z�nl� bir dili vard� mektubun. Y�llard�r benimle ileti�im kuramamaktan dolay� duydu�u �z�nt�den ve beni ne kadar �ok �zledi�inden bahsediyordu, Ama mektubun as�l �nemi, bunun bana yazd��� son mektup oldu�unu belirtmesiydi. Anlatt���na g�re y�llar �nce amans�z bir hastal��a yakalanm��, doktor arkada�lar�n�n t�m deste�ine ve yurt d���ndaki tedavilere ra�men iyi sonu� alamam��t� ve �imdi g�nleri say�yordu. 

Bunlar� okumam, haf�zamda o g�nlere dair an�lar� daha da netle�tirmi�; o mutlu g�nleri hat�rlad�k�a �z�nt�m katlanarak artm�� ve g�zlerimden do�ru s�z�lmeye ba�lam��t�. Daha da �tesi t�m bedenimi bir pi�manl�k kaplam��t�. Nas�l olurda onunla irtibat� keserdim? Bu zor zamanlarda belki de ona bir faydam dokunur; iyi �eyler olmas�na neden olabilirdim. Ama ben kendi hayat�m�n sular�nda bo�ulmu�tum ve onunla ilgilenememi�tim. �imdi ise bunun i�in kendime �ok k�z�yordum. 

Art�k ona yap�lacak  yararl� tek �eyin, ivedilikle mektubuna cevap yazmak oldu�unu d���nd�m. Hemen k���t ve kaleme sar�ld�m. �lk sat�r ��yleydi: 

Mektubunu ald���mda, tarifi imk�ns�z hislere kap�ld�m�

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 42. hafta, 11.07.2005 - 17.07.2005 haftan�n konusu: MEKTUP K�ME A�TT�R; YAZANA MI, YAZILANA MI? �zerine..

: G�kt�rk DEM�REL                                                                                                                Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t