wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mustafa Alper FAKILI

�ocuk AklImla

Karde�imin do�du�u g�n� �ok iyi hat�rl�yorum. Dedemlerin evinde karde� bekliyordum. Oturma odas�nda bir pencere vard�r o evde. Perdesi a��kt� o g�n, ��nk� m�thi� kar ya��yordu. 

         O pencereden ne g�z�k�r bilir misiniz? Benimki de soru! Nereden bileceksiniz! Kar�� binan�n �at�s�! �ok yak�nd�r dedemlerin penceresine. Karl� �at�, �at�ya ya�an kar... Karde� gelecek... Bana tren getirecek! 

          " Ne treni! Karde�le trenin ne ilgisi var? " O zamanlar bu soruyu sormay� ak�l edememi� ve a��k�as� soran olsa bile yan�t�n� pek de merak etmemi�tim; ��nk� trenimle oynamakla me�guld�m o s�ralar... 

          �ok uslu bir �ocukmu�um k���kken; �n�me oyuncaklar� b�rak�n ve uzakla��n... Saatlerce oynar, ba��ndan ayr�lmazm���m oyuncaklar�m�n. �imdi bile hat�rl�yorum geriye �ekip b�rak�nca kendili�inden giden k���k arabalar�m�, logolar�m�, trenimi... 

          O y�llardan akl�mda kalan bir de m�zik vard�r... Karlar d��er, d��er d��er a�lar�m, hep ismini, hep ismini anar�m! Karlar d��er... D��er, d��er... Bu �ark�ya o zamanlar bir anlam veremiyordum; ama melodisi kula��ma ho� geliyordu. Hem karlar d���nce karde� geliyordu; karde� gelince de tren...  

Sahi sak�n bu treni karde� getirmemi� olmas�n! Bir g�n bu b�y�k sorunu kendi kendime ��zd�m! Sonra kimseye bundan s�z etmedim. Evet! Beni kand�rm��lard�! Treni karde� marde� getirmemi�ti i�te! Gelen karde�i k�skanmamam i�in bana oynanm�� al�ak�a bir oyundu bu! Bunu ��zebildi�ime g�re galiba ben, art�k b�y�yordum!

Ankara� ya karlar d��meye devam ediyordu ve her d��en kar benim okula gitme ya��m� biraz daha yakla�t�r�yordu! Ben �imdiden ad�m� yaz�p okuyabiliyor, birden y�ze kadar kimseden yard�m almadan sayabiliyordum! B�y�k ba�ar�yd� bu benim i�in...  

Sonra bir g�n okula kaydoldum. Okul asl�nda bizim apartmana �ok yak�nd�. Okula giden yol kocaman bir yol! Akl�mda kre�teyken ��rendi�im �ark�... Okul yolu d�z gider, �ocuklar bayram eder... Okul yolu d�z gidiyordu ger�ekten de! D�z yoku�lu bir yoldu! Hem de kocaman�ndan! 

So�uk bir Ankara sabah�nda okula ba�lad�m! T�m ��renciler s�raya girmi�; velileri arkada, daha geride... R�zgar esti�i zaman surat�m�za �arp�yor, titretiyor! Teneff�slerde bah�eye ��k�yoruz! Bir ucundan bir ucuna ko�u�turuyoruz! Bu okul denilen �ey g�zel bir yerde! Bah�esi de kocaman! �stedi�in kadar ko�tur, atla, z�pla, top oyna bu bah�ede!... 

Bir g�n okuldan eve d�nerken bizim binan�n giri�inde kocaman iki k�z g�rd�m! Yan�mdaki, � Onlar�n biri d�rd�nc�, di�eri be�inci s�n�f! � dedi. G�zlerim kocaman a��lm��t�! Bir insan nas�l d�rd�nc� s�n�f olabilir! Hele be�inci s�n�fa gelece�im g�n�, onlar�n ya��nda olaca��m� hi� d���nemiyordum bile! D�rd�nc� s�n�f!.. �teki de be�! Be�... Be�inci s�n�f...

           Y�llar sonra bir yaz g�n�, birinci s�n�f� okudu�um okulumun bah�esine gittim. Okula ilk ba�lad���m g�nk� so�uk yoktu. S�cac�kt� Ankara� n�n yaz�; karlar d��m�yordu art�k... Karde� kocaman olmu�tu, tren filan hak getire. Okul yoluna, bah�ede top oynayan �ocuklara bak�nd�m. G�ld�m, hem de kocaman g�ld�m kendi halime. Bu yol darac�kt�, iki araba ayn� anda zor ge�er. Hele bu k���c�k bah�e... D�nya d�n�yor... Hem de �abuk d�n�yor...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 43. hafta, 18.07.2005 - 24.07.2005 haftan�n konusu: " EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K deyince..., "

: Mustafa Alper FAKILI                                                                                                              Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t