wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

SOKAK KED�S�

Bir �IRFINTI YOLDA y�r�yordu. Uzun, upuzun bir YOLDU. Elinde �antas�, y�z�nde g�zya�lar�n�n da��tt��� makyaj, �zerinde v�cudunun hatlar�n� g�steren bir elbise. Sanki biraz sonra ayaklar�ndaki y�k� hafifletmek i�in ayakkab�lar�n� ��kart�p eline alacak ve �uursuz bir �ekilde y�r�meye devam edecekti. ��inde biriktirdi�i ac�lar�, kinleri, �fkeleri vard�. Ba��n� kald�rd���nda g�ky�z�nde say�s�z y�ld�zlar� g�rd�. Ne olurdu sanki o da bir y�ld�z olsayd�, ya da bu KENT� saran o karanl�k g�ky�z� olsayd�. De�ildi i�te, de�ildi! De�ersiz, hi�e say�lan, hor g�r�len bir kad�nd�, bir �IRFINTI�  

KENT dar geliyordu, sanki �zerine do�ru gelen s�k��t�ran bir �eyler vard�. Ka�mak, kurtulmak istiyordu ama s�k�nt�, yani o kocaman adam izin vermiyordu. �nsanlar s�ra olmu� sanki etinden kopar�yordu. Koruyordu kendisini ama k���k kedi yavrusu gibi, sokak kedisi gibi�  Korkuyordu bu KENT�N odalar�ndan, bu KENT�N �ocuklar�ndan. Ba�ta kendisinden ka�mak istiyor, ne yapsa kendine yaranam�yordu. �lk �nce kendini o h�rpal�yordu, ilk vuranlardan biriydi. Kendisini belki de hi� kimsenin sevmedi�i kadar �ok seviyordu. G�stermiyor, sakl�yor belki de hi� kimseden esirgemedi�i kadar �ok kendinden esirgiyordu sevgisini. Herkes bir tekme atarken, o en b�y�k tekmeyi kendisine atan biriydi. Kendine �elme tak�p yere d���rd���nde,  ayn� zamanda ilk a�layanlardan oluyordu. Yetmezmi� gibi, yaraland��� i�in i�lenip, kadersizim deyip a�layan da oydu. Arad��� her neyse, bazen �ark�larda arard�; � �emberimde g�l oya,g�lmedim doya doya! � 

Mutlu insanlar� g�r�nce sevinirdi sevinmesine ama en �ok kendine k�r�l�rd�. B�t�n h�rs� kendisineydi, en hoyrat kendisine, bedenine davranabilirdi. �yle anlarda bile ba�kas�na zarar vermek akl�na gelmez, kimsenin can� yanmas�n isterdi.  

�en �akrakt�; e�lenir, g�lerdi ama y�z�ndeki maskeyi ��kard���nda g�rmek gerekirdi onu. Y�re�ini incelemek gerekti; koftu, korkakt�, g��l� g�r�n�r, rol�n� oynard�. SEFA s�rer g�r�n�r ama en b�y�k cefay� da �ekse g�k�n� ��karmazd�. Bir bakm���n�z, herkesle iyi ge�inir, her �ey yolundaym�� gibi g�z�k�rd� ama de�ildi, de�ildir oysa ki� Mavi  g�zlerine bakt���n�zda iyice anlard�n�z her �eyin yolunda gitmedi�ini. O varl�k i�inde yoklu�u ya�ayan, bir garipti. G�zlerindeki h�z�nde yakalard�n�z derin yaralar�n�, saklayamaz, ele verirdi... 

Bir K�PR܅ Ara sokaktayd�, k�y gibi yerde. �li�kilerinde hep bir k�PR� g�revi g�rd�. Son derece kibar, dikkatli ve �zenliydi. Sevdi�i insanlar� k�rmaktan ka��n�r, iyili�i ve g�zelli�i hep anlatmaya �al���rd� ama ne yaparsa yaps�n hep k�t� tan�n�r, sevilmezdi. Kimse hakk�nda konu�mazd�. Tutamaz konu�ursa vicdan azab�ndan �l�rd�. Tu kaka il�n edilmi�ti zaten; ne yapsa �yle kalacakt�. �yle kinleniyordu ki, k�t� ruhlu insanlar�n sevilmesine, de�er verilmesine bile susuyordu. Biliyordu ki bir g�n patlayacakt�; bekliyordu. �lesiye patlamak istiyordu; tencerede patlay�p sa�a sola kendini atan m�s�rlar gibi patlamak istiyordu. Bekliyordu, tek yapabildi�iydi beklemek� 

YOL hi� bitmesin istedi, gitsin, aks�n ve o yolda kaybolsun istedi. Sa�lar�n� �zellikle sar�ya boyatm��t�. �hanetin rengi sanki sar�yd� ama kime ve neye ihanet etti�ini bilmeden ya��yordu. Bilmiyordu ki, en b�y�k ihaneti kendine yap�yordu; asl�n� ink�r ediyordu! Nereye giderse gitsin ruhundaki yaralar da onunla gelecekti. Kimsesiz, d�md�zlak b�rak�lm�� bir sokak kedisiydi o... Bu KENT�N odalar�nda dola�an, kendine mesken edinemeyen, hatta kaybolan bir sokak kedisiydi o... 

Bir �IRFINTI, bir YOLDA  y�r�yordu. Elinde �antas� ve ayakkab�s� vard�. Y�z�nde, takt��� maskeden eser kalmam��t�. Kilit vurdu�u y�re�i bir �ok suskunlu�a sahipti...  

Bir KENT, bir YOL, bir �IRFINTI, bir HAYAT, bir t�keni�...

D�n gece, bir sokak kedisi �l� bulundu. Kedi� ye bir otomobilin �arp�p ka�t��� san�l�yor! � ...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 45. haftan�n 01.08.2005 - 14.08.2005 konusu: 5 KEL�ME: " ��rf�nt� - Sefa - K�pr� - Yol - Kent ", say�n Eren SAVA�' �n �nerdi�i oyununun ( " Merhaba Edebiyat Dostlar�.. Oyun �u: Be� tane kelime yaz�yorum, bunlar� kullanarak bir �yk�, diyalog, masal, i�te akl�n�za ne geliyorsa bir�ey karalay�n. G�zel �eyler ��kaca��na eminim. �retelim. D�� g�c�m�z ne alem de?... Yaln�z bu be� kelimeyi yap�t�n�z i�erisinde b�y�k harflerle kullan�n l�tfen... Karalay�n i�te... KEL�MELER : �IRFINTI - SEFA - K�PR� - YOL -KENT...   ) hat�rlatt�klar� �zerine...

: Emel BAYKARA, �stanbul, 01.A�ustos.Pazartesi                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t