wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

A�KIN SONU

Kerem, eve geldi�inde g�zya�lar�n� tutam�yordu. Evlenmesine bu kadar k�sa s�re kala ��k�p gelen bu geli�me onu �ok yaralam��t�. �imdi a�lamay� bir kenara b�rak�p kendine gelmeli, bu ya�ad�klar�n� d���nmeli ve bir durum de�erlendirmesi yapmal�yd�.O' nunla d�rt y�l kadar �nce okulda tan��m��lar, �ok zaman ge�meden birbirlerinden ho�land�klar�n� anlam��, sonu evlili�e kadar uzanabilecek sa�lam bir ili�ki kurmu�lard�. �nsanlar�n ili�kilerini bu denli h�zl� ���tt���, birbirilerine tahamm�l edemedikleri b�yle bir zamanda O' na her g�n  daha da ba�lan�p, her yeni sabah bir �ncekinden daha sevgi dolu uyan�yordu. Peki ya yar�n nas�l bir g�n olacakt�?

Deniz, uzun zamand�r kendini bu g�n i�in haz�rl�yordu. D�rt y�l �nce ba�layan beraberli�ini kafas�nda �ok daha �nceleri bitirmesine kar��n bunu O' nunla bug�n payla�acakt�. Ba�larda a��k oldu�u adamdan zamanla so�umu�, aralar�ndaki ili�kinin yaln�zca al��kanl�ktan ibaret oldu�unu d���nmeye ba�lam��t�. D�rt ay �ncesine kadar kendini O' nunla evlenmeye mecbur hissediyordu. Art�k geri d�n��� olmayan bir yola girmi� gibiydi. Ancak, d�rt ay �nce bir ba�kas�yla tan��t� ve d�rt y�l �nce duydu�u hislerin yeniden canland���n� hissetti. Bu yeni insanla git gide daha �ok zaman ge�irmeye ba�lad�; dahas�, bir ili�kisi oldu�unu ondan saklad�. Sonunda ge�ti�imiz ay aniden gelen evlenme teklifini i�indeki sesi dinleyip teredd�t etmeden kabul etti. �imdi bunu Kerem'e s�ylemeliydi ve bu belki de d�nyan�n en zor i�iydi.

O sabah ta Kerem, her sabah gibi Deniz' i aray�p O' nu �ok sevdi�ini ve g�z�n� a�ar a�maz akl�na girip kapatana kadar da ��kmayaca��n� s�yledi. Kerem d�rt senedir hemen hemen her sabah buna benzer �eyler s�ylerdi. Deniz konu�malar� gerekti�ini s�yleyip Kerem' i hep gittikleri kafeteryada kahvalt�ya davet etti. Kerem giderken yolda g�rd��� �i�ek�iden Deniz' e bir tane k�rm�z� g�l ald�; i�i sanki ilk randevusuna gidermi� gibi heyecanla kapl�yd�... Deniz ise uzun s�redir haz�rlad��� konu�may� ezberlemeye �al���yordu.

Kerem, Deniz' in s�ylediklerini duyunca ilk hissetti�i �ey su�luluktu. B�t�n bunlar kendi su�u olmal�yd�. ��inde kopan f�rt�nalara ra�men olabildi�ince dingin bir y�z ifadesiyle masadan kalkt�. Deniz konu�urken de tek s�zc�k ��kmam��t� dilinden, �imdi de ��km�yordu. Uzun s�re Deniz' e bakt�ktan sonra sadece " Seni Seviyorum " dedi ve gitti. Yol boyunca etraf�nda sadece siluetler g�rd�. T�m bunlar ger�ek�i bir r�yayd� sanki.

Kerem sonunda karar�n� vermi�ti. O' nun i�in Deniz' in mutlu olmas� da en az kendi mutlulu�u kadar �nemliydi ve bunun i�in geri �ekilmesi gerekiyorsa ironi ta��yan bu se�imi seve seve yapabilirdi. Ve yapt� da... Art�k biliyordu ki hayat� boyunca bir daha ya�ayamayaca�� g�nleri geride b�rakm��t�. Ve bu g�nleri kendisine ya�att��� i�in Deniz' e minnettard�.

Deniz, Kerem gider gitmez i�inde tarifsiz bir rahatl�k hissetmi�ti. D�nyan�n en zor i�inin alt�ndan bu kadar kolayca kalkaca��n� beklemiyordu do�rusu... Hemen telefona sar�l�p yeni sevgilisini arad�.

- A�k�m, her zamanki kafeteryaday�m, seni bekliyorum...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 46. hafta, 08.08.2005 - 14.08.2005 haftan�n konusu: KADIN ve ERKEK �zerine...

: G�kt�rk DEM�REL, Ankara, 13.A�ustos.2005, 13:02                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t