wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Gassan SATAR

YALANCI KO�ULAR

Hep veren olmu�tu b�t�n ili�kilerinde. Biliyordu ki ard�nda b�rakt��� sevgilide ve her dostta, her d��manda bile kendisinden bir iz kalm��t�. Ya kendisinde kalanlar?  � Kocaman bir hi�... � cevab� gelip yap���yordu bo�az�na. Ya almas�n� bilmemi�ti, ya da istediklerini verebilecek bir erkek yoktu �evresinde. Hi� kand�rd��� oluyor muydu kendini? D���nd�, ta��nd�, bir erkek i�in kendisini kand�racak ne olabilirdi ki ?  � G��l�y�m ben, g��l� ! � diye hayk�rd� i�inden.

Ya i�erde akan yaras� ne olabilirdi ki? Nedendi bu mutsuzluk? Ama hay�r, mutsuz de�ildi. ��yle bir d���nd�; kendisini anlayabilecek bir insan�n ve bir erke�in olabilme umudunu ya�atabiliyordu ya i�inde, mutsuz olamazd� asla, mutsuz de�ildi.  Olmamal�yd� diye de d���n�yordu asl�nda. Mutsuz olmamas� gereklili�i y�z�nden umudunu ya�at�yordu ya, bunun ad� d�ped�z umutsuzluktu asl�nda. D���nd� durdu, neden mutsuz ya da mutlu olma inatla�mas� ya��yordu ki? Neden bu kadar s�k tekrar ediyordu bunu kendine ? Yoksa bu, ka�maya �al��t��� mutsuzlu�undan m� olu�uyordu?

�imdi ��ksa y�ksek�e bir yere, � M u t s u z u m ! � diye ba��rabilseydi� Ama olmazd�. O, b�t�n ili�kilerinde geride iz b�rakan kad�n, nas�l mutsuz olabilirdi ? G��l� olmay� mutlu olmayla �zde�le�tiriyordu. Biraz daha bilincini a�abilse, o zaman da arkas�nda bir iz b�rakmay� g��l� olmak diye yorumlayacakt�, iz b�rakt��� ki�inin g��s�zl���n� hi� hesaba katmadan. Bu, k�yaslamal� kendini tan�man�n ve ifade etmenin normal bir yarg� yanl���yd�. Ama kimin umurundayd� �imdi bunca fark�ndal�k. O, mutsuzlu�unu maskelemeye �al���yordu sadece.

Peki o erkek, her istedi�ini alabilece�i erkek ��ksa kar��s�na... Yok yok, bu asl�nda korkular�n� daha da k�r�kleyen bir durumdu. O zaman kaybetme korkusu ba�layacakt�. Sahi, her istedi�ini veren bir erkek bulsa ve sonra kaybetse, kendisini anlayabilecek bir insan� ve belki bir erke�i bir daha bulabilme umudunu tekrar ya�atabilecek miydi? G��l� olmak neydi? Umut etmenin pamuk ipli�ine ba�l� olu�u muydu ? Ya da belki, hep umutlu olabilmek miydi? G�ven duygusunu ya�ayabilmek� �yle uzun bir s�re olmu�tu ki ya�am�n i�inde yaln�zl�k hissini duyumsamaks�z�n, bir erke�in varl���nda korkmadan ya�amayal�. Hi� ��phe duymadan bir erke�i sevebilmek, ne g�zel bir d��t�.

Bir tek babas� vard� o �er�eveye giren, zaten b�y�d���nde babas� ile evlenece�ini d���nmez miydi? �lk hayal k�r�kl��� babas� ile evlenemeyece�ini anlad���nda olmad� m� ? Yoksa, o zamanlardan beri babas�n� m� ar�yordu geride iz b�rakt��� her erkekte ? Bu y�zden mi her erkekte biraz ana�l���n� ya�atm��t�, her erke�inde biraz da annesi olmu�tu o erke�in?
 
Ah, ah ! O i�indeki arzular nereye saklanabilirdi art�k ? �stelik her arzu ve tutku i�inde, en �ok bir yudum sevgi ar�yordu. Anlayacak ve g�recek bir �ift g�z i�in, verebilece�i ne �ok sevgisi vard�.

Oysa o arzular, anlayacak bir �ift g�z g�rmeyince ba�a bel� o arzular, onu anlamayan hoyrat ellerin alt�nda y�pranmam�� m�yd� ? Ad� sevi�me olan o k�r�lgan kand�rmacan�n i�inde� Veremedi�i her sevgi damlas� �imdi onu bo�uyordu. Yine de, ya�ama direnen g��l� bir kad�nd� o. Evet, evet g��l�yd� o.  G��l� m�yd� acaba? Mutluydu da. Mutlu muydu acaba? Yaln�zl��� seviyordu hatta. Seviyor muydu acaba yaln�zl���?

� Aman be ! � dedi. � Sorgular yeter �imdilik � � G�l�msedi, yeni bir �ans gelirdi nas�l olsa, gelir miydi acaba? Denerdi olmazsa, olmazsa hayat�na kald��� yerden hi�bir �ey de�i�memi� gibi devam ederdi. Acaba bir �ey de�i�memi� gibi devam edebilir miydi ? K�r�lganl���n� nereye kadar saklayabilirdi ki?

Yine de ba� ediyordu hayatla. � Helal k�z�m sana ! � dedi, � �yi gidiyorsun ! �
�yi gidiyor muydu acaba?

: Gassan SATAR,                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t