wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

��LEKL� PASTA

Vitrinde, cam raf�n �zerinde duruyordu. Pembe p�r�lt�lar� olan kelebekli bir tokayd�. �ok ho� g�r�n�yordu. ��yle bir bak�nca insan�n onu al�p sa�lar�na takas� geliyordu. Ba�ka renkleri de vard�. Ama hi�birisi, pembelisi kadar �ekici ve g�zel de�ildi. Hemen almak istedim. Biraz pahal� idi. Belli ki, bir s�re sat�n alamayacakt�m.  

Anneler g�n� yakla�m��t�. Onu almaya kararl�yd�m. Her g�n ma�azan�n �n�ne geliyor, o sevimli kelebe�e bak�yor ve d�n�yordum. Bir g�n onun orada olmad���n� fark etti�imde; � Her �ey bitti i�te ! � diye ge�irdim i�imden. Anneler g�n�ne az bir zaman kalm��t� ve benim almak iste�im arma�an sat�lm��t�� Ma�aza sahibine yapt���m bask�lar sonucu bana ayn�s�ndan getirece�ine s�z verdi�inde nas�l da rahatlam��t�m! Ben de bu s�re i�erisinde, tokay� alabilecek �ekilde b�t�emi ayarlayabilecektim.

En sonunda toka elimdeydi, �zel  bir kutudayd�. O kadar mutluydum ki, sanki kavanozda kapal� kalm�� da sonra �zg�r b�rak�lm�� bir kelebek gibiydim. Mutluluktan u�uyordum.

Anneler g�n�ne bir g�n kalm��t�. Ak�am, k���k k�z�mda bir tuhafl�k vard�. Ertesi g�ne haz�rl�k yap�yordu, sezinliyordum. Sabah� sab�rs�zl�kla bekledim, hediye almaktan �ok hediyeyi vermek i�in... 

Sabah uyand���mda, k�z�m ba� ucumda duruyordu. Kahvalt� tepsisini zorlanaraktan da olsa getirmi�ti. Kahvalt�l���n i�inde, bir de k�rm�z� g�l vard�.  � Anneci�im ! � diye boynuma sar�ld�, be� ya��ndaki k�z�m�n ba��n� ok�ad�m, sa�lar�ndan �pt�m. Daha sonra k�z�mla birlikte annemin yan�na gittik. 

Annem bizi bekliyordu. Cam�n �n�ndeydi, kap�y� a�t�, i�eri girdik. Evin i�ine g�zel bir koku yay�lm��t�, pasta kokusu... �yk� anneannesine sar�larak; � Anneannem pasta yapm�� ya�as�n! � diye ba��rd�. Bir k��ede oturmu� kahveleri yudumlarken, annemle b�yle bir an� payla�man�n g�zelli�ini  fark ettim. �yk� �srarla; �Anneanne, l�tfen �imdi yiyelim pastay�! � diye tutturuyordu. Annem hi� dayanamazd� torununa. Hemen tabaklar� haz�rlad�. �ilekli pastay� yerken, �ocuklu�um g�z�m�n �n�ne geldi. Her anneler g�n�nde ben ona hediyesini verirdim, o da bana pasta yapard�. Pasta hep �ilekli olurdu. 

Pastalar� yerken hediyeleri verme s�ras� da gelmi�ti. Hediyelerimizi ayn� anda ��karm��, birbirimize vermi�tik. �kimizin elinde de benzer bir kutu vard�; heyecanla birbirimizin y�z�ne bakt�k. Ayn� anda kutunun i�inden ellerimizi d��ar� ��kard���m�zda ortam �ok sessizle�ti. Bir s�re sadece birbirimize bakmakla yetindik. Birden sanki ��z�lm�� gibi kahkaha atmaya ba�lad�k. �yk� o anda yerinden f�rlad� ve bana hediyesini uzatt�, kutuyu a�t���m anda daha b�y�k bir kahkaha koptu. ��nk� bir tane daha ayn� renkte kelebek toka, ayn� kutunun �st�ne konmu� �ylece duruyordu� �yk� bu durum kar��s�nda olduk�a e�lenmi� g�z�k�yordu, �� tokay� da ne�eyle ba��na tak�verdi.  

Anneme; hayat�m�z�n i�inde bir kelebek gibi dola�t���n�, g�zellik ve canl�l�k katt���n�, evi ne�elendirdi�ini, bu y�zden b�ylesi g�zel bir kelebe�i sembol olarak ald���m� anlatt�m. Annem ise; �nce bir kozan�n i�inde oldu�umu, o kozan�n i�inde kendimi b�y�tt���m�, g�zelle�tirdi�imi, kendi ba��ma kanat ��rpmay� ��rendi�imi ve sonra o kozadan ��karak hayat� yakalad���m�, bir kelebek gibi narin, ince ve k�r�lgan oldu�umu anlatabilecek bir hediye oldu�u i�in, ald���n� s�yledi�inde; birbirimiz i�in ne kadar de�erli oldu�umuzu daha iyi anlad�k.

Annemle g�zlerimiz  birbirine kenetlenmi� �ylece bak���rken, �yk�� n�n sesiyle bu kez ona y�nelttim bak��lar�m�; g�zel kahverengi g�zleri, dudaklar�yla birlikte g�l�ms�yordu, i�inden ince ve narin ruhunun g�z�kt��� birer pencereydi sanki g�zleri�

- Anne

- Efendim mele�im,

� Arma�an�n� babamla birlikte ald�k ��nk� sen, babam�n ve benim kelebe�imizsin ��nk� seni �ok seviyoruz � diyen sesinin t�n�s�ndan, bu uzun c�mleyi babas�n�n ezberletti�i seziliyordu... Annem bana, ben de k�z�ma sar�lm��t�m�  

Hayat�mda unutamayaca��m anlardan biriydi. Bundan y�llar �nce sevdiklerimi kaybettim, onlardan geriye kalansa;  

KELEBEKLER�N �MR� KISA OLUR�

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 48. hafta, 22.08.2005 - 28.08.2005 haftan�n konusu: " KELEBEK - KELEBEKLER " �zerine

: Emel BAYKARA, 24.08.2005, �ar�amba                                                         Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t