wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: �aziye ���EK

B�R KADIN H�K�YES�

Eli telefona gitti, geldi. Bir t�rl� arayam�yordu. Ayr�ca bu program yak�nlar�yla uzun s�redir  g�r��emeyen, birbirlerini bulamayanlar i�indi. T�m �evresindekiler, ne zamand�r, art�k bir �eyler yapmas� i�in s�k��t�r�yordu. Fatma� n�n sorunu k�z�n� bulamamak de�ildi. Sadece g�r��emiyordu. �stelik evleri de yak�nd�.  Bunlarla zihni me�gulken arad��� numarada d��m��t�. Kar�� taraftan ses geldik�e, g�zleri bu�ulu, elleri titrer vaziyette cesaretsizli�ine bir kez daha k�zd�. Telefonu kapatt�.

Kar�� kom�usu geldi. Anlad� yine k�z�na �z�ld���n�. Biraz l�flad�lar. " Bu senin kaderin k�z�m ne yapal�m "  dedi. "�ekeceksin  art�k! ". Fatma sinirlendi fakat belli etmedi. Kom�uyu yollarken di�er mahalleden Emine geldi ziyaretine. O da ba�ka bir �ehirden gelin gelmi�ti buraya. Hem de ka�arak! Babas� hi� affetmemi�ti onu. Fatma� n�n k�z�na olan kavu�amay���n� �zlemini �ok iyi anl�yordu. Di�er kom�uyla kap�da kar��la�t�. S�z�n geli�i h�l hat�r sorulmu�tu. Pek de ho�lanm�yordu buran�n yerlisinden. Kom�u kad�n g�zden uzakla�ana kadar arkas�ndan bakt�lar. ��eri ge�tiler. bir kez daha h�l hat�r soruldu.  Sonra konu Fatma ablan�n bug�n cesaret edemedi�i telefon olay�ndan a��ld�. Emine �ok merakl� de�ildi ama onun derdine ortak olmak i�in bir �eyler ��renmek istedi:

- Fatma abla ben bir �eyler duydum ama bilmiyorum. �u i�in ger�e�ini anlatsana bana dedi. Fatma derin bir nefes al�p:

- Bir kahve yapay�m Emine, i�erken sohbet ederiz.

Kahve fincanlar� k���kt�. Fatma kahveyi tepsiyle sundu�unda, Emine her zamanki so�uk y�z ifadesiyle esprisini yapt�:

- Abla bu fincanlarda ne b�y�k b�yle ak�ama bitirir miyiz dersin? Fatma kahkaha att�. Bilirdi onun imal� sata�malar�n�. Y�z� birden tekrar h�z�nlendi. Ba�lad� anlatmaya.

- ( ... ) On alt� ya��ndayd�m. �ok severek evlendim. Kaynanam�n evine gelin gittim. Kaynanam bir ac�mas�z. Ama sevdi�im adam daha  bir ac�mas�z. K�skan� m� k�skan� . Perdeyi g�nd�z bile a�am�yorum. Her g�n bir bahane dayak �st�ne dayak. K�z�m do�ana  kadar  bu b�yle devam etti.  �zlem� im daha iki ayl�k bile de�ildi. Yine k�rd� a�z�m� burnumu. On yedi ya��nda �ocuk say�lacak ya�tay�m yani. Babam�n evine geldim.  Babam � biraz gitme s�r�ns�n � dedi. Birka� g�n sonra dayand� kap�ya. Babamla tart���rken b��akla korkutmak istedi babam. Saplad� �mer� in karn�na. Bir tarafta sevdi�im adam, bir tarafta ci�erim babam!  Y���l�p kald�m oraya kuca��mda bebe�imle. Babam birka� ay yatt� ��kt� hapisten. Vermediler �ocu�umu bana. Art�k ona d�nmeyi de gurur meselesi yapt�m. Hani demesinler diye Fatma babas�n� yere vurdu, onun i�in hapse giren babay� hi�e sayd�! Babamda Nuh dedi peygamber demedi. Ama hem evl�d�ma hem ona  daha bug�n olmu� sevgi �zlem duyar�m. Sanki kaderimi, ba��ma gelecekleri bilir gibi, sanki �m�r boyu k�z�ma �zlem duyaca��m� sezinlemi� gibi "�zlem " koymu�tuk k�z�m�n ad�n�. Onlar yukar� mahallede oturuyorlar. Buradan ta� atsan gider ama g�stermiyorlar k�z�m� bana i�te...

Emine� nin g�zleri dolmu� h��k�rmak istiyordu. O da babas� y�z�nden hasret �ekiyordu. Affetmiyordu babas�. Oysa babas� verseydi ne g�zel olurdu. D���nle dernekle evlenecekti.

- Fatma abla gel �u televizyondaki programa kat�lal�m.! Hani darg�nlar� bar��t�r�yorlar ya orada nas�l olsa. Yine senin k�z�nla g�r��me �ans�n olur belki ama benim babam cumhurba�kan� gelse affetmez bilirim! Olsun can�m televizyona ��kar�z fena m� olur?

Fatma kimsesiz birisi ile evlenmi�. �ki de �ocu�u olmu�tu. Evlili�i sorunlu de�ildi. �yi bir kocas� vard�.

Fatma� da  biliyordu ki kim gelirse gelsin, kimler araya girerse girsin k�z� onu affetmeyecekti. Birka� kez okulun �n�ne gitmi�, k�z� onunla g�r��mek istememi�ti. Ho� k�z�n okula yaln�z gitti�i de �ok enderdi. 

K�z� ona kinle bakm��, annesiz ge�en y�llar�ndan onu su�lam��t�...

�imdi on sekiz ya��nda idi. Onun gelin olaca�� haberini alm��t�. Sevinci, onu kendi eliyle gelin edememi� olman�n ac�s�n� bast�r�yordu. ��nk� evlenip ayr�l�rsa babas�n�n ve babaannesinin bask�s�ndan uzakla�acak, belki de daha �l�ml� olacakt�. Dahas� kendi �ocu�u olursa annelik duygusunu tadaca�� i�in kendi annesini daha anlayacakt�. D���n davetiyesi t�m mahalleye da��t�lm��t�. K�na gecesi olaca�� g�n g�zya�lar�n� tutam�yordu. Di�er iki �ocu�u teselli etmeye �al��sa da  onu kimse anlayamazd�. Emine, kay�nvalidesinden f�rsat buldu�u  bir zamanda �ok iyi anlad��� i�in yan�na u�rad�. Ne kadar teselli etse de  i�indeki yang�n� s�nd�remeyece�ini biliyordu. Fakat aniden Emine' nin akl�na bir �ey geldi. K�na gecesinde �zlem' in foto�raflar�n� �ekecekti. �ok �zel anlar�n�n. Ve yapt� da. Fatma foto�raflara bakarken mavi g�zleri p�nar olmu�, akm��t�.

K�z� gelin olduktan birka� ay sonra  cesaret etti onu aramaya. Sesini duyacakt�.  Kendisini tan�tt�. K�z� y�z�ne kapatt� telefonu. Ne d���nd���n� bile s�ylemedi. anne kavram�yla ilgili, �ocuklu�undan itibaren baba ve babaanne taraf�ndan beynine kaz�lan d���ncelerden ba�ka bir d���nce olamazd� onda.

Bu denemeleri birka� kez s�rd�. Araya tekrar hat�r� say�l�r insanlar konuldu. �zlem� in beyninde dola�an zehirli sarma��kl� d���nceler, asla annesi hakk�nda olumluya d�n��medi.

Aradan bir y�l ge�ti. K�z�n�n do�um yapt���n� duydu�u zaman g�zlerinde yine bir damla ya� kalmayacak kadar a�lad�. Hem sevindi hem �z�ld�. Torununun olmas� belki de ona u�ur getirecekti. K�z� da anlayacakt� annelik ne demekti.  Biraz zaman ge�mesini bekledi.  �zlem' in annelik duygusunu iyice tatmas�n� istedi .

Birka� ay sonra eli titreyerek arad� �zlem� ini. � Nas�ls�n � dedi k�z�na �nce. So�uk konu�mas� ona kar�� so�uklu�undan de�il, heyecan�ndand�. Biliyordu ki telefonu yine surat�na kapatacak. Fakat i�inde bir �mit vard� bu sefer. Art�k kendisi de bir anneydi. Anl�yordu kendisini. Bunu hissediyordu.

� �yiyim sen nas�ls�n � diye cevap verdi k�z�. Fatma� n�n nefesi kesilmi�ti. Y�re�ine bir �eyler olmu�tu. Hayat�nda hi�bir �ey onu �u anki kadar mutlu edemezdi. Titredi sesi; � Biliyordum beni anlayaca��n� � dedi. O an elinden gelse telefon tellerinin i�inden k�z�n� ��kar�p onu �pmek, koklamak istiyordu. Fazla bir �ey konu�amad�. K�z�m� art�k g�rebilece�im ��k�rler olsun diye dualar etti.

�zlem� in ses tonunda bir so�ukluk vard� yine de. Ama ne de olsa y�llar�n annesizli�i vard�. Ona anlat�lanlarla  onu yarg�lam��t�. Bu kadar olacakt�. Bir kere g�r��seler ona ger�ekleri anlatacak, k�z� da onu ba���layacakt�. B�t�n su�, babas�nda ve babaannesinde idi. �zlem� n babas� ona eziyet etmeseydi o olaylara sebep olmasayd�, �imdi hep beraber olacaklard�. Haydi diyelim kader ay�rd�, �ocu�unu ona verselerdi ya da g�r��mesine izin verselerdi k�z� ona kin beslemeyecekti.

-  Anlad�n de�il mi k�z�m, anneler asla �ocuklar�ndan ayr�lmak istemezler elimden ne gelirdi.

K�sa bir sessizlik oldu. �zlem h�z�nl� ve kin dolu sesiyle cevap verdi.

- Anlad�m anneli�in ne oldu�unu. Senden daha da �ok nefret ettim. Ben �ocu�um uyurken bile ayr�lam�yorum yan�ndan, sen bana nas�l yapt�n bunu? Nas�l b�rakt�n? Sana kinim artt�. Asla ve asla seni g�rmek istemiyorum. Hi�bir bahane beni evl�d�mdan ay�ramaz. Sen nas�l b�rakt�n gittin beni?

Kapatm��t� telefonu...

Fatma y�k�ld�. Elinde telefon oldu�u yere y�k�ld�. Bay�lm��t�. O an  �lmek isterdi ama iki �ocu�u daha vard�. Onlar� da annesiz b�rakmaya niyeti yoktu.

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 41. hafta, 04.07.2005 - 10.07.2005 haftan�n konusu: " TA�IYAMAMAK "  �zerine..

: �aziye ���EK, A�ustos.2005, Ankara                                                         Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t