wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

NAS�HAT

Eski bir saat�iydi. D�kk�ndan i�eri girdi�inde, a��r bir koku sarard� hemencecik. D�kk�n�n i�inde, kimi antika s�s e�yalar� ve saatler bulunurdu. Bu haliyle k���k bir m�zeyi and�r�yordu. Salih dede, g�ler y�zl� bir insand�; vefal� bir dost gibi konu�urdu. Baz� zamanlar insanlar dertlerini anlatmak i�in gelir, bir bardak �ay�n� ya da kahvesini i�er �yle giderlerdi. Sadece ya�l�lar de�il ayn� zamanda gen�ler de onu ziyarete gelirdi. Altm�� �� ya��nda, hafif kilolu, az biraz sa�� olan bir ihtiyard�. 

D�kk�n�nda, en �ok guguklu saatini severdi; �imdilerde pek kullan�lmad���ndan olsa gerek. B�y�k�e, sa�aklar� burgulu, ku� motifi ile s�sl�, tahtadan yap�lm�� bir saatti. Saat ba�� �terdi. Ne zaman ba��n� kald�r�p ona baksa, akl�na guguk ku�u gelirdi. Bir yerlerde okumu�tu; bu ku�lar, yumurtalar�n� ba�ka yuvalarda b�rak�p, yavrusunu ba�ka ku�lara bakt�r�rm��. Okudu�unda ona �ok ilgin� gelmi�ti. Guguklu saat ile guguk ku�u aras�nda her defas�nda bir ba� kurmaya �al���yordu. Ku� fig�r�n�n a��r basmas� da aralar�ndaki ba�� daha anlaml� k�l�yordu. 

Ya�l� adam, her defas�nda b�ylesi  d���ncelere dal�yordu. Bir keresinde torunu ile izledi�i �izgi filmde Pembe Panter saat�iden bir guguklu saat sat�n al�yordu. Saatin i�indeki ku� saat ba�� �t�nce sinirlenen  Pembe Panter, onu susturmak i�in elinden geleni yap�yor ancak ba�ar�l� olam�yordu. Tahtalarla kap�s�n� �ivilemesine kar��n yine de ku� ��k�p �t�yordu. Bu duruma dayanamayan Pembe Panter, onu denize at�yor ancak ku�, daha o eve  varmadan evde oluyordu. Pembe Panter, sabaha kadar uyuyam�yor ve en sonunda saati geri veriyordu. Fakat ku� geri d�n�yordu. ��te o �izgi film akl�na geliverdi ve bir kahkaha att�.  

O s�rada bir m��terisi girdi i�eri. Hayli yorgun ve uykusuz g�z�k�yordu, sel�mla�t�lar. Bir kahve s�yledi Salih dede. Hal hat�rdan sonra derdini anlatmaya ba�lad� adam.  K�z�n� evlendirmek �zereydi, k�z�n�n evden gidece�i fikrine bir t�rl� al��amam��t� h�l�.
-  K�z�n�, telli, duvakl� evlendiriyorsun  daha ne istiyorsun ?

-  Senin de k�z�n evlenseydi, b�yle konu�mazd�n !
-  Elbette, benim de evl�d�m evlense, ben de senin gibi �z�lece�im. Bu do�a kanunu, her baba bu duyguyu ya�ar. Ne mutlu ki, k�z�n� bu boya, bu ya�a getirmi�sin kendini niye �zersin. Bir daha k�z�n� g�rmeyecek de�ilsin ya!

Adam sakinle�ip, rahatlam��t� biraz. Salih dede, adam� g�nderdikten sonra saatlerin tozunu ald�. Bu s�rada i�eriye; uzun boylu, ince yap�l�, b�y�kl� bir adam girdi, saatlere bak�nd�. Sanki  bir �eyler arar gibi duvarlara bak�p, guguklu saatin fiyat�n� sordu:

- Y�z doksan Lira.

dedi Salih dede.

- �ok pahal�!

diye s�ylendi adam.  

-  Eski, yayg�n kullan�ld��� d�nemler olsa �ok daha fazla ederdi, bu fiyat� zaten eski olmas�ndan dolay�. Tek t�k de  olsa baz� evlerde kullan�l�yor. 

- Benim fazla param yok �

dedi adam:

- Annem hasta, son g�nleri yakla�t�, kendisini eski gen�lik d�nemlerinde san�yor. Bu y�zden de ikide bir guguklu saatim niye �al��m�yor diye soruyor. Ben de  onun i�in bir tane almaya geldim, ancak  benim i�in bu fiyat �ok fazla! 

- Siz ne kadar vermeyi d���n�yordunuz ? 

- Ancak doksan Yeni T�rk Liras� verebilirim, her yerde arad�m, sizin d�kk�nda bulabilece�imi s�ylediler. 

Salih dede, biraz d���nd�kten sonra;

- Tamam!

dedi. M��terisi bu karara �yle sevinmi�ti ki, sar�l�p ya�l� adam� yana��ndan �pt�. Salih dede, g�zelce sard��� saati m��teriye teslim etti, adam saati koltu�unun alt�na ald��� gibi d�kk�ndan ��kt�. 

Eve vard���nda, saati hemen duvara ast�. Annesi  i�eri girdi�inde, saatinin yerinde durdu�unu  g�r�nce �ok sevindi. Pikaptan ��kan sesler odan�n i�ine yay�l�yordu. Kad�n�n duygusall��� �zerindeydi, pencere kenar�ndan d��ar�y� izliyordu. Saat ba�� ku� �t�yordu; � Guguk! Guguk! � .  Bu s�rada i�eri giren adam, annesinin v�cudunu rahat�a koltu�a b�rakt���n�, yay�ld���n� ve y�z�ne bir tebess�m yerle�ti�ini fark etti. Hi� k�m�ldamadan �ylece oturuyordu. Yan�na yakla�t�, bakt�, annesi �lm��t�. Kar�� koltu�a oturup, saatlerce onu izledi; her guguk sesinde i�inin yand���n� hissetti ama annesinin son dile�ini yerine getirmenin huzuruyla i�i rahatt�. 

Birka� g�n sonra saati geri satmaya d�kk�na gitti. Salih dede, olaydan habersiz, g�ler y�zle kar��lad�: 

_ Hay�rd�r evlat, saati de�i�tirmeye mi getirdin ?

Gen� adam, �zg�n bak��larla bakt� ve ba��n� �n�ne e�di. 

_ Annem, annem �ld� !

- Salih dede yutkundu, ne diyece�ini bilemez bir ifadeyle:  

_  �ok �z�ld�m, ba��n sa� olsun ! 

_  Saati geri getirdim, ��nk� annemsiz hi�bir �ey ifade etmiyor! Evde de duram�yorum, evi sat�p buralardan gidece�im.  

_ Evlat! Sana iki nasihatim var, dinlemek ister misin?

diye sordu Salih dede. Gen� adam ba��n�  � evet � anlam�nda sallad�. 

_  Birincisi; Annenin �l�m�ne �z�lme, onunla ge�irdi�in de�erli anlar�, payla�t�klar�n�z� ve birbirinize ya�att�klar�n�z� hat�rla.  �kincisi; ya�anan her �eyin bir sebebi vard�r, bunu unutma! Allah, nedenini anlayamasak da bize farkl� farkl� olaylar ya�at�r; �nemli olan sab�rla kar��layabilmek ve isyan etmemektir.  

Gen� adam sessizce dinledi.

- Saati size geri vermesem olur de�il mi? Annemle beraber daha �o...k guguk sesi dinleyece�iz, evi de satmaktan vazge�tim. Size �ok te�ekk�r ederim.

dedikten sonra saati kolunun alt�na ald��� gibi d�kk�ndan ��kt�.

 

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 51. haftan�n 12.09.2005 - 18.09.2005 konusu: GUGUKLU SAAT �zerine...

:  Emel BAYKARA,  16.Eyl�l.2005, Cuma                                                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t