wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

TIPKI

Alelacele evden ��kan gen� bir k�z, evinin sokak kap�s�n� h�zla kapat�p derin bir oh �ekti. Arkada�lar�yla gezmeye gidece�ini s�yledi�i i�in, annesiyle yine uzun uzun tart���p kavga etmi�lerdi. Bu kavgadan dolay� gerildi�ini ve k�zg�nl�kla dolu oldu�unu, ancak evin d���na ��k�p kap�y� kapatt��� an fark edebilmi�ti. Kap� �n�nde �ylece durup kald� bir an. Bo�lu�a as�l� kalm�� g�zlerle, kap� �n�nde bulunan sarma����n en ucundaki taze ye�il bir yapra�a bak�p kalakalm��t�. Hafif bir r�zg�r esintisinde, dalgalanan bu yaprak, hen�z birka� g�nl�k taze bir yaprakt�. Sanki, yapra��n,r�zg�r esintisiyle dalgalan��� gibi kalbi de dalga dalga k�p�rt�larla doluydu. Bu yapra�a bakarken evin i�inde h�l� s�ylenmekte olan annesinin, belli belirsiz duyulan sesini dinledi. Yapra��n taze g�r�nt�s�yle i�ine s��mayan gen�lik heyecan�n�n benze�ti�ini d���nd�. Annesinin kavga s�ras�nda s�yledi�i s�zleri ve gitmesine engel kabul etti�i bahaneleri s�ralarkenki tavr�n� hat�rlad�. Kavga ettiklerinde annesinin kendisine olan tavr�; taze bir yapra�a nazik�e dokunur gibi de�il, aksine, tarladaki yabani otlar� eliyle yolan biri gibiydi. Bu kavgalar, i�ini ac�t�yordu. Ne olursa olsun gitmekten vazge�meyece�ini kendi kendine yineledi. Y�z�n�n gerildi�ini, ka�lar�n�n �at�ld���n� hissediyordu. Bu kararl�l�kla bir an durup sol elinin kalbinin �zerine koydu. H�zl� h�zl� at���n� dinlerken, g�zlerini kapatt�. Kalbi h�zla �arp�yordu. ��nk� birazdan, sevdi�i o�lan� yeniden g�rebilecekti. Sevdi�ini hat�rlad��� bu k�sac�k anda, tart��t��� i�in y�z�ne yerle�en �fkeli y�z ifadesi kaybolup gitmi�, koca bir g�l�mseme y�z�ne yay�lm��t�. Onunla bulu�tu�u sahildeki kayal�klar�, g�z�n�n �n�ne getirdi. Bu kayal�klarda oturur, denizi ve dalgalar� izlerlerdi. Dalgalar�n, k�p�klene k�p�klene kabar�p ko�arcas�na k�y�ya geli�ini, ��mar�k kahkaha sesine benzettikleri g�r�lt�lerle kayal�klara �arp�p havaya s��ray��lar�n�, bu kayal�klardan geriye do�ru �ekilirken patlaya patlaya s�nen dalga k�p�klerini izlemeleri akl�na geldi. Dalgalar, kayalara �arp�p s��rayarak, havada da��l�rken, �sl�k sesine benzer seslerle kayal�klara inerdi. Bu seslere, � fiii���t �, � fooo��t �, �hi���t � gibi benzetmelerle, seslendirmeler yaparak, birbirlerini g�ld�r�rlerdi. Sanki birbirlerini g�ld�rmek i�in her �ey bahaneydi ve bu bahaneleri bulmak ikisi i�in de e�lenceydi        

                    Bir de dalgalar�n h�zla �arpmas�na ald�rmadan kayal���n kovuklar�nda gezinen yenge�leri �a�k�nl�kla izlerlerdi. Gen� k�z bunlar� d���nerek g�l�ms�yordu. " �nsan�n hayat�nda �zel buldu�u birinin olmas�, bir bulu�ma yerinin olmas�, dalgal�, sulu sebeplerle kahkahalara bo�ulmas� ne ho�... " dedi. Evet, onun bir sevdi�i vard�. Ama bir y�k gemisinde �al��t��� i�in gemiyle seyahat etti�i s�relerde ayr� kalman�n s�k�nt�s�n� ya��yorlard�. Bu s�k�nt� her bulu�ma g�n�nde, sanki bir r�zg�rla da��l�verir gibi kaybolur giderdi.

                   Bunlar� d���n�rken, elbisesinin a��kta kalan k�s�mlar�nda duydu�u serinlik hissi ile ���mekte oldu�unu fark etti. �antas�na gizlice s�k��t�rd��� �al� ��kar�p omuzlar�na att�. �zerindeki pembe ask�l� elbisesi ve birka� ton daha koyu renkteki pembe �al� ile ne kadar ho� g�r�nd���n� d���nd�. Bug�n sevdi�i o�lana daha bir g�zel g�r�nmek istiyordu. �al�n kollar�na de�en p�sk�llerindeki yumu�ak dokunu�la ve �s�nm��l�kla g�zlerini bir daha kapatt�. H�l� evinin kap�s� �n�nde durdu�unu hat�rlay�nca aniden, korkuyla g�zlerini a�t�. Ya annesi kap�y� a�ar da, �eyizlik diye saklad��� bu g�zelim �al�n� �zerinde g�r�rse, i�te as�l o zaman k�z�lca k�yamet kopard�. Bu korkuyla h�zla ko�maya ba�lad�. D��mesin diye iki eliyle s�ms�k� tuttu�u �al�n u�lar�ndaki p�sk�ller, o ko�tuk�a,sa�a sola sallan�yordu...

 

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Lasolfa, �zmir, 20.Nisan.2005                                                            Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t