wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

GECEKONDU

G�lbahar, otuz iki ya��nda bir ev han�m�yd�. Kocas�n�n bask�s� y�z�nden i� ar�yordu. ��inde yar� korku, yar� cesaretle il�nlara bak�yordu. Bunca seneden sonra �al��mak kolay de�ildi. B�t�n hayat� evde, �ocuklar� ve kocas�yla ge�mi�ti. D�nya onun i�in, hen�z ke�fedilmeyen bir gezegen gibiydi. Babas� okutmam��; ilkokul bitirip biraz da serpilince hemen evlendirilmi�ti. Tan�madan g�rmeden evlenmi�ti. Sevmi� miydi kocas�n� bilmiyordu. Ba��nda bir erke�i vard� i�te... �yi, k�t� bug�nlere gelmi�lerdi. A�k nedir diye sorgulayacak fazla zaman� olmam��t�; �� tane boyu kadar �ocu�u vard�.                                                                                         

Kocas� sert bir adamd�. Sevgisini g�stermez, hoyrat davran�rd�. �ocuklar  olsun, G�lbahar olsun ondan �ok �ekinirlerdi. Adam k�sa boylu, kilolu ve keldi. Kimi zaman rak�s�n�, o kocaman g�be�inin �zerinde i�erdi. Hatta bir keresinde hamile kad�n taklidi bile yapm��t�. Ancak i�ti�i zamanlarda ne�eli olabiliyordu. ��ki i�medi�i zamanlarda ise insanlar ondan �ekinirdi. Y�z�ndeki yaran�n korkutucu olmas� bir yana, hi� t�ra� etmedi�i b�y�klar�n�n a�z�n�n kenar�na kadar inmesi yeteri kadar tiksindiriciydi de� 

Her ak�am i�ten gelir, yeme�ini yer, ayaklar�n� sehpaya uzat�r, �ay�n� i�er, meyvesini at��t�r�rd�. G�lbahar, onun yan�nda ancak iki dakika oturabilirdi; ��nk� hep hizmet etmek zorundayd�. Ba��nda t�lbendi, �zerinde basmas� �ylece ortal�klarda ko�tururdu. Oturduklar� ev gecekonduydu. Baz� ak�amlar kom�ularla �ekirdek ��tlat�rlard�. Kom�u �ocuklar�yla, evdeki �ocuklar�n sesi birbirine kar���rd�. �ay bardaklar�n�n birbirine �arpma sesi, di�er sesler aras�nda kaybolurdu. Minik bir sofra haz�rlan�rd�. �lk �nce �ay bardaklar� gelir, daha sonra elinde �aydanl�k, bir kad�n i�eri girerdi. �nce bir g�zel s�cak suyla bardaklar� s�rayla �alkalar sonra elindeki kirli suyu bir �i�e�in dibine ya da pencereden a�a��ya d�kerdi. Bardaklar, dolar dolmaz kad�nlar gelir, sofraya otururlard�. Uzun uzad�ya konu�maya ba�lar, dedikodu ederlerdi. Sonra meyveler gelirdi. Meyvelerini bitiren misafirler yava� yava� kalkmaya haz�rlan�rlar, gecenin karanl���nda kaybolurlard�� 

Baz� ak�amlar binip gezmeye gittikleri k�l�st�r bir arabalar� vard�. Evlerinin biraz ilerisindeki park, arabayla gidildi�inde yak�nd� ama y�r�yerek epey zaman al�yordu. Yol boyunca kar� koca ve �ocuklar hep beraber y�r�rlerdi. Ellerinde �ekirdek, hem ��tlat�r hem de sohbet ederler, konu kom�uyla kar��la��r, sel�mla��rlard�. Kar� koca bankta oturur, biraz da �ocuklar�n kayd�raktan kay���n� seyrederlerdi. Ne zaman ciddi bir konu konu�acak olsalar mutlaka bir tan�d�k, bir akraba gelip yanlar�na oturur ve epey bir s�re kal�rd�. En sonunda da gece ilerledi�inde kalk�l�rd�. 

Cafer, minib�s��l�k yap�yordu. �ok kazan� elde edemiyordu. �ocuklar�n okul masraflar� onu olduk�a zorluyordu. ��inde bulundu�u ekonomik ��kmazdan dolay� kafas� �ok kar���kt�. �kinci bir i� yapmay� bile d���nm�� ama g�ze alamam��t�. Bir i�te �al��mas� i�in G�lbahar� a bask� yapmaya ba�lam��t�. �zellikle de: � temizli�e gitsen, o i�te �ok para var, biraz rahatlard�k � diye s�ylenip duruyordu. G�lbahar, hayat�nda hi� �al��mad���ndan bunlar onun yabanc� oldu�u konulard�. Ger�i temizli�e giden arkada�lar� vard�, belki onlara sorarsa ��renirdi fakat umursam�yordu. Onun umursamad���n� g�ren kocas�, daha �ok bask� yap�yordu. 

Bir g�n bu bask�lara dayanamay�p kocas�na; � erkek ol da, sen eve istedi�in paray� getir, benden ne diye yard�m umuyorsun ! � diye patlay�vermi�ti. ��te o zaman Cafer� in kafas�n�n tas� atm��, G�lbahar� a vurmu�tu. G�lbahar ilk kez kar�� ��km�� ve ilk tokad�n� yemi�ti.  O g�nden sonra kocas�na d��man kesilmi�ti. Kendi kendine, bu haks�z d�zene k�zm��, s�ylenmi�ti. Bir s�re kocas�yla k�s kald�, yata�a uzand���nda ona s�rt�n� d�n�p yatt�. Cafer yana�mak istedi�inde; � ba��m a�r�yor! � deyip y�z vermedi.  Kocas�, bir hafta kadar bu tav�rlar�na dayanabildi. Bir gece eve gelmedi. G�lbahar pencere kenar�nda onu bekler bir �ekilde uyuya kald�. Eve gelmemesi onu iyice sinirlendirmi�, i�i kinle dolmu�tu. �ocuklar� ald��� gibi annesinin evine gitti. Cafer eve geldi�inde kimseyi g�remeyince tel��land�. San�yordu ki, bu �ekilde hareket ederse, onun direnci k�r�lacak ve b�ylelikle yola gelecekti. Ama kar�s� ortal�kta yoktu. Elindeki d�k�nt� telefonla s�rayla birka� yeri arad� yoktu i�te!. Sonunda kay�npederinden ��rendi ki; onlardayd�, i�i rahatlad�. Do�ruca gidip kar�s�n� almak yerine, elinde �ekirdek, komedi filmi izlemeye koyuldu. ��in asl�; o ana kadar fazlas�yla endi�elenmi�ti. Yine de erkekli�inden taviz vermemek i�in, belli etmemesi gerekti�ini d���n�yordu. Gece yar�s�na do�ru kay�npederinin evine gitti�inde, G�lbahar� �n surat� as�kt�. Kocas�n�n ge� gelmesine �ok sinirlendi�i i�in, o gece onunla eve geri d�nmedi. Cafer tek ba��na, �a�k�nl�k ve endi�e i�inde eve geri d�nd�. �lk defa kaybetme korkusunu ya��yordu. Her g�n, kar�s�n� g�rmeye gidiyordu. G�lbahar bir t�rl� eve d�nmek istemiyordu. Bir gece elinde �i�eklerle ��k�p gelen kocas�n�n �z�r dilemesi ile bar��may� kabul etti. Cafer� in arkada�lar� onunla dalga ge�iyorlard�. Kar�s�na de�er veren, ona �i�ekler alan bir erkek, onlar�n g�z�nde k�l�b�kt�. Arkada�lar�n�n bu tutumuna i�in i�in hak verse de, onlara ��k��madan da edemiyordu. Onun bu ��k��malar�ndan nasiplenen arkada�lar�, bir kez daha konuyu a�am�yorlard�. 

G�lbahar kocas�na olan k�zg�nl���n� i�inden atamad���ndan, �al��ma karar� ald�. �l�nlar� ara�t�rmaya ba�lad�. Kendi paras�n� kendi kazan�p kimseye ba��ml� ya�amak istemedi�ini fark etti. �te yandan kocas� yapt��� hatan�n evlilik hayat�na mal olaca��n� hissetti�inden daha sert davranmaya �al���yordu. ��nk�; G�lbahar� a y�z verirse, kimseyi takmayaca��n� biliyordu. Oysa ki gen� kad�n, bir�ok karar�n� uygulamaya koymaya ba�lam��t� �oktan. 

G�lbahar, nihayetinde bir i� buldu. Evlerinin iki sokak �tesinde, hali vakti yerinde bir ailenin ya�ad��� bir eve temizli�e gidip gelmeye ba�lad�.  �ok zaman ge�memi�ti. Birka� eve daha gider ve olduk�a iyi para kazan�r olmu�tu. Gitti�i evin sahibi �creti vermekle kalm�yor ayn� zamanda giyecek ve ayakkab� da veriyordu. Hayatlar� d�zene girmeye ba�lam��t�. Cafer onun �al��mas�ndan, eve katk�da bulunmas�ndan memnundu. Fakat kar�s�n�n d���nceli ve mutsuz hali onu tedirgin ediyordu. Sanki sonunu tahmin etmeye �al��t��� bir film gibi, duru�undan bir anlam ��karmaya �al���yordu. G�lbahar, tan��t��� bir kad�ndan �ok etkilenmi�ti. Bu kad�n zengin, zeki, k�lt�rl� bir kad�nd�. Haftada iki ya da �� g�n ona temizli�e gidiyordu. Kad�n ona g�rg� kurallar�n�, ince davranmay�, kad�n olmay�, haklar�n� savunmay� ��retiyordu. G�lbahar, bu kad�n sayesinde hayattan ne istedi�ini ve neler yapmas� gerekti�ini anlad�; kendini tan�d�. D��ardan ortaokulu bitirmeye karar verdi. Cafer, ondaki bu de�i�imi fark ediyor ve bundan ho�lanm�yordu. �lk zamanlar olduk�a b�y�k kavgalar ettiyseler de sonralar� Cafer kabullenmek zorunda kald�. G�lbahar kendini yeti�tirdik�e kocas�n�n ayn� kalmas�ndan ho�lanmamaya ba�lad�. S�rekli kahveye giden, kumar oynayan ve ma� izleyen bir koca istemedi�ini fark ediyor ve bu d���ncelerinden de �rk�yordu. Eskiden bask� yapan Cafer olurken, bir zaman sonra G�lbahar bask� yapan taraf olmaya ba�lad�. Kocas�n�n romantik olmas�n�, kibar olmas�n�, kendini e�itmesini ve kahveye gitmemesini istiyordu. Ayr�lma noktas�na geldiklerinde, "sana a��k de�ilim, ben yeniden a��k olmak istiyorum! �  deyiverdi G�lbahar. Ayn� evin i�inde uzun s�redir iki yabanc� gibi ya�ar olmu�lard�. Cafer salonda yat�yordu, G�lbahar ise kendi odas�nda kal�yordu. Bir�ok kez kavga ettiler, �o�u kez de susmay� denediler. 

Bir g�n Cafer, elinde birka� kitapla eve geldi. Ortaokulu d��ardan okuma karar� alm�� ve gidip yaz�lm��t�. G�lbahar kocas�n�n elindeki kitaplar� g�r�nce �ok mutlu oldu. Hemen o ak�am beraber ders �al��maya ba�lad�lar. Cafer kahveye gitmekten de vazge�mi�ti. G�lbahar kocas�ndaki bu de�i�ime �ok �a��rm��t� ve olduk�a mutluydu. Cafer, can�n�n s�k�ld��� zamanlarda televizyonda e�itici programlar izliyordu. Bo� zamanlar�nda resim yapmaya ba�lam��t�; ya�l� boya yap�yordu. Yetene�i oldu�una inan�yor ve s�rekli resim yap�yordu. Kendini geli�tirdik�e yapt��� tablolar� satmaya ba�lad�.  

Kar� koca �al��t�klar� i�in epey bir para biriktirebilmi�lerdi. Hemen gidip daha g�zel bir semtte bir ev ald�lar. Fazla b�y�k olmayan, d�z ayak bir evdi. L�ks de say�lmazd�. Gecekondudan daha iyi oldu�u konusunda hem fikirdiler elbette. 

G�lbahar liseyi de bitirmek istiyordu. Cafer� i de ikna etti, beraberce yaz�ld�lar. G�lbahar art�k ev temizli�i yapmak istemiyordu. Y�kselebilece�i bir i�e girmek istiyordu. Zengin bir tan�d��� onu muhasebe kursuna yollad�. Bir yandan kursa gidiyor, bir yandan da liseyi bitirmeye �al���yordu. Ba�ar�l� bir �ekilde muhasebe kursunu bitirince, i� ba�vurular�na ba�lad�. Bir ay i�ersinde de bir firmada muhasebe i�i buldu. Uzun s�re bu i�te �al��t�. Cafer minib�s i�ini b�rak�p, kendini i�ini kurdu. Bir eml�k b�rosu a�t�. �ocuklar�n�, hayal etti�i gibi koleje g�ndermeye ba�lad�. Evlilik y�ld�n�mlerinde Cafer, G�lbahar� a bir s�rpriz yapt�; ona bir araba hediye etti. G�lbahar arabas�na bindi; arabay� kullan�rken akl� kat etti�i yolda idi... Kendini ba�ar�l�, g��l� ve mutlu hissediyordu. �stelik kocas�na a��kt�; kocas� da ona.

Cam� a�t�; dirse�ini cama dayad�; y�z�nde tebess�mle YOLUNDA �LERLEMEYE DEVAM ETT�...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. haftan�n 19.09.2005 - 25.09.2005 konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Emel BAYKARA, �stanbul, 24.Eyl�l.2005, Cumartesi                                                              Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t