wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

SiZedebiyat  EDEB�YAT TOPLULU�U Grup �al��malar� 1: USTALARDAN B�r �YK�: A SECRET FOR TWO

�eviren: SiZedebiyat Edebiyat Toplulu�u �yeleri

Quentin James REYNOLDS

( 11.04.1902 - 17.03.1965 )

 Amerikal� Gazeteci, New York Collier's Magazine yard�mc� edit�r� ( 1933 - 1945 ) , ABD II. D�nya Sava� Muhabiri, Yazar. Ba�l�ca yap�tlar�: DURU�MA SALONU ( Samuel S. LIEBOWITZ' in hik�yesi ), �L�M BAKANI ( Adolf EICHMANN' �n �yk�s� ), Quentin REYNOLDS YAZDI ( Gen� okuyucular i�in otobiyografisi ), WRIGHT KARDE�LER, Winston CHURCILL, YARALILAR A�LAMAZ ( The Wounded don' t cry ), RESMEN �L� ( KINA SMITH ) ( OFFICIALLY DEAD ), ( G�KY�Z� ���� SAVA�TILAR ) They fought for the sky), CUSTER' IN SON DAYANA�I ( Custer's last stand ), K�sa Hik�yeler...

�K� K���L�K SIR

Montreal �ok b�y�k bir �ehirdir. B�t�n b�y�k �ehirler gibi onun da k���k caddeleri vard�r. S�z gelimi Prens Edward caddesi gibi caddeler yaln�zca d�rt blok uzunlu�undad�r. Hi� kimse Prens Edward caddesini Pierre DUPIN kadar iyi bilemezdi. Caddedeki ailelere otuz y�l boyunca Pierre s�t da��tm��t�.

Pierre� in s�t arabas�n� son on be� y�l boyunca b�y�k beyaz bir at �ekmi�ti. Montreal� de, �zellikle �ehrin Frans�z kesiminde, �ocuklara ve hayvanlara �o�unlukla azizlerin isimleri verilirdi. Pierre� in at� s�t �irketine ilk geldi�inde bir ad� yoktu. At� kullanabilece�i s�ylendi. Pierre elini at�n boynundan a�a��, d��lerine do�ru usulca ve sevecenlikle dola�t�rd�. Hayvan�n g�zlerinin i�ine bakt�.

- " Bu iyi huylu bir at " dedi Pierre. " G�zlerinden f��k�ran o muhte�em sihirli ����� g�rebiliyorum. Ona, ayn� iyi huy ve ayn� sihirli ����� sembolize eden Saint Joseph' in ad�n� verece�im "

Joseph bir y�la kalmadan s�t alan ve almayan her bir evi tek tek ��renmi�ti.

Pierre her sabah be�te s�t �irketinin ah�r�na gitti�inde, s�t arabas�n� s�t �i�eleriyle hen�z doldurulmu� ve Joseph� i de kendisini beklerken bulurdu. Joseph ba��n� arkaya �evirip ona bakt��� s�rada, Pierre � G�nayd�n eski dostum � diye kendisini selamlayarak s�r�c� koltu�una t�rman�rd�.

Bunu g�ren di�er s�r�c�ler Joseph' in Pierre� e g�l�msedi�ini s�yler, sonra bu duruma kendileri de g�l�mserdi.

Sonra Pierre, Joseph� a yumu�ak, sevecen bir sesle; � Haydi dostum, gidelim � derdi. Ve her ikisi de gururla caddeden a�a��ya do�ru yola koyulurdu. S�t arabas� Pierre� den herhangi bir komut almaks�z�n �� sokak daha a�a��ya giderdi. Sonra sola, Saint Catherine caddesine d�nmeden �nce iki kere sa� yapard�.  Son olarak Joseph Prens Edward soka��n�n en ba��ndaki evin �n�nde dururdu. Joseph, Pierre' in s�r�c� koltu�undan a�a�� atlay�p evin �n kap�s�na s�tleri b�rakmas� i�in burada yakla��k otuz saniye beklerdi. Sonra iki evin �n�nden durmadan ge�er, ���nc�de dururdu. Daha sonra Joseph s�ylemeye gerek kalmadan daire �izerek geriye do�ru d�ner, yolun di�er taraf�na ge�erdi.  Evet, Joseph zeki bir at idi. 

Pierre, Joseph i�in � Dizginlerine asla dokunmam. O tam olarak nerede duraca��n� bilir. Arabay� �eken Joseph oldu�u s�rece k�r bir adam bile s�tleri da��tabilir � diyecekti.

Ayn� �ekilde ge�ip giden y�llar birbirini kovalad�. Pierre ve Joseph birlikte ya�land�lar. Pierre� in pos b�y��� art�k bembeyaz olmu�, Joseph de dizlerini eskisi kadar iyi b�k�p yukar�ya kald�ram�yor, ba��n� eskisi kadar  oynatam�yordu. Ba� seyis Jacques, Pierre bir sabah kulland��� kal�n bastonuyla g�r�n�nceye kadar ikisinin de ya�land���n� fark edememi�ti. 


Jacques g�ld�: � Hey Pierre, gut hastal���na mi yakaland�n yoksa? �

Pierre:� Ah evet Jacques, insan ya�lan�yor. Bacaklar� yoruluyor �.

Jacques: � Eh, o zaman Joseph� e s�tleri senin i�in  kap�n�n �n�ne kadar ta��mas�n� ��reteceksin! Ba�ka her i�i yap�yor zaten! �

Joseph, Prens Edward soka��nda s�t alan k�rk ailenin her birini tan�yordu.  Pierre� in okuma yazmas�n�n olmad���n� bilen a���lar, bir �i�e s�t daha gerekti�inde bo� s�t �i�esinin �zerine not b�rakmak yerine �ark� s�yleyerek sipari� verirlerdi: � Bu sabah fazladan bir  �i�e  s�t daha getir Pierre � ; Pierre� in s�t arabas�n�n tekerlekleri sokakta tak�rdamaya ba�lad���nda s�k s�k �ark� s�ylerlerdi. � Ah, demek bu aksam yeme�e misafirleriniz var � diye ne�eyle cevaplard� Pierre. Pierre� in �ok g��l� bir haf�zas� vard�. Ah�ra d�nd���nde Jacques� a hemen anlatmay� ihmal etmezdi: � Pacquin� ler bu sabah fazladan bir �i�e daha s�t ald�lar; Lemoine� lar ise bir kutu krema��

S�t da��t�c�lar�n�n �o�u haftal�k faturalar haz�rlamak ve paray� buna g�re toplamak zorundayd�lar Ama Jacques Pierre� e olan sevgisinden dolay� ondan bunu yapmas�n� asla istemedi. Pierre� in b�t�n yapt��� sabah be�te i�e gelip, do�ruca her zaman ayn� yerde haz�r bekleyen s�t arabas�na binip, s�t� da��tmakt�. �ki saat sonra geri gelir, koltu�undan a�a�� atlar, Jacques' a ne�eli bir " Ho��a kal � der, sonra da sokaktan a�a�� yava��a y�r�rd�.

Bir g�n s�t �irketinin y�netim kurulu ba�kan� sabah erkenden da��t�m� tefti�e geldi. Jacques Pierre� i i�aret ederek, � At�yla nas�l konu�tu�unu seyredin. Bak�n at nas�l da ba��n� Pierre� den yana d�nd�r�p onu dinliyor. At�n g�zlerindeki bak��� g�rd�n�z m�? Biliyor musunuz, bence bu ikisi bir s�rr� payla��yorlar. Bunu her zaman hissetmi�imdir. Da��t�ma ��karlarken sanki ikisi  bir olup bize g�l�yormu� gibi gelir bazen.  Pierre� Pierre, say�n ba�kan, �ok iyi bir adamd�r ama ya�lan�yor! Belki de k���k bir maa�la dinlenmeye ay�rmak gerekir.

� Ah tabii," diye g�l�msedi ba�kan. " Pierre� in nas�l �al��t���n� bilirim. Bu i�i tam otuz y�ld�r yap�yor. Onu bilen herkes onu sever. Dinlenme vaktinin geldi�ini anlat ona. Eskiden oldu�u gibi yine her hafta maa��n� alacak "

Ama Pierre i�in bir an bile olsun ayr�lmay� kabul etmedi. Joseph' i her g�n s�rmezse hayat�n�n anlam� kalmayaca��n� s�yledi. � Joseph ve ben iki ya�l� adam�z � dedi Jacques� a. � B�rak�n birlikte eskiyelim. Joseph i�i b�rakmaya haz�r oldu�unda ben de b�rakaca��m "

Pierre ve at�yla ilgili insan� sayg�yla g�l�mseten bir �eyler vard�. Her biri di�erinden g�r�nmez bir g�� al�yor gibiydi. Joseph arabaya ba�land���nda, Pierre de s�r�c� koltu�unda oturdu�unda ikisi de ya�l� g�z�km�yordu. Ama i�lerini bitirdiklerinde, Pierre aksayarak sokaktan a�a�� uzakla��rken ger�ekten �ok ya�l� g�z�k�yor, a��r a��r ah�r�na do�ru y�r�d���nde Joseph' in de ba�� �ne d���yordu.

Jacques so�uk bir sabah, korkun� haberi Pierre' e nas�l verece�ini d���n�yordu. Hava h�l� karanl�k, buz gibiydi. Gece boyunca kar ya�m��t�. � Pierre, at�n, yani Joseph, bu sabah uyanmad�! " dedi. " �ok ya�l�yd�, Pierre. Yirmi be� ya��ndayd�, biliyorsun bu insan hayat�nda yetmi� be� y�l demek! �

� Evet � dedi Pierre usulca � Evet, ben de yetmi� be�imdeyim.  Ve Joseph� i bir daha g�remeyece�im! �

� Oh, elbette g�rebilirsin " dedi Jacques sevecenlikle. " H�l� ah�r�nda. �ok huzurlu g�r�n�yor. Oraya git ve onu g�r �

Pierre ileriye, ah�ra do�ru bir ad�m att� ve geri d�nerek,  � Hay�r� hay�r... anlayamazs�n Jacques � dedi.

Jacques Pierre' nin omzunu pat patlad. Joseph kadar iyi bir at daha bulaca��z. Joseph kadar iyi bilmesi  i�in sen ona da bilmesi gereken b�t�n evleri bir ay i�inde ��retirsin. " Biz� �. Pierre�in g�zlerindeki ifade onu susturdu! Pierre y�llarca g�zlerinin alt�na kadar indirdi�i b�y�k bir kasket takm��t�. Onu ac�tan so�uk r�zg�rlardan koruyordu. Konu�man�n tam o an�nda Jacques Pierre' le g�z g�ze geldi. Pierre' in  donuk ve cans�z bak��lar� kar��nda kaskat� kesilmi�ti. 

� Seni  izinli sayal�m bug�n Pierre � dedi Jacques.

Ama Pierre aksayarak sokaktan a�a�� gitmi�ti bile. Pierre soka��n k��esine kadar y�r�m�� ve kar��ya ge�mek i�in soka�a ad�m�n� atm��t�. Tam bu esnada b�y�k bir kamyon s�r�c�s�n�n uyar� ���l��� ve durmaya �al��an kamyonun l�stik tekerleklerinin keskin fren cay�rt�s� ortal��� kaplad�. Fakat Pierre� Pierre hi� bir �ey duymam��t�.

� �lm��... �l�m� an�nda olmu�! � dedi bir doktor.

Duramad�m " dedi kamyon s�r�c�s�. " Tam kamyonumun �n�ne y�r�d�. O..., O... hi� g�rmedi san�r�m; sanki k�rm�� gibi y�r�yordu � 

� K�r m�? " dedi doktor, Pierre' e do�ru e�ilirken, " Tabii ki bu adam k�rd�! G�r�yor musunuz g�zdeki �u b�y�meleri? Bi�im bozuklu�unu ? Bu adam be� y�l �nce k�r olmu�!"

Jacques� a d�nerek, � Sizin i�in �al��t���n� s�ylediniz. K�r oldu�unu bilmiyor muydunuz? "

� Hay�r� hay�r� � dedi Jacques �z�nt�yle. � Hi�birimiz bilemedik... Yaln�zca birisi... yaln�zca birisi, arkada��, Joseph bildi.  Bu... bu bir s�rd�! San�r�m, yaln�zca ikisinin aras�ndaki bir s�r..."

                                                                               Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t