wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

�ATI�MA

��inden ��k�lmaz bir olayd�. Ne yapmak istedi�ine karar vermek zordu. D�r�st olmak belki de hepsinden zordu. Karar verdi�inde �ok ge� olmayaca��n� nereden bilecekti? �iddetli bir ya�mur ya��yordu. Elinde sigaras�yla radyoda �alan �ok sevdi�i bir melodiyi dinliyordu. Bu ruh halinden kurtulam�yordu ister istemez. Sonsuzlukta kaybolur gibi d���n�yordu. �ark�n i�inde erimek de vard�; s�radan olmak da! Basite inmek gibi�

Ne yaparsa kendisi gibi olabilirdi? Defalarca kendisine sordu�u bu sorunun cevab�n� bir t�rl� veremiyordu. Ki�ili�i sa�lam, kendine g�veni tamd�. Belki de cesaret edemiyordu...

De�i�mek istiyordu; yepyeni ve taptaze olmak istiyordu. Ne yaz�k ki onu b�rakmayan gel - gitleri vard�; eskimi�, p�rs�m��, gereksiz al��kanl�klar� vard�. Yolu uzundu biliyordu ama yine de yava� yava� ilerliyordu. Buna kar��n herkes onu yerinde say�yor san�yordu. G�r�nm�yor, bilinmiyor, kabul edilmiyordu. Can� yan�yordu!

� Neden neden?� diye sordu kendi kendine. Nedeni basitti asl�nda; ��nk� �z�nde do�ru, s�z�nde do�ru bir ki�iydi. D�r�st, ahl�kl�, vicdanl� ve temiz kalpli. Fakat, bu d�zen ona ac�dan ba�ka bir �ey vermemi�ti ve o da, s�rf kendini korumak i�in k�t� kalpli bir insan olmaya karar vermi�ti.

Ba�ka ne yapabilirdi ki? O kadar can� yanm�� ve h�rpalanm��t� ki vazge�mi�ti iyi olmaktan! Sayg�l� olmu� sayg� g�rmemi�, sevgi g�stermi� sevilmemi�, de�er vermi� de�er g�rmemi�ti. Kar��s�na hep nank�r insanlar ��km��, o da hep ��z�ms�z kalm��t�.

D���nd�k�e kafas�nda her �ey netle�iyordu. En iyisi beklentilerini azaltmakt�. Herkesi oldu�u gibi kabul etmekti. Kendi gibi olmaya, yine �z�nde s�z�nde bir olmaya devam etmek gerekirdi. G�l�mseyerek, kendinden emin ve haz�rl�kl� olarak yoluna devam etmesi gerekti�ini biliyordu art�k.

Bu defa ba�aracakt��

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Emel BAYKARA, �stanbul, 01.Ekim.2005, Cumartesi                                                              Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t