wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Demet ORAL

KAR TAT�L�

� ��yle k�p�kl� bir kahve i�elim mi?

� Olur tatl�m, senin elinden ne olsa i�erim ben�

� Can�ms�n sen benim. 

Sevil kocas�na g�l�msedi. � Ne tatl� bir adam�m var � diye ge�irdi i�inden. Ard�ndan yak�nda gidece�i ger�e�ini� Hemen g�zlerini ka��rarak yerinden kalkt�, kocas�n�n yana��na k���k bir �p�c�k kondurup mutfa�a do�ru ilerledi. � Tanr�m, l�tfen bana g�� ver � dedi i�inden. Beyni uyu�uyordu �o�u zaman. Zaman� iyi de�erlendirmeye �al��maktan ba�ka elinden gelen hi� bir �ey yoktu. � G��l� olmal�s�n k�z�m! Karar senin! Hem bu kadar zaman ge�tikten bir�ok �eye ge� kald�ktan sonra a��klayamazs�n! Bunu ona yapamazs�n� � Kocas�na ilk defa yalan s�ylememi�ti; ilk ve son olacakt� zaten.   

Doktorla �� ay kadar �nce yapt��� son konu�may� hat�rlad�;

__ �ok �zg�n�m! Patoloji sonu�lar�n�z temiz de�il. V�cudunuza yay�lm�� bir s�r� kanserli h�cre var. Sa� g��s�n�z�n acil al�nmas� gerekiyor ki en b�y�k t�m�r burada. Sonra il�� ve ���n tedavisi uygulayarak di�erlerini yok etmeye �al��aca��z. �ok g��l� olman�z gerekiyor. Bu bir sava� ve kesinlikle kazanmay� isteyeceksiniz ki tedavi �ok daha ba�ar�l� olsun. Siz de bir s�r� �rne�ini duymu�sunuzdur; art�k bir �ok ki�i kanseri yenebiliyor. Biliyorum �u an karmakar���k oldunuz. L�tfen kendinize biraz zaman tan�yarak d���n�n ve en k�sa zamanda ameliyat plan�n�z� yapal�m.

� E�er ameliyat olmazsam ne kadar daha ya�ayabilirim?

� En iyi tahminle alt� ya da sekiz ay da v�cudunuz ifl�s eder.

Sanki ezberledi�i bir metni okur gibi, tak�lmadan nas�l da bir ��rp� da demi�ti her �eyi.  

Doktordan ��kt�ktan sonra duyduklar�n� anlayabilmek ve ne yapmal�y�m sorusuna cevap bulabilmek i�in saatlerce hastahanenin bah�esinde bir bankta oturmu�, belki bir paket sigara i�mi�ti. Hen�z otuz sekiz ya��nda idi ve kanserdi. Hani herkesin tahtalara vurup � Allah korusun � dedi�i hastal�k �imdi onu yakalam��t�. Bir s�r� insan�n geceli g�nd�zl� �are arad��� ama h�l� ��zemedi�i hastal�k, �a��n amans�z hastal���.   Halas� da kanserden �lm��t�. O rahim kanserine yakalanm��t�. Sevil on �� ya��ndayd�. Cenazesine, �stanbul� a gelmi�lerdi; babas�, babaannesine sar�l�p ne �ok a�lam��t�! �lk defa o zaman g�rm��t� babas�n� a�larken. Bir ka� defa daha g�recekti y�llar ge�erken. Daha yapmak istedi�i �yle �ok �ey vard� ki oysa� Murat� a nas�l s�yleyecekti? Hadi ameliyat neyse de,  g��s�n� alacaklarm��� Sonra� Ya hi� bir i�e yaramazsa? Yatmak g�nlerce! Herkes ondan gizli a�layacak ama ona hep moral vermeye �al��acaklar� Murat ne yapacak? Annem,  babam, karde�lerim� Hepsi ayr� ayr� kahrolacak. Benimle beraber her g�n onlarda da �lecek,  ba�ka hi� bir �ey konu�ulmayacak, yeni ya da daha umutlu ��z�mler i�in ba�ka ba�ka doktorlar aranacak� Ondan bundan duyulan otlar kaynat�l�p i�ilecek, belki biraz daha zaman kazan�lacak ama hi�birisi i�e yaramayacak! ��nk� kansere h�l� �are bulunamad�. Bazen olay�n �ok �ok ba��ndan fark edilebilirse yenilebiliyor bu hastal�k. Ve �yle bir g�n gelecek ki, art�k onlarda �Allah iki iyilikten birini versin � diyecekler. �ld���mde � kurtuldu � diyecekler. G�rd��� t�m kanser hastalar�n�n son d�nemleri hep ac�l�, a�r�l� olmu�tu. Asl�nda kim kurtulacak, ben mi, onlar m�? Karmakar���k olmu�tu her �ey kafas�nda ama bir karar vermeliydi, bir sigara daha yakt�, derin derin �ekti i�ine ve karar�n� verdi:

� Kimseye s�ylemeyece�im. Bir s�r� ki�iyi de ac�lara s�r�kleyemem, s�r�klememeliyim! Sevdi�in birinin �l�mc�l bir hastal��a yakaland���n� ��renmek ve hi� bir �ey yapamamak �ok a��r... Hay�r, kimseyi ortak edemem bu ac�ya, etmemeliyim, kimse bilmemeli,  tedavi de ameliyat da olmayaca��m, kendimi iyi hissetmemeye ba�lad���mda bir yol bulup, kendim halletmeliyim her �eyi� 

O g�n, eve geldi�inde du�a girmeden �nce aynada v�cudunu, �zellikle de g���slerini incelemi�ti. Bedeninde Murat� �n en be�endi�i, en sevdi�i �eyler, �imdi Sevil� i �l�me g�t�r�yordu. O zamana dek tuttu�u g�zya�lar�n� b�rakm��, du�a girdi�inde suyu sonuna kadar a�m��, a�laman�n hi�bir �eyi de�i�tirmedi�ini anlayana dek sakinle�inceye kadar avaz avaz a�lam��t�. Sonra g�zya�lar�n�n izlerini kapatacak koyuca bir makyaj yap�p giyinmi�,  kocas� geldi�inde, � Haydi hi� gev�emeden hemen haz�rlan; d��ar� yeme�e gidiyoruz. Kutlama yapaca��z; sonu�lar tertemiz! Turp gibiymi�im " demi�ti. Kocas� ona s�ms�k� sar�larak �ok sevindi�ini s�ylemi�ti.  Cuma gecesi olmas� her �eyi daha da kolayla�t�rm��t�. Yemekten sonra bir iki saat bir bara tak�lm��lard�. ��ip dans etmi�ler,  eve gelip doyas�ya sevi�mi�ler ve uyuyakalm��lard�. 

Mutfa�a ge�ti, en sevdikleri fincanlar� ��kard�. Cezveye kahveyi,�ekeri ve suyu koyup oca�� yakt�. �yice k�st� ate�i ki a��rdan pi�sin,  o da biraz toparlans�n istedi.  Tan��malar�na neden de kahveydi yine. D���nd� bir an, zaman ne kadar da �abuk ge�mi�ti! On iki y�l olmu� neredeyse Murat� la tan��al��

Abisinin arkada��n�n d�kk�n�na u�ram��t� bir ak�am �zeri. Murat da oradayd�. Sel�mla�m��lar, Ahmet hemen diyafona y�nelmi�;

- Kahveler �� oldu, torpilli olsun.

demi�ti. 

- Ben i�meyeyim a�abey, �ylesine ge�erken u�rad�m bir hal hat�r sormaya.

- �imdi gelir kahveler sen de biraz soluklan�rs�n; babanlar nas�l Sevil? Ne zamand�r g�rmedim  sizinkileri. Yaramaz bir �ey yok de�il mi?

- Sa� ol a�abey. �yiler, bu ara pek f�rsatlar� olmuyor ,biliyorsun a�abeyimin askerden geli�ine az kald�, g�n say�yorlar, gelince de  d���n haz�rl�klar� var,  

Ahmet Murat' a d�n�p;

- Murat tan��t�ray�m sizi. Sevil; Hani sana hep bahsetti�im kan karde�im Eren� in k�z karde�i,  benim de karde�im say�l�r. B�yle ayda y�lda bir g�r�n�r, sonra kaybolur gider. Hep dersi �devi vard�r. �ok ba�ar�l� bir ��retmen olacak yak�nda. Bizi bu kadar ihm�l etmese daha iyi,  ama ne yapal�m art�k!

Sevil utanm��, y�z� hafif k�zarm��t�

- A�k olsun a�abey, hep akl�m�zdas�n!  

Elini uzatan Murat,

- Memnun oldum! 

demi�ti. O s�rada kahveler de gelmi�ti. Sevil hemencecik i�ip izin isteyip kalkm��t�.

Bir ba�ka g�n kitap��da kar��la�t�lar, Murat yan�na yakla��p Sevil� in elindeki kitaba bakarak;

- Evet mutlaka okumal�s�n bu kitab�.

demi�ti. Ba��n�  kald�rd���nda hemen hat�rlam��t� Sevil Murat� �;

- Merhaba

- Evet pardon �nce merhaba demeliydim; merhaba � Nas�ls�n�z?

O g�nden sonra hi� ayr�lmad�lar bir daha. Birbirleri ile �ok g�zel vakit ge�irmeye ba�lad�lar. Bir �ok konuda anla�t�lar; �ok sevdiler birbirlerini. Bir evde ya�amaya karar verip  olmas� gereken resmi i�lemleri tamamlad�lar.

Genelde ufak tefek anla�mazl�klar olsa da, olduk�a ba�ar�l� devam ediyordu ortak hayatlar�. Murat G�da M�hendisiydi; iyi bir firma da dolgun �cretle �al���yordu, Sevil de evlendikten �� d�rt ay sonra ��retmenli�e ba�lam��t�. K���k bir �zel okuldayd�; ders saati �ok fazla da de�ildi. Hem eve hem i�e yeti�mek zor olmuyordu. Hatta bo� zaman� bile vard�. Ba�tan ald�klar� bir kararla  �ocuk yapmam��lard�. Zaman ge�tik�e  konu�masalar da ikisi de b�yle daha mutlu olduklar�n�  d���n�yorlard� ki;  ikisinden biri � haydi �ocu�umuz olsun� demiyordu.

Sevil, " Ne kadar da iyi bir karar alm���z " dedi i�inden kahveyi fincanlara doldururken. Ya �ocu�umuz olsayd�! Her �ey �ok daha zor olacakt� Murat i�in. Ya benim i�in?

Acaba anne olsayd� sava��r m�yd� ya�amak i�in? Garipti ama bu soruya o an cevap veremedi. Murat elbette ac� �eker ama bir s�re sonra hayat�n devam etti�ini oda anlard�. Ne �ok insan var sevdiklerini kaybedip de ya�am�na devam eden; hayat bu, devam edecek i�te!

Acaba anne olsayd�...

Sevil  hi� hamile kalmam��t�. Hatta bazen kendi kendine, " acaba birimiz k�s�r m� � diye sordu�u bile olmu�tu.

- Yemen den mi geliyorsun...?

Toparland� hemen; kahveleri tepsiye al�p odaya geldi�inde Murat keyifle;

- Ya��a be kar�c���m, valla �ok can�m �ekmi�ti! Hem kapatal�m da senin fal�na bakay�m; olmaz m�?

G�l��t�ler;

- Benim fal�m fallanm�� kocac���m!

- Hadi bir de sigara tellendirelim.

Arada b�yle kahve ya da bazen i�ki i�tiklerinde i�erlerdi sigara. Al��kanl�k haline getirmemi�lerdi ikisi de. Sigaralar�n�, kahvelerini i�tiler. Murat;

- Hadi kapat fincan�n� tut dile�ini!

- Senden kurtulu�um yok bug�n, anla��ld�.

- Sevil, bir tanem benim; d���nd�m de  bu sene de�i�ik bir tatil yapal�m diyorum ne dersin?

Sevil �a��rm��t�,

- Daha Ocak ay�nday�z tatil plan� i�in erken de�il mi? Hem nas�l de�i�ik olabilir ki tatil, bir deniz kenar�na gidece�iz sonu�ta,

- Yo sevgilim, bu sene mavi yolculu�a ��kal�m diyorum. Hani hep istedi�in, filmlerdeki gibi �zerinde havuzu olan gemilerden birisiyle.

- O... o... o... �ok pahal� olur �imdi. Bo�ver! Hem o hayal, hayaller ger�ekle�emeyece�i i�in hayal oluyor de�il mi?

- Hay�r hayat�m, hayaller de ger�ek olabilir. E�er ger�ekten istersen! Ben ara�t�rd�m banka kredisiyle taksitle �deyebiliriz. Hem ba�ka bir borcumuz da yok ki ayr�ca biriktirdi�imiz paralar� unutuyorsun oradan  kullanabiliriz. 

Sevil bir an d���nd�, az�c�k �mr� kalm��t�. Doktor alt� ay demi�ti ama �� ay� ge�mi�ti bile ve bu ger�ekten hep hayallerindeki tatildi. " Ya o zamana dek ya�ayamazsam! " i�i kabard�; endi�elendi; hatta y�re�i s�k��t� bir an. Ne zaman �lece�ini bilmiyordu!

- Sevgilim bence e�er biriktirdi�imiz para ile tatil yapacaksak, neden kar tatili yapm�yoruz �nce? Biliyorsun k�� tatili hayalim de var benim. �nce kar tatiline, yaza da  mavi yolculu�a gideriz. Sen y�ll�k izninin yar�s�n�  al�rs�n  �ubatta; benim s�mestr tatiline denkleyip �svi�re' ye gidelim olmaz m�?  deyiverdi birden.

Bir an �a�k�nla�an Murat;

- Neden olmas�n kar�c���m! �ok g�zel fikir ben neden bunu ak�l etmedim kesinlikle hakl�s�n! Evet, evet , k�� tatili hi� yapmad�k biz. Vallahi sen �ok ya�a kar�c���m �ok g�zel d���nd�n.

Hemen ald��� onayla Sevil afallad� birden. Nerden ��kt�  �imdi bu tatile gitme iste�i anlamam��t�. Kocas�n�n ara s�ra b�yle ��lg�nl�klar� da vard�;  � Haydi �  deyip hi� planlamad�klar� bir s�r� �ey yapm��lard� �nceden; bu da b�yle bir �eydi belki de? " Hem �ok pahal� bir �ey, d���n�nce vazge�er herhalde " dedi i�inden.

Kahveleri getirdi�inde, k�� tatili dedi�inde � sen �ok ya�a kar�c���m! � demi�ti Murat,

�ok ya�amak �. " Ben de isterdim seninle daha �ok zaman ya�amay�,  ke�ke Murat ke�ke �"

Murat fincan� eline ald�, parklarda sahillerdeki falc�lar gibi elini de beline koyarak:

 - At bir elli, olsun halin belli bac�m...,  evet uzun uzun yollar�n var g�zelim, hepsi de pek keyifli valla...

Sevil g�ld�,

- H�mm� �yi falc�s�n  galiba sen; biz de tatil plan� yapm��t�k kocamla. E... anlat bakal�m falc�, ba�ka ne var?

- Valla g�zelim, burada bir adam varkim, sana ���k; hem de �ok. Herkesler sizi k�skan�r ama  ben sana derim ki size bir gelen var� Bu yeni biri minnac�k bir �ey; bir bebek bu, bak inanmazsan aha da burda�

Fincan� ona do�ru �evirip kargac�k burgac�k �ekilleri g�stermeye �al���yordu Murat, Sevil zorla g�l�msedi;

- Fala inanma, fals�z da kalma demi�ler; a�z�na sa�l�k falc� bac�.

Fincanlar� al�p mutfa�a do�ru y�r�d� �abucak, y�z�n�n de�i�ti�ini Murat g�rmesin istedi.

Mutfa�a vard���nda, a�lamamak i�in zor tuttu kendini. Nerden ��kt�  bu �ocuk olay�? Aman Tanr�m yoksa �ocuk mu istiyor Murat? Ne yapaca��m �imdi ? �l�ca ba�lamal�� Bazen bu so�ukkanl�l���na da �a��r�yordu; �lecekti bunu sanki umursam�yordu. Karar�n� vermi�ti, yapacak bir �ey yoktu belki de ondan? Murat sayesinde dolu ve mutlu ya�am��t� bir �ok �eyi; buraya  kadard� demek k�smet! Asl�nda sava�abilirdi bu hastal�kla, ama s�re� uzun, ac�l� ve de sonu� kesin de�ildi. Ya�ayacaklar�n�  az �ok tahmin edebiliyordu;  hastahanede ge�ecek bir s�r� zaman, bir s�r� hayal k�r�kl���, birlikte �ekilecek ac�lar... G��s� al�nacakt�, nas�l ya�ayacakt�? �yile�se bile nas�l normal davranabilecekti? Nas�l sevi�ecekti Murat� la? Depresyonlar ge�irecek, psikolojik tedavi g�recekti belki de. Murat� �n deliye d�nece�ini de biliyordu. Bunu ona ya�atamazd�, Murat onu hep mutlu etmi�ti. " Yok" dedi i�inden, " yok �leceksem de �abucak �leyim kimseye gereksiz ac� vermemeliyim. Bir anda olmal�, bir kere ac� �ekecekler. Psikiyatr bir arkada�� vard�; ge�en hafta ona u�ram��; uyuyamad���ndan �ik�yet etmi�ti. Etkili bir ila� yazd�rm��t�. Onu ve evdeki t�m a�r� kesicileri yutacakt� zaman� geldi�inde. Uyuyup uyanmayacakt�! Ba�ka t�rl� kesin bir �l�m gelmiyordu akl�na? Arabayla kaza yapsam �lmeyebilirim. Balkondan atlasam olmaz. Kendimi de asamam; sil�h�m da yok! En uygun �l�m bi�imi bu; hi� akl�na gelmezdi bir g�n intihar etmeyi planlayaca��, ba�ka yapacak bir �ey yok tu ki�

D�nd���nde Murat giyinmi�ti.

- Haydi bakal�m ��k�yoruz. 

- Nereye? Daha sabah,  hem Cumartesi, her yer kalabal�kt�r, ak�am �zeri ��kar�z.

- Yok, seyahat acentesine gidece�iz, �u k�� tatilini netle�tirelim.

�aresizce;

- Peki.

dedi, ��nk� Murat kafaya takt� m�  bir �eyi  asla vazge�mezdi , haz�rland� ve ��kt�lar.

 

U�a�a bindiklerinde h�l� inanm�yordu. O Cumartesi sabah�ndan �� hafta sonra  yola ��km��lard� bile. Murat her �eyi bir ��rp�da halletmi�ti. Oteli se�mi�, pasaportlar�n� ��kartm��, iznini alm��, bir s�r� de al��veri� yapm��lard�, karda k��ta laz�m olur diye.

- Sana inanam�yorum! �lem adams�n akl�na koydu�unu yap�yorsun.

- Yapar�m tabii, bir daha mi gelece�iz d�nyaya? Ya�amak l�z�m her �eyi, zaman� iyi de�erlendireceksin g�zelim�

� Ne �ok seviyorum bu adam�. Evet, zaman� �yi de�erlendirmek gerek, kalan az�c�k zaman�� � diye ge�irdi i�inden Sevil.

Uzun ve yorucu yolculuktan sonra, otellerine gelmi�lerdi. �ok g�zel bir yerdi. Da�lar filmlerde g�rd��� gibi bembeyaz karlarla kapl�yd�. Otelin etraf�ndaki orman da harikayd�. G�nler �ylesine g�zel ge�iyordu ki hastal���n� bile unutmu�tu. G�nd�zleri kar �zerinde ge�iyordu. Ak�amlar�ysa �arap i�iyorlard�. Odalar�ndaki ��minenin �n�nde hi� olmad�klar� kadar istekli sevi�melerinde korunmuyorlard�. �lkinde Sevil direnmi�, ama Murat � b�rak kendini, e�er hamile kal�rsan ve h�l� istemiyorsan bakar�z �aresine � demi�ti. Evet mant�kl�yd�! Bir s�r� kad�n bir s�r� sebeple k�rtaj olmuyor muydu; b�rakt� kendini Sevil. Olabildi�ince doyas�ya kocas�n�n oldu; her gece, her sabah, hatta bazen g�nd�zleri de�

Elbette say�l�  g�n bitecekti ve bitti. Son geceleriydi.

- Son gecemizde yeme�imizi odam�zda yiyece�iz Sevil, sana bir elbise ald�m, benim i�in giyer misin,  sadece sana �zel bir s�rprizim var

- Memnuniyetle yak���kl�m.

Odaya ��kt�lar, Sevil  dolab�n� a�t���nda �ok zarif beyaz bir elbise g�rd�. Ask�lar� incilerdendi. �zerindeki ince �ifon �alla �ok  sade ama �ok zarif g�r�n�yordu. Gelinlik gibiydi elbise. ��i ac�d� birden. G�nlerdir unuttu�u hastal��� geldi akl�na ama hemen vazge�ti. Onun i�in bir �eyler haz�rlam�� olan kocas�na her �eyiyle kar��l�k vermeliydi.  Y�kanarak giyindi ve hafif bir makyaj yapt�. Salona ge�ti�inde Murat da �ok ��k lacivert bir tak�m elbise giymi�ti. K�rk d�rt ya��nda h�l� �ok yak���kl�  ve �ekici bir adamd�.

- Ne kadar g�zelsin�

- Senin kadar yak���kl�  bir beyin yan�nda s�n�k kal�yorum�

Murat yakla�t� ve s�ms�k� sar�ld� Sevil� e, kokusunu i�ine �ekerek;

- Hayat�ma girdi�in i�in �ok te�ekk�r ederim. Beni hep �ok mutlu ettin seni o kadar �ok seviyorum ki�

G�zleri doldu Sevil�in;

Ben de seninle �ok mutlu ya�ad�m Murat����m,  as�l ben te�ekk�r etmeliyim sana,

Daha s�k� sar�ld�lar, kap�  �al�nana dek uzun uzun �p��t�ler. Yemek gelmi�ti. Garsonlar i�eri girdiler, masay� haz�rlad�lar ve gittiler �abucak. Murat odadaki mumlar� yakt�, ���klar� kapatt�, m�zi�in sesini biraz daha a�t�, kulaklar� uyu�mu�tu Sevil� in. Sanki bir r�yadayd�, her �ey �ylesine �zenle haz�rlanm��t� ki�

- San�r�m biriktirdi�imiz t�m paray� bu otele verdin Murat����m, d�n�nce �ok �al��mam�z gerekecek.

- Olsun, sen mutlusun ya her �eye de�er. Haydi gel bakal�m krali�em; yeme�iniz haz�r , buyurun. 

Masaya ge�tiler. Kadehlerini mutluluklar�na kald�rd�lar. �arab�n tad� olduk�a buruktu,

- �zel bir �arap, y�llanm�� ve sadece se�kin m��teriler i�inmi��

dedi, Murat.

Yemekler o kadar lezzetliydi ki �arab�n buruk tad�n� bast�r�yordu. �lk kadehleri �abucak bitmi�ti. Murat yeniden kadehleri doldurdu. Sevil;

- Beyefendi beni sarho� etmeye �al���yor san�r�m.

G�l��t�ler, Murat elinden tutup kald�rd� Sevil� i;

- Haydi dans edelim!

Hi� konu�madan dans ettiler. Masaya tekrar d�nd�klerinde Murat �arap kadehlerini doldururken;

- Bu �arab�  ziyan edemeyiz. D�nya para sayd�m vallahi.

ikinci �i�eyi a�t�klar�nda Sevil olduk�a gev�emi�ti.

- Haydi gel bakal�m. �u ��minenin tad�n� ��karal�m son gecemizde.

- Evde de ��mine yapt�ral�m demezsin in�allah!  

G�lerek oturdular. Murat kadehleri yine tazeledi, Sevil bir an teredd�t etti, � San�r�m Murat sarho� olmak istiyor,  her �eyi serdik bo� ver i� sende sarho� ol g�zelim � diye ge�irdi i�inden. ��ti bir kadeh daha, hatta bir kadeh daha, Murat daha da h�zl�yd� ondan fazla i�mi�ti. Son yudumlar� da i�tiler, Murat kadehleri masaya g�t�r�rken hafif sendelemi�ti. Sevil� in yan�na oturdu�unda derin bir nefes ald�  �nce, sonra Sevil�in elini tuttu; uzunca bir  s�re  konu�mad��

- Sevil!

Sustu  yine.

- Hayat�mda en �ok seni sevdim. Her �eyimle, her zaman ve sensiz asla ya�ayamam. �ok d���nd�m; kesinlikle sensiz ya�amak istemiyorum�

durdu bir s�re yine konu�madan�

- Her �eyi biliyorum Sevil!

Sevil �nce anlayamad� neyi bildi�ini sonra tahmin etti�i �ey olmamas�n� dileyerek,

- Neyi biliyorsun?

- Her �eyi�

derince bir nefes ald� yine.

- Yak�nda �lece�ini� Tedaviyi reddetti�ini... Doktorun beni arad�. �ki aydan fazla oluyor, " E�iniz tedaviyi reddediyor; birlikte onu ikna edelim " dedi. �ok d���nd�m, senin bunu benden saklaman� anlamaya �al��t�m. Reddetti�in tedavi s�recini ben de ara�t�rd�m, evet cidden �ok zor! Sen istemiyorsan ben de istememeliyim dedim. Sensiz ya�aman�n ne kadar anlams�z olaca��n�, hi�bir �eyin eskisi gibi olamayaca��n� biliyorum. Ben de sensiz ya�ayamayaca��ma karar verdim! Bu gece ikimizin de son gecesi�

- Nas�l! Nas�l son gecemiz! Neler s�yl�yorsun Murat!

- Evet,  ikimizin de son gecesi bir tanem. �leceksek birlikte �lece�iz! ��ti�imiz �araplar�n i�ine zehir koydum. Ondan dolay� tad� buruktu! Yeterince g��l�, birazdan uyuyaca��z ve bir daha uyanmayaca��z�

Sevil ne diyece�ini bilemiyordu. Hi� bir kelime bulam�yordu beyni s�yleyecek. Toparlayam�yordu da, �arap etkisini iyice g�stermeye ba�lam��t�. Bu nas�l bir duyguydu! Murat demek onu bu kadar �ok seviyordu. Onunla �lmeyi isteyecek kadar  hem de� Buna sevinemedi.  evet o da kocas�n� her �eyden �ok seviyordu. Ona ac� �ektirmemek i�in s�ylememi�ti; her �eyden �ok seviyordu Murat� � ve buna de�di�ini anlamak bir s�re i�in de olsa muhte�em bir duyguydu ama yanl��t�, kendini toparlamaya �al��t�.

- Hay�r Murat,  bunu kendine yapamazs�n! Evet ben hastay�m ve �lece�im ama sen sa�l�kl�s�n ve ya�amal�s�n. Yapt���n� anlamaya �al���yorum� Ben de  seni �ok seviyorum. Beni ne kadar sevdi�ini zaten biliyorum. Bunu ispat etmene gerek yok.  Bu �ok sa�ma!Buna hakk�n yok!  Kendi can�n� almaya hem de� Hay�r!  Bunu yapamazs�n,  hemen doktor aramal�y�z hemen, ge� kalm�� olamay�z, daha yeni i�tik.

Yerinden kalkmak istedi ama ba�� �ylesine d�n�yordu ki kalkmas� ile oturmas� bir oldu.

- Otur a�k�m. Yeterince zehir ald�k. Birazdan uyuyaca��z ve uyanmayaca��z�  Hem bu da benim se�imim; Senin hastal�kla sava�mamay� se�ti�in gibi! Haydi gel uzan yan�ma b�yle, birlikte �lelim... �nan �ok d���nd�m; sensiz hayata al��mak �ok zor olacak, hatta imk�ns�z benim i�in! Hem ard�m�zda benim kalmam� gerektiren bir �ey de yok de�il mi tatl�m? Ben ailelerimiz i�in durumu anlatan bir mektup haz�rlad�m. Eminim onlar da bize hak verecekler. Gel yan�ma kollar�ma birlikte �lelim�

Sevil kocas�na yakla�t�, sar�ld�, hayat�nda hi� bu kadar mutlu olmam��t�. �l�me sevdi�i adamla gidiyordu. Birbirlerini bu g�ne kadar hi� y�rekten k�rmam��lard�. �ki insan�n ya�ayabilece�i �ok �zel duyguyu ne g�zel de payla�m��lard�� Daha s�k� sar�ld� Murat�...

- Birlikte �lelim o zaman�

G�zlerini kapatt�lar...

Geriye sadece dilden dile dolanacak sevgileri kald��

:  Demet ORAL, Mart .2006, Long Island                                                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t