wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mehmet UHR�

LODOSUN G�ZYA�LARI

N�beti devretmi�, kendimi hastane d���na atm��t�m. Kapal�, ya���l� k�� g�nlerinin ard�ndan o sabah g�ne�in s�cak y�z� bahar� an�msat�yordu. N�betin etkisini �zerimden atabilmek ve temiz hava almak i�in sahil yolundan Florya� ya gittim. Arabam� b�rak�p Menek�e sahilinde y�r�y��e ��kt�m. Sahili d�ven dalgalar �evreye �slak yosun kokusu yay�yordu. Ge�en zaman� unutmu�tum. 

H�zlanan r�zg�r ile hava kapad�, k�sa s�re sonra sa�anak ya��� ba�lad�. Arabam hayli geride kalm��t�. Mecburen Menek�e sahilinin bal�k�� bar�na��na s���nd�m. Islanm��t�m. Bal�k��lar h�limi anlad�lar buyur ettiler. �ay ikram ettiler. Kaptanlar� oldu�unu ��rendi�im Bekir kaptan � Beyim, Lodosu koklamad�n m�? Otur biraz soluklan. Bu ya�mur uzun s�recek gibi duruyor � dedi. Anlamam�� g�zlerle bakm�� olaca��m ki g�l�msedi;

-          Lodos diyorum beyim. � Lodosun g�z� ya�l�d�r � derler. Havay� �s�t�r, insan� soka�a ��kart�r, sonra sana yapt��� gibi ya�mura tutar bu lodos.  

-          Hakl�s�n�z. Havaya aldan�p y�r�y�� yapmak istemi�tim. �stanbul� un havas�na g�ven olmaz derlerdi de inanmazd�m.

-          Sen yine de inanma beyim. �stanbul� u tan�mayanlar s�yler o laf�. Ger�e�i bizim gibi buran�n eskileri bilir. �stanbul� un yaz� k��� yoktur. �stanbul� un lodosu veya poyraz� vard�r. Hangi mevsimde olursan ol poyraz esti�inde ���r, lodos esti�inde s�caklars�n. Dahas� insan� da b�yledir, buralar�n.

-          Nas�l yani?

-          G�rm�yor musun? Buran�n insan� da esen r�zg�ra g�re bir �yle, bir b�yle olur. De�i�kendir, i�te. 

�aylar� tazelediler. Ya�mur �iddetini artt�rm��t�. O tahta bar�nakta alt� ki�iydiler. En ya�l�lar� sesi ��kmadan arkas� d�n�k oturan Sinan kaptand�. Doktor oldu�umu ��renince sa�l�k sorunlar� ile ilgili bir iki �ey sordular. Dilim d�nd���nce yard�mc� olmaya �al��t�m. Kimine il��, kimine tahlil �nerdim. Bal�k��l�ktan, ge�im s�k�nt�s�ndan dem vurdular. Bal��� mevsimine g�re yemek gerekti�inden s�z ettiler. F�rsat bulmu�ken Karadeniz hamsisinin Marmara hamsisinden neden daha de�erli oldu�unu soracak oldum. O ana kadar arkas� d�n�k oturan Sinan kaptan d�nd� � Olmaz �yle �ey, hamsi hamsidir � diye s�ylendi. Sonra s�rd�rd� s�zlerini;

-          Beyim hamsi her yerde hamsidir. Hamsi Marmara� da yumurtlar, Karadeniz� e ��kar semirir, ya�lan�r.

-          �yle demiyorlar ama. Karadeniz hamsisini daha fiyatl� sat�yorlar, her yerde.

-          Satarlar tabi. O uzaktan geliyor yol paras�n� da �d�yorsun. �nsano�lu i�te, elindekini, yak�ndakini hor g�r�r uzaktaki hep de�erlidir. Hamsileri de kendileri gibi san�yorlar.

-          Nas�l oluyor yani?

-          Hani Etiler, Levent� te oturanlar Esenlerde oturanlardan daha m�him g�r�r ya kendilerini, bal�klar� da �yle zannediyorlar. Karadeniz hamsisinin, Marmara hamsisini g�r�nce �i�indi�ini filan san�yorlar.

-          Yani

-          A�z�n�n tad� yerindeyse, sevdiklerinle berabersen, yedi�in bal�k lezzetlidir. A�z�n�n tad� yoksa bal�k isterse aydan gelsin, nafile.

Bu s�zlerden sonra tekrar arkas�n� d�nd�. S�k�nt�l�yd� Sinan kaptan. Saatine bakt� � Ben gidiyorum � dedi ve kalkt�. Di�erleri ya�muru bahane edip oturmas�n� s�yledilerse de �ekmeceden ��kard��� katlanm�� T�rk bayra��n� kaza��n�n alt�na yerle�tirip � Bayra�� de�i�tirmem laz�m � diyerek barakadan ��kt�. Odada sessizlik oldu. Sinan kaptan�n hayattaki tek varl��� olan o�lunun G�neydo�udaki sava�ta �ehit oldu�unu, o�lundan geriye koluna takt��� saat d���nda bir �ey kalmad���n� anlatt�lar. Rahmetli o�luyla birlikte bal�k��l�k yapt���ndan, beraberlerken s�k kavga ettiklerinden, askere giderken bile k�rg�n ayr�ld�klar�n� anlatt�, Bekir kaptan.

-          Anlad���m kadar�yla vicdan azab� �ekiyor bu Sinan kaptan.

-          �ntihar edecek diye korktuk. O�lunu yukar�daki mezarl��a defnettikten sonra mezar�n ba��na direk dikerek bayrak �ekti. Her f�rt�nadan sonra bayrak y�pranm�� m� diye bakar ve yenisiyle de�i�tirir. 

-          Siz ne yapt�n�z, yard�m edebildiniz mi?

-          O�lundan geriye, tabur komutan�n�n hediyesi olan kolundaki saat kalm��t�. Saate bak�p � O�lumdan geriye �al���r durumda bir bu saat kald�, o durunca ben de duraca��m � deyip bizi de korkutuyordu.

-          E, sonra?

-          Ne yapal�m. Arada s�rada i�irip iyice sarho� ediyoruz. S�z�nca, birimiz saati kolundan ��kar�p �ar��da pilini de�i�tirip yerine tak�yor. �dare ediyoruz, i�te. 

Bar�na�� sessizlik ve h�z�n kaplam��t�. Ya�murun sesi kesilmi�ti. �ay i�in te�ekk�r ettim. Biraz bal�k almak istedim, kendileri i�in ay�rd�klar� istavritlerden torbaya koyup uzatt�lar. Para da kabul etmediler.  

D��ar� ��kt�m. G�ne� y�z�n� tekrar g�stermi�ti. Sahilde mart�lar tekir bir kedinin a�z�ndaki bal��� kapmak i�in u�u�uyor, kedi ise bal��� kapt�rmamak i�in temkinli davran�yordu. Bal�k�� bar�na��n� geride b�rak�p y�r�d�m. Dalgalar sahili d�v�yordu. Lodosun g�z� ya�l�yd�.

:  Mehmet UHR�, 06.03.2006, �stanbul                                                                                                      Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t