wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mehmet UHR�

PIRLANTANIN RENG�

Ayn� hasta odas�n� payla��yorlard�. Bu zoraki bir aradal�k hastalar�m�zdan birinin ho�una gitse de di�eri durumdan hi� memnun de�ildi. Ya�l� olan beyefendi sesini ��karm�yordu ama daha gen� olan di�eri �srarla her f�rsatta oda arkada��n�n horlamas�ndan, vs. yak�n�yor ve tek ki�ilik �zel hasta odas� bulunmas� i�in u�ra� veriyordu. Dahas� tan�d��� hat�rl� ki�iler arac�l��� ile klinik �efini ve ba�hekimi aratt�r�p �zel oda iste�i konusunda �srarc� olmu�tu.

Servis �al��anlar� olarak adam�n bu ayr�cal�k bekleyen tavr�ndan usanm�� biraz da i�erlemi�tik. Di�erinin bu olaylar� sesini ��karmadan izlemesini de yad�rg�yorduk. Servisin hasta yo�unlu�u nedeniyle oda de�i�ikli�ini de yapamam��t�k. Biraz kas�tl� olarak a��rdan ald���m�z bile s�ylenebilirdi.

O ak�am n�bet�iydim. �zel hasta odas� diye tutturan hastam�z odama geldi. Oda arkada��n�n horlamas� y�z�nden uyuyamad���ndan yak�nd�. Gece yar�s�yd� ve servisin t�m yataklar� doluydu. Bu saatte ��z�m �retmemin m�mk�n olmad���n� s�ylemeye �al��t�m ama sesini giderek artt�r�yor, sinirlerinin bozuldu�undan yak�n�yordu. Cep telefonuna sar�l�p bir yerleri arad�. Biraz sonra telefonum �ald�. Arayan klinik �efimizdi. Hastam�z hat�rl� tan�d�klar� arac�l��� ile �efimize ula�m�� ve yard�m istemi�ti. �efimiz benden en az�ndan o gece i�in ��z�m �retmemi rica etti.

M�tevaz� n�bet odam� ve yata��m� hastaya verdim. Serviste yatan hastalar� dola�t�ktan sonra hastan�n yatmak istemedi�i odan�n yolunu tuttum. �ik�yet edilen hastam�z odas�nda m���l m���l uyuyordu. Horlama sesi de yoktu. Ses ��karmadan koltu�a ili�ip kitab�ma g�m�ld�m. Huysuz hastam�z i�in, en az�ndan o gece i�in ��z�m �retmi�tik. Bir s�re sonra oday� payla�t���m hastan�n uyan�p yata��nda do�ruldu�unu g�rd�m. G�l�mseyerek bana bak�yordu. � �zniniz olursa bu gecelik oda arkada�l���n�z� ben yapmak istiyorum � dedim. G�l�msedi.

-         Ne demek Doktor Bey, onur duyar�m.

-         Sahi nedir bu aran�zdaki ge�imsizlik?    

-         Doktor bey, inan�n bilmiyorum. Beyefendi geldi�inden beri yaln�z kalmak istiyor. San�r�m kendince gizlemek istedi�i bir kusuru var. Hastal�k de�i�tiriyor insanlar�.

Uykusu a��lm��t� bizim ihtiyar�n. Servisin �ay oca��ndan iki �ay al�p odaya d�nd�m.

Bildi�im kadar�yla pek ziyaret�isi yoktu, hastam�z�n. Han�m�n�n vefat�ndan sonra yaln�z ya�ad���ndan o�lunun Erzurum� da askerde oldu�undan yak�nd�. Yaln�z kalmamak i�in �zellikle tek ki�ilik oda istememi�ti.

�ay�m�z� yudumlarken p�rlanta eksperi oldu�undan, g�zlerinin iyi se�ememesi nedeniyle emekli olup kenara �ekildi�inden s�z etti. O g�ne kadar p�rlantay� bir ta� cinsi olarak bilirdim. K�ymetli ta�lar�n kesili� bi�imine p�rlanta dendi�ini anlatt�. �mr� p�rlantalar�n kesimine, rengine, parlakl�k ve dokusuna bak�p fiyatland�rmakla ge�mi�ti, hastam�z�n.

� Nedir p�rlantay� bu kadar �ekici k�lan? Di�erlerinden fark� nedir?� diye soracak oldum. G�l�msedi, �ay�ndan bir yudum ald�;

-         P�rlanta sonu�ta i�lenmi� k�ymetli bir ta�t�r. �nsanlar sevdiklerine i�indeki cevheri ve onun p�r�lt�s�n� hediye ederek sevgilerini sunarlar. P�rlanta takan han�mlar ise p�rlantan�n ���lt�s�nda fark edilmi� ve birisi i�in �zel olmu� olman�n hazz�n� duyarlar.  P�rlanta insan� yans�t�r, anlayaca��n.

-         �nsanlar biraz p�rlantaya m� benziyorlar demek istiyorsunuz?

-         Yok, o kadar uzun boylu de�il! Her insan de�erli bir ta�t�r, cevherdir bence. P�rlanta ise �zerindeki giysi. �o�u ke�fedilmeden kal�r. Bir k�sm� ise ke�fedilir, i�lenir i�indeki p�r�lt�y� yans�tacak bi�imde kesilerek p�rlanta haline getirilir. G�z kama�t�r�r �o�unlukla. �zel insanlard�r onlar. 

-         Her insan i�in ge�erli mi bu benzetme?

-        De�il elbet. Bo�una m� p�rlanta eksperli�i yapt�k bunca sene. Cevherin boyu posu ne olursa olsun i�indeki ���lt�s�, berrakl���, safl��� ta�tan ta�a de�i�ir. B�y�kl��� g�steri�i kesimi yani k�l��� k�yafeti ne olursa olsun p�rlantaya de�erini veren beyazl���, safl���, berrakl���d�r.

-         Yani?

-         Her cevher istenirse p�rlanta bi�iminde kesilip g�steri�li hale getirilebilir; kimi �nemli insanlar gibi ama de�eri belirleyen onun safl���, berrakl��� ve kusursuzlu�udur.

Sustu bir s�re. Kafam kar��m��t�. � �nemli insanlar de�ersiz olabilir mi? � demek istiyorsunuz diye sordum. �ay barda��nda kalan son yudumu i�ip te�ekk�r ettikten sonra g�zlerimin i�ine bakt�;

-         Benimle bu oday� payla�mak istemeyip �zel oda isterim diye tutturan hasta kendisinin �nemli biri oldu�unu g�sterebilmek i�in her �eyi yapt�. Bu gece senin odana bile el koydu. Sence bu �nemli zat de�erli biri olabilir mi? Veya bu �lke i�in ger�ekten de�erli biri servisinizde yat�yor olsa ona nas�l davran�rd�n�z? Bir d���n hele.  

-         Yani?

-         Kendilerinde g�remedikleri de�eri � �nemli biri � imaj� vererek ba�kalar�na kabul ettirmeye �abal�yor, kimileri. Az da de�iller. Her yerde var bunlardan. Kendi de�erinin fark�nda olanlar i�in ise hi� �nemi yok bu konular�n.

     - Say�lar� �ok de�il galiba bu de�erli insanlar�n?

G�l�msedi, elini omzuma koydu;

      - Olsun be Doktor Bey o�lum. Onlardan biri �u anda benim kar��mda oturuyor. Kendini �nemli hissetsin diye birilerine odas�n� verip �u fakire oda arkada�l��� edecek kadar de�erli biri ile iki �ay i�ip l�flam���z �ok mu?

Utand�m, mahcup hissettim kendimi. Hastalar� dola�ma bahanesiyle izin istedim. Servise gecenin sessizli�i ��km��t�. Odaya d�nd���mde ise hastam�z derin bir uykudayd�. Y�z�nde sanki bir tebess�m vard�. Belki de bana �yle geldi...

:  Mehmet UHR�, 28.12.2005, �stanbul                                                                                                        Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t