wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mehmet UHR�

TELVEN�N C�N�

D�k�len sonbahar yapraklar�ndan bo�az�n incisi Ortak�y de nasibini alm��t�. Havan�n karars�zl��� tercihini ya�murdan yana kullanacak gibi g�r�n�yordu. R�zg�rla gelen gri bulutlar�n g�ky�z�n� kaplamas�yla inceden bir ya�mur ba�lad�, Ortak�y� de. �nsanlar �nce umursamad�lar ya�an ya�muru. Meydan�n kedileri ya�mur damlalar� ile huysuzlan�p a�a� altlar�na ka���t�lar. Sar� siyah bol t�yl� olan� daha �elimsiz tekir kediye t�rm�k atarak yan�ndan uzakla�t�rd�. �kindi ezan� okunuyordu. 

Biraz sonra h�zlanan ya�mur, meydandakileri �slanmamak i�in ka�acak yer arama tel���na d���rmeye yetmi�ti. B�y�k �emsiyelerden biri r�zg�rla devrildi. Meydana bakan �ay bah�elerinden birine s���n�p ya�an ya�mur ve r�zg�rda u�u�an yapraklar e�li�inde bo�az� seyretmeye koyuldum. R�ht�mda bir �ift sarma� dola�, inad�na �slanmaya devam ediyorlard�. Ya�mur h�zland�k�a sokuldular birbirlerine, ya�mur alt�nda bo�az� seyretmekten vazge�mediler, � s�r�ls�klam a��k � s�z�ne nazire yaparcas�na. 

Ezan�n bitimiyle arkam�zdaki kilisenin �an� �almaya ba�lad�.  

S���nd���m �ay bah�esi ya�murdan ka�anlar ile dolmu�tu. Yan masada orta ya�l�, ba�� ba�l� bir kad�n �niversite ��rencisi oldu�unu tahmin etti�im iki k�za kahve fal� bak�yordu. Dikkatle onlar� izledi�imi g�r�nce falc� kad�n ile g�z g�ze geldik. Ka�lar�n� kald�rd�, � Sak�n �ay isteme. Kahve iste de senin de bir fal�na bakay�m � dedi. Sonra i�eriye �Beye bir sade kahve � diye kahveciye seslendi.  Bakmakta oldu�u fala geri d�nd�. Biraz sonra �zerinde kal�n k�p��� ve buram buram kokusu ile kahve gelmi�ti. ��ip fincan� ters �evirdim. Oldum olas� inanmazd�m bu fal i�ine. Ama falc� kad�n o kadar otoriter konu�mu�tu ki itiraz edemedim. Ya�murun azizli�i diye d���nerek beklemeye ba�lad�m. Biraz sonra masama geldi bizim falc� kad�n. Sormadan edemedim;

-         Kahve i�ece�imi, hatta kahveyi sade tercih etti�imi nereden bildin?

-         Falc�l�k diyelim veya sen bo� att� tutturdu de. Ne fark eder. �u fincan� uzat da ��karal�m telvenin cinini.

Fincan� a�t�, silkeledi. Dikkatle incelemeye ba�lad�. Bildik bir iki l�ftan sonra kendimi sanki psikanaliz seans�nda gibi hissetmeye ba�lad�m:

-         Farkl� oldu�unu d���n�yorsun ama bunu belli etmekten ka��n�yorsun. Elini y�karken akan kirli sular�n kimse taraf�ndan g�r�lmesini istemeyenlerdensin. Herkesin eli kirlenir, bilirsin ama yine de elinin kirini gizleyenlerdensin. Seni tan�yanlar, sevenler i�in bunun �nemi yok ki!

-         Ba�ka ne g�r�yorsun?

-         �nsanlara yak�n olmak istiyorsun ama onlar� aramaya cesaret edemiyorsun. Bir dostuna telefon edip iki �al��ta vazge�ip telefonu kapatanlardans�n herhalde. Dahas� �alan telefona cevap vermek bile bazen z�l geliyor, sana. H�lbuki aranmak �ok ho�una gidiyor. Anlayaca��n, bir gelip bir gidiyorsun seni sevenlerin g�z�nde.

-         Peki, ne olacak benim bu halim?

-         Bir �ey olmayacak. Ya�murdan sonra a�an g�ne�le insan�n i�ine bir co�ku yerle�ir ko�up co�mak ister ya insan, sen de �yle bir a��p bir kapay�p devam edeceksin, yoluna. Hi�bir i�in kolay olmayacak, �o�umuzun hayat�nda oldu�u gibi.   

Rutin bir iki l�ftan sonra fal bakmay� bitirdi. Bu arada �tedeki bir masay� da ba�lam��t�. Te�ekk�r ettim. Borcumu sordum. � Ne verirsen � dedi. �deme yaparken � Ger�ekten nereden bildin kahve istedi�imi, dahas� kahveyi sade i�ti�imi � diye �steledim. G�l�msedi:

-         Ya�murda �slanm��lar�n can� kahve ister, kokusundan m�d�r nedir bilemem! Bir de senin tipindekiler genellikle kahveyi sade i�erler; yani falc�l�kla ilgisi yok. 

Kahveyi sade i�enlerle ayn� tipte oldu�uma sevineyim mi �z�leyim mi bilememi�tim do�rusu. � Peki �ay ile fal bak�lam�yor mu? � diye sordum.  

-         �ay fal� olur diyenlere inanma, yok �yle bir �ey.

-         Neden?

-         Asl�nda �ay ile kahve fahi�e gibidir. �nsanlara kendini sunup zevk verirler. Ama �ay, sokak fahi�esidir. Bardaklara doldurulup servise ��kar art�k kime hangi �ay barda�� denk gelirse ona sunar kendini. Kahve ise telek�z gibidir. Adam�na g�re sipari� edilir; isme �zel g�nderilir. B�rak �ekerini, k�p��� bile adam�na g�redir.

-         Yani?

-         Kahve ki�iye �zel yap�ld��� i�in telvesi de i�ene aittir. Telvenin cinini ��kar�p konu�turmak da bize d��er. O y�zdendir, kahvenin fala bulanmas�.

     -   Peki, nedir bu telvenin cini dedikleri?

Bir s�re d���nd�, y�z�n� ek�itti:

     -   Biraz ayna tutmak gibi insanlara; ne bileyim? Fal�n fal�na da bakacak halim yok ya!

Bekleyen m��terisini g�sterip izin istedi. 

Masadan uzakla��rken d�n�p � Bir de ya�mursuz havada gel, belki g�remediklerim vard�r fal�nda. Kim bilir? � diyerek dedi ve masaya ili�ip kapanm�� kahve fincan�na uzand�.

:  Mehmet UHR�, 11.10.2005, �stanbul                                                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t