wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

MEND�LLER

Al mendili mendili,

K�z sever karanfili.

Mendilimde g�l oya,

G�lmedim doya doya.

Mendil verdim eline,

Kara k�na yollad�m,

Y�rimin ellerine.

Sallasana sallasana mendilini,

Ak�am oldu g�ndersene sevdi�imi.

�sk�dar� a gider iken bir mendil buldum,

Mendilimin i�ine lokum doldurdum.

Menek�e, mendilin yere d��e,

Bizden size kim d��e?

 

... diye uzay�p giden, ah o g�zelim mendil t�rk�, �ark� ve m�nileri.

 Sevin� ve �z�nt� g�zya�lar� silinen, s�la yolcular�na sallanan, s�nnet ve gelin arabalar�na ba�lanan, d���n alaylar�nda halay ba��n�n sallad���, all� ye�illi, oyal� oyas�z, ipek ya da ipek olmayan, oyas�na, yamas�na, rengine g�re sessiz bir dili konu�an mendiller. 

Y�resine, b�y�kl���ne, kullan�m �ekline g�re, �evre veya ya�l�k ad�n� da alan mendiller. 

�nceleri yava� yava�, �imdilerde ise, yerini h�zla tek kullan�ml�, mentoll�, mentols�z, sade, kolonyal�, kolonyas�z, k���t mendillere terk eden mendiller. 

Art�k s�rlar�m�z� payla�t���m�z, hel�l kazan� i�in d�k�len al�n terlerimizi silip, cebimizde saklad���m�z mendillerimiz. Kal�c� dostluklar�n tarih olmaya y�z tuttu�u gibi, tarih olmaya, hat�ralarda �ark�, t�rk�, m�ni, oyun s�z ve tekerlemelerde kalan mendillerimiz. 

Anl�k dostluklar, anl�k dostluklar� ya�ayan insanlar�n, anl�k ve tek kullan�ml� mendilleri

 

Mendilim bi�im bi�im,

�l�r�m senin i�in.

Mendilimin u�lar�,

��kamam yoku�lar�,

Y�rime sel�m edin,

Yedi da��n ku�lar�.

 

   Ni�anl� gen� k�z, g�nl�ndeki nak��� i�ledi�i gergefteki mendile, son i�neyi bat�r�rken bunlar� m�r�ldan�yordu. Ninesi g�z ucu ile torununa bakt�, Y�llar, y�llar �ncesine gitti�

 

Mendilim benek benek,

Ortas� �ark- � felek,

Yaz� birlikte ge�irdik,

G�z�n ay�rd� felek.

 

diyerek, askere giden e�ine verdi�i mendili hat�rlad�. Ge�mi�i hat�rlamak, gelece�i ya�atmak, gelece�e umut ile bakmak i�in bir tane de olsa, bir kal�c� dostlu�a, silinecek bir al�n terine, bir sevin� g�zya��na, bir hat�raya vesile olmak i�in yine de nak��lay�p duruyorlard� bu mendilleri. 

Aya�a kalkt�. Pencereye do�ru gitti. Do�up b�y�d���, g�� edip geldi�i y�ne bakt�, bakt�

 

Mendilim yele yele,

Ben d��t�m gurbet ele,

On be� mendil eskittim,

G�zya��m sile sile.

 

diye bir �eyler m�r�ldand�. Elini cebine att�. Belki de on alt�nc� mendilini ��kard�. Hafif nemlenen g�zlerini, s�rlar�yla birlikte silerek �zenle tekrar cebine koydu ve bir yerlere do�ru dald� gitti...

:  Yusuf YAN�,                                                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t