wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Attil� DO�RUER

�L�M �YK�S�

Otoriter bir babayd� Rauf. Annesinden ayr� b�y�m��t�. Babas�n�n ve �vey annesinin yan�ndayd�.  E�k�ya pe�inde ko�an babay� da �vey anas� kadar dahi tan�yamam��t�. Kaderin bir cilvesi olarak Rauf - o zamanlar leyli derlerdi - hep yat�l� okumu�tu. Hep kibar, sayg�l�, d�r�st, zaman�n�n ayd�n adam�yd�. Her zaman Rauf Bey olmu�tu. Genel M�d�r, Pa�a, Milletvekili gibi bir unvan veya r�tbesi yoktu ama onlar kadar itibar g�r�rd�. �yi bir e�i ve �� �ocu�u vard�. 

Kap� �al�nd�. Filiz a�t� kap�y�. 

     - Abim yok mu yenge? Babam biraz a��r hasta hemen gelsin! 

Filiz, e�ine haberi hemen ula�t�rd�. Attil� Rauf� un en b�y�k o�luydu. Al��m��t� babas�n�n rahats�zl�klar�na. S�rekli mide rahats�zl�klar� �eker, s�k s�k mide il��lar� kullan�rd�. Doktorlara gider, asabiyet �n plana ��kar, belirgin bir hastal�k bulamazlard�. Attil� babas�na hem k�z�yor hem de ac�yordu.  Son zamanlarda ya�l� bir h�l gelmi�ti �zerine. Merdivenleri ��karken dizleri a�r�yordu. Bir de g�zleri dal�yordu sanki uzaklara. Ya annesi �yle miydi ya!  Kad�nca��z�n ge�irmedi�i rahats�zl�k kalmam��t�. Guatr� vard�. Kalp rahats�zl��� vard�. Kad�n hastal�klar�ndan ameliyat olmu�, rahmi al�nm��t�. Rahats�zl�klar�n� b�y�tmez, hep sessiz sedas�z dururdu. Sanki yan�nda kimse olmasa �lecekmi� gibi gelirdi Attila� ya. 

Attil� ise sanki annesi i�in ya��yormu� gibi onun �zerinde etki b�rakmak i�in ��rp�n�rd�. Bu sevilme takdir edilme gayreti ise bir t�rl� netice vermezdi. Yerini tersine bir k�skan�l�k gibi bir �ey al�rd�. Kendisinden �� bu�uk ya� k���k erkek karde�ini annesi daha �ok severdi. Yer yer bu bekleyi�lerini a��ktan a���a karde�inin yan�nda oldu�u zamanlarda da s�ylemi�ti annesine. Karde�i hi�bir zaman bir tepki vermedi�i gibi annesi de �� nerede hata yapt�m yavrum bilemiyorum! �� diyerek �z�nt�l� bir halde cevap vermeye �al���rd�. 

Attil� duygusal bir gen�ti. Ona hep bir b�y�k a�abey rol� oynat�lmas� hat�rlat�lm��t�. Bir g�n babas�, � O�lum karde�in uyanmadan bisiklete bin. O k���k, sen onun a�abeyisin! � demi�ti. 

Karde�iyle iyi ge�inirdi. Sayg� ve sevgini de hi� eksik etmemi�ti. Bu �er�eve i�inde o da �� � ama sana s�n�f ge�tin diye foto�raf makinesi al�nm��t� �� derdi. ��inden, �� sanki foto�raf makinesi benim oldu da ne oldu? B�t�n aile foto�raflar� onunla �ektiriyor �� diye ge�irirdi ama hi�bir �ey de s�ylemezdi. 

Rauf bir g�n o�luna babas�ndan bahisle �� o �ld���nde o�lum, sanki g�ky�z�nde y�ld�zlar kaym�� yok olmu� gibi geldi! �� demi�ti. �� Babam bana o�lun okudu, ba� oldu desinler o zaman �lsem de gam yemem � demi�ti. Ona ancak kendi paramdan il�� almak nasip oldu. Ben bunun i�in �ok ya�ay�p o�lumun paras�n� yeme�i Allahtan diliyorum �� diyerek Attila� ya duygular�n� a��lm��t�. 

Attil� duygusall��� i�inde bu sahnelerden etkilenir onlara bir �eyler yapabilmek i�in ��rp�n�rd�. Ama m�hendis de olsa geliri k�s�tl�yd�. Babas� daha hen�z iki evl�t daha b�y�tmekteydi. Evlenmek i�in para verecek kadar gelirleri fazla de�ildi. Ger�i oturduklar� ev d���nda bir de gelir getiren bir evleri vard�. Ama annesi ev han�m�yd�. Baba sigorta emeklisiydi. Maa� �ok d���kt�. Mevcut ya�am seviyesi, ancak kira geliri eklenince sa�lanabiliyordu. Ailecek, evin sat�lmas� durumunda gelece�e g�venle bakmak zorla�acak diye d���n�yorlard�. 

Askerlik de bitmi�ti.  Ya� ilerliyordu. Kursta bir hocas� olan kendinden k���k filoloji son s�n�f ��rencisi evin tek �ocu�u olan bir k�zla tan��m�� birbirlerini sevmi�lerdi. K�z kendisinin de para kazanaca��n� d���n�p korkusuzca hayatlar�n� birle�tirmeyi d���n�rken, Attil� elde avu�ta bir birikim olmay��� kar��s�nda panikliyordu. Ama korkulan ba��na geldi. K�z�n babas� damad� g�rmek istedi�ini s�ylemi�ti. Attil� ni�and�, evlilikti, konu�ulabilecek her konu kar��s�nda �aresizdi. K�za, tan��may� daha sonraya ertelemesini s�ylemi�ti. Bu arada da en az�ndan kendi babas�yla da d���ncelerini payla�mak istedi. Sanki babas�, � tabii o�lum � deyip ko�a ko�a k�z� istemeye gidecekti. Ama �yle olmad�. Rauf, � O�lum insan i�ine ��kacak, eve d�n�rleri buyur edecek ne k�l���m�z ne k�yafetimiz var! � demi�ti. Bu cevap �ok y�km��t� Attil� y�. Sanki o bu durumlar� bilmiyor muydu? Yoklu�u bilirdi. Ama sevginin her �eyin �st�nde gelece�ini de d���n�yordu. Maddi imk�ns�zl�klar bahane edilecekse, ili�ki vars�n bozu�sundu. H�lbuki babas� konumunu d���n�yordu. Attil� daha fazla uzatamad�. Daha sonralar� bu olay da m� etkiledi bilinmez iki sevgilinin aralar� a��ld�. Birbirlerinden ayr�ld�lar. 

Baba olmak ger�ekten �ok zor� Bu olaydan bir y�l sonra Attil� hem mecburi hizmetini �demi� hem de kazanc�n� �� kat�na ��karacak �zel sekt�rde bir g�rev alm��t�. Evde b�y�k bir sevin� dalgas� olu�mu� o g�n�n hazz�n� Attil� hi�bir zaman unutamam��t�. Rauf i�ine uhde olan k�z isteme olay�n� kar�s�na a��lm�� birlikte kendilerinin sebep oldu�u duygusu ile k�z�n ailesine ziyarete gitmi�ler. Bunu daha sonra annesi o�luna a��klam��t�. 

Rauf tam bir eski zaman erke�i gibi havlusu eline tutulan tara�� eline verilen bir adamd�. Acaba kar�s� m� �ok vericiydi o istemeden veriyordu da o da bundan memnun, kabul etmi� al��m��t�. ��nk� O da becerikliydi, elinden her i� gelirdi. Eve hi� tamirat�� gelmezdi ki radyomu tamir edilecek o yapar, mobilya m� tamir edilecek o yapard�. K�sacas� elinden gelmeyen yoktu. Hatta yemek ti diki� ti, han�m i�i demez onlara dahi el atard�. Ama bu tip �abas� ender g�r�lm��t�. 

     � Filiz pantolonum nerde?

     � Kap�n�n arkas�na bak. 

Attil� pantolonunu ald� giydi. �zerine kaza��n� ge�irdi. Banyo da sa��n� tarad�. Babas�na daha bir hafta �nce SSK Olgunlar� da check � up denecek kadar �ok tahliller yap�lm��t�. Sapasa�lam ��km��t�. Yine bir mide veya barsak rahats�zl���yla sonu�lanacakt� diye d���n�yordu. Ama bu vicdan muhasebesi yok mu? Kulaklar�nda Atill� ATASOY� un duygu dolu sesini duyar gibi oluyordu. Babas� g�n�n pop�ler bu sanat��s�n� �ok severdi. Attil� bu sevgiyi kendi ismiyle ada� olmas� ve kendi yap�s�nda bir ki�ili�i nedeniyle babas�n�n kendine olan sevgisine ba�lard�. Sanki ona gereken kar��l��� veremedi�i i�in, i�inde bir su�luluk hissi duyard�. 

Her baba yapmazd�. Daha bir g�n �nce Rauf o�lunun ar�zal� olan kap�s�n� tamir etmeye kalkm��t�. O�lu b�yle bir talepte bulunmam��t�. Attil� bir �ey de s�yleyemezdi. Elinden her �ey gelirdi. Sanki hakaret gibi say�l�rd�. �� Gerek yok baba ben yapar�m �� demek. Onun i�in sessiz kalm��t�. �� bitmi�ti. Ama tam bitti�inde nas�l olduysa k���st� yere d��m��t�. Attil� bu g�r�nt� kar��s�nda �ok duygulanm�� ya�l� bir adam�n o�lunun kap�s�n� tamir edi�i kendisine �ok ters gelmi�ti. Aksine babas�n�n kap�s�n� onun tamir edebilmesi gerekirdi. Bu duyguyu i�inden ge�irir ama buna ne f�rsat� olmu�tu nede yapt��� bir katk� vard�. 

Annesinin daha �nce kaybedece�ine dair i�inde �yle bir duygu vard� ki! Bunu d���nd�k�e babas�na gelenekler gere�i kendi bakmak zorundayd�. Babas� kendi kendine evde ya�ayamazd�. Ona al��t��� ev d�zenini ya�atmak �ok zordu. D���nd�k�e i�in i�inden ��kmak m�mk�n olmuyordu. 

� Attil� ben haz�r�m, hadi �abuk ol.

� Geliyorum

Attil� e�iyle birlikte be� dakikal�k mesafedeki babas�n�n evine y�r�yerek vard�. Kap�n�n zilini her zamanki rahatl��� i�inde �ald�. Kap� a��ld���nda sonradan doktor oldu�unu ��rendi�i yabanc�, G�n�l� �n a�l�yarak kendisine abi demesi �zerine: 

� Ba��n�z sa� olsun! dedi. 

Birden Attil� �ok olmu� bir halde �uursuzca, Doktorun iki yakas�na sar�lm�� nereye gidiyorsunuz? diye ba��rd�. Doktor, ��kalp mesaj�na cevap vermedi. Yapacak bir �ey kalmad�.�� Dedi. 

Elleri doktorun yakas�ndan ��z�len Attila salona y�neldi. Ropd��ambr i�inde, yakas� a��lm��, bembeyaz bir y�zle babas� son kez bak�yordu. Annesinin, � O�lum baban� divan�n �zerine yat�ral�m � s�z� �zerine Attil� h�l� canl� gibi s�cakl���n� kaybetmemi� bedeni kavrayarak divana yat�rd�� � Yavrum � diyerek babas�n�n yanaklar�ndan �pt�. Divan�n yan� ba��ndaki koltu�a kendini b�rak�verdi�inde e�inin kay�npederinin �zerine kapan�p a�lay���n� izledi. � Her zaman bir �eyleri yeti�tirmek i�in ko�u�an, kendini paralayan bir yap�ya sahipken neden bu kadar a��r geldim, ni�in yavrum dedim " diye akl�ndan, ge�irdi.  

�imdi babas� konu�uyordu; � O�lum, �z�lme, dert etti�ine de�di mi? Ben sana her �eyin bir ��z�m� vard�r demiyor muyum? Ben seni hi� �zer miyim? � 

:  Attil� DO�RUER, 10.05.2006, 14:40, Ankara                                                                          Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t