wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

1976 ERZURUM

Erzurum Ara�t�rma Hastanesi �roloji Servisinin gen� bir hastas� Serdar �zo�ul:

� Doktor Bey, �u soruma bir cevap verebilir misiniz? Benim bu b�breklerim, ameliyat olmadan, bu ta�l� halleriyle bana daha ne kadar yeter?�

� ... Siz bilin�li bir hastas�n�z, kendinizi iyi korursan�z; enfeksiyona kar�� tedbirli olur, a��r� so�uklardan korunur, �zellikle s�cak havalarda b�brekleri susuz b�rakmazsan�z, b�brek ta�lar�, idrar torbas�na inen kanallar� t�kay�ncaya kadar bu b�brekleriniz size yeter! �

� Anlayamad�m? ... �

� Ta�lar mesaneye inen kanal� t�karsa, b�bre�i almak gerekir, maalesef! �

� Ta�lar, s�z�n� etti�iniz kanallar� ne zaman t�kayabilir? �

� Her an, Serdar, her an, onun bir vakti saati olmaz! �

� O kadar ac�mas�z olmay�n�z, Doktor Bey, l�tfen! ... �

� Peki o zaman, sana falc� gibi bir cevap vereyim: �� g�ne kadar m� t�kar desem, �� haftaya kadar m� t�kar desem, �� aya kadar m� desem! ... �

� Devam et, devam et, daha ��k! �

G�l���yorlard� sa�mal��a. Doktor:

� Sevgili Serdar, ak�ll� hastam, sizin hastaneye yatman�z� gerektiren bu durum, bu y�zden ortaya ��km��t�r; sanc�lar�n�z�n sebebini ne san�yorsunuz? �

� Pek�l�, her iki b�brekteki ta�lar�n mesane yollar�n� ayn� anda t�kamas� s�z konusu olur mu? �

� �ki b�bre�in ayn� anda t�kanma durumu zay�f bir olas�l�k, �ok talihsiz bir hasta olman l�z�m! �

� Hi� akl�ndan �ekme, sevgili doktorum, o talihsiz ben olabilirim! ... Pek�l�, efendim, nefroz ne demek, bana biraz da onu a��klar m�s�n�z? �

� Ta� gibi, kum veya yo�un iltihaplanma gibi nesnelerin, b�bre�in tahliye yolunu t�kamas� suretiyle b�brekte su tutulmas�na, bu sebeple b�breklerin deforme olmu� durumlar�na denir. Daha basit ifadeyle b�bre�in, tahliye kapaklar� kapat�lm�� bir su baraj� durumuna gelmesine denir. Bu durumda b�brek duvarlar�nda �iddetli bir su bas�nc� vard�r! �

� Sanc� bu y�zden mi oluyor? �

� Evet, b�brekte tutulan suyun, b�brek duvarlar�na yapt��� bas�nc�n bir neticesidir senin o b���r sanc�lar�n.�

� Te�ekk�r ederim, Doktor Bey, te�ekk�r ederim. A��klamalar�n�z bana yetti. �

Sevinen, g�zleri g�len hastas�na �a��p kalan doktor:

� Nedense b�t�n edebiyat��lar hayalsever oluyor. " dedi uzman doktor. " Bak�yorum Serdar, g�zlerin ���ldad�! Ne d���nd�n, benim bu s�zlerimden hangi yorumlara ula�t�n?�

� Sabaha �ok var, Doktor Bey, uzunca bir cevap vermemi ister misiniz? �

� Ama kl�sik bir nutuk dinlemek istemiyorum; yeni, keskin, mevcut fikirlerime tesir edebilecek geli�mi� fikirlerle cevap vermeni isterim. Gece, sefam�z olsun. �

Bir filozof gibi d���n�yordu Serdar �zo�ul; bir edebiyat g�sterisi yapacakt� doktoruna. Nitelikli dinleyicisini fazla bekletmeden konu�maya ba�lad�:

� Doktor Bey � dedi; � Bug�n T�rk milleti �ks�zd�r. Yazarlar�, �airleri, sanatk�rlar� eskisi kadar, be�enmedi�imiz Osmanl� d�neminin �airleri kadar bile hayk�ram�yorlar. B�t�n yazar ve �airler silkinip ortak bir bilin�le memleket meselelerine birbirlerini k�skanmadan el atmazlarsa, Allah vergisi kabiliyetlerini insanl�k i�in kullanmazlarsa, alt�n �a�lara asla ula��lamaz. Bat� edebiyat�n�n alt�n �a�lar�na bak�n; hi�bir ��kar d���nmeden krallara, zenginlere, soylulara kafa tutan yazarlar, �airler g�r�rs�n�z. ��te meyvesi, hayran oldu�umuz bug�nk� Avrupa Medeniyeti.

Efendim, zira derin d���nerek evreni sorgulayan edebiyat��ya filozof; ki�iler ve toplumlar aras� ili�kilere ak�l erdirmede ileri derecede geli�mi� edebiyat��ya sosyolog; insan ve e�yaya bakmas�n� bilen, ki�inin iyili�ini, k�t�l���n�, g�zel ve �irkin y�nlerini, sakl� gizli, i�inde nesi varsa hepsini ortaya ��karabilen edebiyat��ya, edip, muharrir veya yazar; zihnindeki edeb� esteti�ini ta�a, al��ya, hamura, �amura bi�im vererek yapabilenlere heykelt�ra�; hayallerindeki edeb�, estetik d���ncelerini f�r�ayla, boyayla dile getirenlere ressam; �iirleri notalarla icra eden �airlere m�zisyen denir.

Herkes mutlaka edebiyat g�zel sanat�n�n hi� de�ilse bir cephesinden g�das�n� almal�. Evet, her insan �iirden, hik�yeden, romandan, tiyatrodan veya edebiyat�n bir ba�ka t�r�nden mutlaka g�da alarak ruhunu geli�tirmeli, hayal d�nyas�n� zenginle�tirmeli. Bug�ne kadar, edebiyata s�rt�n� �evirmi� oldu�u h�lde mesle�inde geli�mi� bir insan g�remedim. Mesle�inde zirveye ula�an insanlar� inceledi�imizde, onlar�n mutlaka edebiyat g�zel sanat�ndan y�ksek dozda alm�� olduklar�n� tespit ederiz. � Mimarl�k, donmu� �iirdir � diyor, Almanlar�n �nl� d���n�r� Goethe. Hele en pahal� avukatlara bak�n, ne yak���kl� olduklar� i�in pahal�d�rlar, ne sevimli olduklar� i�in? Onlar sadece hukuku edebiyat ile y�celtmeyi beceren ki�idirler. Unutmay�n, en ba�ar�l� hekimler de birer edebiyatseverdirler.

Bu konudaki son fikrimi de s�yleyeyim, efendim: Fakirlik ile zenginli�in, ahl�k ile ahl�ks�zl���n s�n�r�n� �izen de yine edebi terbiyedir. A�z� iyi laf yapabilen t�ccar daima iyi sat�� yapar, iyi m��teri �eker, sonu� olarak iyi para kazan�r; dili olmayan�n, mirasyedi bile olsa zengin kalmas� m�mk�n de�ildir. Zenginler genellikle tatl� dilli, ho� sohbet insand�rlar; fakirler ise asi, k�f�rbaz ve kavgac� olurlar. �

Hayalperest hasta sustu, doktor dinleyicisi sordu:

� Bu s�zler size mi ait? �

� Ku�kunuz mu var? �

� Ezberlemi� gibisiniz! ... �

� Takdirlerinize sunar�m, efendim. �

� Bu s�zlerden benim de kendi pay�ma d��eni almam� istiyorsunuz, de�il mi? �

� Edeb� anlay���n�za sayg�lar�m� sunar�m efendim, y�ksek sezgi kabiliyetiniz duygular�m� co�turdu. �

� Sevgili Serdar �zo�ul, fikir ve sanat d�nyam�za sizden eserler bekledi�imi s�yleyebilirim. Sizi, memleketiniz Isparta� y� �i�neyip ge�erek ta Trakya� dan kald�r�p buralara kadar s�r�kleyen i�inizdeki bu estetik duygu olsa gerekir. Fakat duygular�yla hareket edenlerin ba�� dertten hi� kurtulamaz. Her �eyden �nce sizi sa�l���n�za kavu�turmak gerek. O sayd�klar�n�z sa�l�ktan sonra gelir. �

� Doktor Bey, s�zleriniz benim s�zlerimden daha tutarl�, �ok g�zel konu�uyorsunuz; bana kal�rsa profes�r olmay� hak ediyorsunuz. Biliyor musunuz, ben hastanenizden, en ge� yar�n taburcu olmak istiyorum. �

� Ni�in? �

� �ltrasonla veya neyse ad�, onunla, b�brek ta�� temizleme y�ntemine ula��p tedavi oluncaya kadar hastanenizin benim i�in yapt��� ameliyat program�n� ask�ya ald�m. Kesinlikle d��ar�dan b�brek ta�� k�rma y�ntemiyle ameliyats�z tedavi olmak istiyorum.�

� B�rak �imdi bu d���nceleri! �yle haberler T�p dergilerinde �ok ��kar. Hemen her say�da her hastal�kla ilgili �mit vaat eden yeni bir ara�t�rma makalesi, yeni bir haber hi� eksik olmaz. Kendini kand�rarak hastal���n� sak�n oyalama. Bana kal�rsa daha a��r durumlar ortaya ��kmadan ameliyat ol. �

� Bu son s�zleriniz beni k�t�mserli�e itemez, efendim, son s�ylediklerinize inanmak istemiyorum. �

� Ama �ltrasonla b�brek ta�� tedavisi diye bir �ey yok ki! Daha hen�z bir teori, s�ylenti; asl� ��kmayabilir. Kald� ki b�breklerinizin sorunu sadece ta�lar� de�il; b�brekleriniz ayr�ca iki tarafl� deforme! ... �

� Asl� ��kacak, doktorcu�um, g�receksiniz, bu tedavi y�nteminin asl� ��kacak! Ben d�nya hekimli�ine g�veniyorum. Hem de bu tedavi y�ntemini bana yeti�tirecekler! �

� Serdar, Serdar! ... Ben senin bu g�zel hayallerine kat�lm�yorum. S�z�n� etti�in y�ntemler hi� geli�meyebilir! �

� Madem �yleyse, doktorcu�um, iki tarafl� deforme olmu� dedi�iniz b�breklere nas�l bir ta� operasyonu yapacaks�n�z? Daha �nce b���r bo�luklar� birer kar�� yar�l�p a��lm��, ele al�narak �eftali yarar gibi iki �ak a�k edildikten sonra tekrar dikilmi� b�breklerimi �imdi siz tekrar yar�p da i�lerindeki o yeniden olu�mu� ta�lar� nas�l alacaks�n�z, h�? O kadar a��r b��ak yaralar�n� deforme olmu� dedi�iniz bu b�brekler nas�l kald�racak? �

Uzman Doktor, hastas�n�n geli�mi� alg�lamas�n� bir an i�in unutarak fazla d���nmeden verdi�i bir cevab�n bask�s� alt�nda kald�. �imdi de detayl� d���nd��� h�lde bu sorunun akla yatk�n bir cevab�n� bulam�yordu. Hastas�n� sanki dinlemiyormu�, vakit ge�sin diye gevezelik ediyormu� gibi havalara girerek, ba�ka bir �eyler d���n�yormu� gibi yaparak uzun s�re sustu. Sonra, b�t�n safl��� ve ak�l dolu tavr�yla, kendisinden cevap bekleyen sorusunu, � H�m, nas�l? � diyerek k�sa yoldan tekrarlayan hastan�n y�z�ne kar�� ger�ek�i oldu:

� �ok hakl�s�n... G�rd�m de, sizin kadar bilin�li bir hasta g�rmedim. Bu sorunuzun cevab�n� ben hocamdan ��renip size s�yleyeyim, olur mu? �

� Olur! ��te ben buna �ok sevinir, b�yle doktorlar�n da ellerinden �perim. Verin elinizi �peyim efendim. �

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 93. hafta,  03.07.2006 / 09.07.2006 haftan�n konusu: Edebiyat Yapmak �zerine

:  Ramazan YILMAZ, 17.06.2006, 12:00, Mersin                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t