wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

B�R ���R�N �YK�S�

G�n�m�z insan�, i�inde ya�ad���m�z �a�da,  bir garip yaln�zl��a ve bireyselle�meye kayarken etraf�mdaki dostlar�n, arkada�lar�n, A�KA �NANMIYORUM s�z�ndeki umutsuzlu�a, isyan�m vard�. 

Duydu�um bu isyana, kendi isyan�m� ve hayal k�r�nt�lar�m� katt�m. A�k� yakalamak ad�na, i�imizdeki inat�� ve yarat�c� ruhumuzu uyand�rmal�y�z diye d���n�yordum. �� seslerimiz ne diyorsa, d�� d�nyam�zda onu ya�ar�z.

Derken, a�ka dair umutsuzlu�a inat olsun diye, inanan ve umut eden s�zc�klerimden bir ka��n� yakalad�m...

Kendimiz diye ortaya sundu�umuz �eyi, tam olarak g�rmeliyiz. A�k�n bilinmezli�ine kimi yolcu etti�imizi g�rmeliyiz. A�k kar��s�na nas�l ��k�yorduk? Nereye, nas�l ad�m at�yorduk? Biz nas�lsak, ya�ad���m�z a�klar da ona g�reydi. Bu y�zden ne a�ka, ne a�k nedeniyle tan��t���m�z insanlara, ne de ya�ananlara k�zg�n olamazd�k. Hele hele, a�ka inanmamak hi� olmazd�.  Bu inan�s�zl���, bu umutsuzlu�u kabul edemezdim ��nk�; " Bu i�ler bana g�re de�il; ger�ek a�k� ya�ayamayaca��m galiba. Hi� umudum kalmad�. Nedir bu ya! �syan�m var! Peki neden? � �aresizli�iyle yak�nmay� da kendime yak��t�ram�yordum. 

Y�z�mdeki umutsuzluk �izgilerine bakt�m. Bedenim, k�p�rdayamayacak kadar a��rd�. Karanl�k ve donuk bak��lar�m hi�bir cevap aramadan �ylece bak�yordu. Oysa a�ka inand���m anlarda sesimde, y�z�mdeki mimiklerde hep bir panik hali olurdu. A�k� olgun ve durgun kar��layamazd�m. Yeni insanlar�, h�zn�, �fkeyi, sab�rla beklemeyi, hatalar�m�, sakarl�klar�m�, unutkanl�klar�m� da durgun kar��layamazd�m. Panik halim heyecan�ma, heyecan�m acelecili�ime, acelecili�imse anlam karga�as�na d�nerdi.   

Hayat�m� d���n�nce, g�z�mde bir film canlan�yor: Filmde, bir polis h�rs�z� yakalamak i�in ko�turuyor. H�rs�z da, polis de benim. Kendi kendimin h�rs�z�, kendi kendimin takip�isi. Ne b�y�k ko�turmaca, ne b�y�k h�rs, ne �ok yorgunluk!

A�k� hissetti�im anlarda bir �eyi yakalayacakm�� gibi ad�mlar�m h�zlan�rd�. Bu ko�turmaya e�lik eden paniklemem s�ras�nda i�imde garip bir doluluk hissederdim. Sanki a�k, bu doluluk y�z�nden i�imde yer bulamazd�. Sonras�nda olaylar, korkular, kayg�lar bir araya gelir ve ayr�l�k ya�an�rd�. A�ka do�ru, heyecanla, �ekingenlikle y�r�meye ba�lar, ilk ayr�l�k d�nemecinden ko�a ko�a kendime do�ru yol al�rd�m.

�imdi d���n�nce kimseye k�rg�n de�ilim. A�k i�in, kimseye g�n�l koymad�m. Her seferinde g�nl�m�, kendime saklad�m. Hoyrat�a h�rpalan�r diye, ilk darbede ka�arak uzakla�t�m. Asl�nda a�k�n beni g�zel bir �eye d�n��t�rece�ine inan�yorum. Ama neye d�n��ece�im?  �d�m kopuyor. ��te bu korkuyla nefesimi i�ime �ekip, �ylece kalakalm�� gibiyim. Yani korkuyla nefes almalar�m, i�ime hapsetmelerim, gaz sanc�s�na benzeyen doluluk hissim. Bunlar�n hepsi benim maharetimmi�. ��yle bir oh diyebilsem. A�kta rahatl�k, huzur var m�d�r? Kay�ts�z kalabilmek, memnuniyet, sakinlik var m�d�r?

A�ka inanm�yorum derken, asl�nda duygusal bir ac� ya�amak istemedi�imizi mi s�yl�yoruz?

�nan�yoruz, inan�yoruz; a�ka inan�yoruz! ��imize, derinlerde bir yere saklay�p g�msek de a�ka inan�yoruz.

A�k yoluna att���m, ilk ad�mlar�m� d���nd�m. �lk ad�m�m ne y�neyse di�er ad�mlar�m da onu takip etmi�! Bu d���nce ile, duygular�ma kaymaya ba�lad�m...

Duygu orman�m, yine gece karanl���yla �rt�l�. Korkular�m�n karanl��� i�inde bir ba��nay�m. �syan eden bir duru�la s�ms�k� yumruk yapt���m ellerimi kollar�m�, bedenimden geriye do�ru uzatm���m. �enem yukar� do�ru kalk�k. Ba��m� yukar�ya uzatt�k�a, faydas�z bir yorgunlukla bunal�yor ama yine de boyun kaslar�m� sonuna kadar zorluyorum. Aya��m�n biri �nde, �teki arkada dimdik duruyorum. Kesin bir tav�r koydu�umu belli edercesine �nde duran sa� aya��ma t�m kuvvetimle bas�yorum. Sol aya��m�n parmak ucunda  havalanmak ister gibi y�kseliyorum; g�ky�z�ndeki incecik, ay�aya bakarken...

- Bu kadar nazl� olmak zorunda m�s�n ? diye hayk�rmaya haz�rlan�yor sesim ama konu�am�yorum... 

Ayakkab�lar�m� nerde ne zaman kaybetmi�im; hat�rlam�yorum. Nice zamand�r, yal�nayak y�r�d���mden, ta�lar�n, �ekilsiz k��elerine basmaya da al��m���m...

Ne g�kteki ay�n uzakl���na ne de ayaklar�m� ac�tan ta�lara ��km�yor sesim. Asl�nda, ben bu sessizli�e uzun zamand�r al��k�n�m. �nce kuma�l� elbisemin �s�tmayan �rt���nde en �ok kollar�m ���yor. Her nefes al�� veri�imde, burnumun ucuna kadar ���yor, daha bir titriyorum.  " Art�k, bir ad�m bile atamayacak kadar hakl� bahanelerim var. Seni aramaktan yoruldum. ��imdeki huzursuzluk, seni bulmadan dinmeyecek. Ay �����ndan s�z�len  parlak ayd�nl���m nerdesin ? Nerde! " diye ba��r�yorum.

Bu ormanda bu vakitte isyan ve umutsuzlukla aya bak�yorum. �nce bir k�vr�mla hil�l �izmi� ay, �ekingen insanlar�n nazik ve �rkek g�l�mseyi�ini hat�rlat�yor. G�rd���m bu sade g�zelli�e bakmaya doyam�yorum, Bir ad�m bile atamayaca��m� hissetsem de b�yle bir ayd�nl���n i�ine yuvarlan�vermek istiyorum.

Beni, her istekten uzakla�t�ran bu ayd�nl��a, g�zlerimi usulca kapatt�m. Ne kadar zaman ge�ti bilmedim. Bilmek de istemedim. Ormana d��m�� ay ����� izlerinde, g�z�m�n g�rebildi�i ayd�nl�klarda d��lerim canlanmaya ba�lad�. Gecenin esintisiyle sal�nan yaprak h���rt�lar�nda A�k s�zc��� tekrar tekrar yank�land�: A�k... A�k... A�k...

Meraklar �rt�nd�m. Ama ben daha bilemedim. A�k diye bir �ey duydum. Bug�n ilk defa duydum. Ama ben daha g�remedim. Gecenin karanl���nda, sessizli�in i�inde, tek hecelik, tek nefeslik bir ses. Benden ba�ka hi� kimsenin fark edemedi�i bir f�s�lt�: A � k...

Bu f�s�lt�y� duyan her a��k � diye s�ze ba�lamay�n. Sizi dinlemek istemiyorum. ��nk� bunu, ilk kez ben duydum. �nanmaz bak��larla beni s�zmeyin. �ekin bak��lar�n�z� �zerimden. Yoksa, beni bulamayaca��n�z, i�sel orman�m�n enginli�ine ka�ar�m...

Masallar�n� unutmu�, inanmaz bak��lar�n�za anlatamam ki! ��imdeki hislerim, co�kun s�zlerim bir o yana, bir bu yana savrulurken, kar��n�zda duramam. Ka�mak uzakla�mak gerek bak��lar�n�zdan. Olabildi�ince h�zla ko�mak, eteklerimi savurarak d�nmek, �ark�lar s�yleyip, dans etmek gerek.

Bir �i�e�i koparmadan koklay�p uzakla�abilmek gerek. ��nk�; hoyrat�a kopar�p elinde tutma sevdas� de�ildir a�k. Eline de�il, g�nl�ne s��d�rmakt�r be�enini.

               Yerdeki kar�ncay� �rk�tmekten tedirgin olmakt�r.

               Umutsuzlu�un unutuldu�u bembeyaz parlak ���klar alt�nda y�kanmakt�r.

               Arkana bakmadan geriye yaslan�veri�teki rahatl�kt�r.

               Bir yapra��n �zerine d��en g�ne� �����yla g�zlerin kama�mas�d�r.

               Ya�mur kokan toprakt�r.

               �zg�rce kanat ��rpan ku�lar�n g�ky�z�nde s�z�l���d�r.

               Bir ta�, bir taht edinmek gibi bir l�kst�r a�k

               �i�eklerin davetk�r kokular�n� i�ine �ekmenin sarho�lu�udur.

               G�zlerini kapat�p, �ark�lar s�ylemek, izleyicisiz, alk��s�z dans edebilmektir a�k.

               A�k... A�k... A�k...

Bug�n sana A�k dolu bakarken, bir g�n senden y�z �evirip terk edece�i tedirginli�i de�ildir. Ha�ar� bir r�zg�r�n sa�lar�n� karman �orman eden esintisi de de�ildir. Kan�n�n sakin ak���n� kar��t�r�veren bir duygudur.

A�k r�zg�r�ndan �rperip p�r dikkat bakt���m anlarda, asl�nda H�rs�z Polis filmimi izlermi�im. Ayn� filmi, tekrar tekrar izlememek i�in p�r dikkat bak��lar�m�, yakalama, yakalanma tel���ndan soyutlad�m. Bir �el�le g�r�lt�s�ne benzeyen i� seslerimi susturabildi�im kadar susturdum. Ayn� f�s�lt�y� yeniden duymak i�in bekledim. Nereye gitti�imi bilme merak�mdan vazge�ip �ylece bekledim. Bir s�re sonra, usul usul akan bir nehrin sesini duymaya ba�lad�m. Nereye gitti�ini hesaplamadan akan nehrin ��r�lt�s�n� �sl���ma melodi yap�p y�r�d�m.  Y�r�d�m, y�r�d�m... Nehrin denize ula�t��� yere geldi�imde, k�y�ya oturdum. Huzurla doluydum. Y�z�me bir g�l�mseyi� yay�lmaya ba�lad���nda, yeniden ayn� sesi duymaya ba�lad�m:

               A�k... A�k... A�k...

Uzaklardan derinden gelen ba�ka bir f�s�lt� duydum. Bu yenili�i, bu bilinmezi merakla, dinledim. Bu ses g�zlerimdeki ���lt�y� g�rd���n� f�s�ld�yordu. Bu ses ho�nutlu�uma ve hayranl���ma benzeyen ama bir o kadar da yabanc� bir sesti. Evet, ba�ka biri sesleniyordu: G�zlerindeki parlak ����a hayran oldum. Ben de a�k� ar�yordum. G�zlerinde buldu�um parlay��a kat�lmak istiyorum " diye ���ldad� bir �ift g�z. Bu ���lt�ya daha fazla bakamad�m. G�zlerimi korkuyla kapat�rken korku da bir al��kanl�kt�r diye teselli ettim kendimi.  Yeniden g�zlerimi a�t���mda g�rd�klerimin r�ya oldu�unu anlad�m. R�yam� hayra yordum...

Evet, a�k iki ki�iliktir. Kar�� k�y�dan sana uzanan bir el �rne�i a�kla parlayan bak��larla bakar, bu bak��lar�n ���lt�s�na sevin�le dalars�n. Y�re�inin sesini duydu�un o an, bedenin, kalbin, hayallerin ve umudun kar���verir birbirine. Sen de t�m benli�inle kar��l�k vermeye haz�rlan�rken sab�rs�zl�kla dolars�n. A�kla dolars�n. Ve a�k, iki ki�ide kar��l�kl� ya�an�rken kat kat yo�unla��r. Evet, b�yle olmal�d�r a�k, ya da daha fazlas�...

Ya a�k ac�s� ?

�nan�r umutlan�rs�n. A�k� ya�amak istiyorum dersin. A�k sand���n sese g�n�l kap�n� umutla a�ars�n. Beklentilerinin acelecili�ine kar��n nefesini tutup beklersin ama, bekleyi�ten ba�ka bir �ey kalmad���n� g�rd���nde i�in buruk bir umutsuzluk  dolar. Anlars�n ki, ya umutsuzlukla dolars�n ya da a�kla. A�ka ve beklentilerine a�t���n g�n�l kap�ndan sahte a�klar d�n�p giderken kap�dan i�eri umutsuzluk girer ve g�nl�ne yerle�ir. Bir s�re sonra a�ka inanm�yorum s�zleri d�k�l�r duda��ndan. Oysa g�nl�n�n derinlerindeki ses a�k� ya�amak istiyorum der. Der ama g�n�l kap�ndan i�eri dolan, umutsuzluk ve korkular�n�n sesi daha bir g�r ��kar:

-     A�ka inanm�yorum, a�k diye bir �ey yok! A�k bir yalan, bir aldan��. A�k hastal�kt�r. A�k zaafl�kt�r. Ben de ���k oldum san�p, d�nyam� unutmu�tum. Senin i�in harcad���m zamana yaz�k oldu. A�ka inanm�yorum art�k...

    dersin. Oysa A�k� g�lge misali takip eden, umutsuzlu�u ve gelecek kayg�s�n� hesaplamay� b�rakmak gerekir. A�k; hesaps�zca ve beklentisizce ya�and���nda a�kt�r. Aksi takdirde, teredd�t ve kayg�lar, b�y�r. T�pk� ����a s�rt�n� d�nd���nde, �n�ne d��en g�lge gibi b�y�r, b�y�� A�k�n yerini umutsuzluk kaplad���nda, art�k karanl�ktan ba�ka hi�bir �ey g�remez olursun. Korku ve kayg� g�lgelerken, a�k umutsuzlukla kararmaya mahk�mdur. ��te bu y�zden, g�lgelere de�il ger�eklere bakmak gerekir. O halde,  �u an bir dua etmeli dedim:

     A�k g�zlerden g�zlere akarken t�m ���klar� yaks�n ki g�lgeler kaybolsun. Umutsuzluklar da g�lgeler gibi kaybolsun. Bunun i�in �nce i�imdeki ���klar� yakmal�y�m. ��imdeki ay�an�n ����� yetersiz kal�yor. Bu y�zden dolunaydaki en parlak ayd�nl��� �a��r�yorum d��lerime�

diyerek dua ettim. Yine, d���ncelerimden duygular�ma kaymaya ba�lad�m...

K�sa bir sessizlikten sonra ay, �a�r�ma usulca cevap verdi. Uzaklar�mda dingin bir yaz gecesinde denizin k�p�rt�s�z dalgas�z y�zeyine dolunay�n yans�mas� d��t�. Birdenbire, i�sel orman�mdan, duygu denizimin k�y�s�na ta��n�vermi�tim. �imdi, burada, duygu denizimin k�y�s�nda durup dolunay�n denize vuran yans�mas�na bak�yordum. Orada yakalad���m hem isyank�r hem de �ekingen duru�umu hat�rlad�m. Ama bu sefer, ilk ad�m�m� atmadan �nce, �u duru�umu de�i�tirmeliydim. Geriye do�ru gerilmi� kollar�m�, �ne do�ru uzatt�m. Yumruk halinde b�k�l� parmaklar�m� a�t�m. Biri �nde biri arkada duran ayaklar�ma bakt�m. Bacaklar�m da kuvvetle gerilmi�ti. Ayak parmaklar�ma dengesizce da��lm�� v�cut a��rl���m� kontrol ettim. Ne ileri ne de geri gidebilen bu duru�la, ad�mlar�m� kendi kendime durduruyordum. Asl�nda geride duran sol aya��m�n parmak ucuna, ka�maya haz�rm�� gibi bas�yordum. Aceleci ve kararl� g�r�nt�yle �ne att���m sa�  ad�m�m�n yan�na geride duran aya��m� �ektim. Ayaklar�m� yana, kollar�m� �ne do�ru a�t�m. Ba��m� yukar�ya uzatmaktan yorulmu� boyun kaslar�m� gev�ettim. " Ho� geldin a�k, ben de seni bekliyordum. Sana sar�lmak i�in a�t�m kollar�m� " dedim.

Ay �����n�n deniz y�zeyindeki yans�mas�nda bir hareketlenme oldu. Burada tek ba��na, bir o�lan y�z�yordu. Dikkatle bak�nca onu tan�d���m� fark ettim ama g�le oynaya y�zen haliyle tan�d���m halleri ne kadar da farkl�yd�. Onun  ancak gecenin sessiz ve terk edilmi� saatlerinde y�zeye ��kmaya cesaret edebildi�ini bug�n ��rendim. O da benim gibi ay �����na hayranm��. Ay �����na dal�p kaybolmay� o da istermi�. Ama benim gibi hiddetlenmez, �zlemle tutu�up �z�lmezmi�. Kimsenin olmad��� saatlerde, ay �����n�n denize yans�yan ayd�nl�klar�nda y�zermi�. K�y�dan onu izlemeye ba�lad�m. Sanki ay �����n� yakalamak, avu�lamak, sar�lmak ister gibi bata ��ka y�z�yordu. Ay �����n�n sudaki yans�mas�na dokunup k�k�r k�k�r g�l�yordu. Sadece ay �����n�n yans�malar� i�inde y�z�p ba�ka bir �ey yapm�yordu. Herhalde, be�endi�i ya da ilgisini �ekti�i �eylere ula�mak i�in bir �ey yapmamaya al��m�� olmal�yd�. B�ylece hayallerini tehlikesiz ve kay�ps�z ya��yordu. Belki de tan�d���m haliyle g�ndelik hayat�ndaki durgun ve isteksiz tavr� bu al��kanl���ndand�. Gecenin bu terk edilmi� ve sessiz saatlerinde, duygu denizinde, tek ba��na y�zer y�zer y�zermi�. �ekingen, romantik hallerini bir kendi g�rs�n, bilsin istermi�. Ba�ka t�rl�s�n� bilemez, ya�ayamaz ve d���nemezmi�. Ger�e�in pe�inden ko�maktan vazge�mi� gibiydi. Sanki, oyuncaklar�yla oynarken, ac�kt���n� unutmu� bir �ocuk u�ra��ndayd�. Bu olas�l�klar kafamdan tek tek ge�erken deniz y�zeyine yans�yan ayd�nl�klarda y�z���n� izledim. O kadar saf ve temiz g�r�n�yordu ki! Bir �ocu�un g�nahs�zl���n� ta��yan g�l��lerini dinledik�e y�zerek yan�na gitmeyi istedim. Ama cesaretim yoktu.

-         Hey merhaba! Ben de senin kadar e�lenmek, i�imden geldi�i gibi y�zmek, sulara bat�p ��karak seninle oynamak istiyorum. Ama ben kendi ba��ma o kadar mesafeyi y�zemem. Yan�mda biri olmazsa y�zemem.

dedim.

G�z g�ze geldik. K�y�dan onu izledi�imi g�rd�. Hooppp suyun dibine dald�. Bu deniz k�y�s�, bana m�, ona m� ait idi. Nerede oldu�umu kestiremiyordum. �u an, onun, bir an �nce su y�z�ne ��kt���n� g�rmek istiyordum. Suyun alt�nda daha fazla duramaz, bo�ulur diye korku ve endi�eyle dolmaya ba�lad�m. Tekrar  y�zeye ��ks�n diye ne s�ylemeli ne yapmal�yd�m? Ay �����nda y�z�p, oynarken o kadar saf ve temiz g�r�n�yordu ki, beynim hile ve yalan olan her sunuyu ret etti. Suya dald��� yerde k�p�rdamadan duruyordu. �stese daha derinlere daha uzaklara giderdi. Ama yapmad�. Sonra, g�zleri ve aln� g�r�necek kadar ba��n� sudan ��kar�p, hi� k�p�rdamadan merakla, bana bakmaya ba�lad�. Bu nihayetsiz bekleyi�ten bir s�re sonra, arkama d�n�p k�y�dan uzakla�maya ba�lad�m. Suda bir dalgalanma sesi oldu.

-         Heyyy ! Gitme ne olur?

-         Gidersem, rahat edersin diye d���nm��t�m. Gitmemi istemiyorsan ?

-         Bilmem. Ben hi�bir �ey bilmem ki.

-         Suda oynarken, �ok ho� g�r�n�yorsun. K�y�dan uzakta y�zmekten korkmuyorsun. Ama �u �rkek ve ka��� y�kl� bak���n� d���n�nce�.

Daha c�mlemi tamamlayamadan, ezik ve h�z�nl� bak��larla

-         Ben korkmam ki.  Derinlerde y�zmekten hi� korkmam. Sen de korkma. Ben y�zmeyi �ok seviyorum. Hem g�zlerden seslerden uzakta, b�yle y�zmek �ok e�lenceli.

diyerek bir yunus benzeri y�zmesini s�rd�rd�. Beni de y�zmeye davet etmek, k�y�ya ��k�p yan�ma gelmek ya da sohbet etmeye �al��mak y�zmeye devam etti. Kendini be�enen, �st�n g�ren bak��lar�n� tak�n�nca �rkekli�inden eser kalmad�. Bu k�y�da durup onu izlemek istemiyordum. Bu deniz k�y�s�na a�k f�s�lt�lar�n� takip ederek gelmi�tim. Burada, bu insanla kar��la�mam�n �zel bir sebebi mi vard�?

Ya�am�n k�y�s�na ��kmaya cesaret edemiyor desem, derinlere gidip y�zecek kadar cesurdu. Onu tan�maya �al��sam, �rk�yor, derinlere dal�yordu. Ne yakla��l�yor ne de uzakla��l�yordu. Denize girip, yan�na kadar y�zmeye cesaret bulamad�m. " K�y�ya beni almaya gelse " diye d���nd�m. Bunu s�yleyecek cesaretim yoktu. Ben de k�y�da toplad���m odunlar� �st �ste y��d�m. Bir demet �i�e�i, �antamdan ��kard���m not defterimi, kalemimi kumsala koydum. Elime k�sa bir me�ale al�p, �akma��m� ate�ledim.

-    Bu me�aleyi yak�yorum. Sen gelene kadar da yanacak. E�er yan�ma gelirsen toplad���m odunlar� birlikte tutu�tural�m. Burada oturup gelmeni bekliyorum.

diye me�aleyi tutu�turdum. �u an ba�ka bir �ey akl�ma gelmiyordu. Suda yeniden bir dalgalanma hareketi oldu. K�y�ya do�ru y�zd���n� duyuyordum. G�zlerimi a�t���mda, onun y�zerek k�y�ya do�ru geldi�i mesafenin �apraz�nda bir balina g�r�lt�yle sudan ��k�p havaya s��rad� ve suda kayboldu. S��ratt��� sular, elimdeki me�alenin ate�ini s�nd�rebilirdi. Korkular�m�n sembol� olan bu balina, bir g�r�n�p bir kaybolmaya ba�lad�. Balinay� o da g�rm��t�.

San�r�m ikimizin de ortak �a�r�s� ile bu k�y�da kar��la�m��t�k. �rkek ve korkakl���m�z�n ba�lad��� bu uzakl�kta ikimiz de izleyici rol�nde tak�l�p kalm��t�k. Biz durduk�a, korkular�m�z su y�z�ne ��kmaya ba�lam��t�. Ben k�y�da, o denizin i�inde duruyor ve �ylece bak���yorduk. �a�k�nl�k ve �z�nt�m� atam�yordum. Korkular�ma yakalanmak, i�imdeki inan� ate�ini s�nd�rmek istemiyordum.

Birbirimize olan aray� hissetmi�, durup kalm��t�k. Herkese ayr� bir g�zellik katan ���lt�lar, �ocuksu g�l��ler arad�m bak��mam�zda. Buldu�umu hissetti�im anda, ikimiz i�in, �iirimizi yazd�m...

A�KI YA�AMAK �ST�YORUM

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 94. hafta, 10.07.2006 / 16.07.2006 haftan�n konusu: Yelkensiz Tekneler... �zerine

:  Lasolfa, 20.07.2006, 04:34, �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t