wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD

 

M�RAS

Baz� �eyler vard�r; bilirsiniz ama kan�tlayamazs�n�z. Mr.Dolphine DEVELOPED, maddi s�k�nt� ile birinci ku�aktan �te akrabal�k ba��yla do�du�una inan�yordu. Elli ya��ndayd� ve b�t�n s�k�nt�lar�n�n, Tanr� taraf�ndan s�nand��� i�in ba��na geldi�ine, bir g�n rahatlayaca��na inan�rd�. �yi de; kar��la�t��� bu yeni durum onu rahatlataca��na, yedeklere ba�vurmas�na neden oluyordu. Yedek kul�besindeki her yede�in, sahaya f�rlay�p, bir an �nce kendisini t�ketmek gibi bir yap�ya sahip oldu�unu bilmek, onu zaten tedirgin ederdi. Huzur, bu olay nedeniyle kendisine k�s�p gitti�inde, �nceleri sahip oldu�unu sand��� huzursuzlu�un, asl�nda, k�l�k de�i�tirmi�, s�navc� huzur oldu�unu anlad�. O bile, toplumsal de�i�ime u�ram��t�. Eskiden, huzursuz oldu�unuzda; kenti dola��r ve her semtteki bir apartman�n isimli�inde, huzursuzca yaz�lm�� olsalar dahi, bir tane bulur ve kavu�urdunuz. Birilerinin toplumsal a��dan bakt���n� ve sosyal iyi niyet ta��d���n�  anlard�n�z. Siz fark�nda olmadan onlar yerlerini, bencilli�in ve h�rs�n en �st derecesi, eksiklik duygusunu �a�r��t�ran isimliklere b�rakt�lar.� Hamuzunoduno�ullar� Apt. �, �   Alt�nterazi�a�maz Apt. �, � Zirve Apt. �, � Mega Bloklar� �, � Ye�il City Sitesi � !.. Her �ey var huzur yok k�yler, kentteki yerlerini ald�lar. Dolphin bir olanak bulsa, onlara inat kendi bi�emini koyacakt� ortaya.� ESTET�KLAND KONAKLARI � ad� alt�nda, huzuru �n pl�na alan, kullan�labilirlik �l��lerinde evler yapacakt�. Hem de sat�n al�nabilir  bir bedele.

�nce; okundu�u s�rece, ekonomist- politikac�, ���nc� sayfa tipi, � u��ak-yumu��ak � olmaktan ba�ka bir �ans tan�mayan baz� gazetelerin her k��esini tarad�. Hay�r, kayg�lanacak bir �ey yoktu. Sonra polise gitmeye karar verdi. Tan�mlayamad��� bir ses, onu hep son anda, bir t�rl� pembele�emeyen polis istasyonunun kap�s�ndan geri d�nd�rd�. Kar�� tez �retmekteki h�zl� becerisine hayranl�k ve d���ncelerine sayg� duydu�u, evlendi�inden bu yana e�i durumunda olan kad�n�na a��lmay� denedi. Kendi sapmas�n� affedebilirdi ama onun sapma olas�l���n� g�z �n�ne alamazd�. O zaten, olumlu veya olumsuz her durumda birisi oldu�undan ��phelenirdi. Bir iki, yak�n dost bildi�inin a�z�n� arad�. S�yledikleri tez anlam�ndaysa da, duyduklar�, toplumun yozla�mas�na katk�da bulunanlar� �a�r��t�rd���ndan geri ad�m att�. Uzun zamand�r, dar nakit ve vakit nedeniyle yapamad���n� yapmaya karar verdi. Nas�l olsa, yedek spor as ba�kanl��� kabul g�rm��t�. Evlili�in g�zel yanlar�ndan bir tanesi, eskidik�e do�rular� daha kolay ve �ok s�yler olu�unuzdad�r:

- � Yahu, sevgili e�im Mrs. Magnificient DEVELOPED ! Ben ��yle bir su kenar�na gitsem? Hani, yani? "

- � Beni elleme de, nereye gidersen git! Aman dikkat et de, bir ka��k suda bo�ulma! Hah hah hayt. � diye de, anlay��la izin verirler adama, �stelik!

Her ak�am hava karard���nda hissetti�i �zere, hi�bir g�zelli�e sahip olmayan koyu gri, lacivert, hatta  siyah anlams�z bir �rt� kentin �st�ne ��km��t�. K�t�l�kleri bir kez daha ortaya ��kartacakt�. Bu nedenle, �ftardan biraz daha �nce yola ��kmay� veya ilkelliklerini bir on be� dakika daha bast�rabilece�ini ak�l edemeyen oru� bozucu  s�r�c�ler gibi dikkatsiz ve acele ile giderdi eve. Art�k, reklam ve sat�� kutusu anlam�n� alm�� baz� televizyonlar�n kar��s�na ge�er, v�cuduna ve benli�ine savrulan volelerden kendini korumaya �al���rken, yorgun d��er ve s�zard� Ekstra antene ay�racak b�t�esi olsa, bu kez de  pornografik bir yorgunluk bedenini esir alacakt�. TV yokken, arzulad���n�z karaktere ve mek�na a��k klipinizi, kendiniz yarat�rd�n�z ve g�zel olan buydu. Sabah oldu�unda, okuduklar�n� uygulamamakta ve yenilerini okumamakta inat eden ayd�nlar ile yaz�l� her �eyi ret eden ayd�nlananlar�n olu�turduklar� d���ncesizli�in, belirgin ipucu trafikte sa� kalmaya �al��arak  i�e gitme denemeleri yapard�. Bu ak�am b�yle bir derdi yoktu.

Gece yola ��kmas�n�n birden �ok nedeni vard�. K�s�tl� harcama gere�i, saatte doksan kilometreyi ge�medi�inden, arkadan gelenler taraf�ndan daha az uyar�l�yordu. Geceleri ara� say�s� azal�rd�, bir tek zorunlular ile ayd�nl�kta yapamayanlar kal�rd� trafi�e. Bir otel gecesi tasarruf ediyordu. A�a�s�zl��� g�r�p �z�lm�yordu. En �nemlisi arac�n� s�rerken d���nebiliyordu. Dikkati, her zamanki gibi yoldayd�. Bor�lar�n� �deyebilirdi. Y�llard�r �zlemini �ekti�i i�ini kurabilirdi. Ne diye i� kursun bu b�rokratik zorluklarda? En iyisi, faize verip ense yapmaktayd�. S�k�l�rd�. Yalandan bir d�kk�n a��p, etrafa hava atsa!.. Ya arkada �z�lecek biri varsa?.. �yi de, on g�nd�r pe�ine tak�lan  biri olmam��t�. Olabilir, O biliyordu ya! Kahve molas�ndan ��kt���nda, hen�z ne yapaca��na karar verememi�ti. Tam anayola ��kacakken geriye d�nd�. Eski g�nlerdeki gibi jetonluyu tercih etmi�ti. Birbirlerinin her �eyini bilerek ama hi�bir komplekse kap�lmadan, ihtiya�lar� oldu�u zamanlarda beraber oldu�u, eski arkada��  Mrs. Holy Anna Goodie�yi arad�.

- � �z�r dilerim Holy Anna , ge� saatte rahats�z ettim. Can�ms�n! "

- � Hay�r Dolphin, hay�r! Sesini duydu�uma �ok sevindim. Bana ilk�nce her �eyin yolunda oldu�unu s�yle de rahat edeyim. As�l, sen benim  can�ms�n! � diye, bir dere kumrusunun pamuk sesiyle cevaplad� Holy Anna.

- � Merak etme! �yiyim. Sa�l���m yerinde. Sadece..........sadece....sana ihtiyac�m var, Holy Anna. "

Bu kadar� ona yetmi�ti. Artlar�nda b�rakt�klar�n� d���nd�, Holy Anna. Otuz t�ka basa dolu y�l. �ok g�zel bir y�ze sahip de�ildi. Dolphin, i�indeki g�zellikleri g�stermeyi ba�arabilen ilk s�radan delikanl�yd�. Say�s�z deneyimlerine kar��n, cinsel doyumun nas�l olaca��n� o ��retmi�ti, ilk kez. A��k olmadan sevmeyi de ondan ��renmi�ti. G�zel bir insan olarak bir otuz y�l ge�irdiyse, bunu bir�ok anlamda ona bor�luydu. � Sana ihtiyac�m var... � Bu seks de�ildi! Seksin her t�rl�s�n�, her t�rl� �artlar alt�nda yapm��lard�. Tenleri, birbirlerini daha iyi tan�yordu ve onlardan daha az kayg� ta��rlard�. Beraber olduklar�nda, bir b�t�n�n ka��n�lmaz par�as�yd�, seks. Ger�ek seksi, Dolphin� de buldu�unu s�ylerdi Holly. K�vrak zekas� ile Dolphin' in bile�i ta�� oldu�unun fark�ndayd�. Bunu bilmek, Holy�i daha da isterik k�l�yordu. Hay�r hay�r! Bu �a�r�, b�t�n�n di�er par�alar�n�n �igan motifleriydi.

Tarihsel zenginlikleri soluyarak katetti�iniz yolun iki kenar�nda, ovalar�n, yaylalar�n, �am ve katran orman�n�n, birbirlerini ba�tan ��kartmaya �al���rken okudu�u �iirleri duyars�n�z. �n�ndeki, denizi k�skanarak saklayan da��n tehdidine tan�k olursunuz; � Beni adamdan saymazsan�z, size ya�mur, kar, nem vermem. �lgilenin benle! � Di�erleri cevap verir; �  Ba�ka hi�bir yerde bulamayaca��n kokumuzu �zlersin sonra, bize ba��rma. � Do�an�n as�l sahiplerinin asla sonu gelmeyecek bir iti�meye tutu�tuklar� bu noktada, g�remedi�iniz denizin �ama, topra��n �imene, akarsular�n yamaca b�rakt��� havada bir perde hissedersiniz. G�zle g�r�lmeyen, elle tutulmayan, sadece limon tazeli�inden ��karabilece�iniz bu s�n�rdan �te, cinselli�iniz kabarmaya ba�lar. Kurtulmay� denersiniz. Bo�a �aba! O koku, sadece kalbinizle g�rebilece�iniz o hava, sizi sizden al�r ve eskimeyen sevgiliyle yeni ser�venlere g�t�r�r. Da� biter, a�a�lar bitmez. G�ne� ayr�nt�lar� g�rmenize karar verdi�i an, zavall� k���k ama �nemi b�y�k yol, siz daha ay�lamadan, �st�nde bulundu�unuz b�y�k ama gururlu yola katm��t�r sizi. ��te tam bu noktada, hala dayanabilmi� ve ayaktaysan�z, sekiz y�z metre a�a��n�zdaki Andofilya� n�n eski ba�kenti Broweye, sizi terk etmemekteki kararl�l���yla cesaretini zaten kan�tlam�� ye�illerin tayf� ve yaln�z Tanr��n�n verebilece�i, tek bir dil ile anlat�lamaz bir mavi tonundaki deniziyle  birle�mi�tir. E�er yan�n�zda ger�ek sevgiliniz varsa, her t�rl� ayk�r�l��a d��meniz an meselesidir.

Holy Anna�y� sab�rl� k�lan, Dolphin�in onu a�a��da  bekliyor oldu�unu bilmesi idi.

Birisi g�rd�klerinden, di�eri d���nerek beklemekten sarho� olmu� iki eski, ger�ek arkada�, sar�ld�lar...sar�ld�lar.... Dolphin ve Holly Anna ayn� anda anlat�yorlard�. Ba�lar�n� sall�yor ve konu�malar�na devam ediyorlard�. Otele gidemediler. Tekneye do�ru u�tular...

Denizdeki di�erleriyle y�llard�r ya�ayamad��� birlikteli�i, yeni kirac�lar�nda g�ren tekne Yellow Rose, olandan daha fazla harcad��� g�c�yle, biraz da yard�mc� olmak amac�yla kendi ba��na buyruk, ye�ilin maviye tente oldu�u, �ss�z bir koya g�t�rd� onlar�. ��r�l��plak ellilikler, bir s�re denizin i�inden ��kamad�lar. Yellow Rose k�skan�yor, k�vran�yor ama g�zetlemekten de kendini alam�yordu. Sonra dualar� kabul olundu. ��lg�nlar, yar�m kalmam�� bir �eye tekne i�inde devam ettiler. Yellow Rose her �eyi g�rm��, kendinden ge�mi� yalpal�yor ama di�er taraftan, sorumlulu�unu unutmadan etraf� kola�an ediyordu. K�y�ya, g�z g�r��� s�n�r�na kadar, � Yeter ! Kesin art�k! � diyemedi.

Holly Anna, en ince ayr�nt�s�na kadar dinledi. Dolphin t�pk�, okuldan ka�t���nda yan�nda bir arkada�� olursa, su�unun yar�ya inece�ini sanan ��renci gibi hafiflemi�ti. Holy Anna, Dolphin� i d���nd�. �u anda sahip oldu�u servet ile b�t�n istediklerini yapard�. Onun hak etmedi�i s�k�nt�larla kar��la�t���n� biliyordu. Yeme�e ��kt�lar ve otelden ayr�l�ncaya kadar bu konuyu hi� konu�mad�lar. Sadece e�lendiler. Geceleri el ele tutu�up, odalar�n�n alt�na kadar gelerek, ya�anm�� on binlerce �yk�y� bir solukta anlatmak isteyen, denizi dinlediler. Onlar�n, tek s�tun haline gelmi� bedenlerini g�rmek isteyen a�klar duayeni �apk�n aydede, �iddeti zekice ayarlanm�� g�m�� arma�an� �����n� hi� eksik etmemi�ti. G�nd�zleri, Yellow Rose� u k�skan�l�ktan delirtmeyi s�rd�rd�ler. G�nler say�lmad� ama �abuk ge�ti.

D�n�� i�in, Holly Anna� n�n iste�i �zerine ayn� yolu kulland�lar. Radyodan yay�lan buzuki afrodizyak havan�n alkol�ms� provokasyonuyla i�birli�i yap�nca, iki �ift ya�lanmaz g�z, kopya �eken �ocu�un kurnaz ���lt�s�yla birbirlerine tinsel ve t�n�sal bir �a�r�da bulundu. Her ikisi de sanki Fareli K�y�n Kavalc�s�yd�. Holly Anna� n�n kusursuz bacaklar�n�n yan�nda elleri birle�mi�ti. Ka��n�lmaz son birka� kez ya�and� o gece, Duayenin n�beti devretti�i �amlar�n g�vencesiyle. 

Dolphin� in ya�ad��� kente girmelerine az kala, gece yar�s� olmu�tu. Son karar� kendisine b�rakm��t� ama Holly yine de denemek istiyordu.  Bildi�i Dolphin, bir elli y�l daha ya�asa, d���nebildi�i s�rece de�i�mezdi.

- � Ne yapacaks�n ? � diye sordu, Holly Anna.

- � Hiii�! Buldu�um yere geri b�rakaca��m. "

- � Seni hep sevdim Dolphin. �zellikle bu de�i�mez yan�n�! "

Saatin iki otuz olmas�n� beklediler. Sonra o soka�a gittiler. Bina, ileride, soka��n ��k���nda duruyordu. Ne yapt���n� iyi bilen Duayen, ortalarda g�r�nm�yordu. Yine o anlams�z, koyu gecelerden biriydi. Bagajdan b�y�k �antay� alan Dolphin, korkuyor ve titriyordu. Kimsesizli�e ve karanl��a iyice emin olunca, olabildi�ince sakin olmaya �al��arak, binaya se�irtti. �evre, b�ceklerin ��kard��� sesleri duyacak kadar sessizdi. Yolu tam yar�lam��t� ki, duydu�u bir sesle donakald�;

- � �antay� ben alay�m � dedi, siyah, sakin, otoriter ama nazik  bir ses. " Otomobilinize geri d�n�n. Heyecan g�stermeyin. Ben arka koltu�a oturaca��m. Konu�aca��z. ��erdeki han�m� uyar�n. "  Denilenleri aynen yapt� Dolphin. Otomobile yerle�tiler.

- � ��inden ne kadar ald�n�z? �  diye sordu, siyah ses.

- � Elimi bile s�rmedim. �  diye cevaplad� Dolphin, � Tam �� milyon mark. Sayabilirsiniz. �

- � Hi� al�nmad� � diye, k�zg�nl�k ve korkuyla ekledi Holly Anna. � Hem siz bilmiyorsunuz..�

- � Ni�in almad�n�z ? Neyi bilmem gerekli? � diye sordu siyah ses..

- � Bilemedim � diye at�ld� �ar�abuk Dolphin, Holy Anna�y� kar��t�rmamak ve korumak i�in. � Legal mi, illegal mi? Birinin can� m� yanacak ? G�nah m� ? Ba��m ne kadar derde girecek ? Binlerce soru ? Ben paray� hi� b�yle d���nmemi�tim. Benim istedi�im para, � ah � s�z  para. �lene kadar zaman�m var. Bir g�n yolunu bulaca��m. �

- � �imdi almak isterseniz.. .bir miktar... Mr. Dolphin DEVELOPED ? � diye yoklad�, siyah ses ve h�zla ekledi, " Sak�n arkaya d�nmeyin. "  Ger�ekten �a�k�nl�ktan bilin�sizce arkaya d�necek olan ikili, oldu�u yerde m�hland�.

- � Anlam�yorum? Konu�abildi�imize g�re... Neler oldu�unu anlatabilir misiniz ? � dedi Dolphin.

- � Bu para, istemedi�im halde, y�llar �nce illegaldi. Aklamaya �al��t���m ge�mi�imle beraber, o da akland� ama bu miras� kabullenmek i�ime sinmedi. A��ktan ba��� yapamazd�m. Telefon ettim, yetkililer ilgileneceklerini s�ylediler. Tutar�n� s�yleyemezdim ama �nlemimi alm��t�m. Geldim ve b�rakt�m. �nanmam�� olacaklar ki, gelmediler. Siz geldiniz, ald�n�z. D��ar�dan oldu�unuz belliydi. Takip ettim, sizi ara�t�rd�m. Geri d�nece�inizi biliyordum, Mr. Dolphin. �lk on g�n s�k�c�yd� ama ikincisi i�in ben size te�ekk�r ederim. � Siyah sesin y�z�n�, deneyimli bir g�l�mseme kaplam��t�. � Anlad���m kadar�yla; o ak�am binan�n kimli�ini g�rebilseydiniz, gerekeni siz yapard�n�z. Yan soka�a bakan isimlik, enerji k�s�nt�s� nedeni ile yanm�yordu. �

- � �al��maktan d�n�yordum. G�z�me tak�ld�. Bomba sand�m. Sorumlu vatanda� gibi davranmak istedim. Bomba olmad���n� anlay�nca; s�k��t�r�lm�� elli senelik sad�k �zlemlerim, kar��lar�nda tek kalan savunmas�z bilincimi �ok kolay saf d��� b�rakt�lar. Bina ? �simlik? Ne diyor? � diye merakland�, Dolphin.

- � L�semili �ocuklar Vakf� � dedi, siyah ses. Daha sonra, merak etmemesini, bu olay�n hi�bir zaman a��klanmayaca��n�, buna imkan olmad���n�, kendilerinin de sessiz kalmalar� gereklili�ini, e�er d���nceleri g�n�n birinde oturursa, legal bir teklif i�in arayaca��n� s�yleyerek, ters y�nde yok oldu.

Bir s�re hi� konu�madan, h�zla kentin d���na ��km��lard�. Holy Anna, Dolphin� in ensesinde, rahatlatmak ve uykusunu getirmek i�in yapt��� zamanlardaki gibi, parmak u�lar�yla dola��yordu. Di�er eliyle bir sigara yakt�. �nce, bir nefes �ekti. Sonra sigaray� Dolphin� in dudaklar� aras�na yerle�tirirken, iki parma��n� iki duda��na de�direrek �pmesini sa�lad�. Bunu da di�erleri gibi, y�llar �nce Dolphin� den ��renmi�ti. Bir emek anlam�ndaki b�yle k���k ayr�nt�lar, her iki tarafa da cinsel k�p�rt�lar ta��yan emek kar��l��� b�y�k mutlulu�unu  veriyordu. Soluklar� rahatlam��t�.  

- � Zenginli�in k�y�s�ndan d�nd�k Holy Anna. Adam M�RAS s�zc���n� kulland�. Kendisine kalandan m�, yoksa kendisinin b�rakaca��n� m� anlatmak istedi? Ben �ocuklar�ma bir �ey b�rakam�yorum, yine de ! � diye h�z�nl� bir g�l�c�kle konu�tu Dolphin.

- � Adam� bilemem ama, sen �nemli bir zenginlik b�rak�yorsun Dolphin. �imdi soracaks�n, o �nl�, ukala ' anlamad�m ' y�z�nle! Anlamad�m! � diye taklit etti Dolphin� i. Mutluydu ve kad�nca g�l�yordu. � �ok �nceleri Shakespeare� den bir �eyleri, sen okumu�tun bana. Galiba, � �yi biten her �ey iyidir � isimli eseriydi. � Bo�ta kalan elini, Dolphin� in g�mle�inin i�ine soktu ve kalbinin �zerinde dola�t�rmaya ba�lad�. � Hi�bir miras, do�ruluk kadar zengin de�ildir! �

Dolphin geceye bir daha bakt�. O, bildi�i koyu siyahl��� g�remedi. G�zel bir geceydi galiba?

Holly Anna ise, �ok g�zeldi�

:  Alp ARPAD, Ankara,  21.11.2000, 18 :oo                                                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t