wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

UMUT

B�t�n bir gece d�nd� durdu yata��nda. Koyu vi�ne��r��� perdeleri en son ne zaman a�t���n� an�msayamad�. Tavana yap��t�rd��� �effaf y�ld�zlar� seyretti. Do�ruldu yataktan, elbise dolab�ndan bir valiz ��kar�p geli�ig�zel bir �eyler att� i�ine. Aynan�n kar��s�nda sa�lar�n� taramaya ba�lad�. Uzun simsiyah sa�lar� gece gibi parl�yordu. Belden b�zg�l� ipek elbisesini �zerine tuttu. Ne zaman bu elbiseyi giyse kendini daha iyi hissederdi. Elbiseyi giydi �st�ne, hi�bir �ey hissetmedi. Yine de de�i�tirmedi. �ekmeceden bir k���t ��kar�p � Buraya kadar � yazd�, salonda uyuyan adam�n ba�ucuna b�rakt�. Ayakkab�lar�n� eline al�p yava��a odadan ��kt�. Asans�r� beklerken �antas�n� g�zden ge�irdi. Kimli�i c�zdan� ve tren bileti i�indeydi. 

G�n yeni a�arm��, ku�lar �t�yor, yapraklar sabah yeliyle bir o yana bir bu yana sallan�yordu. Y�z�ne hafif bir serinlik vurdu. Yol kenar�nda k�r �i�ekleri a�m��t�. E�ildi usulca papatyalara bakt�. Yan�nda bir gelincik, boynunu b�km�� sa�a sola savruluyordu. �yle naziktiler ki dokunmaya korktu. ��te lila renkli peygamber �i�e�i. �i�e�in yapraklar�n� kopar�p bir dilek tuttu. �antas�ndan ��kard��� mendile �zenle yerle�tirdi. Ertesi g�n e�er �i�ek yapraklan�rsa dile�i olacakt�. G�l�msedi ne �ok dilek tutard� �ocukken. O zaman her �ey daha kolayd�. 

Nereye gitti�ini bilmeden ka� sokak, ka� durak, ka� cadde ge�ti, fark�nda de�ildi. S�rekli � Bir daha o eve d�nmeyece�im. Bitti, buraya kadar! � diye m�r�ldan�yordu. � Yeni bir hayat, yeni bir umut belki yeniden� Yeniden ne? � diye hiddetlendi kendi kendine. Y�re�i birine doludizgin akarken, bir ba�kas�yla evlenmek zorunda kalmak! Yol kenar�ndaki kafeteryadan bir ezgi tak�ld� kula��na. Tanju Okan � Kad�n�m � diye sesleniyordu. � Bizim �ark�m�zd�. Sen yoksun �imdi. Nerelerdesin? Bilsem yollar�n�� Ya da sen ��k�p geliversen yan�ma�� G�zleri bu�uland�. Y�z�ne yorgun, mahzun bir g�l�mseme yay�ld�. � Ans�z�n ��kt�n gittin hayat�mdan. Kuru bir gurur�  De�di mi?  Koskoca bir sensizlik b�rakt�n. �u peygamber �i�ekleri �ahidim ki dile�im hep sen oldun. Ama sen hep yoktun � � 

***

Kafeteryan�n m�davimi oldu�u belliydi. Garsonlar onu kap�da kar��lay�p her zamanki masas�na oturttular. Adam f�tr �apkas�n� �zenle ba��ndan ��kar�p masaya koydu. Krem rengi tak�m elbisesini ��k k�sele ayakkab�lar� tamaml�yordu. G�z ucuyla kar�� taraftaki masaya bak�p ba��n� garsondan yana �evirdi. Garson � Her �ey haz�r beyefendi � diye yan�tlad� soru soran g�zleri. � �i�ekleri vazoya yerle�tirmemi ister misiniz? � diye devam etti. � Hen�z de�i l� dedi kesin tav�rl�. Garson ayr�ld� adam�n yan�ndan. Adam�n g�zleri kar��da duran bo� masadayd�.

� Bir g�n geleceksin � dedi. " Bir g�n geleceksin ve biz kald���m�z yerden devam edece�iz.  Seni hep sevdim. Ne vard� beni terk edecek? �

*** 

Kad�n, �alan ezginin etkisiyle mi yorgunlu�un rehavetinden mi bilinmez kafeden i�eri zor att� kendini. Onca bo� masalar� ge�ip, fark�nda olmadan � rezerve � yaz�l� masaya oturdu. Garson bunu fark edince kad�n� uyarmak istedi. �yle ya bu masa y�llard�r hi�bir konuk a��rlamam��t�. O �zelini bekliyordu. Tam kad�na yakla�acakken, ya�l� adam�n kendisine seslendi�ini fark etti, d�nd� adama bakt�. Adam,  g�z ucuyla � kad�n� rahats�z etme � komutunu verdi. Garson neden oldu�unu anlamasa da verilen komuta uymak zorunlulu�u hissetti.  

� Geldin, geldin i�te� O g�n, bu g�nm�� demek. Sa�lar�n h�l� zeytin karas�� Geri d�nmez demi�lerdi senin i�in de ben inanmam��t�m. D�nd�n i�te! Y�llar seni hi� y�pratmam�� sevgilim� Ben mi? Y�pranm�� m�y�m? Yoklu�undu beni t�keten. Ald�rma toparlar�m d�nd�n ya! � Garsonu arad� adam�n yorgun g�zleri� Garson haz�rdaki asker edas�yla belirdi adam�n yan�nda. � �imdi! � dedi adam �i�ekleri g�stererek, � �imdi vazoya bu �i�ekleri yerle�tirebilirsin. Han�mefendiye a��k limonlu bir �ay, yan�nda da Boyoz g�t�r. Ha, �ay ince Frans�z porseleninde olmal�, �ekersiz! � diye z � nin �st�ne basarak yineledi s�zc���.

*** 

� A��k bir �ay ve yan�nda Boyoz iyi gider � diye d���nd� gen� kad�n.
T�pk� �ocuklu�unda oldu�u gibi� Sabahlar� annesinin mis gibi kahvalt�lar�n� ekip okulun k��esindeki gevrek�iden ald��� boyozlar� an�msad�. O s�ra garson masaya yakla�t�. Kad�n g�z ucuyla �nce g�llere sonra garsona bakt�. Garson, ya�l� adam�n verdi�i g�lleri kad�n�n masas�ndaki bo� vazoya �zenle yerle�tirdi. Ard�ndan da Frans�z porseleni i�inde a��k �ay� ve taze boyozlar� masaya b�rakt�. Kad�n �a��rd�. � Allah Allah ben sipari�lerimi verdim mi? Hem bu g�llerde ne oluyor b�yle? � Utand�, soramad�. Te�ekk�r edebildi sadece.

*** 

Ya�l� adam oturdu�u masadan kad�n� takip ediyordu. Kad�n�n y�z�n�
g�rmese de onun d�z, gece gibi parlayan sa�lar�nda ge�mi�e d�nmek zor de�ildi. Kar�s�yla ilk kar��la�t�klar� g�n� an�msad�. Otuz y�l �nce Deniz Harp Okulundaki diploma t�renini. Her �ey birden bire oluvermi�ti. Birka� arkada� toplant�s�nda g�r��me, sonra k�z isteme ni�an, nik�h derken kar�s� oluvermi�ti i�te�

� 

� �zl�yorum seni b�rak �u kaptanl��� yan�mda ol!

� Ben de seni �zl�yorum sevgilim ama i�im bu. �al��mazsam nas�l ge�iniriz?
� Bir g�n ��k�p gidece�im. Dayanam�yorum yaln�zl��a�� Bir g�n ��kt�n gittin hayat�mdan. Ve ben seni �ok �zledim. Beyaz ipekli bir elbise vard� �st�nde. Bir seyahat d�n��� alm��t�m Hawaii� den. Hani nar�i�ekleri vard� �st�nde.  Sana �ok yak���rd� ve ben d�nece�im Ak�am sen hep o elbiseni giyerdin� �

Derin bir i� ge�irdi. D���ncelerinden s�yr�l�p kar�� masada oturan kad�na bakt�. Sanki an�lar�n� onunla payla��yordu.

� O g�n de �st�nde bu elbise vard�. Bu g�nk� gibi� Trenle �stanbul� a annenlere gidecektin. Ama d�nmeyece�ini s�ylemedin. Seni ellerimle yolcu ettim. El sall�yordun bana vagondan. Gitmen �art m� demi�tim. Gitmeliyim dedin. Gitmemeliydin. Sana engel olmal�yd�m, olamad�m. Gittin! 

*** 

Kad�n, saatine bakt�. Trenin hareketine az bir zaman kalm��t�.
Toparland�, kap�ya y�neldi. Ya�l� adam irkildi.

� Yine gidiyorsun. Hen�z yeni buldum seni l�tfen gitme �.

Kad�n, ya�l� adamdan habersiz, karar verdi�i yolculuk i�in kafeteryadan ayr�l�p az ilerideki istasyona do�ru ilerledi. Ya�l� adam birka� kez yerinden kalkmak, kad�na yeti�mek i�in �abalasa da yorgun kalbi buna izin vermedi. 

Kad�n, y�llar�n� ge�irdi�i bu yerden ayr�lman�n buruklu�uyla terk etti�i �ehre son kez bakt��

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

:  BER�L, 14.06.2006, �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t