wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

ULU TANRI K�M� D�NLER

��retmen:

� S�ra sende Nurten, gel, kompozisyon �devini oku�

Nurten, h�l� y�zlerce y�ld�r rengi de�i�meyen o �nl� kara tahtan�n �n�ne dikildi; okusam m�, okumasam m� gibisinden tav�rlarla �k�nd�, s�k�ld� ve elleri titreyerek tuttu�u �dev defterinden k�pk�z�l bir utanga�l�k tablosu �izerek kompozisyonunu okumaya ba�lad�:

Sevgili ��retmenim, de�erli arkada�lar�m, ge�en y�l bana annem ders �al�� dedik�e �al��mazd�m. Babam da derdi ama hele annemin deyi�i bana bir t�r azap, bir t�r bask� gibi geliyordu. Sanki annem bana ders �al�� dedik�e ben inad�na dersten so�uyordum. Annemin, kar��mdaki h�llerini, o zavall� incinmi�li�ini, o g�cenmi�li�ini yenerek her sefer daha nazik bir �eyler s�ylerkenki durumunu anlatamam�

Tabii ki karnemde bir�ok zay�f�m vard�. �kinci d�nem i�i biraz s�k� tutmak istedim; ama birinci d�nem konular�n� tam bilmeyince, ikinci d�nem i�ledi�imiz konular� anlayam�yordum. �al��mak istiyordum fakat disiplinli �al��maya al��mad���mdan, �al��kanl���n tad�na varamad���mdan olacak i�in kolay taraflar�na ka��yordum.

Y�l sonuna do�ru s�n�fta kalma korkusu ruhumu sar�p sarmalad�, bir s�k�nt� boh�as�na d�n��t�rd� beni. O g�nlerde de annem kar��mda dikilirdi yine ama benim h�r��n ��k��lar�mdan y�ld��� i�in olsa gerek, bir �ey s�ylemeden �ekip giderdi. Bir g�n, bir arkada��m bana, birlikte Mevl�na t�rbesini ziyaret etmeyi, orada dua etmeyi teklif etti. Onun da bir�ok zay�f� vard�; o da benim gibi pi�manlardand�. Annemden izin alarak gitti�imiz Mevl�na T�rbesini ziyaretim s�ras�nda ben ulu derg�hta yatan ki�inin sandukas�na bakarak zay�flar�m�n kurtulmas� i�in dualar ediyordum. Arkada��m, ' ��retmenlerin kolay soru sormas� i�in de dua edelim ' dedi. ��retmenlerin kolay soru sormas� i�in de bir�ok dualar ettik.

Etti�imiz dualar nereye gitti bilmem; ama ben, s�navlardan yine zay�f al�nca, evde Ulu Tanr�� ma sitemler ederek a�lama n�betlerine ba�lad�m. Ben �yle, iki g�z� iki �e�me a�larken yan�ma gelen annem bana �unlar� s�yledi:

� Sen annenin s�z�n� dinlemeyip derslerine �al��mazken, Y�ce Tanr� senin s�z�n� dinler mi hay k�z�m! "

: Ramazan YILMAZ,  Mersin, 07.02.2007, 10:21                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t