wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

HASRET

         � " Gitmezsin, beni terk etmezsin de�il mi? Saklad���m g�zya�lar�m�n nedenini anlam�� olman gerek. Ya gidersen? Gider misin? Beni terk eder misin?

Ne g�zel bir bebektin. �imdi s�r�m gibi delikanl�s�n. G�nler �ok �abuk ge�iyor� Hi� unutmam; sen bir haftal�k ya var ya yoktun. Yat�ya misafirlerimiz vard�. Hi� eksik olmazd� ki. Baban kahve d�n��� mutlaka birini takar gelirdi pe�ine. Gecenin bilmem ka��� �ilingir sofralar� kurulur, sabaha kadar i�ilirdi, de�ilircesine. Sonra y�kl�kten yataklar ��kart�l�p serilir, ertesi g�n o �ar�aflar y�kan�r, katlan�r yenileri haz�r edilirdi. Gece? Sonu gelmeyen karanl�k gecelerde sarho� keyfi eyle! Lo�usa m�s�n, beben mi a�l�yor kimin umurunda?

Ah be yavrum do�ru mu ettim seni salmakla? � Y�landan korkmam yalandan korktu�um kadar � demi� b�y�klerimiz ama f�rsat�n� bulduk�a da s�ylemi�iz yalanlar� avurtlar�m�z� doldura doldura. Hep bir k�l�f uydurmu�uz s�yledi�imiz yalanlara; pembe yalan, mavi yalan� H�l b�yle olunca g�nah� olmazm�� Allah kat�nda. P�hh yalan�n bata��. Sen kimi kand�r�yorsun be insano�lu?

G�zel k�zd�m, isteyenim �oktu k�yde. Ama g�nl�m babandayd�. Bir keresinde mektup salm��t�m � Tuzcular�n Ali� ye verecekler beni� � diye.  Dayanamad� geldi kap�m�za, zil zurna sarho�, yeri g��� inlettiydi.  � G�lfidan! G�lfidan! �  Deden t�fe�i kapt��� gibi ko�tu ard� s�ra. Rahmetli anam; � Dur efendi dur hele. Bir yol anlayal�m bakal�m ne istermi�? deyip kestiydi yolunu. Babam sakinle�ince, � Var git hele inine, ay�kken gel yan�ma � dediydi rahmetli. G�ng�rm�� adamd�. Sonra beni ald� kar��s�na; � Bak G�lfidan, e�er istiyorsan bu o�lan� ellerimle gelin ederim seni �  Al al olmu�tu yanaklar�m. Sevin�ten mi, mahcubiyetten mi bilmem!

Baban s�z vermi�ti, � ��meyece�im � diye ama s�z�nde duramad�. Ay�kken bir melekti de ay�k oldu�u g�n yok gibiydi. Dayanamad�m seni de ald���m gibi do�ruca geldim �ehre.

 K�yden ka�t���m�zda hen�z alt� ayl�kt�n. P�rs�m��, i�i bo� memelerimi �eki�tirir dururdun da kursa��na bir damla s�t inmezdi. Gidemezdim ki baba kap�s�na, y�z�m yoktu. El kap�lar�nda �al���p okuttum seni, asker ettim. Sonra, az�c�k akl�n ba��na gelince baban� sorar oldun; � Herkesin babas� var benim neden yok? � deyiverdin bir g�n. � Baban sarho�tu, berdu�tu, beni �ok d�verdi dayanamad�m ka�t�m k�yden� �  diyemedim. � �ok hastayd�. Bir g�n Allah onu ald� bizden yavrum � dedim, yerine.  Ertesi g�n de evimizin kar��s�nda ki mezarl��a g�t�rd�m seni. Sonra bir mezar ta��n�n ba��nda durup, � ��te � dedim; � Baban burada yat�yor�  �

O g�nden beri rengi nedir bilmem ama yalan�m beni yakar kavurur.

Ger�ek bir g�n dillendi. Senin terhis oldu�un g�ne nasipmi� ��renmen. Ald�m kar��ma dedim ki � O�lum hal b�yleyken b�yle oldu. Ve ben art�k dayanam�yordum. Ge�enlerde bizim k�yden Kulaks�z�n Zarife� yi g�rd�m. Ondan ��rendim baban�n yerini. Al bu adresi, git baban� g�r. E�er g�rd���n hala senin i�in ya��yorsa onunla kal. S�t�m sana hel�l, bunu b�yle bilesin. �yi ya da k�t�, o senin baban ve onu g�rmeye hakk�n var �  

          Gideli tam �� ay oldu. Tanr� �ahidim ki uyku deymedi g�z�me.  Sokakta,  pencere k��esinde �alan her kap�da � Geldin, d�nd�n ya! � diyorum. Sonra? Sonras�n� kuruyan g�zp�narlar�ma, �ekti�im tespihlere,  d�nesin diye okudu�um kuranlara sor. Uykusuz gecelerimin sabah�na, ��nar a�ac�n�n g�lgelerine sor� "   �

***

�     " Kal diyemedim. Gittin. Gitmeliydin de! Ata olamad�m ki sana� Ya baba?

G�zel kad�nd� annen. K�y�n en g�zel k�z�yd�. �e�me ba��nda g�rm��t�m ilk kez. Irgatt�k k�yde. Annen �z�m toplard� ba�da. Bense nerede i� buldum oradayd�m. G�nd�zleri bir kahvede �ay oca��na bakar, ak�am�st� de ba�daki i��ileri trakt�rle k�ye ta��rd�m. Vakit geldi�inde oca��n�n �st�ndeki k�r�k aynada sa�lar�m� tarar, kolonyam� s�rer, �yle giderdim �rgatlar� almaya. Beni g�r�nce al al olurdu annenin g�l yanaklar�. Yana�amazd�k bile birbirimize uzaktan; �ylesine bak���rd�k. G�zlerimiz anlat�rd� sevdam�z�. Ara s�ra da mektup salard�k birbirimize. Bir g�n ba� d�n��� bir mektup sald� bana. � Memed� im � diyordu � Babam beni kom�u k�yden Tuzcular�n Ali� ylen ba� g�z etmek ister. Elini �abuk tut! �

Tuzcular k�y�n a�as�. Babas� muhtar. Bense �ulsuz bir gariban. Bana kim k�z verir? Babam K�br�s ��kartmas�nda �ehit d��m�� cephede. Anam d�rt k�zan bir de ben kal�vermi� be� bebeyle orta yerde. Bir ba� so�an, bulama� �orbas�yla geldik bu ya�a. Ablalar�m gelin olup gittiler k�yden. Kald�k m� anamla yek ba��m�za? Ya�land� zavall�m iyiden iyiye. Ya� de�ildi ya�l� olmas�na neden... �ektikleri �abuk ��kertti c�l�z bedenini; ince hastal�k sahibi oldu. Bir ka� y�l sonra da�

Anam� toprak ald���nda on d�rt ya��mdayd�m. Amcamlarla ayn� avluya bakard� evlerimiz. Ev mi dam m� belli de�il ya olsun, yatacak bir yer vard� en az�ndan. Ak�amlar� yengem bir tas �orba b�rak�rd� kap�n�n �n�ne. Evine sokmak istemezdi. Yeti�kin k�zlar� varm�� olmazm��! G�cenirdim g�cenmesine de hi� ses etmez, i�ime atard�m. Zamanla t�m�yle kapatt�lar kap�lar�n�. Hayta olmu�um; i�e yaramazm���m�

Orada burada, deli div�ne dola��p durdum. Kimim kimsem yok bir ba��ma. Buldum mu yer, bulamad�m m� a� dalard�m uykuya. Kahveci Osman ac�d� halime. � Gel � dedi, � �ay oca��n�n ba��na ge�. � Yak���kl�yd�m civan gibi delikanl� ama sevgi ars�z�yd�m �abuk kanar, � gel � diyenin pe�ine tak�l�r giderdim. Gen�lik i�te� O g�nlerde ba�lad�m i�meye. �yle rak� bira nerde? Ne bulursak: �spirto, ucuz �arap falan...  

Anan�n mektup sald��� g�nd�. � Tuzcular ba� bozumunda beni istemeye gelecekler.� deyi. O gece kahvenin arkas�nda ki zeytin a�ac�n�n alt�nda demleniyorduk. Ba� bozumuna ne kald� ki? Dolduru�a geldim.   Zil zurna sarho�, dayand�m dedenlerin kap�s�na. O g�n kap�y� a�mad�lar bana. �yle ya d�rz�, kim a�ar elin sarho�una kap�y�? �stelik bir de k�z istemeye gidiyorsan� Yalvar�yordum dedene, � Halil Emmi, biz G�lfidan� la sevdal�y�z; yaz�k etme ver k�z�n� bana! � Deden, � Adam gibi gel! � diye g�rledi kap�n�n �teki y�z�nden. Hakl�yd�! Bir ka� g�n sonra kolonyam� s�r�p bir kutuda lokum al�p gittim dedenlere, � Halil Emmi, kimim kimsem yok G�lfidan� � senden isteyecek. Yap bir babal�k. Ver elini �peyim Allah�n emriyle k�z�n� istiyorum � dedim. Deden iyi insand� rahmetli. Ald� beni kar��s�na: � Bak evl�t! Kimsesiz garibin birisin anlad�m. Baban� bilirim iyi adamd�. Sen de efendi adams�n. D�nya mal� d�nyada kal�r. G�lfidan sana sevdalanm��; bize he demek d��er! �u i�kiden vazge�! Kur d�zenini gel kap�ma� � � He � dedim; yemin ettim. Sonunda ald�m anan�. Osman Emmi� nin kahvesinde yapt�k d���n�m�z�. Bir y�l sonra seni ald�k kuca��m�za. Babam�n ad�n� verdim sana, Hasan�

Annen sessizdi; bir dedi�im iki olmazd�. Bulur bulu�turur koyard� sofraya ne var ne yok. Ama ben bilemedim k�ymetini, �ok �zd�m onu �ok. Her gece i�iyor, ak�amlar� k�r k�t�k geliyordum. �stelik misafirim de hi� eksik olmazd� ya. K�yl�k yerde kim var kim yok toplard�m eve. A� var m�, yok mu bilmezdim. Yetti mi yetmedi mi umursamazd�m. Sabahlar� ay�ld���mda binlerce kez t�vbe eder, ak�am�na unuturdum. G�lfidan beni seviyordu; seviyorsa katlanacakt�! Ben ona bilerek eziyet etmiyordum ki! O bunu anlamal�yd�. Anlamad� m� yerdi yumru�u g�z�n�n �st�ne. Kar� k�sm�na y�z vermek olmaz�

Ah be evl�t o anlarm�� da ben anlamazm���m. Bunu �ok ge� anlad�m. Bir sabah uyand���mda annen yoktu. Yast���n �st�ne bir mektup b�rakm��. Seni de alm��, d��m�� yollara. � Yoruldum Memed, yoruldum art�k! � diyordu. � Gidiyorum, sak�n beni arama! Baba evine d�nemem. Kendim ettim kendim buldum. Sevmi�tim seni ama buraya kadar!  Allah� a emanet ol� �

O g�nden sonra beni bir daha ay�k g�ren hi� olmad��

�imdi bu tek g�z odada �i�elerim ve pi�manl�klar�mla birlikte ya��yoruz. Bir baltaya sap olamad�m ve art�k her �ey i�in �ok ge� 

Sana seni, anneni ne kadar sevdi�imi, nas�l �zledi�imi s�yledim mi? Ho� bu neyi de�i�tirir ki? Zaman� geri alabilir miyiz bu g�nk� akl�m�zla ya�amak i�in? H�h, film mi lan bu? Ak�p gitti i�te.. Ne annene koca ne de sana baba olabildim. �stelik geldi�inde sana yalan s�yledim; k�t� davrand�m. Bana ba�lanma ya da ac�ma diye� �l�yorum evl�t, art�k zaman�m kalmad�. Geldin; g�rd�m ya seni. Sa� ol Hasan�m, sa� ol G�lfidan... "     �

***

�   " Demek sensin Memed Efendi!.. Y�llard�r �zledi�im, bir kuru ta� ba��nda dualar etti�im babam sensin! Ya��yormu�! Ya��yor mu? O kul�bede g�rd���m, sa�� sakal� birbirine kar��m��, bir deri bir kemik kalm�� adam benim babam ha?

Herkesin babas� i�ten eve d�nerken k��e ba��nda gelecek mi diye bekledi�im adam! H�sran�m� i�ime g�m�p k�s k�s eve d�nd���m y�llarda kalan �ocuklu�um�

Kendimi bildim bileli seni �zledim. Gelece�in g�n�n hay�lini kurdum. Ama sen hi� gelmedin! Bir bayram g�n�yd�. Annem eskileri bir gecede ters y�z etmi� bayraml�k yapm��t�. Arkada��m ihsan bayram namaz�na gitti babas�yla. Ali de Ahmet de Ha�im de� ben seni bekledim,  � Erkek adam a�lamaz! � derdi annem. ��ime akt� g�zya�lar�m; gizli gizli a�lad�m; gelmedin�

Hen�z �ok k���kt�m baba. Sokakta arkada�lar�mla oynard�k. Hava kararmaya ba�lad���nda her pencereden bir ses y�kselirdi. Sanki kad�nlar s�zle�mi� gibi ard� ard�na seslenirlerdi soka�a; � Ahmettt, hadi eve gel baban geldi�  Aliiii �abuk ellerini y�ka sofraya oturaca��z, baban beklemeyi sevmez� � O s�ra benim annem belirirdi ufukta. Omuzlar� y�k ta��maktan ��km��, yorgun d�nerdi k��e ba��n�. Ben �o�u zaman ko�arak yan�na gidip elinden fileleri al�r, eve kadar ta��rd�m. BABAM GELD� oyununu oynard�k. Birazdan annem kap�y� a�acak bizi kar��layacak fileleri elimizden alacak do�ru mutfa�a� Biz babamla bah�edeki fidelere su verece�iz. Sonra babam sardunyan�n alt�nda sade kahvesini yudumlarken ben �devlerimi yapaca��m. Bu b�y� her zaman annemin � O�lum �u �antadan anahtarlar� buluver � s�z�yle bozulurdu.

Bir g�n annem beni bir mezar ba��na g�t�rd�. � ��te, baban burada yat�yor Hasan! � Nas�l bir �eydi o ta��n alt�nda yatan adam? Bunu merak ediyordum etmesine ama i�im kendime bile anlatamad���m bir mutlulukla dolup ta��yordu. Ad� neydi bu mutlulu�un? Hi� �nemli de�ildi; benim bir babam vard�; �u kara topra��n alt�nda yatsa bile� Bu masal beni y�llarca avuttu. 

G�rd���m art�k benim i�in ya�am�yor anne� Ke�ke d��lerimde kalsayd� babam. Ke�ke beni sevmedi�ini s�ylemeseydi. Al�rd�m onu s�rt�ma getirirdim evimize. E�er beni sevseydi belki sen de affederdin de�il mi? Benim i�in, babam i�in, bizim i�in� Hakl�ym��s�n anac���m, babam k�yde b�rakt���n yerde. Beni tan�mad� bile. �i�elerden kuleleri var�

D�nd�m. Anac�m d�nd�m bak. Hasan� �n geldi. Hadi art�k kald�r ba��n� da bak bana. Dokunuver arkamdan nas�rl� ellerinle omzuma. � Bu mezar benim de�il � de. ��nar a�ac�n�n g�lgesinde bekledi�ini s�yle bana� " ...

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 70. haftan�n 23.01.2006 / 29.01.2006  konusu: HUZUR MU MUTLULUK MU?  �zerine

:  BER�L, 12.01.2007 - 26.01.2007 ' �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t