wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

BU �YK�, ESK��EH�R SANAT DERNE�� 2007 �YK� YARI�MASI B�R�NC�L���N� KAZANMI�TIR

KARANLIKTA

        G�zleri odan�n tahta kap�s�na yap��m��; �ekip alam�yor. Gece hi� olmas�n diye b�t�n g�n dua ediyor. Yan�tlar�n� bulamad��� sorular, s�valar� d�k�lm�� duvarlara �arp�p, beyninin tam ortas�nda �im�ek gibi �ak�yor. Odadaki pis kokuyu adland�ram�yor. Yatt��� yerden do�rularak s�rlar� d�k�lm�� k�r�k aynada kendini seyrediyor. Bunlar�n hepsi D�ne! Bir, iki, ��, be�� Aynan�n i�inden ona bak�yorlar; � Hanginiz ben? � diye soruyor. � Hanginiz ben? �  Yan�t gelmiyor. ���l�klar� yeri g��� inletiyor da, sesini duyan olmuyor�

*****

Babas� ne zaman �lm��t� an�msam�yor. A�l�k sefillik yemi� bitirmi� umutlar��

Amcas� Cafer, onlar� evine al�p annesine imam nik�h� k�y�yor. D�ne hen�z on be�inde. Ana k�z tarlada �al���yorlar. O, sabahtan ba�l�yor demlenmeye. G�zlerine hapsediyor D�ne�yi. G�zleri pis bak�yor Cafer� in; la��m gibi�

� �� � diyor. � Ab�hayat bu! �� ki g�zelle�elim! � �ay barda��ndaki kan k�rm�z� suyu D�ne� ye uzat�rken, Hacer� i mutfa�a yolluyor. D�ne� nin y�re�i �rkek bir ceylan, p�r p�r. Amcas�n�n kaba hoyrat elleri, kardan ar� teninde ars�zca dolan�yor. Minik k�r �i�e�inin �st�nde pislik, bir at sine�i Cafer! ���l�klar y�kseliyor i�inden�

Her gece ayn� karabasanla uyan�yor kan ter i�inde. Sonra �ekiyor k�f kokulu yorgan� aya��n�n ucundan ta ba��na kadar. Ortal�k zifiri karanl�k. Yine ad�m sesleri; pat pat pat� Gacurrr gucurrr a��l�yor tahta kap�. G�z g�z� g�rm�yor. � Ana? �  diyor �rkek�e yorgan�n alt�ndan. Ses veren yok! Bir karalt� dolan�yor odada. Y�re�indeki ku�lar g���s kafesini zorluyor. Nas�rl� bir el yorgan� delip D�ne� nin tenine ula��yor. ���l�k ���l��a ba��rmak istiyor; Sesi ��km�yor� sesi ��km�yor� ��kam�yor.

***** 

D�ne umars�z. Anas� bir �ey biliyor mu? Bu soruyu ona hi� soram�yor� Bir keresinde, � Annenin kalbi dayanmaz! Kedere, �z�nt�ye gelemez, dikkatli ol! � dediydi k�y�n doktoru. Ya bir g�n duyarsa? Ger�ekten de kalbi dayanmaz g���p giderse bu d�nyadan?

Cafer� le bir ba��na kalmak! D���ncesi bile �rk�t�yor. Kendini odaya kapat�yor. G�nlerce...

***** 

Cafer, iyice z�vanadan ��k�p h�rs�n� Hacer� den al�yor.

� Kar� olamad�n ana ol, de get ��kar k�z�n� ininden!

Hacer umars�z, dayanamay�p gidiyor tahta kap�ya; � K�z�m, k�nal� kuzum a� kap�y�... � Yalvar�yor. D�ne a��yor kap�y�. G�zleri, annesinin g�zlerinde as�l� kal�yor. Hacer bak�yor, g�rm�yor� G�r�yor, bakm�yor. K�z�n y�re�inde f�rt�nalar kopuyor. Hacer� in her yan� mosmor. ��r�medik yer kalmam�� y�z�nde, bedeninde. Sar�l�yorlar ana k�z birbirilerine, daha �nce hi� sar�lmad�klar� kadar.  � Ka� git buralardan kurtar kendini... � diyor yorgun kalbi son kez vururken g���s kafesine. ���l�klar� yeri g��� inletiyor da, sesini duyan olmuyor�

� Anam biliyor, anam biliyor, anam biliyormu�! � Tespih oluyor bu c�mle diline...

*****

Tahta kap�ya ili�iyor g�zleri. G�zlerini s�k�p al�yor kap�dan. Yata��n� d��e�ini y���yor ard�na. Gelemeyeceksin bir daha, gelemeyeceksin! Geceyi beklemeye ba�l�yor, korktu�u k�m�r karas� geceyi.

*****

Karanl�k k�k sald���nda pencereyi aral�yor. D��ar�y� dinliyor ��t ��karmadan. Y�re�inde kanat ��rpan ku�lar�n sesine, gece b�cekleri yan�t veriyor. Y�ld�zlar kaybolmu� gibi; tek t�kler. Bir y�ld�z kay�yor. Son kez bak�yor tahta kap�ya� Gecenin i�inde kayboluyor...

 

:  BER�L, 2007  �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t