wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

�MC

Minicik bir �ocukken, ne zaman resim yapmaya kalksan, uyar� al�rd�n b�y�klerinden. Kalemi s�k�ca kavrar b�rakmazd�m. Anlar, giriverirdin somyan�n alt�na. K�k�r k�k�r g�l���rd�k kardan adam resmi �izerken� Sonra okula ba�lad�n. Orada da k�skand�lar birlikteli�imizi. Biliyorum ikimizi de severdin ama�

 Birbirimizin aynas� gibiydik. Bizi birle�tirdin, ay�rd�n. Yoktu fark�m�z. �O halde neden sana kar��lar?� diye sordun kendi kendine. Sonunda bask�lara dayanamay�p boyun eydin b�y�klerine. Art�k �o�u i�ini onunla yap�yor, beni de ihmal etmiyordun. Makas�, b��a�� bana veriyor, topu onunla oynuyordun. Okumay� �ok seviyordun; bir de resim yapmay�� Hele a�a� �izmeye bay�l�rd�n. G�vdesini ona �izdirirdin; dallar� bana. A�a�, sana g�re bir kad�nd�. En �ok da ya�l� ��nar a�ac�n�n g�rkemli g�vdesinden etkilenirdin. K���n kuru dallar�yla h�z�nlenir, baharda ye�eren dallar�nda kitap okurdun. O kitab� tutar, sayfalar� ben �evirirdim. Bir g�n merdivenlerden inerken g�zlerin karard�, kendini yerde buluverdin. D��me sonucunda omurili�in zarar g�rm�� dediler. Omzundan boynuna dek uzanan a�r�, g�n ge�tik�e dayan�lmaz oluyordu. "Ameliyat", dedi doktorlar. Riskliymi�, sa� yan�na fel� inebilirmi�. Karar verdin; �ans�n� denemek zorundayd�n. 

Doktorlar ameliyat�n ba�ar�l� ge�ti�ini s�yledilerse de sonras�nda sa� ba�parma��nda his kayb� olu�tu. Onu yard�mlar�mla oynatmaya �al���yordun. Uzmanlar, �Ge�ecek. Hemen iyi olaca��n� d���nme, zamana gereksinimin var.� Deyip bir hafta sonra seni taburcu ettiler. Oysa ameliyat sonras� ger�ekle�en yan etki sonucu sa�a h�kmeden sinirler tamamen kesildi�inden dolay� iyile�mesi olanaks�zd�. 

 Zamanla ac�lar�n artt�. �l��s�z duramaz h�le geldin. Ka� kez akl�ndan kendini balkondan atmay� ge�irdiysen de yapamad�n."Ya geride b�rakacaklar�n?"  Her balkon demirine yana�t���nda bunlar� d���n�p sal�vermedin kendini bo�lu�a. Zaman a�r�lar�ndan kurtulmana yetti ama art�k sa��n fel�liydi. 

Y�llarca saklad�n onu istemsizce. Sonunda kabullendin; art�k saklamayacakt�n. Bir sabah: �Bu g�ne kadar sizi birbirinizden hi� ay�rmad�m ama hayat i�te, kimin ne olaca�� bilinmez. Ona yard�m etmeliyiz.� demeyi ba�ard�n. 

Dur, durak bilmeden tam be� y�l �al��t�k; fizik tedavi, egzersiz, kum torbalar�. Sinirler �ok yava� iyile�iyordu. Sa� tek ba��na yapam�yordu b�t�n bunlar�. Sonunda doktorlar�n hi� umut vermedikleri sa��n, art�k y�zde otuz da olsa �al���p y�k�m� hafifletmeyi ba�arm��t�. 

A�t�n manik�r tak�mlar�n� �n�ne; verdin makas� t�rp�y�; bir g�zel manik�r yapt�m ona. O da bana. K�rm�z�yd� ojelerimiz k�pk�rm�z�. D��man �atlat�rcas�na�

 

:  BER�L, 2007, May�s, 17  �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t