wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Demet ORAL

KIRKININ SABAHINDA

Sigaras�n� yakt�. Derin bir nefes �ekti i�ine. Ci�erlerinde dola�t���n� hissetti�i duman�, gecenin karanl���na �fledi. A�z�ndan ��kan gri duman�n odaya da��l���n� bak�p, � Bu gece i�ti�im ka��nc� sigara acaba? � diye d���nd�. Epey fazlayd�; saymaktan vazge�ti. Bu zamana kadar hi� b�rakmay� denememi�ti. �stememi�ti de zaten!  Arada s�rada � Daha az i�meliyim bu z�kk�m�! � diyerek bir ya da iki g�n dikkat edip sonra yine unuturdu. Sigara i�mek i�in kendince o kadar �ok sebebi vard� ki! Sabah kahvesiyle, kahvalt�dan sonra, yemeklerden sonra, i�ten ��kt���nda, araba kullan�rken, ak�amlar� bir �eyler i�erken, birileriyle �ene �alarken, telefonla konu�urken, deniz kenar�ndayken, ya�muru seyrederken, yatmadan �nce, sevi�tikten sonra, uyuyamad��� saatlerde ve daha bir s�r� neden i�te�  

Akl�na, Mina Urgan� �n bir kitab�nda okudu�u metot geldi; �antas�na k���k bir makas koyarak sigaray� yak�p, bir iki nefes �ekip kesmeliydi. Bir adet sigara b�ylece �� defa da i�ilebilirdi. G�nde otuz defa sigara yaksa, on sigara i�mi� olacakt�.  � Ak�l ak�ldan �st�nd�r! � derler, � Denemeli� � diye d���nd�. Bir sonraki sigara da unutacakt� ya, �yle ge�ti i�inden yine. 

Yakt��� mum �oktan s�nm��, sokaktan gelen ���klarla g�zleri karanl��a al��m��t�. B�t�n geceyi pencerenin �n�nde ge�irmi�, kendisiyle hesapla�m��t� yine. Biliyordu ge�ecekti bu sefer de. Tutunacak bir dal bulacakt�; hep bulmam�� m�yd�? �ok uzun zamand�r ��renmi�ti ki hayat her zaman, her �eye ve herkese kar��n devam ediyordu. Ya�ananlar ne olursa olsun, iyi ya da k�t�, zaman i�ine al�p gidiyordu. � Unutamam � dedi�i bir�ok �eyi hat�rlamaya bile zorlan�yordu art�k. �nemli ve ilk olanlar� elbette unutmam��t� ama onlarda da detaylar� ka��r�yor, g�r�nt�ler silikle�iyordu zaman ge�tik�e. Hatta �nemini bile yitiriyordu baz�lar�! 

Zaman ne kadar da h�zl�yd�! Bu sabah k�rk ya��ndayd�; k�rk�nc� y�l �u d�nyada ge�en... 

Sabah olacakt� birazdan. G�ky�z�n�n renginin siyahtan koyu maviye, sonra h�zla g�k maviye ula�mas�na hep hayran olmu�tu. Hayat�nda bir s�r� hat�rlamak istemedi�i k�t� sabahlarda da olsa g�ne�in do�up ortal���n ayd�nlanmas�n� severdi. Hele bir de deniz kenar�nda olmu�sa sabah, y�re�i ferahlard�. ��te g�ne� hi� bir �eyi umursamadan yeniden do�uyordu�

Kim bilir ka� ki�i bu sabah� g�remeden �lm��t�? Ka� yeni nefes al�nmaya ba�lam��t� a�layarak? Ka� sevgili koyun koyuna, ka� kar� koca s�rt s�rta uyumu�tu? Ka� ki�i yaln�zl�ktan, ka�� keyiften bu saate kadar i�mi�ti? Ka� beden yeni ya da �zledi�i bir �eyleri ba�ka bir bedende aram��t�? B�t�n bunlar g�ne�in umurunda bile de�ildi�

 Evinde olsa ezan sesi duyabilirdi az sonra. Asl�nda evindeydi de �lkesinde de�ildi. Vatan�nda olmay�nca demek evinde olam�yordu insan! Hi� akl�na gelmemi�ti ezan sesini �zleyece�i� Allah� a hep inanm��t�. D�nya �zerindeki d�zeni kuran bir g�� vard�. Hatta art�k ciddi ciddi kadere de inan�yordu. Eskiden, � �nsan kendi kaderini kendi yazar � derdi, ama kendi se�imi olmayan o kadar �ok �ey ba��na gelmi�ti ki art�k ona yaz�lan kaderi ya�ad���na inan�yordu. Zaman� Ne kadar da h�zl�yd�! Orta ya�lar� ge�eli �ok olmu�tu. Nas�l da ge�mi�ti onca y�l h�l� �a��r�yordu. Hatta �o�u zaman inanam�yordu. �nanmasa ne olacakt� ki! G�ne� do�u�unu tamamlayacakt� birazdan, onu da umursamadan�       

" Kalkmal� " dedi i�inden, " �ay demlemeli, kahvalt� yapmal�, giyinmeli, gecenin izlerini makyajla silmeli ve i�e gitmeli " olmas� gerekti�i gibi... 

Usulca yerinden kalkt�. Bacaklar�na �rtt��� battaniyeyi katlay�p koltu�un �zerine koydu. Gerindi; alt�na alarak oturdu�u ayaklar� uyu�mu�tu. Dolu k�l tablas�n�, kocaman kahve fincan�n� alarak mutfa�a do�ru y�neldi. Hava ayd�nlanmaya ba�lam��t� bile. Oca�a �aydanl��� koyduktan sonra radyonun d��mesine dokundu. H�l� gece m�zikleri �al�yordu. Banyoya girdi. Y�z�n� y�kamak yerine du� almak �ok daha iyi olacakt�. Soyunarak s�cak suyun alt�na b�rakt� kendini; su hayatt�! Havlusuna sar�l�p mutfa�a ko�tu, �ay� demledi. " Giyinene kadar demini al�r " dedi i�inden. yatak odas�na ge�ti. Kurulan�rken duvardaki aynada kendine bakt�. Kilo mu alm��t�? Yan d�n�p g�be�ine bakt�. Vahim de�ildi durum ama biraz daha az yemeli, biraz da spor yapmal�yd�. Giysi dolab�n� a��p �ok d���nmeden her zaman severek giydi�i boz renkli keten pantolonunu, �zerine en son �rd��� k�z�l kahve merserize kaza��n� �abucak ge�irdi. Sa�lar�n� havluya iyicene sar�p banyoya ge�ti. Tekrar, makyaj yapacakt�! Bu sefer y�z�ne tak�ld� g�z�. �izgiler belirginle�mi�ti iyice; uykusuz kal�nca hemen g�zlerinin alt� ��k�yordu. �zleri kald�rmal�yd�. Koyu kahverengi tonlar�nda makyaj yapt�; parf�m�n� s�kt�. Sa�lar�n� kuruturken bu sefer de diplerinden ��kan bol beyazl� sa�lar� g�rd�. Boya zaman� gelmi�ti. K�sa sa�larla yasamak �ok kolayd�. " iyice ya�lansam da ak sa�la dola�abilsem art�k! " diye d���nd� bir an ama hemen vazge�ti. Daha ya�ayacak ne �ok �ey vard� kim bilir bu renk saclarda? Umut kaybolmad�k�a yola devam edebilirdi. Bir�ok �ey kar��s�nda h�l� umudu vard�. G�l�msedi kendisine; b�yle bir gecenin sabah�nda bu kadar pozitif oldu�u i�in kendini tebrik etti ve banyodan ��kt�.

        Mutfa�a girdi�inde �ay�n mis gibi kokusunu �ekti i�ine. " �yi ki burada da sat�l�yor bu meret " dedi i�inden. Kahvalt�l�klar� masaya ��kararak bir dilim kepekli ekme�i tost makinesine koydu. �ay�n� sevdi�i ince belli barda�a doldurdu. �ki zeytin, biraz peynirle kahvalt�s� bitti zaten. Yeni bir �ay, yine bir sigara daha...

Yeni bir sabahta, yeni ya��nda, hatta ve hatta k�rk�ndan sonra yeni ba�lang��lar i�in h�l� g�c� var m�yd�? Hesapla�m��t� kendisiyle de bu sefer denkle�ebilecek miydi hayatla?

Kim bilir?..

 

:  Demet ORAL, 24.05.2007, New York,                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t