wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Berna EFEO�LU

EVE D�N��

Sabah 06.30 ' da ba�layan zorlu yolculu�un sonuna yakla��yordu art�k. Son Kad�k�y Vapuru' nun kalkmas�na on dakika kalm��t�. Her g�n kat etti�i uzun yola kar��n g�n i�inde kendini en iyi hissetti�i an da, yine bu yolculu�un yirmi�er dakikal�k gidi� d�n���yd�. Bo�azda esen r�zg�rla kendine gelip g�n�n yorgunlu�unu b�y�k �l��de bu r�zg�ra devrederdi. Geride kalan bir damla g�c�yle kendini evine ula�t�racak bir otob�se binip mabedine ula��rd�.

Evine �ok uzak olsa da i�ini �ok seviyordu. Bir�oklar�n�n �zenece�i gibi, o tam olmak istedi�i noktada, yapmak istedi�i i�i yap�yordu. Bu y�zden, bu gidip gelmelere ve sabah erken kalk�p ak�am karanl���nda eve d�nmelere hi� ses etmiyordu. 

Stresli bir g�n ge�irmi�ti. Patronuyla biraz tart��m��lard�. Asl�nda tart��mak da denmez, yaln�zca bir fikir ayr�l���na d��m��lerdi. Haftan�n stresi ve yorgunlu�unun da etkisiyle, ikisi de �ok sinirliydi. Bu nedenle konu�ma biraz sert sonlanm��t� ama ertesi g�n her �eyin d�zelece�ini biliyordu. Patronunuok iyi tan�yordu; senelerdir birlikte, omuz omuza �al���yorlard�. Bu kadar olmasa da ara s�ra gerildikleri olurdu. Onun �ok iyi bir insan, dahas� �ok iyi bir y�netici oldu�unu d���nm��t� hep; hi� yak�nmam��t�. ��inden de, patronundan da memnundu. Sabah kendisinin gelip " d�n ak�am gergindim biraz, gel �u konuyu yeniden konu�al�m! " diyece�inden o kadar emindi ki! O y�zden �ok �st�nde durmuyordu ama bu konu�ma yormu�tu onu. Her zamankinden de �abuk gitmek istiyordu evine. Bir an evvel kavu�mak istiyordu;  ' Ke�ke u�up hemen gidebilsem... ' diyordu. Ke�ke m�mk�n olsayd�!

 Trafi�in de sa�� solu belli olmuyor can�m! Bug�n ne oldu da yollar a��k b�yle, anlamad�m! ' dedi kendi kendine. On be� dakika erken inmi�ti otob�sten. Sallana sallana y�r�d�. Yakla�t�k�a bir m�zik sesi �al�nd� kula��na. �skeleye geldi�inde, iskelenin �n�nde yere oturmu� gen�leri fark etti. �stleri ba�lar� paspal, sa�lar� kirli ama y�zleri ���lt�l�, ne�eleri tamd�. D�rt ki�iden ikisi ayaktayd�. Biri yan fl�t, di�eri keman �al�yordu. Bir di�eri oturmu� �ark� s�ylerken, sonuncusunun kuca��nda, ad�n� bilmedi�i ama sesi Beyo�lu' nda T�nel' den tan�d�k, kanuna benzer bir �alg� vard�. �nlerinde, muhtemelen yerlere konmaktan kirlenmi� bir �apka, keyiflerince m�zik yap�yorlard�. Vapuru bekleyen kalabal�k gibi o da merakla dinlemeye koyuldu bu gen�leri.

M�zik ne kadar iyi gelmi�ti. Bo�az R�zg�r�' n�n g�revini kapm��, onun yerine al�p g�t�rm��t� yorgunlu�unu. Bu g�zel ezgilerin fark�na varm�� herkesin y�z�nde bir tebess�m �oktan yerini alm��t�. Beyaz etekli, bej renkli ti��rtl� bir k�z dikkatini �ekmi�ti. K�z durmadan ba��yla tempo tutuyor, ak�am vakti denize kar�� duydu�u bu keyifli sesler ve sessizlikler b�t�n�n�n sonuna kadar tad�n� ��kar�yordu.

T�pk� kendi gibi, o k�z da ne yana�makta olan vapurun d�d���n� ne de kar�� kald�r�mda sak�z satan minik �ocu�u fark etmi�ti.

 

*****

 

          Dalg�nd�. Akl�n�n bir k��esinde g�n boyunca g�zlerinin i�ine i�ine bakmaktan ka�t���, i�inin ac�d��� �ocuklar, di�er k��esinde ac�kan karn�n� nas�l doyuraca��na dair fikirler vard�. Utand� hemen kendinden, belli belirsiz. ' Pes yani, o kadar a� var ortal�kta senin a�l�ktan g�z�n d�nm�� resmen! ' dedi i�inden bir ses. ' �yi be, sussana sen. vicdan bozuntusu! Ben elimden geleni yap�yorum onlar i�in, benim de mi a� kalmam gerek? Su� mu ac�kmam? Yiyece�im, ayakta sa�lam duraca��m ki onlara sahip ��kaca��m. Sus �imdi, sus! ' dedi bir di�eri.

Onlar� ziyaretten d�nd��� her g�n�n ak�am�nda bu kar��l�kl� sorularla bunalt�r dururdu kendini. Asl�nda kendi de bilirdi bu sorular�n, sorgular�n gereksiz oldu�unu. Kendi pay�na d��eni fazlas�yla yapt���n� da bilirdi. Gelgelelim o kadar �z�l�rd� ki onlar i�in, neredeyse elindeki imk�nlardan, karn�n� bir g�n daha doyurabilece�inden, s�cac�k yuvas�na, ailesine sahipli�inden utan�rd�. Vicdan� a��r gelirdi b�yle zamanlarda. Yine de al�koyamazd� kendini bu d�zenli ziyaretlerden.

Cuma g�nleri bu y�zden biraz �fkeli, nedensiz, her �eye sinirli olurdu. D�nyaya da tepkili! Her d�n�� yolunda mutlaka kulakl���n� tak�p son ses m�zi�ini dinlerdi. D�� d�nyadan ba�ka en ufak bir ses dahi duymak istemeden...

�skeleye geldi�inde daha vapurun kalkmas�na yirmi dakika vard�. Niyeyse trafik yoktu bu kez d�n�� yolunda. O kadar yorgun ve bezgindi ki, hem biraz kendine gelmek hem de oturarak beklemek i�in iskelenin hemen yan�ndaki �ay bah�esinde bir �ay i�meye karar verdi.

�ay bah�esine y�neldi�inde iskelenin �n�ndeki kalabal��� fark etti. ' Yand�k yani, �u �ay� i�ip bir an evvel i�eri ge�eyim, yoksa kesin ayaktay�z bug�n ' dedi. Yine isyank�r, ' Niye bu kadar insan dikelmi� bekliyor, niye bu kadar insan var, b�kt�m bu �ehirden de insan�ndan da... ' Biraz daha a�t� m�zi�in sesini. Sert bir �eyler �al�yordu.

Oturdu, �ay�n� s�yledi. Oturdu�u yerden kar�� kald�r�mda sak�z satan k�z �ocu�unu fark etti. ' Al i�te bir tane daha! ' K�z�n �st� ba�� pislik i�inde, burnunda sallanan s�m��� ve puslu g�zleri yerle�mi�ti zihninin ba� k��esine. Yeni bir foto�raf daha. �ay� da burnundan geldi, g�n�n sonundaki �u k�sac�k rahatlama iste�i de!

Yolun kar�� kenar�nda sak�z satan bu k�za dakikalarca bakakalm�� olacak ki, ne yana�makta olan vapurun d�d���n� fark etti ne de asl�nda kendinin de d�hil oldu�u bu ayak�st� m�zik ziyafetini...

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 151. haftan�n 13.08.2007 / 19.08.2007  konusu: D�KKATS�Z ve D�KKATL� �NSANLAR ARASINDAK� FARK �zerine

 

:  Berna EFEO�LU,  �stanbul, 17.08.2007                                                                Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t