wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

YA�AMA SEV�NC�N�N KAYNA�I

��retmen, burnundan at gibi buhar ��kartarak soluyan �fkeli ��rencisini yat��t�rmak i�in:

� O�lum, sen onu affet � dedi.

� Ni�in affedeyim o sersemi, ��retmenim? �

� Bak o�lum, e�er onu affetmezsen; enine, boyuna, dikine yar�l�r, korkar�m bir g�n par�alara da ayr�l�rs�n...  �

� Ne demezsiniz ��retmenim, aynen �yle olaca��m galiba! �

� Onu g�r�nce k�z�yor, sinir oluyorsun; s�v�p sayas�n geliyor, de�il mi? �

� Evet, ama o da bunu hak ediyor! �

� Hay ak�ls�z o�lum, o insan� affetsen b�t�n bunlar ba��na gelmeyecek! Ben i�te sana bunu s�ylemek istiyorum. Her sefer olan sana, senin kalbine oluyor. Bu kin ve nefretin y�z�nden sinirlerin bozuluyor, kalbin ��rp�n�yor, elin i�e g�ce varm�yor, i�in g�c�n aks�yor. Yani her defas�nda hep sen zarar g�r�yorsun! �

 

Bu �arp�c� uyar�n�n kar��s�nda dili tutulan ��rencinin g�zleri yerdeki bir nesneye �ak�l� kald�:

� Hakl�s�n�z galiba ��retmenim ama ben bunu daha �nce ni�in d���nemedim? �

� �z�lme ak�ll� o�lum, bunu bu ya�ta fark ettin ya, art�k uzun y�llar mutlu olursun. Bak o�lum, bir daha s�yleyeyim: Yan�l�p da o kin ve nefret duygular�n� kalbine tekrar sokma; sen onu affetmekle kalbini, kendi sinirlerini, akl�n�, mant���n�, do�ru d���nme yetene�ini, k�sacas� kendi ya�ama sevincini kurtar�yorsun! �

: Ramazan YILMAZ,  Mersin,                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t