wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

PAYLA�ILAN YALNIZLIK

Gecenin ���� Uyuyamad�m. Salona ge�ip perdeyi kald�rd�m. Etraf Zifiri karanl�kt�.  D��ar�s� so�uk, r�zg�rl�yd�. A�a�lar�n dallar�, bir oradan bir oraya kendilerini at�yordu. Bir adam balkonda oturmu� sigara t�tt�r�yordu. � Bu saatte ne i�i var? � diye meraklan�yor insan ister istemez! ���k m� acaba? Belki de borcu var, nas�l �derim diye d���n�yordur. Her �ey olabilir sonu�ta. �yi de benim bu gece ayakta ne i�im var? Ben de ���k olabilir miyim? Belki de benim de borcum vard�r? Balkondaki Beye bakarken akl�mdan ge�en bu d���ncelerim beni g�ld�rd�. 

Evet, derdim vard�: yaln�zl�k! Sa�lar� beyazlam�� olan bu beyin de derdi yaln�zl�k olabilirdi. ��erde k���k o�lum ay�c���na sar�lm�� uyuyor. Belki yan�mda �ocu�um var ama ben yine de yaln�zla�abiliyorum. Kocam �leli tam �� sene oldu. O zaman hamileydim. Trafik kazas�nda kaybettim. Her ak�am ��k�p gelecek san�yorum. Annemle babam da �ok ya�l�, kendilerine ancak yetiyorlar. Aman! Herkes yerinde sa� olsun. �ok isteyen oldu; o�lumu �vey baba eline b�rakmak istemedi�imden kabul etmedim. Hem rahmetli �ok iyi biriydi; beni hi� �zmedi. �ok severdik birbirimizi. �i�eksiz gelmez, bazen evin �n�ndeki bah�eden kopar�r, yine de her ak�am getirirdi.  

� �i�e�e, �i�ek yak���r! derdi. Ben de hemen onu �per, ceketini �st�nden al�r:

� Ho� geldin, hayat�m! derdim. Hemen yemek masas�na otururdu. Daha yeni �s�tt���m yemeklerden ikram ederdim. Yemekten sonra hemen bir kahve i�mek isterdi. Ne televizyon a�ard� ne de ba�ka bir �eyle ilgilenirdi. Sadece beni isterdi yan�nda. Birbirimize, � G�n�n nas�l ge�ti? � diye sorar, g�n�n sorunlar�n� anlat�r, dertle�irdik. Bu ay�rd���m�z zaman bize yeterdi. Ben kitap okurdum, o ise televizyon izlerdi.  

� Ne g�nlerdi be! � diye s�ylendi�imi fark ettim.  

Her �ey geride kald�. Hayat tel��esi i�te! �ocu�umu b�y�tebilmek i�in �al���yorum. Kocam�n bir kitap d�kk�n� vard�; onu i�letiyorum. �yiyim. E�imin annesiyle babas� bize hi� sahip ��kmad�. Bu evi, elimden almak istediler. Neyse ki, Serhat buna izin vermeyecekti! Evi benim �zerime yapm��t�. Bu arada kar��daki Bey, d�rd�nc� sigaray� yakt�. Benim de can�m sigara istedi. � ��erden gidip al�y�m bari � diye s�ylendim. Zehir oldu�unu bile bile i�iyoruz, insano�lu i�te!  

Ak�amlar� zor ge�iyor; sohbetini, g�ler y�z�n� �zl�yorum.  Baz� zamanlar, �� ya��ndaki o�lum Serhat� a anlatam�yorum babas�zl���n�. �lk s�yledi�i kelime, � Baba � idi. Dedesini babas� san�yor! Ben de ses etmiyorum. Ona, babas�n�n bir melek oldu�unu anlatmal�... 

Sabah�n alt�s� oldu h�lde h�l� ayaktayd�m. Kar�� apartmandaki Bey de uyumam��t�. Perde aral���ndan bak�yorum; beni fark etmedi�i h�lde s�rekli benim tarafa bak�yor. Anlam verememenin �a�k�nl��� i�inde perdeyi kapat�yorum.  

A�l�yorum�   

A�lamaktan yorulup koltu�un �zerinde uyuya kalm���m. Kar�� apartmandan g�r�lt�ler geliyor.  Pencereden bak�yorum; bir kalabal�k, bir kalabal�k� 

Bir tabut, cenaze arabas�na konuyor. Ko�turuyorum d��ar�ya. O kalabal�ktan birine irkilerek sanki duymak istemeyece�im bir soruyu soruyorum: �lm��!.. 

Araban�n yan�nda durup a�l�yor. Kalabal��� yararak yan�na gidiyorum, � Ba��n�z sa� olsun! � diyorum. � K�z�m� � diyerek sar�l�yor; a�la��yoruz. Ben o h�z�nle eve d�n�yorum hemen.   

Me�er e�i vefat etmi�; uzun zamand�r hasta yat�yormu�. Yine o sinsi kanser! Biraz i�im rahatl�yor gibi olsa da �z�l�yorum. O kadar kederli sigara i�i�inden sonra kalbinden rahats�zland� sanm��t�m!  

�kimizde art�k her ak�am yaln�z�z; Ak�am�st� yaln�zl�klar�nda...  

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 181. haftan�n 10.03.2008 / 16.03.2008  konusu: AK�AM�ST� YALNIZLIKLARI

: Emel BAYKARA, �stanbul, 13 Mart 2008, Per�embe                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t