wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

 A�K PAYLA�MAMAKTIR

O�lan, ger�ek a�k� tatmam��t� hen�z; yaln�zca sevmeyi bildi�ini san�yordu... Asl�nda a�k�n tan�m�n� bile bilmiyordu daha... Ona g�re a�k, yaln�zca kar��l�ks�z bir �eyler verebilmekti. Bunu da birka� kez ger�ek anlam�yla ya�am��t�. �stelik kar��l�k g�rmeden. Oysa ki a�k�n daha farkl� bir �ey oldu�unu, farkl� �eyleri de i�inde bar�nd�rd���n� kavrayamam��t�. Yaln�zca, bir �eylerin eksik oldu�unun bilincindeydi.

       B�yle karma��k duygular i�inde olmas�na ra�men, d��ar�dan bak�nca �ylesine yal�nd� ki hayat�; asl�nda bu yal�nl��� da kendisi se�mi�ti �te yandan... ��nk� her �eyin istedi�i gibi olamayaca��n� biliyordu ve do�ru an� bekliyordu kendince. Daha sonra anlad� ki kendi kafas�nda yaratt��� m�kemmelli�e ula�mas� imkans�zd�; ��nk� �yle bir �ey bu d�nyada bulunamazd�. ��indeki kendine has ilahi duygular�, kar��s�nda bulamayaca��n� ve kendisinin bu d�nyada bir istisna oldu�unu d���nmeye ba�lad���nda, hi�bir �eyin eskisi gibi olmayaca��n� anlad� ve d�nyas�n� sil ba�tan de�i�tirmeyi kafas�na koydu.

      Yine de i�indeki duygular� dindiremiyor ve her �eyini kar��l�ks�z verebilece�i, hayat�n� adayaca�� birini bekliyordu. Bu, belki de eksiklikti kimine g�re... Hi� kimse u�runa bir hayat adamaya de�mez miydi acaba? Evet, de�erdi ve O�nu er ya da ge� bulacakt�.

      K�z, kimine g�re s�radan olan g�zelli�inin i�inde esrarengiz bir ���k sa��yordu d�nyaya. A�k� bir iki kez tatm��t� kendince. Asl�nda O�na g�re a�k diye bir �eyde yoktu; ve as�l �nemli olan anla�abilmek ve kar��l�kl� bir �eyleri payla�abilmekti. Ayn� iki dostun yapt�klar� gibi, o kadar...

      G�n�n birinde ikisinin de birbirinin hayatlar�n� alt �st edeceklerinden habersizce tan��t�lar bir yaz g�n�. �kisi de aceleyle ��km��lard� evden, ve olabildi�ince do�al halleriyle �ak��t�lar o parkta. Eski Amerikan filmlerinde �ok�a g�r�l�rd� bu t�rden tan��malar. G�nl�k ko�u�turman�n ortas�nda kaybolmu� iki ki�i, dalg�nl�kla birbirlerini g�rmeyip �arp���rlar, ilk bak��mada bir elektrik �arpar ikisini de; ve o�lan k�z�n yere d��en e�yalar�n� toplarken, olabildi�ince erkeksi bir tav�rla �z�r diler k�zdan ve sahte bir pi�manl�k postuna b�r�n�p birka� s�zc�k d�ker dilinden. Amac� bu b�y�l� an� birka� saniye daha s�rd�rebilmektir asl�nda...

K�z ise, asl�nda her �eyin fark�nda olmas�na ra�men, yaln�z kad�nlara �zg� bir anlamam��l�k pozunda �zr� kabul eder ve o gamzeli yanaklar�ndan i� �rpertici bir g�l�mseyi� f�rlat�r o�lan�n kalbine. ��te o an o�lan y�ld�r�m h�z�yla verir karar�n� ve yine olabildi�ince erkeksi bir tav�rla, hatas�n� bir kahveyle telafi edip edemeyece�ini sorar dilinden birka� z�rva d�kt�kten sonra... K�z�n da naz yapacak g�c� yoktur ve kabul eder hem kahve i�meyi, hem de birka� bulu�ma sonras�nda gelen evlenme teklifini...

A�klar� b�yle ba�lar; olabildi�ince s�radan, olabildi�ince basit ve emsali milyonlar� bulan bir �ekilde... O�lan a��k olur; yani hayat�n� adar k�za, kar��l�ks�z... K�z, O� nu en iyi anlayan ki�iyle payla��r hayat�na dair ne varsa.

Zaman ge�er ve ola�an zalimli�iyle onlar� da de�i�tirir herkes gibi. A�k�n en b�y�k d��man� olan al��kanl�k, yan�nda biraz b�kk�nl�kla birlikte �alar kap�lar�n�. Art�k zamanlar� eskisi gibi ge�miyor, sadece g�zlerine bakarak ge�en saatler tat vermez olmu�tur. Garip bir ikileme girmi�lerdir art�k. En basmakal�p haliyle anlat�l�rsa ne onla ne de onsuz olmuyordur art�k.

K�z, yeni insanlar tan�man�n, yeni heyecanlar araman�n a�k�n� tamirde faydal� olaca��n� d���n�r, sonunu bilmeden. Zaten �oktand�r onunla ilgilenen yeni arkada� adaylar� vard�r ve i�lerinden birine kendini �ok yak�n hissetmektedir. Bir g�n O� nunla gecen bir sohbet s�ras�nda kabul eder beraber kahve i�me teklifini. ��yerinden beraber ��k�p, onun g�t�rd��� ve s�rpriz oldu�unu s�yledi�i yere giderler. Vard�klar�nda k�z �ok �a�k�nd�r. Ne zamand�r gelmek istedi�i ama gelmeye e�ini bir t�rl� ikna edemedi�i deniz k�y�s�ndaki o g�zel yere gelmi�lerdi. Buraya gelmenin sevinciyle ba�layan sohbetleri giderek doyumsuz bir tat al�yor, k�z �imdiye kadar hi� tatmad��� bir yak�nl��� tad�yordu O� nda...

Ancak ger�ek ve ani a�k� buldu�u e�i vard� di�er tarafta... Yeni insanlar tan�mak daha da beter bir ikileme sokmu�tu k�z�... O�lan, her �eyin fark�ndayd� asl�nda... Eskisi kadar payla�amamaktan kaynaklan�yordu her �ey; biliyordu... �areyi uzakla�makta buldu biraz. Biraz �zlem, b�y�k bir a�kla birle�ince her sorunu ��zer diyordu. Art�k o da ge� geliyordu i�ten. Arkada�lar�yla vakit ge�iriyor ve dinledi�i e�lenceli hikayeleri e�ine anlatmak i�in biriktiriyordu heyecanla. Ama olmuyordu... Bir t�rl� bekledi�i gibi akm�yordu zaman... Art�k her �ey farkl�, hi�bir �ey ba�lang��taki kadar g�zel de�ildi..

:  G�kt�rk DEM�REL, Ankara, 15.12.2003                                                                                                            Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t