wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 �YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

MUTLULU�UMA D�RT DUVAR ARASI YET�YORDU...

Dostlar; otuz iki y�ll�k ��retmenlik hayat�mda hep kiralarda oturdum� 

Maa��m�n, ortalama, d�rtte biri hep kiraya gidiyordu. Ev han�m� e�im, bir maa��m�z�n kiray� verdikten sonra kalan�n�, �� �ocuklu be� ki�ilik ailemize yetirebilmek i�in ola�an�st� fedak�rl�klarda bulunurdu. Semt pazar�n� �� kere tur att�ktan sonra al��veri�e ba�lard�. En temizini en ucuza alabilmek i�in s�k� pazarl�klar ederdi. 10 Kuru� �ste alaca�� varsa, sat�c�n�n on kuru� paray� vermesi i�in sab�rla beklerdi.

�� �ocuk okuttuk, ��� de �niversiteyi bitirdi, i�leri maa�lar� oldu� 

�imdi evim var dostlar; iki katl� m�stakil; �nden arkadan bah�eli, d�rt balkonlu; iki balkonu arkadaki bah�eyi g�r�r, ikisi �ndeki bah�eyi. ��ini, mutfa��n� dayay�p d��ettik.

Dostlar, �imdi saray gibi bir evim var ama art�k enerjim, gen�li�im yok. Ya�l�l�k ve sa�l�k sorunlar�yla didi�ip duruyoruz saray gibi evimizde. 

Para, ev, e�ya derdimiz yok ama dostlar, evlendi�imizde ta� gibi sapasa�lam olan e�imin y�ksek tansiyon derdi var; ayr�ca kemik erimesi te�hisi kondu; onlarla u�ra��yoruz. Benimkileri saymama gerek var m� bilmem?

�imdi birer yeti�kin olan �ocuklar�m bayramlarda yan�m�za gelirler. O�lumuz �� �ocu�un en k�����, bek�r, k���k ablas� da bek�r. B�y�k k�z�m ��retmen, damat bey de ��retmen, onlardan olan torunlarla, bayramlar�m�z ne�e i�inde ge�mekte.

Gen�ken hep, � Ah bir evim olsa, i�inde �zg�rce ya�asam� �  derdim ama hayat�m�n en g�zel g�nlerini kiralarda ya�am��t�m. ��retmenlikten emekli oluncaya kadar yedi ayr� il merkezinde, �� ayr� il�e merkezinde g�rev yapt�m. Bu arada tam yirmi sekiz kez ev de�i�tirmi�im. Yirmi sekiz defa ev g��� ne demek �ok iyi bilirim! Evlenirken ald���m�z e�yalar �� kere yenilendi; sadece, bir baca�� protez (!) sehpa kald� ilk g�z a�r�s� e�yalar�m�zdan�

�imdiki akl�m olsayd�, � Ah bir evim olsa� � deyip durmazd�m! Ke�ke �imdi evim olmasayd� da yine kiralarda otursayd�m ama sa�l���m�z yerinde olsayd�. Kirada otururken be�enmedik�e, evi bir ba�ka eve ta��n�rd�k. K�t� kom�uya rastlarsak, yeni bir eve ta��narak hemen uzakla��rd�k. �imdi evimizde �ak�l� kald�k. Yeni kom�ular, yeni �evre yok art�k. Oysa her ev de�i�tirdi�imizde, k�t�lerin yan�nda �ok, �ok iyi kom�ular, arkada�lar ediniyorduk. �nan�n, bir�ok kom�umuz bizden, bizim aileden daha iyi, daha ahl�kl�, daha insancayd�lar.

Ah bir evim olsayd� demeyin, mutlulu�u yakalad���n�z yerde ya�am s�renizi uzatmaya �al���n� 

Benden daha vars�l bir arkada��m, beni bisikletle dolan�rken g�rd�. Son model arabas�yla �n�me ge�ip durdu. Camdan merhabala�t�k, bana tak�ld�:

� B�rak art�k �u bisikleti, bir araba al kendine, k�fl� ��k�! � dedi.

Dedim ya, bazen iyi insanlar� g�rd�k�e insanl���mdan utand���m oluyor. O arkada��ma ne desem be�enirsiniz?

� Ah sen de bisiklete binebilsen de�il mi? � dedim. Arkada��m gaza bas�p benden uzakla��rken a�lamakl�yd� ��nk� ben ona, bu s�z�mle, bisiklet kullanamayacak kadar a��r �z�rl� oldu�unu hat�rlatm��t�m. O da emekli m�hendis�

��inde sa�l�kl� ya�ayamad���m kendi evime, i�inde sapasa�lam ya�ad���m kiral�k evi tercih ederim.

�imdiki akl�m olsayd�, y�llarca, � Ah bir evim olsa� � demezdim...

 

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 263. hafta, 05.10.2009 - 11.10.2009 haftan�n konusu: Ah! Bir Evim Olsa...

 

: Ramazan YILMAZ,  Mersin, 02 Aral�k, 11:52                                                             Di�er Bir �yk� i�in  

 

                                                                                                           

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t