wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN

 YORGUN AL� �AVU�

�ak�r g�zleri g�ne�i g�rd� m� ye�ile �alar, �fkelendi mi karar�rd�.. G�r ka�lar� iyice �at�l�r, sesi, mutlak bir itaat duygusu uyand�r�rd� insanda..

O, Ali �avu��tu ve yorgundu...

Aylard�r s�ren i�gal� Gavur da��n�n berisinden gayr�s�n� g�rememek, Halep�e ula�amamakt� bu. Ankara yoktu� Mara� yoktu... Adana yoktu... Urfa yoktu... Hapis olmu�luk  duygusu yeniden �atlatt� y�re�ini. Aylard�r s�ren i�gal� K�tl�k ba�lam��, kente t�m giri� ��k��lar kontrol alt�na al�nm��, sur i�ine y���naklar kurulmu�, kentin i�inde ad�mlar tedirgin  at�l�r olmu�tu. Aylard�r s�ren i�gal�

Ve, t�fek yoktu... Yi�it T�fek�i Yusuf�un iman� gevremi�ti gereksinimi kar��layabilmek i�in. Gece g�nd�z demiyor, aln�nda terleri boncuk boncuk, g�zlerinde kederli bir h�rs ile aral�ks�z mermi d�k�yor, tek ba��na t�fek imal ediyordu. �ehrin sab�rs�z �eteleri bekleyemiyordu onu. � Hemen!.. � diyordu. � Daha!.. � diyorlard� durmaks�z�n. Onlar�n bu a� ve i�tahl� s�k��t�rmalar� daha da yoruyordu ama bir �eycik de demiyordu kimseye. B�yle olmal�yd� i�te� Yoksa nas�l alacaklard� k�pr� ba��nda s�ng�lenen sekiz ya��ndaki k���k Kamil�in intikam�n�? Annesinin pe�esini a�t� diye Frans�za tekmeyi savuran g�z� kara Kamilci�in intikam�n�?

Ka�lar� �at�ld� Ali �avu��un. G�zleri, batan g�n� seyreden a��rba�l� g��� tarad� . G���n de onu izledi�inden haberi olmadan, o k�ra� tepede can� s�kk�n, k�z�l bulutlara dald�... Daha iki g�n mermi alamayacakt� T�fek�i Yusuf� tan. Hapsedilmi�lik duygusu ikiye katland�. Okkal�  bir k�f�r savurdu i�inden. Planlad���  her �ey iki g�nl���ne ertelenmi� oluyordu. Oysa  tezceydi Ali �avu�. � Dahac�lar " dan de�ildi gerekmedik�e, ama � hemenciler " dendi. Madem g�n bu kadar h�zl� bat�yor, insan bu kadar h�zl� ac�k�yor, ac� bu kadar h�zl� birikiyor; h�zl� olmal�yd� o da.

Bir sigara sard�. T�t�n burdu dilini. Her �eyi eritmek istedi Ali �avu�. Duman� dudaklar�n� k�sarak �fledi havaya. Sanki bir �ift g�z belirdi duman�n i�inden. Ona g�l�msedi,  yumu�ak�a �rt�ld�. Bu kez burulan,  Ali �avu��un kalbi oldu...  

Kimse g�rmesin diye elini savurup duman� kovdu . Ho� kim g�recekti onu ma�rur ak�am g���nden ba�ka? � Allah��m �� dedi di�lerini s�karak,   � Y�ce Allah��m...�  Bu hayal ile kim bilir ka� kez  kar��la�m��t�. Sigaray� f�rlat�p att�. Bir kez daha �fkelendi, bir kez daha � �t o�lu itler !.. � dedi. Bir kez daha a�lad� g��e baka baka�

 

- � Yapacak bir �ey yok �imdilik! �  dedi K���c�k Arif. Uzun �ar���da bir boy y�r�d�ler.

- � Kilis yoluna kadar gidecek dehlizler. Oradan ��k��lar ma�aralara ula�mam�z� epey kolaylar. �  �ehrin her yerinde  k�stebek yuvalar� gibi  kaz�lan yeralt� t�nellerini  kastediyordu.

- � Ey�bo�lu camisini �oktan ge�tik, sana haber ederim. Sak�n yersiz bir �at��maya girmeyin. Merhamet denen �ey yok bu �rz� k�r�klarda! Unutuyordum neredeyse, ge�en g�n dedi�im do�ruymu�. Hayvan o�lu hayvan g�mm�� hepsini! �

- � Yok yahu! � dedi Ali �avu� inanamayarak. Kabullenmek istemiyordu bu midesizli�i ama insan bir kez insanl�ktan ��kt� m� her halt� yiyordu i�te. � Demek sahiden  g�mm�� b�t�n zahireyi! Ulan da��t da doysun c�mle yetim. Gavur sade Frans�z m� Arif abi? Bunlar�n etti�ine ne demeli? Bu gece o i�i hallolmu� bil, sabah  sizin mahallede da��t�r�z hepsini. �

- � Neyse, � dedi K���c�k Arif, � Sen �imdi git, gecenin haz�rl�klar�n� yap, mermi harcamadan bitir bu i�i. Birka� g�ne kadar da milleti azar azar toplar, g�t�r�rs�n�z ma�aralara. �  O gece bask�n verdiler o varl�kl� herifin evine. Ellerindeki  silahlar� tehdit unsuru olarak kullan�p, bah�elerinde gizledikleri b�t�n kuruluklar�*,  topra�� kendi elleriyle  kazd�rarak ��kartt�rd�lar. 

Ertesi sabah  gasp edilen t�m erzak, K���c�k Arif�in mahallesinde da��t�ld�. �htiyac� olan dualarla ald�, olmayan elini uzatmad�. Halk bu asil ruhla yard�mla��rken, �� be� y�re�i  sefil  lanet okudu, Ali �avu� ve arkada�lar�na...

 

- � �uradan � dedi,� Ba��n�z� iyice e�in, ilerde t�msekler de var, dikkat edin. �

- � Sen gelmeyecek misin o�lum? � dedi ya�l� bir teyze. �rkm�� g�zleriyle umar beklercesine bakt� Ali �avu��a. � Bi i� olursa ne edeyim ben ? Bir ba��m var bir de k�z�m. Biri bir hanek etse dayanamam o�lum. � Ali �avu� az�c�k durdu, kad�na bakt�, onun nas�rla�m�� bak��lar�na bakt�, annesi de b�yle bakard� bazen . S�ylediklerini zihninde yeniden duydu.  �� Dayanamam o�lum...�

Annesi de b�yle yeti�tirmi�ti onu. K�z karde�i Ay�e i�in de yapmaz m�yd� annesi ayn�s�n�? Bu halde bile s�t� bozuklar ��kabiliyordu tek t�k de olsa. G�venemedi bu yolculu�un sa�laml���na. Oysa geride y���nla i�i vard�. Onlarca kad�n ve �ocuk bu dehlizlerden ge�ecek, biraz daha g�venlik i�in toza topra�a, rezilli�e katlanacak , akrepler  ve  y�lanlarla yolda� bir ser�veni g�ze alacaklard�. Hepsine rehberlik etmek sab�r istiyordu. Geni� bir y�rek istiyordu. Kime, nas�l b�rak�p da yaln�zca iki ki�inin k�lavuzlu�unu alayd�?  Az sorumluluk de�ildi ki!. Sonra anlayamad��� bir bi�imde bu i�in nas�l�n� d���nmeye koyuldu. Kimseye � �unu yap � diyecek y�z� yoktu, y�k herkesteydi, payla�m��, i� b�l�m� yapm��lard�. Ayn� a�kla, ayn� tutkuyla, ayn� azimle�  Birden � Teyzen o�lu Mahmut � dedi i�inde bir  f�s�lt�. Mahmut!.. Arslanlar gibiydi o. Zeki, atak, i� bitiren, hem de en temizinden�

 

Elini ya�l� teyzeye uzatt� g�lerek;

- � Hadi teyzem gel, pe�imden gel..� dedi...

 

- � Daha �ok mu o�lum? Ben ye�in yoruldum.�

- � He..� dedi Ali �avu�. � Var daha �stersen yaslan�p dinleniriz biraz. � Karanl�k, sonu hi� gelmeyecekmi�, g�n y�z� yeniden hi�  g�r�lmeyecekmi� gibi duran t�nelde duvara yap���rcas�na yasland�lar. Arkalar�ndan gelenler s�k��arak yanlar�ndan ge�ip gidiyorlard�.

- � Geri dur M�nevver! � dedi ya�l� kad�n k�z�na d�n�p, � Yan�ma gel de, burada dur! � O zaman g�rd� Ali �avu� M�nevver�i...

K�pk�rm�z� olmu� yanaklar� ve yerden hi� kald�rmad��� emanet g�zleriyle �n�nden ge�ip annesinin yan�na gitti M�nevver.

- � Gel k�z�m, gel. � dedi teyze. ��inde bir ���k yan�p s�nd� Ali �avu��un. �rkt�. Kovdu �����. S�nd�rmeye �al��t�. Kendine bile g�stermeden yapmal�yd� bunu. Yine �fkelendi, bu kez kendine k�f�r etti...

 

- � Vard�k i�te.. � dedi teyzeye, � Siz �imdi �u ta�tan �tesine ge�in. Arkada� sizi al�r g�t�r�r. Eyvallah. �

- � Sa�ol o�lum � dedi teyze � Allah g�yn�n� g�re!** � Teyzenin duas�n� duymad� Ali �avu�. Kalbi o ����� s�nd�rmek i�in �fledik�e,  ���k ate�e d�n�yor, b�y�yor, b�y�yordu�

G�ky�z� yine Ali �avu��u izliyordu. Laciverdini giymi�ti bu gece. Bulut s�slerini bile takmam��t�. Y�ld�zlar� yeterdi yald�zl� ac� d��leri  i�in. Herkes i�in bir yald�z� olurdu b�yle gecelerde. Ali �avu� i�in de vard� bir tane.. Ali  �avu� yine ayn� tepede, bu kez en uzaktaki y�ld�zda  yine o g�zleri g�rd�. Ama bu kez ona bakmad�lar. Tebess�m g�remedi Ali �avu�. Tela� etti...

 

Bir  kap�y� yumrukluyordu. Kap� a��lacakt�. Yalan s�ylemi�lerdi ona! Kap� a��lacak, g�len y�zler ona m�jde verecek, bir bebek ���l��� duyacak, heyecanla  sevdal�s� oldu�u o g�zlere ko�up  o yorgun, ter i�indeki ipek  sa�lar� ok�ayacakt�. Bir kap�y� yumrukluyordu Ali �avu�. Kap� a��l�yordu. Yalan s�ylememi�lerdi ona!...

S�k�lm�� di�lere b�r�nm�� y�zler  kar��l�yordu onu. �mr�nde hi� duymad��� bir sessizlikle tan��t�. G�zelli�inden nazara �atlam�� bir bebek �l�s�� ve � gavur bast� � ���l�klar�ndan duydu�u korkunun �okuyla, orac�kta ruhunu teslim etmi� olan o g�zlerin sahibi�Sa�lar� ter i�inde ve yorgun... 

 

Uyand�, her yan� tutulmu�tu. D�nk� sokak vuru�mas�nda ald��� yara s�zlamaktayd�. Bebe�inden kalan yald�zl� ac� da s�zlamaktayd�. Sevdal�s� oldu�u  sa�lar�n topra�a ak��� da s�zlamaktayd�. M�nevver�in utanga� g�zleri, al yanaklar� o s�nd�remedi�i ���kta s�zlamaktayd�. Hangi ac�, hangisini eritecek bilemedi. �i�i hala �rperten  taze sabaha  d�nd� y�z�n�. G�ne�  �am kokusunu �pt�kten sonra kondu burnuna. Sabah umut �fl�yordu yaralar�na. Dermans�z ad�mlar�  ila�t� sanki, her biri sonrakine omuz veriyordu..

Yolu biliyordu Ali �avu�.  Y�r�d�... Soysuzlar�n haks�zl�klar�n� eze eze, yurdunun d�rt bir yan�na gidebilen her yolu a�a a�a, �ehit Kamil�in, �ahin Bey�in ve daha nicelerinin  intikam�n� ala ala... Y�r�d� Ali �avu� y�r�d�, hi� duraksamad�; yolu �ok iyi biliyordu...

Umutland���nda elaya d�nerdi �ak�r  g�zleri, eskiden. O, Ali �avu��tu o zaman. Yorgun Ali �avu�.. Y�llar sonras�n�n �nl� Antepli Ali�si�

Y�r�d� Ali �avu� y�r�d�, her yolu a�a a�a, hi� duraksamad�; yolu �ok iyi biliyordu...

 

* Kuruluk: K�� i�in kurutulmu� yaz sebzeleri, biber/ domates sal�as� gibi haz�r g�dalar.

** Allah g�yn�n� g�re: Allah g�nl�n� ho� etsin, g�nl�ndekini versin.      

:  Sibel ER�ZDEN, �stanbul, 26.01.2004, 04:01                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t