wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�ZDEY�� DERES�

A

Adalet ancak hakikatten, saadet ise ancak adaletten do�abilir. Anatole FRANCE, G�nderen: YunusBir

Adaletsizli�i engelleyecek g�c�n�z�n olmad��� zamanlar olabilir fakat itiraz etmeyi beceremedi�iniz bir  zaman asla olmamal�d�r! Elie WISEL, G�nderen: Ersinan G�ZE

Adaletsizli�i i�leyen, �ekenden daha sefildir. Eflatun ( PLATON ), G�nderen: Ersinan G�ZE

Adalet kutup y�ld�z� gibi yerinde durur ve geri kalan her �ey onun etraf�nda d�ner. K'ung Ch'iu.  ( Konfi�yus )  G�nderen: Ersinan G�ZE

Ad�m�n�z� atmadan �nce art� ve eksi yap�n. Bir ka��d� ortadan ikiye b�l�n. Bir yar�s�na art�, di�er yar�s�na eksi yaz�n.  D���n�n! Art�n�n alt�na art�lar�, eksinin alt�na eksileri yaz�n. Art�lar� ve eksileri kendi aras�nda toplay�n. E�it ��karsa, yeniden art�, eksi yap�n. E�itlik bozulup bir taraf fazla ��k�ncaya kadar yeniden yap�n! Art� fazlaysa, ad�m�n�z� at�n. Eksi fazlaysa ad�m�n�z� atmay�n! Hasan Beh�et ARPAD,  G�nderen: Alp ARPAD

Ahl�k yoksunu ki�iye z�t gitti�inde, unutma ki; takip etti�in ki�i k�t�l�klerini sergilemek i�in seni daha fazla takip edecektir. Dede AKPINAR, G�nderen: Alp ARPAD

Ahl�k�n olmad��� yerde, kanunlar aciz kal�r. Napoleon BONAPARTE,  G�nderen: Ersinan G�ZE

Ak�l, kalbin ABS ' sidir. (ABS= Bloke olmay� periyodik olarak a��p kapanarak �nleyen fren sistemi) Alp ARPAD, G�n: Alp ARPAD

Ak�ll�lar�n a��klayamad���n� nas�l olur da aptallar a��klar?  William SHEAKSPEARE,  G�nderen: YunusBir

Akl�n kavrad��� ve inand��� her �ey ba�ar�labilir. Napeleon HILL, G�nderen: Ersinan G�ZE

Ak�amlar� ba��n�z� yast��a koydu�unuzda hemen uyumay�n. Ge�irdi�iniz g�n�n muhasebesini yap�n. B�y�k bir d�r�stl�k ve bu d�r�stl���n getirdi�i adaletle kabahatleri, eksikleri �nce kendinizde aray�n.  �lerlemenin bir yolu da budur. Kabahati kendinizde bulamazsan�z, nas�l olsa �tekiler hep kabahatlidir ve bir �eyler hep eksiktir. Hasan Beh�et ARPAD,  G�nderen: Alp ARPAD

Alt� namuslu hizmet�im var. Bildi�im her �eyi onlardan ��rendim: Ne , Kim , Ne zaman, Nas�l , Nerede ve Ni�in.  Rudyard KIPLING, G�nderen: Bahattin ASLAN

Alan� mahcup vereni ma�rur etme! Alp ARPAD, G�nderen: Alp ARPAD

Anekdot ve �zdeyi�ler da�arc���, g�rg�l� biri i�in en b�y�k hazinedir; e�er birincileri yeri geldik�e sohbetlerinde kullanmay�, ikincileri de yeri geldik�e hat�rlamay� bilirse. Johann Wolfgang von GOETHE,  G�nderen: YunusBir

An� yazmak �l�m�n elinden bir �ey kurtarmakt�r. Andre GIDE G�nderen: Alp ARPAD

Ara s�ra kendini tutamay�p y�re�ini isyana kapt�rabilirsin. Ama unutma! Evreni yarg�lamak olanaks�zd�r. Onun i�in kavgalar�n� s�rd�r�rken bile kendinle bar�� i�inde ol. XSENTOS,  G�nderen: YunusBir

Arac�n en bozuk tekeri, en �ok ses ��karand�r. Benjamin FRANKLIN, G�nderen: YunusBir

��klar ve sarho�lar s�r tutamaz! Mark TWAIN, G�nderen: Canan ERKIVAN�

A�k...  �� harfli  en uzun kelime!... Onur CAYMAZ, G�nderen: Alp ARPAD

A�k herkesi e�it k�lar. Miguel de CERVANTES G�nderen: Alp ARPAD

A�k, i�ini y�kseltmektir. Meral TA�AN, G�nderen: Meral TA�AN  

A�ka burun k�v�rma sak�n. O ��l ortas�nda yemye�il bir bah�edir. O bah�eye yara�an bah�evan olmak i�in, her bitkinin s�rekli bak�ma ihtiyac� oldu�unu unutma.  XSENTOS G�nderen: YunusBir 

Ate� beslendik�e, zalim desteklendik�e daha �ok yakar. Roger BACON, G�nderen: Sevim  TA�PIN 

                                                                                                                                           Di�er bir �ZDEY�� i�in

          

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t