wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�ZDEY�� DERES�

GAZ� MUSTAFA KEMAL ATAT�RK

" Atat�rk' �n bir s�z� vard�,  Yediveren g�l gibi a�ard� / Atat�rk' �n bir at� vard�, Eti' lerden beri ya�ard� / Atat�rk' �n bir resmi vard�, Bu�day tarlas� gibi a�ard� / Atat�rk' �n bir saati vard�,  Durmad�. ... " * 

A  C � D  F   I � J K L   � P R  �   � V Y Z

DE�ERL� �NDER�M�Z�N �ZDEY��LER�N� G�NDERMEN�Z� BEKL�YORUZ

Asla ��phem yoktur ki, T�rk' �n unutulmu� b�y�k medeni vasf� ( niteli�i ) ve kabiliyeti, bundan sonraki inki�af� ( geli�imi ) ile �tinin ( gelece�in ) y�ksek medeniyet ufkundan yeni bir g�ne� gibi do�acakt�r. NE MUTLU T�RK�M D�YENE ! G�nderen: Alp ARPAD

Ben ya�ayabilmek i�in mutlaka m�stakil bir milletin evl�d� kalmal�y�m. Bu sebeple mill� ba��ms�zl�k bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap etti�i takdirde, insanl��� te�kil eden milletlerden her biriyle medeniyet gere�i olan dostluk, siyaset m�nasebetlerini b�y�k bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarf�nazar edinceye kadar amans�z d��man�y�m. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Bir millet sanattan ve sanatk�rdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. G�nderen: Alp ARPAD

Biz bar�� istiyoruz" dedi�imiz zaman "tam ba��ms�zl�k istiyoruz" dedi�imizi herkesin bilmesi l�z�md�r. Bunu istemeye hakk�m�z ve kudretimiz vard�r. On sene, yirmi sene sonra a�a��la�arak �lmekten ise �imdiden �eref ve haysiyetle �lmeyi �st�n tutmal�y�z. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Bizim ahenktar, zengin lisan�m�z yeni T�rk harfleriyle kendini g�sterecektir. G�nderen: Fehmi TURKUT

Do�udan �imdi do�acak olan g�ne�e bak�n�z. Bug�n g�n�n a�ard���n� nas�l g�r�yorsan, uzaktan b�t�n do�u milletlerinin de uyan��lar�n� �yle g�r�yorum. Ba��ms�zl�k ve egemenliklerine kavu�acak olan �ok karde� millet vard�r. S�m�rgecilik ve emperyalizm yer y�z�nden yok olacak ve yerlerini milletler aras�nda hi� bir renk, din ve �rk fark� g�zetmeyen yeni bir ahenk ve i�birli�i �a�� hakim olacakt�r. G�nderen: Fehmi TURKUT

D�nyada ne g�r�yorsak Kad�n' �n eseridir. G�nderen: Fehmi TURKUT

Efendiler siz hayat�n�zda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurba�kan� olabilirsiniz. Fakat hi� bir zaman sanatkar olamazs�n�z. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki T�rkiye Cumhuriyeti �eyhler, dervi�ler, m�ritler, meczuplar memleketi olamaz. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Ger�i bize milliyet�i derler. Ama, biz �yle milliyet�ileriz ki, i�birli�i eden b�t�n milletlere h�rmet ve riayet ederiz. Onlar�n milliyetlerinin b�t�n icaplar�n� tan�r�z. Bizim milliyet�ili�imiz herhalde hodbince ve ma�rurca bir milliyet�ilik de�ildir. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Hangi istikl�l vard�r ki, yabanc�lar�n nasihatleriyle, yabanc�lar�n planlar�yla y�kselebilsin? ( 6.03.1922 ) G�n: Sibel ER�ZDEN

Hayatta en hakiki m�r�it ilimdir, fendir. �lmin ve fennin haricinde m�r�it aramak gaflettir, delalettir. G�nderen: G�ray ERG�R

K�l�� ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima ma�lup oldu. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Millet dil, k�lt�r ve �lke ile birbirine ba�l� vatanda�lar�n te�kil etti�i bir toplumdur. G�nderen: Alp ARPAD

Ne kadar zengin ve m�reffeh olursa olsun, istikl�lden mahrum bir millet, meden� insanl�k kar��s�nda u�ak olmak mevkiinden y�ksek bir muameleye l�y�k say�lamaz. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Okul sayesinde, okulun verece�i ilim ve fen sayesindedir ki, T�rk milleti, T�rk sanat�, T�rk iktisadiyat�, T�rk �iir ve edebiyat� b�t�n g�zellikleriyle geli�ir.  G�nderen: Alp ARPAD

Sanats�z kalan bir milletin hayat damarlar�ndan biri kopmu� demektir.  G�nderen: Alp ARPAD

T�rk �ocu�u ecdad�n� tan�d�k�a daha b�y�k i�ler yapmak i�in kendinde kuvvet bulacakt�r. G�nderen: Hasan MUTLU

T�rk kad�n� d�nyan�n en ayd�n ve faziletli ve en a��r kad�n� olmal�d�r. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

T�rkiye Cumhuriyeti �eyhler, dervi�ler, m�ritler, meczuplar memleketi olamaz. En do�ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat�d�r. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Uluslar� kurtaranlar yaln�z ve ancak ��retmenlerdir.

( Milleti kurtaranlar yaln�z ve ancak ��retmenlerdir. �zmir Erkek ��retmen Okulu, 14.10.1925 )  G�nderen: Alp ARPAD

 

* De�erli �airimiz Melih Cevdet ANDAY' �n  " Atat�rk' �n Bir Saati Vard� " isimli �irinden�

 

                   

Bir �nceki Yap�t Teknik aksakl�g� bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z Yap�tlar Yap�tlar Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t