wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

RADYO TYATROSU

' NDAN SESLENEN YAPIT

 

Telif Hakk� Sahibi: Tayfun T�RK�L�

Bu oyun 2002 y�l� �ubat� �nda �zmir Radyosu' nda oynanm��t�r. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, �ncelikle Radyo Tiyatro oyunu yazmak isteyen SiZlere �rnek olmas� ve daha sonra da yap�t�n geni� bir yelpazenin be�enisine sunulmas� amac�yla telif hakk� sahibi ve duyguyo�uran� ( yazar� )  taraf�ndan Enstit�' de yer almas� i�in g�nderdi�i bu Radyo Tiyatrosu tekstinden dolay� SiZedebiyat tiyatro dan��man�m�z Say�n Tayfun T�RK�L�' ne te�ekk�r� bir bor� bilir. Bu oyunu sahnelemeyi d���nmeniz veya de�i�ik bir ama�la kullanmak istemeniz halinde, izin alman�z i�in duyguyo�uran�m�z�n adresi bu sayfada verilmi�tir. Enstit�' de, ske� dal�ndaki bu yap�t�n �ncelikle sahibine, daha sonra hepimize esin kayna�� olmas� ve u�ur getirmesi dile�iyle..                          

Radyo Tiyatrosu

CELL�T ve KURBANI

(GE���)

 

SESLER-          EV ���

�EHMUZ-          (sert�e) S�yle Hacer kad�n, bac�m�z nerede?

HACER-            (gururla) S�yleyeyim Kirazo�lu �ehmuz. Bac�n�z� o�lum ka��rd�.

�EHMUZ-          (�a�k�n) Neee! Ne dedin sen?

AHMET-            (�fkeyle) �ld�rece�im o k�pe�i, dilim dilim edece�im.

�MER- Durun yahu, mesele neymi� bir ��renelim �nce.

�EHMUZ-          Ne zaman ka��rd�, nereye ka��rd�? S�yle yoksa �fkemi senden al�r�m                     Hacer kad�n..Ya�l� demem �urac�kta �ld�r�r�m seni.

HACER-            Senin yerinde olsam b�yle bir �eyi yapmam Kirazo�lu �ehmuz.

�EHMUZ-          (�a�k�n) Ne demek istiyorsun?

HACER-           O�lum, bac�n� beni d�vd���n i�in ka��rd�. Giderken s�yle onlara ana, sana ne yaparlarsa ac�s�n� iki kat bac�lar�ndan al�r�m, dedi.

�EHMUZ-          Al�ak, namussuz, erkek adam kad�n k�sm�n� koz olarak elinde tutar m�?

HACER-            Bu soruyu �nce sen kendine sor �ehmuz efendi. Sen erkektin de neden                benim gibi ya�l� bir kad�n� d�vd�n ha?

�EHMUZ-          Bana bak �imdi senin a�z�n� burnunu..

�MER- Dur �ehmuz a�am yapma, Hacer kad�n� duymad�n m�, ne yaparsan                       ac�s�n� bac�m�zdan iki kat ��kartacakm�� o�lu.

AHMET-            �mer do�ru s�yl�yor a�am, ili�meyelim kad�na.

�EHMUZ-          Tamam tamam..S�yle bakal�m o�lun, bac�m�z� nereye g�t�rd�?

HACER-            Da�lara..Taa �u tepesi karla kapl� da�lara..

�EHMUZ-          Neresine?

HACER-            Ne bilim koca da�..Adresimi var ki s�yleyeyim..Ara ki bulas�n..

�EHMUZ-          Alay etme Hacer kad�n arayaca��z..Her ta��n alt�na bakaca��z. 

AHMET-            Ve buldu�umuz yerde de �ld�rece�iz onu.

 

                                                            (GE���)

 

SESLER-          GECE. DA�BA�I..ATE��N �ITIRDISI

KEZBAN-          Yaz�k, ben seni yi�it biri san�rd�m. Me�er korkak adam�n tekiymi�sin.

MURAT -           (i�ini �eker) Nereden vard�n bu karara?

KEZBAN-          Beni ka��rmandan..

MURAT-            Ne olmu� seni ka��rm��sam?

KEZBAN-          Daha ne olsun, a�abeylerim seni �ld�rmesin diye beni rehine olarak ka��rd�n. (�fkeyle) Yi�it biri olsayd�n, beni ka��raca��na al�rd�n eline silah� ��kard�n onlar�n kar��s�na.

MURAT -           Sana g�re yi�itlik, adam vurmak m�?

KEZBAN-          Elbette ya ne sand�n?

MURAT -          �yi. Senin o yi�it sand�klar�n�n halini git de mahpuslarda g�r..Sen hi� mahpus yeri g�rmedin de�il mi? (i�ini �eker) Onu ancak i�eriye d��en bilir..

SESLER-          B�R �K� SAN�YE ATE��N �ITIRDISI

MURAT -          D�rt duvar d���n. Bir de demir parmakl� bir pencere..Hi� bir zaman g�ne�i tek par�a g�remezsin. Dilim dilim girer i�eriye. ��te o d�rt duvar aras�nda ben diyeyim on be�, sen de yirmi mahkum. Hepsi de sana g�re yi�it. Kimisi k�fredeni vurmu�, kimisi de benim gibi t�re kurban�.

SESLER-          B�R �K� SAN�YE ATE��N �ITIRDISI

MURAT -          (derin bir nefes al�r) Ne zaman ki mahpus dam�na d��ersin, i�te o zaman yi�itli�in silah ta��y�p, adam vurmakla olmad���n� anlars�n..

KEZBAN-          Neden ka��rd�n beni?

MURAT -          Senin yi�it a�abeylerin anam�, adam d�ver gibi d�vm��ler. Hem de yumrukla, tekmeyle, her taraf�n� morartm��lar..

KEZBAN-          Sen de beni intikam almak i�in mi ka��rd�n?

MURAT -          Hay�r, anama kar�� koz olarak kullanmak i�in. (i�ini �eker) Anlayaca��n sen elimdeyken a�abeylerin bir daha anama zul�m yapamaz art�k..

SESLER-          SADECE ATE��N �ITIRDISI

KEZBAN-          Babam� vurdu�unda bu i�in kan davas� haline geldi�ini biliyordun. Neden hapisten ��kt�ktan sonra ka�mad�n?

MURAT -           Ka�mam m� gerekirdi?

KEZBAN-          T�reyi biliyordun. A�alar�m�n senden intikam alaca��n� hesaplamad�n m� hi�? Sen babam�z�, baban� �ld�rd��� i�in vurmam�� m�yd�n?

MURAT -           Evet �yle..Ama ben o zaman cahildim, toydum, anam�n, k�yl�n�n...

KEZBAN-          Sen babam�z� vurarak kendinde bu hakk� buldun da, biz neden bu hakk�      kendimizde bulmayal�m?

MURAT -          Hakl�s�n ama benim yapt���m yanl��t�. Bunun kar��l���nda da �mr�m�n en g�zel y�llar�n� mapusda ge�irdim. �imdi benim d��t���m hataya sizin de d��memeniz i�in kan davas�n� bitirelim, diyorum.

KEZBAN-          Diyelim ki ben ve a�alar�m kan davas�ndan vazge�tik, seni �ld�rmedik, peki ya t�reyi ne yapaca��z?

MURAT -           Yerin dibine bats�n t�re. Zaten sizi babas�z b�rakan, beni katil yap�p           mapuslarda ��r�ten de o t�re de�il mi?

KEZBAN-          Ama yine de t�re t�redir. B�yle gelmi�, b�yle gidecek.

MURAT -          Hay�r, b�yle gitmemeli..�nsanlar birbirlerini vurmamal�. Aksi taktirde bu rezil kan davas� nesillerden nesillere ge�ip, �ok ocaklar s�nd�r�r..(i�ini �eker) Karn�n ac�kt� m�?

KEZBAN-          Ac�kt�.

MURAT -           Yola ��kmadan �nce anam az�k vermi�ti, birlikte yiyelim.

SESLER-          Y�R�R. PAKETLER� A�MA SES�.

KEZBAN-          Murat.

MURAT-           (uzak) Efendim?

KEZBAN-          Beni sadece a�alar�m anana k�t�l�k etmesin diye mi ka��rd�n? Ba�kaca bir sebebi yok mu?

MURAT-            (uzak) Var.

SESLER-          UZAK Y�R�R GEL�R, DURUR

MURAT-           Seni hala seviyorum Kezban. Baban�n katili oldu�um i�in belki seni sevmeye hakk�m yok. Ama y�re�ime anlatam�yorum bunu.

KEZBAN-          Ke�ke elimizde olsa da, zaman� on be� y�l �ncesine g�t�rebilsek. Birbirimize sevdaland���m�z o g�nleri yeniden ya�ayabilsek. Ke�ke babam baban� �ld�rmeseydi, sen de t�reyi yerine getirmek i�in babam� �ld�rmeseydin, �imdi her �ey o kadar farkl� olurdu ki.

MURAT-           On be� y�ld�r evli olurduk, boy boy �ocuklar�m�z olurdu. �imdi bu saatte evimizde koyun koyuna yat�yor olurduk.

KEZBAN-          (derin nefes al�r) Kader i�te.

MURAT-           Hay�r, bu ya�ad�klar�m�z kader de�il Kezban. Ne yapt�ysak cahilli�imizden, �evrenin etkisinden yapt�k. Benim t�reye uymam gibi. T�pk� �imdi senin hala beni sevmene ra�men a�alar�n�n korkusundan bunu itiraf edememen gibi. (ara) Do�ru de�il mi?

KEZBAN-          Ne?

MURAT-           Beni sevdi�in. Hala bana sevdal� oldu�un. Korkma, burada �zg�rs�n, bizi duyan kimse yok. Hadi itiraf et beni sevdi�ini.

KEZBAN-          Seni sevdi�imi s�ylemem neyi de�i�tirecek ki Murat. (i�ini �eker) Biz asla bir araya gelemeyiz. ��nk� ben hala Kirazo�lu soyad�n� ta��yorum.

MURAT-           Hi� �nemli de�il. �nemli olan hala beni sevmen.

KEZBAN-          Benim sevgim yetecek mi sana? A�alar�m� unutma. Onlar i�in hala kurbans�n sen.

MURAT-           Belli olur mu bazen cellatlar da insafa gelir. Vakit ge� oldu yatal�m art�k.

 

(GE���)

 

SESLER-          DA�BA�I..Y�R�ME SES�. R�ZGAR SES�

�EHMUZ-         (nefes nefese) Daha h�zl� karda�lar�m, daha h�zl�. Onlar� mutlaka bulmal�y�z.

AHMET-           Bulaca��z a�am he� meraklanma, i�ne deli�ine saklansa bulaca��z o iti.

�MER-             Bana kal�rsa bu sevdadan vazge�elim �ehmuz a�am. Koskoca da�da Muratla bac�m�z� nas�l bulaca��z?

�EHMUZ-         Eyi de ne yapal�m, bac�m�z� Murat�n kollar�na teslim mi edelim yani? Zati yeteri kadar k�yl�ye rezil olduk.

�MER-             Hem bulsak bile bakal�m Murat bizi sa� b�rak�r m�? Mutlaka o da yan�na silah alm��t�r.Tepeden bizi g�rd��� anda vurur, �ld�r�r.

AHMET-            �mer do�ru diyor �ehmuz a�am, bizi g�r�rse keklik gibi avlar.

�MER- Nas�l olsa s�rgit da�da kalamazlar. Yan�ndaki erzak biter bitmez, Murat     tedarik etmek i�in k�ye geri d�necektir..

AHMET-           Hem bakars�n�z bu arada bac�m�z bir punduna getirip de o namussuzu  �ld�r�rde hepimiz kurtuluruz. Biliyorsunuz o Murata bizden daha fazla kinli.

 

                                                            (GE���)

 

SESLER-          DA�BA�I..R�ZGARIN SES�

KEZBAN-          K�ye ne zaman geri d�nece�iz Murat?

MURAT -           Bilmiyorum..

KEZBAN-          Bilmiyorum da ne demek, hep bu da� ba��nda kalacak de�iliz ya?

SESLER-          SADECE R�ZGARIN SES�

KEZBAN-          Art�k her �ey �ok farkl�. Gidelim a�abeylerime ger�e�i s�yleyelim. Birbirimizle evlenmek zorunda oldu�umuzu anlatal�m onlara.

MURAT -          Anlatmas�na anlatal�m da, a�abeylerinin bu i�i pek ho� kar��layaca��n� sanm�yorum. ��nk� onlar�n g�z�n� �ylesine kan b�r�m�� ki..

KEZBAN-          O eskidendi, benim seninle kar� koca gibi oldu�umuzu ��renirlerse   d��manl�k kalkar orta yerden.

MURAT -           �yle mi san�yorsun?

KEZBAN-          Elbette. Ben onlar�n biricik bac�s�y�m. G�receksin bak, onlara seni sevdi�imi s�yleyeyim, silahlara veda edeceklerdir.

MURAT -          Tam tersi de olabilir, kanl�n� sevdi�in i�in sana k�t�l�k de edebilirler.

KEZBAN-          Hay�r bu ya��ma kadar bana bir fiske bile vurmam��lard�r. Hem ba�ka                     �aremiz var m�? B�yle da�da daha ne kadar ya�ayabiliriz ki Murat?

MURAT -           Ka�abiliriz.

KEZBAN-          Nereye?

MURAT -           B�y�k �ehre..�stanbul�a. A�abeylerinin bizi bulamayaca�� bir yere.

KEZBAN-          Ka�arak ya�amak da bir zul�m de�il mi? Devaml� �ld�r�lmek korkusuyla, namlu ucunda nas�l mutlu ya�ayabiliriz ki?

MURAT -           Evet ama az da olsa ka�mak, bir kurtulu� umududur Kezban�m.

KEZBAN-          Hay�r, ka�arak de�il, konu�arak bitirece�iz bu kan davas�n� Murat..Hem ba��ndan beri sen de b�yle s�ylemiyor muydun?

MURAT-            Evet ama senin a�alar�n �yle kal�n kafal� ki, t�reye kar�� ��kacaklar�n� sanm�yorum.

KEZBAN-          Belli olmaz. Sen burada kal. Ben gidip konu�aca��m a�alar�mla. G�receksin bak onlar� ikna edece�im, silahlar�n� b�rakt�raca��m.. 

 

                                                            (GE���)

 

SESLER-          EV ���

�EHMUZ-          (��ld�r�r) Nee, ne dedin, ne dedin? Seviyor muyum, dedin?

KEZBAN-          Evet �yle dedim a�am.

AHMET-            (�a�k�n) ��ld�rd�n m� bac�m, nas�l seversin o katili?

�MER-             Neden sevmesin? Zaten zaman�nda birbirlerine sevdal� de�iller miydi?

AHMET-           O babam�z� vurmadan �nceydi. �imdi sevemez.

�EHMUZ-          (sert�e) Kezban, sen ne s�yledi�inin fark�nda m�s�n?

KEZBAN-          Evet a�am...Muratla ben..Birbirimizi seviyoruz..

�EHMUZ-         (ba��rarak) Olamaz..Sen Kirazo�lu Kezbans�n. �ld�r�r�m seni, �erefsizim dilim dilim do�rar�m..

AHMET-           (ba��rarak) Dellendin mi k�z, insan babas�n�n katiline g�n�l verir mi, sen de hi� ak�l yok mu, vicdan yok mu? Bunu nas�l yapars�n?

�EHMUZ-          Kaltak! (TOKAT SES�) Senin niyetin bizi k�ye rezil etmek mi ha?

KEZBAN-          Ahh.. (a�l�yarak) Ne yapim seviyorum i�te onu..

�EHMUZ-          (ba��rarak) K�yde sevecek ba�ka adam m� kalmad� k�z? Al sana al.

SESLER-          TOKAT SESLER�. KEZBANIN �I�LIKLARI

KEZBAN-          Ahh..(a�layarak) Seviyorum Murat�� Seviyorum.

�MER- Yapmay�n, vurmay�n k�zca��za.

�EHMUZ-          Sevmeyeceksin o iti. Babam�z� �ld�ren adama g�n�l veremezsin.

AHMET-            Gebertiriz k�z seni, gebertiriz.

�MER- Durun, delirdiniz mi b�rak�n k�z�?

KEZBAN-          (A�layarak) Ben buraya sizden evlenmek i�in izin istemeye geldim..

�EHMUZ-         Nee! Bir de evlenmek mi? Allahhh, tutmay�n beni..Tutmay�n �ld�rece�im bu ��rf�nt�y�..

SESLER-          D�VME BA�IRMA FERYAD, KEZBANIN HI�KIRIKLARI

�MER- Yeter, kendinize gelin, �ld�receksiniz k�z�.

KEZBAN-          (a�layarak) Yapmay�n, d�vmeyin..Evlenmek zorunday�m Muratla.

(ba��rarak) Anlam�yor musunuz evlenmek zorunday�m.

�EHMUZ-         Nee! Demek koynuna da girdin onun ha? Onu sevdi�in yetmiyormu� gibi bir de bizi arkadan han�erledin �yle mi? Gebertece�im seni.

AHMET-           Ailemizin namusunu iki paral�k edersin ha?

SESLER-          TEKME TOKAT SESLER�, KEZBANIN FERYADI

�MER-             �ehmuz a�am, Ahmet a�am, yeter. Siz ne bi�im insanlars�n�z. D�vd���n�z k�z bizim bac�m�z be.

�EHMUZ-          �ekil kenara �mer, o art�k bizim bac�m�z de�il..

AHMET-            Evet, babam�z�n katilinin koynuna giren biri art�k bizden de�ildir..

�MER-             Olmaz �yle �ey. Do�ru da yapsa, yanl�� da yapsa o bizim bac�m�z..

SESLER-          KEZBANIN HI�KIRIKLARI

�MER- Kezban, bac�m hadi git sen yat..

SESLER-          HI�KIRARAK Y�R�R VE KAPIYI A�AR KAPAR

�MER-             Murat��n �fkesini bac�m�zdan almay�n. Yaz�kt�r, g�naht�r k�za..O bize anam�zdan, babam�zdan kalan tek hat�rad�r.

�EHMUZ-         Hala inanam�yorum, bunu nas�l yapt� bize Kezban? Bir �obana g�n�l verse bu kadar koymazd� bana.

AHMET-           Babam�z� vuran o eli kanl� iti nas�l sever? Bizim babam�z bac�m�z�n da babas� de�il mi? Hi� ak�l yok mu bu k�zda?

�MER-             Yap�lacak tek �ey, Muratla bac�m�z� evlendirmek. B�ylece hem onlar mutlu olur, hem de kan davas� denen bu illeti ortadan kald�rm�� oluruz.

�EHMUZ-         Asla! K�yametin kopaca��n� bilsem, yine de ne bac�m�n Murat  denen o k�pekle evlenmesine izin veririm, ne de kan davas�n� bitiririm.

AHMET-           �ehmuz a�am do�ru s�yl�yor, Kezban�� Muratla evlendirerek k�yl�y� kendimize g�ld�rtemeyiz. Gerekirse her ikisini de vururuz..

�EHMUZ-         Namussuz, bakt� ki ka�arak kurtulamayacak elimizden, bac�m�z�n hem g�nl�n� hem de akl�n� �eldi..Zannetti ki Kezban�la evlenirse, bizim elimizden de kurtulacak.

AHMET-            Do�ru s�yl�yorsun a�am. Bac�m�z da bu oyuna geldi.

�EHMUZ-          (ba��rarak) Kalk�n gidiyoruz.

�MER- Nereye �ehmuz a�am?

�EHMUZ-         Da�a..Murat�� �ld�r�p babam�z�n kan�n�, bac�m�z�n namusunu temizlemeye.

AHMET-           Eyi ama koca da�. Nereye sakland���n� bilmeden onu bulamay�z ki.

�EHMUZ-          Merak etme bu sefer bulaca��z.

AHMET-            Nas�l?

�EHMUZ-         Hacer kad�n� konu�turarak..D�verek, i�kence ederek..

�MER-             Durun ��ld�rd�n�z m� siz? Hacer kad�n 70 ya��nda. Ya�l� kad�na zul�m yaparak g�naha girmeyin. Buna erkeklik denmez.

�EHMUZ-          Kapa �eneni..Gidiyoruz dedim.

�MER- Ben gelmiyorum sizinle..B�yle bir adili�e ortak olamam..

AHMET-            Bana bak �mer, karda� marda� dinlemem �imdi seni..

�MER-             �ek elini yakamdan Ahmet a�am. Kan davas� denen maraz size insanl���n�z� da, her bir �eyinizi de unutturmu�..

�EHMUZ-          B�rak �u korka�� Ahmet.. Biz ikimiz yeteriz seninle. Hadi.

 

                                                            (GE���)

 

SESLER-          EV ���. ELLE KAPININ �ALINMA SES�

HACER-           Geliyorum, geliyorum..(Y�r�rken, heyecanl�) Sak�n Murat olmas�n bu. K�z� al�p gideli d�rt g�n oldu.

SESLER-          Y�R�ME DURUR. KAPIYI A�AR

HACER-           (�a�k�n) Aa! �ehmuz, Ahmet. (sert) Ne i�iniz var, ne istiyorsunuz?

�EHMUZ-          �ekil kenara da i�eri girelim Hacer kad�n.

SESLER-          ��ER� G�RME SES�.

AHMET-            Kapat kap�y�.

SESLER-          KAPININ KAPANMA SES�

HACER-           Ne var ne istiyorsunuz? E�er buraya bana k�t�l�k yapmaya geldiyseniz, ayn� k�t�l��� o�lum da bac�n�za yapar ha!

�EHMUZ-          Merak etme, o�lun bac�m�za yapaca��n� yapm�� zaten.

HACER-            (�a�k�n) Ne! Anlamad�m, o�lum ne yapm�� ki bac�n�za?

AHMET-            Koynuna alm��.

HACER-            (ba��r�r) Yalan..Benim o�lum b�yle bir �ey yapmaz..

�EHMUZ-         Ama yapm�� i�te..S�yle bakal�m o �rz d��man� da�da nereye

saklan�yor?

HACER-            Bilmiyorum..Merak ediyorsan�z gidip aray�n..

AHMET-            Yalan s�yleme, yoksa ya��na ba��na bakmaz d�ve d�ve gebertiriz seni.

�EHMUZ-          (TOKAT ATAR) Cevap ver kad�n, Murat  nerede saklan�yor?

HACER-           Ahh! (ba��r�r) Gidinin g�z� kanl� k�pekleri. Bilmiyorum dedim, bilsem de s�ylemem yerini.

AHMET-            (ba��r�r) Konu� kad�n, konu��! (TOKAT) �t o�lun nereye sakland�?

HACER-            Ahh! (a�layarak) Bilmiyorum, bilmiyorum..

                                                            (GE���)

SESLER-          EV ���

KEZBAN-          (burnunu �ekerek) �mer a�am..

�MER- Buyur bac�m. 

KEZBAN-          �ehmuz a�amla, Ahmet a�am nereye gittiler?

�MER- (i�ini �eker) Bo� ver hi� sorma bac�m.

KEZBAN-          (heyecanla) Yoksa Murat�� �ld�rmeye mi gittiler?

�MER- Hay�r k�t�. �ok k�t� bir �ey yapmaya gittiler.

KEZBAN-          Nedir o?

�MER- Murat��n anas�na gittiler..

KEZBAN-          Niye, ne yapmaya gittiler ki Hacer kad�na?

�MER-             Murat��n sakland��� yeri ��renmek i�in kad�nca��z� konu�turmaya gittiler.

KEZBAN-          �yi ama Hacer kad�n, Murat��n sakland��� yeri bilmiyor ki, s�ylesin.

�MER-             Gel de bunu onlara anlat. Kad�nca��z� zorla s�yletmek i�in i�kence yaparlar.

KEZBAN-          Aman Allah��m, neden mani olmad�n onlara �mer a�am?

�MER-             Nas�l olabilirim ki Kezban..A�alar�n� bilmezmi� gibi konu�uyorsun. Kan davas� ak�llar�n� ba�lar�ndan alm��. Varsa yoksa t�re, kan davas�.

KEZBAN-          (heyecanla) Ben gidiyorum.

�MER- Nereye?

KEZBAN-          Hacer kad�n�n evine. Belki a�alar�m�n ona zul�m yapmas�na engel olabilirim.

 

             (GE���)

 

SESLER-          EV ���..HACER KADININ HI�KIRIKLARI. AN�DEN KAPI A�ILIR

KEZBAN-          (heyecanla) Hacer ana, Hacer ana! Aman Allah��m olamaz.. A�alar�m  zavall� kad�n� ne hale sokmu�lar? (a�layarak) Hacer ana!

HACER-            (a�layarak) Yakla�ma Kirazo�lu Kezban, vururum seni..

KEZBAN-          B�rak o t�fe�i Hacer ana..Ben buraya d��man�n olarak gelmedim.

HACER-           (A�layarak) Yakla�ma diyorum..De�il mi ki o iki canavar�n bac�s�s�n, sen de onlardans�n..Sen de o i�ren� yarat�klar�n kan�n� ta��yorsun..

KEZBAN-          Ben art�k d��man�n de�ilim Hacer ana..Muratla biz s�zlendik.

HACER-            Demek a�abeyin olacak o canavarlar�n s�yledikleri do�ruymu�. O�lum                   seni koynuna alm�� ha?

KEZBAN-          Evlenece�iz..�yle karar verdik..Gelip �nce senin elini �pecektik, daha                    sonra da a�alar�m�n..Ama onlar buna izin vermedi.

HACER-           (A�layarak) Onlar insan de�il ki, canavar..Bak ne hale soktular beni? Murat��m�n sakland��� yeri ��renmek i�in nas�l ac�madan d�vd�ler beni..

KEZBAN-          (h��k�rarak) Dur �imdi yaralar�n� sarar�m Hacer ana.

HACER-           B�rak ben kendi yaram� kendim t�mar ederim..Sen burada oyalanma var git o�lumun yan�na. A�alar�n�n Murat��ma k�ymalar�na engel ol.

 

                                                            (GE���)

 

SESLER-          DA�BA�I..HAF�F R�ZGAR

MURAT -           (kendi kendine) Ke�ke Kezban�n tek ba��na k�ye gitmesine izin                          vermeseydim..Gideli iki g�n oldu, geri d�nmedi..Mutlaka a�alar�yla ba��                      derde girmi�tir..

KEZBAN-          (sesi uzak) Murattt, Murattt!

MURAT -           (heyecanla) Kezban bu..Onun sesi..(ba��r�r) Kezban, Kezbann!

SESLER-          UZAK KO�MA SES� YAKINA GELMEYE BA�LAR

KEZBAN-          (uzaktan yak�na) Buraday�m Murat��m geliyorum..

MURAT -           Oh �ok ��k�r sa� salim geldi..

SESLER-          YAKINA GEL�P DURMA SES�

KEZBAN-          (nefes nefese) Murat. Murat��m..

MURAT -          Kezban, ceylan g�zl�m..Gecikince ba��na bir �ey geldi..(�a�k�n) Dur bir dakika..Ne oldu sana? G�z�n niye morarm�� senin?

KEZBAN-          �ey..Yok bir �ey.

MURAT -          Ne demek yok..Y�z�n g�z�n �i�mi�, y�z�nde yara izleri var. (ba��rarak) S�yle yoksa onlar m� yapt� bunu?

KEZBAN-          (a�lamaya ba�lar)

MURAT -           Namussuzlar, al�aklar..Demek sonunda bac�lar�na da el kald�rd�lar ha?

KEZBAN-          (a�layarak) G�zlerini intikam b�r�m�� onlar�n.Tepeden t�rna�a kin ve                    intikamla dolular..Senin oldu�umu, seni sevdi�imi s�yleyince adeta                      delirdiler, bir �ehmuz a�am vurdu, bir Ahmet a�am.

MURAT -          Allah kahretsin. Bunun hesab�n� soraca��m onlara..(i�ini �eker) Anam� g�rd�n m�, ona da s�yledin mi evlenmek istedi�imizi?

KEZBAN-          �eyy..

MURAT -           Ne oldu Kezban?

KEZBAN-          Anan..(susar)

MURAT -           (heyecanla) Niye sustun? Yoksa anama bir �ey mi oldu?

KEZBAN-          (i�ini �eker) A�abeylerim onu da fena halde d�vm��ler Murat.

MURAT -           (nefretle) Nee, anama el mi kald�rm��lar yani?

KEZBAN-          (h��k�rarak) Evet Murat ..

MURAT -          Namertler demek benden alamad�klar� intikam� seni ve anam� d�verek ald�lar ha..Ama soraca��m bu yapt�klar�n�, hem de �ok k�t� soraca��m.

KEZBAN-          �imdi de �ld�rmek i�in seni ar�yorlar. Ka�al�m hemen buradan Murat.

MURAT -           A�alar�n anam� neden d�vd�ler? Ne istediler ondan?

KEZBAN-          Senin sakland���n yeri ��renmek i�in..

MURAT -          (ba��rarak) Lanet olsun. Bir canavar bile b�yle i�ren� bir �eyi yapamaz. Namussuzlar, zorunuz benimleydi, anamdan ne istediniz ha?

KEZBAN-          Ke�ke a�alar�ma gidip de seni sevdi�imi s�ylemeseydim, anan�n ba��na gelenlerden kendimi sorumlu hissediyorum.

MURAT -           Senin ne su�un var ki ceylan g�zl�m..Senin a�abeylerinin i�i pisse,                       canavarsa, senin su�un ne ki?

SESLER-          R�ZGAR SES�

KEZBAN-          Ne yapaca��z �imdi?

MURAT -           (�fkeyle) K�ye inip o iki iblisi de �ld�rece�im.

KEZBAN-          (ba��r�r) Olmaz! (Yalvar�r) Kurban�n olay�m anan�n intikam�n� almaya kalkma Murat..Kar��ma bu i�e..

MURAT -           Nas�l kar��mam, a�an olacak o iki rezilin anama att�klar� dayak                              yanlar�na kar m� kals�n istiyorsun?

KEZBAN-          E�er beni seviyorsan elini kana bulamaktan vazge� Murat..O iki canavar� da Allah�a havale et..

MURAT -           Peki ya anam�n yedi�i dayak? �ntikam�m� almayay�m m�?

KEZBAN-          Ne intikam�? Daha d�ne kadar kan davas� k�t� diyen sen de�il miydin?  �imdi kalkm�� anama att�klar� daya��n ac�s�n� alaca��m, diyorsun.

MURAT -           Ama..

KEZBAN-          O zaman kan davas�n� s�rd�ren a�alar�ma k�zmaya ne hakk�n var? Senin de o cahillerden ne fark�n kal�yor?

MURAT -           (i�ini �eker) Do�ru s�yl�yorsun Kezban. Biran a�abeylerinin anama yapt�klar� zul�m akl�m� ba��mdan ald�.

KEZBAN-          �imdi biz ne yapaca��z onu d���nelim. A�alar�m ka�t���m� anlay�nca                     pe�imize d��eceklerdir. Onlar�n hala istedikleri sensin.

MURAT -           Korkma gelecekleri varsa g�recekleri de var. Onlar� g�rd���m yerde                       �ld�rece�im Kezban.

KEZBAN-          Aman ne g�zel. A�alar�m �teki d�nyaya, sen de tekrar mapusa..Peki ya                ben? Ben ne olaca��m hi� d���nd�n m�?

MURAT -           Ne yapal�m peki?

KEZBAN-          Ka��p gidelim.

MURAT -           Nereye?

KEZBAN-          A�alar�m�n bizi bulamayaca�� bir yere..�stanbul�a gidelim. Koca �ehir. Onca kalabal���n i�inde adres olmay�nca bizi m�mk�n de�il bulamazlar.

�EHMUZ-          (uzak�a) Buluruz, cehennemin dibine bile gitseniz buluruz sizi.

KEZBAN-          (korkuyla) �ehmuz a�am!

MURAT-            (�fkeyle) Lanet olsun, t�fe�im nerede?

AHMET-            Davranma Murat, �ekerim teti�i. Uzak dur t�fe�inden. �ekil, �ekil.

KEZBAN-          �ehmuz a�am, Ahmet a�am kurban�n olam, ili�me bize. Yalvar�r�m...

�EHMUZ-         (ba��r�r) �ekil k�z o katilin �n�nden.

AHMET-           Bac�m�z�n arkas�na saklanarak elimizden kurtulamazs�n Murat. Davam�z var seninle, �lmeden silah b�rakmak yok.

MURAT -          Beni d���nm�yorsan�z bac�n�z� d���n�n, onun saadetini d���n�n. Biz evlenece�iz, akraba olaca��z. Gelin vazge�in bu davadan.

�EHMUZ-          Olmaz. �lmek var vazge�mek yok. T�re b�yle, kana kan isteriz.

MURAT -          T�re dedi�iniz insanlar�n icat etti�i bir �ey. Gelin bu t�reyi bozal�m, birbirimizi vurmayal�m a�alar..Bana da yaz�kt�r, size de yaz�kt�r.

KEZBAN-          Murat do�ru s�yl�yor. Hepimize yaz�k olacak. Vazge�in bu kan davas�ndan.

AHMET-           O zaman�nda vazge�ti mi ki biz ge�elim?

�EHMUZ-         Babam�z babas�n� vurdu�unda neden jandarmaya �ikayet etmedi de, cezas�n� kendi eliyle verdi ha?

MURAT-           ��nk�...T�re �yle emrediyordu.

�EHMUZ-         �imdi de t�re bize seni �ld�rmemizi emrediyor. Ni�an al Ahmet.

KEZBAN-          Yapma �ehmuz a�am, etme Ahmet a�am, o yanl�� yapt� diye siz de yanl�� yapmak zorunda m�s�n�z? Murat�� �ld�rd���n�z zaman on be� y�l �nce �len babam�z dirilecek mi san�yorsunuz?

AHMET-           En az�ndan mezar�nda kemikleri s�zlamayacak?

MURAT-           On y�l �nce anam da, k�yl� de aynen b�yle demi�lerdi. Baban�n intikam�n� al ki mezarda kemikleri s�zlamas�n, demi�lerdi. (i�ini �eker) Oysa on be� y�l m�ddetle mapusta kemikleri s�zlayan ben olmu�tum.

�EHMUZ-         Bizim �mer gibi s�sl� laflar etme. Babam�z� vurdu�unda az ac� �ekmemi�tik.

MURAT-           Do�rudur. Baban�z babam� vurdu�unda ayn� ac�y� ben de �ekmi�tim. Ama bilin ki esas ac�y� kurbanlar de�il, cellatlar �ekiyor.

AHMET-           Sen ne ac�s� �ektin ki, pa�alar gibi on be� sene yatt�n sonra da ��kt�n.

MURAT-           Pa�alar gibi mi? Davulun sesi uzaktan kula�a ho� gelir diye bo�una dememi�ler. Mapusta �ekilen ac�y� anca mapus yatan bilir a�alar. Yatt���m on be� sene, hayat�m�n ya�anmam�� en g�zel y�llar� oldu.

�EHMUZ-         B�rak nasihati. Sen nas�l yatt�ysan bizde yatar�z, aslan�m.

AHMET-           �imdi mapus yatmayal�m diye t�reyi bozmam�z� m� istiyorsun? K�yl� bizi tefe koyar tefe. T�reye kar�� geldik diye selam� sabah� keserler.

�EHMUZ-         Bu kadar konu�ma yeter. Al ni�an�n� Ahmet.

AHMET-           Ald�m �ehmuz a�am.

�EHMUZ-         �� deyince ayn� anda �ekece�iz tetikleri.

KEZBAN-          (a�layarak) Yalvar�r�m yapmay�n. Sonra hepimize yaz�k olacak.

�EHMUZ-         Bir!

MURAT-           A�lama ceylan g�zl�m. Hi�bir g�zya�� a�alar�n�n vicdan�n� yumu�atamaz.

�EHMUZ-         �ki!

KEZBAN-          (a�layarak) Murat, Murat, Allah��m, oh Allah��m..

�EHMUZ-         �...

SESLER-          AYNI ANDA UZAK T�FEK SESLER�

AHMET-           (�a�k�n) Bu da ne? Kim ate� ediyor?

KOMUTAN-       (uzak ba��r�r) �ehmuzzz, Ahmett at�n silahlar� yere. Bu bir emirdir.

KEZBAN-          (�a�k�n) Jandarma komutan� bu. Ba�efendi imdad�m�za yeti�ti Murat. Kurtulduk, kurtulduk.

�EHMUZ-         Allah kahretsin jandarma nereden haber ald� da geldi buraya?

KOMUTAN-       (uzaktan yak�na) Silahlar�n�z� at�n ve ellerinizi ba��n�z�n �st�ne koyun, yoksa size ate� etmek zorunda kalaca��m.

AHMET-           Ne yapaca��z �ehmuz a�am?

�EHMUZ-         Yapacak bir �ey yok, askerin g�z� �n�nde adam �ld�remeyiz. At

silah�n�.

AHMET-           Peki.

SESLER-          S�LAHLARIN YERE ATILMA SES�

KEZBAN-          ��k�rler olsun sana Allah��m..Kul s�k��may�nca H�z�r imdada gelmezmi�.

�EHMUZ-         Sevinmeyin hemen. �imdi olmad� ama daha sonra �ld�rece�iz Murat��.

SESLER-          PALTIR K�LT�R YAKLA�AN AYAK SESLER�

HACER-           (uzaktan yak�na, nefes nefese) Murat, yavrum, �ahan�m...

MURAT-           (�a�k�n) Ana! Senin ne i�in var burada?

�MER-             (nefes nefese) Bac�m! Kezban bac�m. �yi misin?

KEZBAN-          (�a�k�n) A, �mer a�am. Yoksa sen mi haber verdin jandarmalara?

�MER-             Hem ben, hem de Hacer kad�n. Ayn� anda girdik jandarma karakoluna.

KOMUTAN-       (ba��r�r) Askerler silahlar� m�sadere edin, �ehmuz�la Ahmet�i de k�y kahvesine g�t�r�n.

HACER-           Ne kahvesi? Sen de �ahit oldun ba�efendi, yeti�meseydin o�lumu �ld�receklerdi. Niye hapse atm�yorsun onlar�?

MURAT-           Ana kar��ma ba�efendinin i�ine. Helbet bir bildi�i vard�r.

KOMUTAN-       (ba��r�r) �avu� muhtara, ihtiyar heyetine ve t�m k�yl�ye haber sal, bir saate kadar kahvede toplans�nlar.

 

                                                (GE���)

 

SESLER-          K�Y KAHVES�. ZEM�NDE UYGUN LABARBA

KOMUTAN-       Herkes beni dinlesin. Sizleri buraya neden toplad���m� a��klamak istiyorum.

SESLER-          MERAK LABARBALARI

KOMUTAN-       Az �nce Kirazo�lu �ehmuz ve karde�i Ahmet�i, Hacer kad�n�n o�lu Murat�� �ld�rmek �zereyken yakalad�k. Sebebini herhalde biliyorsunuz.

SESLER-          B�L�YORUZ, KAN DAVASI G�B� LABARBALAR

MUHTAR-         (uzak�a) Biliyoruz ba�efendi, kan davas�. Murat, Kirazo�ullar�n�n babas�n� �ld�rm��t� ya.

KOMUTAN-       Biliyorum, bu olay on be� y�l �nce olmu�. Kirazo�ullar�, Murat��n babas�n� �ld�rm��, Murat da Kirazo�ullar�n�n babas�n� �ld�rm��. �imdi de Kirazo�ullar� Murat�� �ld�rmek �zereydi.

MUHTAR-         T�re b�yle ba�efendi, biz ne edebiliriz ki?

KOMUTAN-       (sert�e) Bu ne bi�im savunma muhtar, sen t�relerden de�il kanunlardan yana olmak zorundas�n. T�rkiye Cumhuriyeti t�relerle, adetlerle de�il, yasalarla y�netiliyor. En ba�ta sen sonra da yan�nda oturan �u ak sakall� ihtiyar heyeti, kan davas� denen bu cinayete kar�� ��kmak zorundas�n�z.

MUHTAR-         (korkar) �ey, elbette ��kal�m ��kmas�na ama t�relerimize g�re...

KOMUTAN-       Yeter muhtar, ikide bir t�re deyip durma. Ne t�resiymi� bu? Resmen cinayet denir buna. G�nah de�il mi �lene, yaz�k de�il mi katil olup da cezaevlerine d��enlere?

HACER-           Yaz�k olmaz m�, hemi de ne yaz�k ba�efendi?

KOMUTAN-       ��te bunun en b�y�k �rne�i kar��n�zda duruyor. Gen�li�ini cezaevinde yitiren Muratla, babalar�n�n intikam�n� almak isteyen �ehmuz ve Ahmet Kirazo�lu. Mani olmasayd�k �imdi biri mezara, �b�rleri hapse girecekti.

HACER-           Ba�efendi do�ru diyo kon�ular. T�re diye diye bu g�ne dek birbirimizi k�rd�k, kocalar�m�z�, o�ullar�m�z�, gonca fidanlar�m�z� ya mezara ya hapse verdik. (ba��rarak) Yetti art�k, gelin el birli�i ile yerin dibine g�melim �u t�reyi.

�MER-             G�melim ya. G�melim de bir daha kimse kimseye kan davas� g�tmesin.

SESLER-          TAST�K LABARBALARI

KOMUTAN-       E, muhtar ben diyece�imi dedim. Hacer kad�n, �mer Kirazo�lu da dedi. �imdi s�ra sende, sen ve ihtiyar heyeti ne diyeceksin bakal�m? Sizin diyece�iniz k�yl� i�in �ok �nemli biliyorsun.

MUHTAR-         (i�ini �eker) G�zel konu�tun ba�efendi, do�rular� s�yledin. Lakin t�reler insana yaln�z kan davas�n� g�tt�rmez. Evlenene, tarlas�n� s�rene, fakir fukaraya yard�m etmek de t�remizin gere�idir.

KOMUTAN-       Madem �yle siz de k�t� t�releri kald�r�n, iyi t�releri benimseyin. Gen�lere t�relerin g�zel yanlar�n� ��retin. 

SESLER-          ALKI� LABARBASI

MUHTAR-         Kan davas� asl�nda hi� birimizin istemedi�i bir �eydir ba�efendi. �unun �uras�nda hep bir k�yl�y�z. �nsanlarla kanl� olmak yerine karde� olmay� kim istemez ki.

KOMUTAN-       E, madem �yle, ne duruyorsunuz o halde? Madem b�t�n k�y bir araday�z, gelin �u eski dostlar�, kinden, kandan ar�nd�r�p bar��t�ral�m.

SESLER-          BARI�TIRALIM LABARBALARI

MUHTAR-         �ehmuz, Ahmet gelin bakim yan�ma.

SESLER-          �K� K���N�N UZAK�A AYAK SES� YAKINA GEL�R DURUR

�EHMUZ-         (sevimsiz) Geldik muhtar.

MUHTAR-         Murat, sen de gel yan�m�za.

HACER-           (sevin�le) Ko�, ko� o�lum muhtar�n yan�na.

SESLER-          UZAK AYAK SES� YAKINA GEL�R

MURAT-           (heyecanla) Geldim muhtar.

MUHTAR-         Olanla �lene �are yoktur. Her ne olduysa unutacaks�n�z. Bundan b�yle k�yl� sizi has�m olarak de�il h�s�m olarak g�rmek istiyor. De �p���p bar���n bakim herkeslerin �n�nde.

MURAT-           �ehmuz karda�, Ahmet karda� gelin �p��elim.

SESLER-          B�R �K� SAN�YE SESS�ZL�K. SONRA KALABALI�IN K�RAZO�ULLARI �P��M�YOR LABARBASI

�MER-             �ehmuz a�am, Ahmet a�am etmeyin eylemeyin b�rak�n �u inad�. Haz�r kar��m�za karde��e ya�ama f�rsat� ��km��ken, tepmeyin bunu.

KEZBAN-          �ehmuz a�am, sen ailemizin en b�y���s�n. Y�llarca bize babal�k ettin. Esas babal���n� �imdi g�ster. Muratla biz birbirimizi seviyoruz. E�er onlarla bar��mazsak, ben asla mutlu olamayaca��m.

�MER-             (ba��rarak) Duydun i�te �ehmuz a�am, birbirlerini seviyorlarm��. Uzat elini hem tokala� hem de �p��, bu kin, bu d��manl�k sona ersin. Sonra da d���n yap�p halay �ekelim..Birbirimizle akraba olal�m.

SESLER-          B�R �K� SAN�YE SESS�ZL�K

�EHMUZ-          Murat.

MURAT-            (heyecanla) Buyur �ehmuz a�am.

�EHMUZ-          Bac�m� istemek i�in anan� ne zaman g�nderiyorsun?

SESLER-          ALKI�, TEZAH�RAT VE SONRA DAVUL ZURNA HALAY SESLER�

                                                            (GE���)

 

SON

 

 

:   Tayfun T�RK�L�                                                                                                                     Di�er Bir Radyo Tiyatrosu i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t