wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

FER

 

Ge�en uzun y�llar,

�l�� olmad� yarama,

Aynalarda b�rakt�m derin �izgileri,

Ak d��m�� sa�lar�m�,

Tutmaz olmu� ellerimi,

G�zlerimde kalmad� fer de,

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

Ne dostluklar g�rd�m,

�� kuru�a sat�lan,

Ne vicdanlar g�rd�m,

Pas tutmu� h�rs�ndan,

Ben yine ne ruhlar g�rd�m,

Ruhsuzla�m�� bedenlerde de,

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

Ne zorlara rastlad�m,

��zmeye zahmeti etmedi�im,

Ne ��rp�n��lara tan�k oldum,

Bir �ift bak�� i�in,

Ne azimlisini g�rd�m,

Hal� serdi de yoluma patikay� se�tim.

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

Y�rekleri yolge�en han� olmu�,

A�k� ya��yorum diye,

Kelebek gibi her dala konmu�,

Sevmenin ne demek oldu�unu,

�oktan unutmu�,

�nsanlara denk geldim de,

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

Bir lokma ekme�e,

Olmam�� hi� muhta�,

E�lenceye kitap yazm��,

Sefil karanl�k gecelerinde,

L�ks�n ihti�am�na esir,

Zengin ama ne zavall� fakirler g�rd�m de,

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

May�n d��ediler yoluma,

�zerinden ge�tim ac�mad�,

Topla t�fekle giri�tiler de sevdama,

Bir damla kan�m akmad�,

Y�kmak istediler de k��lalar�m� da,

Ald�rmad�m bile,

Bir tek sana yenildim�

 

Duramad�m s�z�mde,

Dayanamad�m haks�zl��a,

��te bozdum t�vbelerimi sonunda,

S�yl�yorum art�k anla!

S�yl�yorum i�te t�m d�nyaya!

Her �eye ra�men,

Bize ra�men,

Ben ald�rmazd�m yoklu�una,

Ald�rmad�m da kah�rlar�na,

Yenilmekte bir erdemdir,

Lakin

E�it sava� ko�ullar�nda�

 

: Ayl� �ZG�, 20 Haziran 2010, K���kkuyu        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t