wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 TYATRO

Telif Hakk� Sahibi: R. UYGUR ERD�L ( sizedebiyat1@yahoo.com )

KLAS�KLER

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, ncelikle SiZlere �rnek olmas� ve daha sonra da yap�t�n geni� bir yelpazenin be�enisine sunulmas� amac�yla telif hakk� sahibi ve duyguyo�uran� ( yazar� )  taraf�ndan Enstit�' de yer almas� i�in g�nderdi�i bu oyun tekstinden dolay� Say�n R. Uygur ERD�L' e te�ekk�r� bir bor� bilir. Bu oyunu sahnelemeyi d���nmeniz veya de�i�ik bir ama�la kullanmak istemeniz h�linde, kendisine bildirmeniz i�in duyguyo�uran�m�z�n adresi bu sayfada verilmi�tir. Enstit�' de, tiyatro dal�ndaki bu yap�t�n �ncelikle sahibine, daha sonra hepimize esin kayna�� olmas�, u�ur getirmesi dile�iyle...

 

1 PERDE 3 SAHNE 


I. Sahne

 

( Otob�ste LEVENT ile DEN�Z ayakta ask�lara tutunmaktad�r ) 

 

LEVENT � Deniz... en �ok neleri dinliyorsun?

DEN�Z - Nil Karaibrahimgil� de her �eyi�

LEVENT � Siz k�zlar�n idol�, ikonu?

DEN�Z � �ok cici ama! Candan Er�etin de dinliyorum; bir de �zlemli ( nostaljik ) yap�tlar ho�uma gidiyor. Sen neler dinliyorsun?

LEVENT � Her �eyi! Kar���k. B�t�n m�zikleri dinliyorum; �zellikle o ac� ac� hayk�ranlar�

DEN�Z � Babam onlara arabesk diyor ve onlar� biraz sak�ncal� buluyor. �nsanlara ne�e yerine �z�nt� verdi�ini savunuyor�

LEVENT - � ama y�re�im par�alan�yor dinlerken�

DEN�Z � �yi ya i�te! Babam da onu diyor. Daha ya��n erken; ne�eyi, g�zeli tatmak varken ac� ni�in diyor! Hem ac�lar� da anlatan kaliteler var ama ona da zaman var diyor�

LEVENT � Annem de benzerlerini bana s�yl�yor. D�zeyli m�zik dinleyin ama �nce klasiklerden ba�lay�n diyor.

DEN�Z � Klasikler?

LEVENT � Mozart� �n kap� g�c�rt�s�, �aykovski� nin avize �arg�nt�s� can�m�

DEN�Z � H�m�

LEVENT � �nece�in dura�a yakla��yoruz Deniz. Hafta sonu� yani cumartesi� ay� �ey� yar�n ne yap�yorsun?

DEN�Z - ��im var biraz� Biraz da �devlerim... Biraz da Demet de gelecekti� Biraz da�

LEVENT - �

 

( Sessizce vedala��rlar. Otob�s yoluna devam eder ) 

 

 

II. sahne

 

(  Evde Kap� �al�n�r )

 

 

LEVENT � Ben a�ar�m Anne!

ANNE � Ne oldu o�lum? Nedir bu acelecili�in?

LEVENT � Baba, ho� geldin, gel ��yle!

BABA � Dur o�lum! Ayakkab�m� ��kar�p terli�imi giyeyim. Elimi y�z�m� y�kayay�m. Sokaktan geldim. Ne oldu? Ho� buldum!

LEVENT � Baba klasikleri anlatsana bana!

ANNE � Yemekleri �s�tm��t�m?

BABA � Annen ve ben!

ANNE � Al i�te bu da �rnek Baba!

LEVENT � Klasikler deyince akla�

BABA � Mozart, Bach, Beethoven, �aykovski gelir� ne bileyim� Balzac, Victor Hugo, Pu�kin, Goethe, Dostoyevski, Turgenyev, Steinbeck gelir� Dede Efendi, Yahya Kem�l, Nurullah Ata�, M�nir Nurettin Sel�uk, Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik Abas�yan�k gelir� Picasso, Rembrandt, Van Gogh, Toulouse Lautrec gelir�

LEVENT � Baba dur! Akl�m kar��t�! Bunlar kim?

BABA � Adlar�yla da yap�tlar�yla da Klasikler bunlar!

LEVENT � Baba!

BABA � Haydi gel! Annen yorulmu�, haz�rlam��. Yeme�imizi yerken konu�al�m. Hem yava� yeriz hem hazm�m�z kolayla��r hem de sohbet koyula��r�

 

( Yemek masas�nda yemek yenmektedir )

 

BABA � O�lum! Klasikler denilince, akla sanatta, g�zel sanatlarda yani m�zikte, resimde, edebiyatta, heykelde, tiyatroda; insanda co�ku ve hayranl�k uyand�ran her sanat dal�nda, zamanla herkes taraf�ndan benimsenip vazge�ilmez olmu� yap�tlar akla gelir ki bu da zaten b�y�kl�klerini, m�kemmelliklerini kan�tlam�� anlam�ndad�r. Gittik�e de�erlenirler�

ANNE � Biraz daha sessiz yer misiniz LEVENT Bey? �atal ka��k sesi hi� ��kmas�n! A�z�n� kapal� ye, �ap�rdatma! A�z�nda lokma varken konu�ma! Ellerin bileklerinden �teye dayanmas�n masaya! Taba��n iki yan�nda tut ellerini dinlerken�

BABA - � �rnek olarak g�r�l�rler. Klasikler insan� en do�ru yolda e�itir. Sab�r, �al��kanl�k, temizlik, d�zen a��lar. Do�ru d���nme, ��z�m �retme, kendini savunmay� ��retir. �zg�venin kayna��d�r�

ANNE � Taba��n� uzat�r m�s�n o�lum. Salata koyaca��m yan�na. �yi y�kanm�� �i� sebzeleri hi� bo�lama hayat�nda�

BABA - � � Klasikler bir k�lt�r, bir gusto yani iyiyle k�t�y� ay�rt etme yetene�i, bir seviye �l��t�d�r �  demi�, art�k kendisi de yap�tlar� da klasikle�meye ba�layan rahmetli Haldun Taner. �ok do�ru s�ylemi�; insana de�er katarlar...

ANNE � Haydi ellerinizi y�kamaya. Sizin bu sohbetiniz bitmez. Sonra devam edersiniz.

LEVENT � Hadi Baba! Y�kamad�n m� daha?

BABA � Geldim o�lum. Kurulamama izin ver bari!

LEVENT � Klasi�i antika, eski san�rd�m. Me�erse de�ilmi�?

BABA � Gittik�e de�erlenirler demi�tim. Bu asl�nda hen�z yeni demek! Bir e�ya d���nelim. Kullanma zaman� dolunca ��pe atar�z ��nk� eskimi�tir. Eskimesine kar��n atamad���m�z, gittik�e de�erlenen bir �ey daha �ok kullan�l�yor demektir. Gerekli olan �ey asl�nda eskimemi�tir! Hele bir de yenisi, eskisini kar��lam�yorsa!

LEVENT � Eskidi diyorsun ama Baba?

BABA � Evet ama bu o eskimek de�il! Kullan�lamaz demek de�il! Zaman ge�ti demek! Asl�nda orada eskidi derken her zaman yeni kald���n� vurguluyoruz�

LEVENT - ?

BABA � Beethoven� � dinliyorsun. �ok keyifleniyorsun. Ruhun zenginle�iyor. Her dinleyi�inde yeni bir �ey duyuyorsun; bu yeni kalmakt�r o�lum!

LEVENT � Peki, kitap?

BABA � Her kitap bir yeniliktir; ne kadar eski olursa olsun! Yeni �eyler ��renirsin; yeni dostlar�n olur. Asl�nda kitab�n kendisi en b�y�k dostundur. Her kelime seni, i�ini vars�lla�t�r�r. Ne zaman ki ayn� yap�t� belli bir aral�kla yeniden okursun yeni anlamlar bulursun� yeni yeni kitaplar da var tabii�

ANNE � Yeniden evlenelim o zaman!

LEVENT - ?

BABA � Annene bakma; hi� eskimez! Ha, unutmadan: Bir de zaman�n �ok az!

LEVENT � Niye Baba?

BABA � Her g�n bir kitap okusan anlayarak ki bu olas� de�il; y�lda �� y�z altm�� be�, on y�lda �� bin alt� y�zeli, y�z y�lda otuz alt� bin be� y�z kitap eder. Bu da d�nyada bir g�nde bas�lan kitaplar�n milyonda biri de�il. Ayr�ca hi�birimizin ne y�z y�l� var ne de bir g�nde bir kitap okuyacak zaman�. Onun i�in yazar oku o�lum! Yap�t oku o�lum! Bestek�r dinle! Eser dinle! �zlence ara! Yani bunlar�n en iyilerini se�erek onlar� izle. Se�mende ailen ve ��retmenlerin sana yard�m edecektir. E�er �evrendeki arkada�lar�n yeterliyse onlar da! De�ersizlerle sak�n kafan� doldurma o�lum. Onlarla sava� ki de�erlilerin yerini alamas�n�

LEVENT - S�per!

ANNE � Bak�yorum haberleri seyretmediniz bu ak�am Evin Reisi Bey?

BABA � E, O�lumuz b�y�yor!

ANNE � Ha?

BABA � H� ya!              

ANNE � O�lum, ni�in benim anlatmam� istemedin? Sana ben diyordum ya Klasikler klasikler diye�

LEVENT � Babalar da anneler kadar iyi bilir mi diye merak ettim de!

 

( g�l��meler )   

              

III. sahne

 

( Otob�ste LEVENT ile DEN�Z ayakta ask�lara tutunmaktad�r ) 

 

 

LEVENT � �nece�in dura�a yakla��yoruz Deniz. Hafta sonu� yani cumartesi� aman� �ey� yar�n ne yap�yorsun?

DEN�Z - ��im var biraz� Biraz da �devlerim... Biraz da Tu��e de gelecekti� Biraz da�

LEVENT - �

DEN�Z � Ni�in sordun Levent�i�im?

LEVENT � Mozart� �n T�rk Mar��� n� yazarken Mehter Tak�m�m�zdan esinlendi�ini san�yorum. Bir de Nurullah Ata� �n bir denemesini okudum. Yeni yazarlarla farkl�l�klar�n� g�rd�m. Yeni fikirlerimi a���a ��kart�yor bu deneme. Bunlar� �ok konu�mak istedim seninle� Candan Er�etin� in Ninni� sini dinledin mi? �ok de�i�ik olmu� ama ho� olmu��

DEN�Z � Tamam! ��leden sonra ikide bulu�al�m m�? Nereye gidece�iz?

LEVENT � G�ne� varsa Caddebostan Sahil Yolu� na. Y�r�r�z. Yorulursak �ay i�ecek bir yerlere otururuz�

DEN�Z � Peki, annem izin verirse�

 

( El salla��rlar; otob�s yoluna devam eder )

 

 

Perde


 

  : R. Uygur ERD�L, 09.01.2009, 13:06, �stanbul, Kad�k�y,                                           Di�er Bir Tiyatro i�in 

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t