wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                                   T�YATRO

Alp ARPAD Enas Mitos        
R. Uygur ERD�L Klasikler        
Tayfun T�RK�L� Bast�bacak Dokuz Canl� Gerdek Gecesi Masal Kad�n�  
           

" Tiyatro insan�,  insana, insanla anlatma sanat�d�r. " Metin AKPINAR

�ZGELECEK

( ... )

DERG� ADINA DERG�DEN B�R K��� - Bize �zge�mi�inizi yollar m�s�n�z?

REF�K ERDURAN - Ge�mi�e bo� verin. Nerede ne zaman do�mu�um, nas�l e�itilmi�im, neler yapm���m, bunlar insanlar� ni�in ilgilendirsin? Gelecekten s�z etmek �ok daha gerekli!

DERG� ADINA DERG�DEN B�R K��� - Kimin gelece�inden?

REF�K ERDURAN - Sizin, benim, bunu okuyanlar�n, b�t�n T�rkiye' nin. �zellikle de T�rk Tiyatrosunun. Onun i�in bug�ne dek yapm�� ya da yapmam�� olduklar�m�z�n tart���lmas� geri pl�na itilsin art�k. Bundan sonra ne yapaca��m�z� konu�al�m.

DERG� ADINA DERG�DEN B�R K��� - Siz ne yapmak istiyorsunuz?

REF�K ERDURAN- Yeni ve yeterli say�da T�RK yazar� yeti�mesi, onlar�n yarat�c�, T�rk icrac�lar�yla g�n�l birli�i i�inde elele vermesi, T�rk sahnelerinde toplumu elektriklendirecek �im�ekler �akmas� gerek...

( ... )

 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

 

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t