wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

               DAGSHERO

Kendi Kaleminden:  Yazmakla bulur ya baz�s� kendini. Benim i�inde biraz �yle. Konu�may� �ok sevmeyen, kendini yazarak daha iyi ifade eti�ini d���nen s�radan bir �niversite ��rencisiyim. Ya��n�n getirdi�i sorumluluklar alt�nda birazc�k ezilen, bunun da ac�s�n� yaz�dan ��karmak isteyen ama yaz�ya nas�l davranaca��n� bilmeyen kendi h�linde bir insan. Anlatacak �ok �ey var; kendimle ilgili ve hayatla ilgili ama konu�ularak payla��lam�yor bunlar ve payla�man�n g�zelli�i i�inde yazmak gerekli diye d���nd�m. Buras� yazmaya ba�lamaya cesaret eden birisi i�in m�kemmel bir yer bence. Akl�n�zda birka� soru i�areti ya da olan soru i�aretlerine birka� ��z�m olu�turabiliyorsam ne mutlu bana�


 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa