wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

       

 B - J   K - L    M     N - R      S     T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 A

Adem KARAAHMETO�LU

 

Denemeleri: �nsana Has Yok Edici: �nyarg�,

Ahmet Ar�han ER�ZDEN

�iirleri: Ailem,

Fantastikleri: Uyku �l�c� hayal Yolculuklar�

Ahmet �OLAK

�iirleri: Sadece Benim Ol, Sen Mualla, Yar�m Ya�anm��l�klar,  

Ahmet SEZG�R

�iirleri: Ak�am,

Aksel A�AN

 

Denemeleri: ��pl�k, Telefon Rehberim

Masallar�: Bir �nci Masal�, ,

Alev SIRDA�

Masallar�: ���t,

Alp ARPAD

�yk�leri: Aray��, Ben �i�e�i, Bir A�k hik�yesi, Boyunduruk, �eyiz, Gecenin Esas Sahipleri, Gurur, H�rs�z, Ku� Akl�, Lady Di' nin S�radan Ya�am �yk�s�, Miras, �emsiye, �� Resim, Yar�n ��in Bug�n,Yedinci Ev,

Tiyatro Oyunlar�: Enas Mitos, Klasikler,

K��e yaz�lar�: �nsan Olman�n Lezzeti... K��esi: A�latanlar da A�lar, Ak�ll� Ev, Akl� Kar���k, Ak�ehir Belediyesi' ne Te�ekk�r Ederim, Anadilimiz, Anadolu' nun Ba�r�ndan, An�lar Biterse, Aptal Kursu, A�k, Atam, Avaz Avaz Susuyorum, Az�c�k A��m A�r�s�z Ba��m, Beraber D���nelim, Bir K�pe�in Y�k�l���, Bir Yazar Bir Ak�am�st�, Biraz �nce �anakkale' de, Bunal�yorum, B�y�k �nsan K���k ��ler, Candan ER�ET�N' in KED�' sinin  Hat�rlatt�klar�; Bir �yk� Nas�l Yaz�lmal�, Cennet Vatan, C�ce Oldum, �ad�r�m�n �st�ne, �ekirdek ��tlar M�s�n�z, �iftlik, �ok E�lendim, �ok Mu..., De�erler De�i�irken, De�i�ik Yazmak �stiyorum Bug�n, Dere, Duygu Nas�l Yo�rulur, D��me, D���n ve Cenaze, D���n�yorum Da..., D�t D�t, Edal� Metin, Edebiyat Kokular�, Elektronik Beyinler, Elli Gram, Esas Adam ve G�lge, Esenlik Dileklerimle, Ge�i� D�nemi, G�l�mse, Hadi Gali Sen De Gel, Hastalar Ne �ster, Hayal Kap�m�n A��k Oldu�u Saatler, Hikmet A�abey, Il Silenzio, �hanet, �ki �l�m Bir D���nce, �nce Bir Kanun Taksiminden Sonra, �nceldi�i Yerden Kopmas�n, �nsan Taraf�m�z, Japon�m, Kalbimdeki �arp�nt�, Kar�nca Olabilmek, Karmakar���k, Kartondan D�nyalar, Kay�p Aran�yor..., Kelimenin B�y�s�, Kendi Santral�m� Kurdum, K�zg�n Zek�, K�zma Birader, Kl�sikler, K�rler ve Sa��rlar Birbirini A��rlar, Kum Torbas�, K���k �eyler, La Hayat�n Kendisi, LCV, Lo� Adam, May I Help You, Metazori, Mizah Yazan Yok, Mutluluk, M�zi�im Tuttu, Nas�l Derseniz, Ne Mutlu T�rk�m Diyene!, NE OLUR, Neol Baba, O Sole Mio, Onlars�z, Optimist, Orda Bir K�y Var Uzakta..., �TM, Pembeyaz�m, Performans� De�i�tiriyorum, Prensipler, P�f noktas�, Sahibinin Sesi, Sahibinin Sesi, Saka Ku�unun ���l���, Sak�z Cikleti!.., Sanatsever, Sayg�dan, Sekiz Bin �� Y�z Kilometre, Seksen Sekizinci Y�l, Sen ve Ben, Seni Seviyorum, Sensiz, Sevgi �ehidi, Sevin, S�kt� Art�k!, S�r�ls�klam, Sis Da��n�n Ba�lar�, Size Uyamam ��miyorum, Sokakta, S�slenmi� Sel�m, �ark�lardan Fal Tuttum, �ark�lar�m, �ark�lar�n Ya�am� Ayakta Tuttu�u An, Sevgi �ehidi Aday�, ��tak.. ��tak..., �imdi Uzaklardas�n, �imdi Ya Da Asla, Take Care of Yourself, Tarif Eder Misiniz..., Tatl� Biber, Teknolojik E�itim, Tempo Tempo, Te�ekk�r Ederim, T�rt, Travma, Trendekiler, Uy T�rkintere, Uygarca Ba��rt�lar, Uzaktan Yak�ndan, �� Sil�h�orlar, �� Ya��nda..., ���nc� Sayfa, �midim, �sk�dar �ehir Tiyatrosu, Vah�ete �a�r�, Vandalbarbar, Venetian Gondolu, Vi�neli Kap�, Vuhufuhut, Yabanc� Doktor, Yakala, Yang�n, Yani..., Yann�z Koyboy, Yapamad�klar�m�z�n Y�l� Olmas�n, Yap�c�l�k, Yar, Yar��ma!, Yazar Oldum..., Yazd�m ��te... Yaz� Ba�l�klar�ndan..., Yaz�k Bana Yaz�k! Yaz�yorum ��nk� Var�z..., Yeni T�rk�e, Yoku� FM, Yollara Gitsem, Yorumsuz �simler, YTL' nin Yararlar�, Yumak Yumak, Yumurtalar�m� K�rmay�n, Y�kselte�, Y�rekli Dostum, Zaten Belli, Zeki M�ren' den Sonra, Zift, Zor Ama Anlaml�, 

�iirleri: aab29, Ac�n�n Rengi, Ad� �st�nde, Baba, Bu Kalp, Cam Gibi, �er�eveli Resimler,  Dilenci, Efeli�im Sizdendir, F�rsat, G�n�layd�n, G�nayd�n T�nayd�n, Haiku Atas�z�, Haiku G�ne�e K�f�r, Haiku G�ne�e Bir K�f�r, Lan Ler, Lo� Adam, Nereye Gidiyorsun, Ottan Haiku, Pi�memi�, Saat 24'� �ald� Bana Haiku Bast�rd�, Sensiz, S�f�r Alt�, S�nmez,  

Denemeleri: Abdullah, Bilmek Yapabilmek De�ildir, Hangi Hoca, Mutluluk, Yemek Mi, Emek Mi..,

An�lar�: Bebe Moris, Fi� v �ips �ik�n v �ips, �ki U� Aras�nda, �zlenimlerim, �zlenimlerim 1, �zlenimlerim 2, �zlenimlerim 3, zlenimlerim 4, �zlenimlerim 5, �zlenimlerim 6, �zlenimlerim 7, �zlenimlerim 8, �zlenimlerim 8, Kelebekler �zg�rd�r, Son Ta�, Yak���kl� ve Yak���ks�z, Y�ce Tanr�m Yard�m Etmediyse... ,

G�lmeceleri: Bir Otob�s Yolculu�u, Otob�s Muavini Al�nacakt�r

 

�ncelemeleri: Dualar�m SiZlerle,

 

Romanlar�: Abak�s,

�nsan Hali: Bay Ziya HIZIR, Hav Hav, �nsan�n En G�zel H�li, Pop Star Boyac�,

 

�zdeyi�ler: G�nderen: Alp ARPAD

Atas�zleri: G�nderen: Alp ARPAD

Deyimler: G�nderen: Alp ARPAD

Alper TURNA

�yk�leri: D�� Bozumu, Hesap, 

Denemeleri: Kay�p K�talar� Ke�federken,

Arzu ERG�N

Denemeleri: Aray��, Bekleyi�, Kendini Ya�a, Mavi Son, Sohbet Deyip Ge�meyin,

Mektuplar�: Mektup,

Attil� DO�RUER

�yk�leri: �l�m �yk�s�

Denemeleri: Edebiyat Yapmak Ne Demektir?, Kendi Kendinin Efendisi Olmak,

Aydo�an KEKEV�

Denemeleri: Aval Ofis,

Ayla �ZG�

Mektuplar�: Sevgi Yine Ye�erecek, Tamamlanm�� Olacakt�k,

Denemeleri: Teknolojinin Kaybettirdi�i Lezzetler,

�iirleri:  As�l �len, Eder Misin?, E�er Gidersen, Fer, Git Yoluna, Kalemimden, Ne Varsa D�nde Var, O An, Oynuyoruz, R�ya, Sabaha Kar��, Sen Olmadan Da, U�urum Sevdan,

�yk�leri:

Aymaz Adam

�iirleri:  �zler,

Ay�enur YAZICI 

K��e yaz�lar�: G�lerken D���nenler k��esi: Bir Yabanc�n�n " MA " ��kmaz�, Sat�l�k Sevgiler G�n�

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

         FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t