wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

EDEB�YAT AT�LYES�

" Ya �mitsizsiniz, ya da �mit sizsiniz / Ya �aresizsiniz, ya da �are sizsiniz " Beh�et NECAT�G�L

1) edebiyat at�lyesi y�netmeninden

Edebiyat at�lyesi y�netmeninin ayl�k yaz�lar�, �nerileri, www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� geli�meleri, y�netmenin sizlerle ileti�im kurdu�u fuaye.

2) �YK� bulvar�Olmu� veya olmas� olas� olaylar� anlatan düz yaz� t�r�,�yk�.

3) K��E YAZILARI caddesiGazetelerin veya dergilerin ( SiZedebiyat'�n da ) belirli s�tunlar�nda, genel ba�l�k alt�nda g�ndelik ( SiZedebiyat' ta periyodik bir s�re ) konular� bir g�r�� ve d���nceye ba�layarak yorumlayan cidd� veya e�lendirici yaz� t�r�. 4) ���R ���kmaz�1 1. Zengin sembollerle, ritimli s�zlerle,seslerin uyumlu kullan�m�yla ortaya ��kan edebî anlat�m biçimi. 2.  Manzume: Genellikle �lç�l�, uyakl� yaz�lm�� eser, manzum parça.5) ROMAN ge�idi�nsan�n veya çevrenin karakterlerini, g�reneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkular�n� ç�z�mleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat t�r�.6) DENEME soka��Herhangi bir konuda yeni ve ki�isel g�r��lerle bezenmi� bir anlat�m içinde sunulan düz yaz� t�r�. 7) �NCELEME kuyusuBir bilim veya sanat konusunu ( SiZedebiyat' ta istedi�iniz her konuyu ) her yönüyle geni� biçimde aç�klayan eser veya yaz�l� tetkik.8) G�LMECE �avlan�1. E�lendirmek, g�ld�rmek ve birine, bir davran��a incitmeden tak�lmak amac�n� g�den ince alay, mizah, humor. 2. Ger�e�in g�ld�r�c� yanlar�n� ortaya koyan edebiyat t�r�, mizah.9) ANI �ekmecesiYa�anm�� olaylar�n anlat�ld��� yaz� t�r�, hat�ra.10) FABL salk�m s���d��o�unlukla manzum, sonu�ta ahl�k� bir ders ��karil�n alegorik hik�ye.11) BEH�ET ARPAD  ATAS�Z� nehriUzun deneme ve g�zlemlere dayan�larak s�ylenmi� ve halka mal olmu� s�z, darb�mesel.12) DEY�M �rma��Genellikle gerçek anlam�ndan az çok ayr�, ilgi çekici bir anlam ta��yan kal�pla�m�� anlat�m, tabir. 13) N�MET ARPAD  �ZDEY�� deresiBir d���nceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi k�sa ve kesin bir bi�imde anlatan, genellikle kim taraf�ndan s�ylendi�i bilinen �zl� s�z, vecize, kel�m�kibar, aforizm.14) EFSANE k�y�Eski ça�lardan beri söylenegelen, ola�an�st� varl�klar�, olaylar� konu edinen hayalî hikâye, s�ylence.15) EROL MERTDO�AN M�TOLOJ� da��Bir ulusa, bir dine, �zellikle Yunan, Lâtin uygarl���na ait mitlerin, efsanelerin b�t�n�.16) MEKTUP sahiliBir �ey haber vermek, bir �ey sormak veya istemek i�in, birine �o�unlukla posta yoluyla g�nderilen, zarfa konulmu� yaz�l� k���t, betik, name.17) FANTAST�K �gemisi1. Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan,hayalî. 2. (isim, edebiyat) XVIII. yüzy�ldan ba�layarak Fransa'da geli�en bir edebî tür.18) MASAL bah�esi1. Genellikle halk�n yaratt���, a��zdan a�za, ku�aktan ku�a�a s�r�p gelen, �o�unlukla insanlar�n veya tanr�lar�n ba��ndan ge�en, ola�an d��� olaylar� anlatan hik�ye. 2. ��t verici, ahl�k dersi veren alegorik eser.19) YILDIRAL AKINCI T�YATRO SAHNES�1. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat t�rlerinin oynand��� yer: " Tiyatro salonunda �ocuklar 30 A�ustos i�in bir piyes haz�rl�yorlar."- M. �. Esendal. " Her tiyatronun hol�nde ille smokinli bir m�d�re rastlayacaks�n�z."- H. Taner. 2. Bu t�rleri, izleyiciler �n�nde sahnede oynama sanat�: " Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapand�."- S. F. Abas�yan�k. 3. Oyun yazma sanat�: " Ben o tarihte, kendimi az �ok bir tiyatro yazar� addetmekteyim."- H. F. Ozansoy. 4. Yaz�lm�� oyunlar�n t�m�: " Eskiden tiyatro Osmanl�ca'ya ibret s�z� ile �evrilmi�ti."- F. R. Atay.20) FAT�H �NL�SOY �NSAN HAL� kumsal��nsana has ger�ekle�mi� gariplikleri anlatan metin.21) B�Z B�ZE BENZER�Z boy aynas��zele�tiri odam�z.22) ANEKDOT �a�layan�K�sa veya �zl� anlat�m� olan hik�ye, f�kra.23) B�LMECE iniBir �eyin ad�n� anmadan,niteliklerini �st� kapal� s�yleyerek o �eyin ne oldu�unu bulmay� dinleyene veya okuyana b�rakan oyun,muamma.24) REKL�M MET�NLER�Reklam konusundaki denemeleriniz i�in yazaca��n�z metinlerin, yer ald��� b�l�m.25) F�LM SENARYOLARISinema konusundaki denemeleriniz i�in yazaca��n�z metinlerin yer ald��� b�l�m.26) NED�M ERA�AN  N�NN� be�i�i1.  K���k �ocuklar� uyutmak i�in s�ylenen t�rk�. 2. (�nlem) S�ylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan s�z.3. ( m�zik) Bu t�rde bestelenmi� eser.27) SER�VEN adas�Bir kimsenin ba��ndan geçen veya içine at�lm� oldu�u heyecanl� olay, macera, sergze�t, avantr..28) TAYFUN T�RK�L� RADYO T�YATROSU Radyolar i�in yaz�lm��  tiyatro metni.29) SKE� mikrofonuGenellikle radyo ile yay�mlanmak i�in haz�rlanm��, genellikle g�ld�r� niteli�inde k�sa oyun.30) DESTAN meydan�1. Tarih �ncesi tanr�, tanr��a, yar� tanr� ve kahramanlarla ilgili ola�an�st� olaylar� konu alan �iir, epope. 2. ( edebiyat) Bir kahramanl�k hik�yesini veya bir olay� anlatan, ko�ma bi�iminde, �l��s� on bir hece olan halk �iiri.  3.(edebiyat) �a�da� T�rk edebiyat�nda bi�im ve i�erik y�n�nden, geleneksel destanlardan ayr�l�k g�steren uzun kahramanl�k �iiri.DUYDUK DUYMADIK DEMEY�N !...SiZ' sayfalar�nda SiZ' le ve SiZinle ilgili her t�rl� duyuru ve il�nlar.

DUYGU YO�URANLAR  ve YAPITLARI / ODA MARMARA

Girmek istedi�iniz Edebiyat At�lyesi Odas�n�n bulundu�u y�r�yen bant�n herhangi bir yerine t�klay�n�z 

            Konuk Defteri       

Bir Sonraki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t

 

Teknik aksakl�g� bildiriniz ...Teknik aksakl��� bildirmek  i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

 Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz ...T�RK�E  veya di�er bir dil yan�lg�s�n�/yan�lg�lar�n� bildirmek i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.