wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat EDEBİYAT ENSTİT�S�

Duyduk Duymad�k Demeyin!...

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

DDD 1   DDY 2  DDD 3  DDD 4

A  G�N�LL� mesaisini, elverdiğince, periyodik olarak verecek paylaşımcılar aramaktadır.

   

Beraber �alışacağımız bu G�N�LL� İŞ ARKADAŞLIĞI PAYLAŞIM TAKIMI ( Kalemkar* ) �yeleri ile

�RETİMİN

İniş ve �ıkışlarını� 

  daha iyiye ve daha g�zele doğurgan, işi g�c� bırakıp � birbirinle uğraşmalar � ını� 

Aralardaki keyfini�

yorgunluğunu�

paylaşımının verdiği hazzı�

 

Ve sonunda getireceğine inandığımız

BAŞARISININ

Mutluluk ve onurunu beraberce paylaşalım istiyoruz�

           

Beraber �alışacağımız bu G�N�LL� İŞ ARKADAŞLIĞI PAYLAŞIM TAKIMININ �yelerinde

aradığımız

1-) www.sizedebiyat.com Edebiyat Enstit�s� n�n ama�lar�nda a��klanan Enstit� prensiplerine uygun yap�da (Ba�ta Ticari ve Siyasi olmak �zere Edebiyat d���nda hi�bir ama� g�d�lmemesi) ki�i olma,

2-) Bir aileye mensup olduğunun bilincinde ve hi�bir surette bu aile yapısının dışına �ıkmayacak ve zedelemeyecek yapıda kişi olma,

3-) Yery�z�ndeki t�m kanunlara saygılı, etik kurallara olduğu kadar vicdan ve hakkaniyet kurallarına da

sıkı sıkı bağlı, telif haklarının zedelenmemesine ise en �st d�zeyde gereken �zenini g�sterecek

kişi olma,

4-) SiZedebiyatı hak ettiği yerine getirmek i�in yeterli inanca sahip, kendisinde bu g�c� g�ren kişi olma,

�zelliklerine sahip

T�rk�e' yi seven, �nemini kavram��, T�rk�e' ye egemen, istekli herkesin

ve/veya

T�rk�e ve/veya Edebiyat �ğretmeni,

�ngilizce� ye egemen   �evirmen,

Frans�zca' ya egemen  �evirmen,

Almanca' ya egemen   �evirmen,

Yunanca' ya  egemen   �evirmen,

İtalyanca'ya egemen   �evirmen,

İspanyolca' ya egemen �evirmen,

Japonca' ya egemen   �evirmen,

Rus�a' ya egemen     �evirmen,

her yaştan bayan ve bay

ADAYLARIN

a)     isterse Değerlendirici, b) isterse D�zeltmen, c) isterse Her İki dalda, ya da t�m dallarda g�rev yapmak �zere resimli ve �yk�, roman, �iir, tiyatro, deneme, an�, k��e yaz�s�, inceleme dallar�ndan hangisinin sorumlulu�unu payla�mak istediklerini ve kendisine ula�abilece�imiz bir telefon numaras�n� belirten �zge�mi�lerini a�a��daki adrese ula�t�rmalar�n�

rica ederiz.

 B  Ayr�ca HTML, ASP ve/veya PHP konusunda ailemize kat�lacak kurum, kurulu� veya �ah�s ( sponsor olabilirler ) ATY� lere, ( At�lyeler Teknik Y�neticisi ) " ivedilikle " gereksinim duymaktay�z.

Sayg�lar�m�zla

M. Olgun BA�T�RK.,

Edebiyat At�lyesi Ge�ici Y�netmeni.

Bir Onceki Yap�t Edebiyat At�lyesi Girisi  Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden Konuk Defteriniz ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t

 Teknik aksakl�g� bildiriniz ...Teknik aksakl��� bildirmek  i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

 Turkce veya diger bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz ...T�RK�E veya di�er bir dil yan�lg�s�n�/yan�lg�lar�n� bildirmek i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.

*S�zl�k anlamı: Bir yapının tavan ve duvarlarına resimler ve s�sler yapan sanat�ı.